НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМОВАНОГО НАВЧАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗРОБКИ

Автор(и)

 • Віктор Глушков
 • Григорій Костюк
 • Георгій Балл
 • Олексій Довгялло
 • Юхим Машбиць
 • Катерина Ющенко

Анотація

На сучасному етапі розвитку нашої країни, коли наука стає безпосередньою виробничою силою, все більшого значення набуває наукова організація праці в найрізноманітніших її галузях, у тому числі й педагогічної праці, освітньої діяльності. Можна виділити такі аспекти наукової організації освіти, як раціональне планування всієї системи підготовки кадрів для різних сфер суспільного виробництва, науково обґрунтоване керівництво роботою навчальних закладів і наукове управління самим учінням, тобто пізнавальною і практичною діяльністю тих, хто навчається, спрямованою на оволодіння передбачених програмами знань, умінь і навичок, формування тих психічних властивостей, які потрібні для майбутньої діяльності.

Зрозуміло, що в одній статті неможливо розглянути всі зазначені аспекти наукової організації освіти. Тому коротко зупинимося на загальній проблемі наукового планування підготовки кадрів, а основну увагу приділимо розгляду того нового, що вносить ідея програмування навчання в керівництво пізнавальною діяльністю тих, хто навчається.

Біографії авторів

 • Віктор Глушков

  доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН СРСР і АН УРСР, засновник і багаторічний директор Інституту кібернетики АН УРСР (нині - Кібернетичний центр імені В.М. Глушкова НАН України), м. Київ

 • Григорій Костюк
  доктор психологічних наук, професор, академік АПН СРСР, засновник і багаторічний директор НДІ психології МО УРСР (нині - Інститут психології імені Григорія Костюка АПН України), м. Київ
 • Георгій Балл
  доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України, м. Київ
 • Олексій Довгялло

  доктор технічних наук, професор, завідувач відділу Кібернетичного центру імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

 • Юхим Машбиць

  доктор психологічних наук, головний науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України, м. Київ

 • Катерина Ющенко

  доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувачка відділу Кібернетичного центру імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Посилання

Алексеев Н.Г. Проблема управления мыслительной деятельностью при решении алгебраических задач и их классификация // Вопросы активизации мышления и творческой деятельности учащирся: Тезисы докладов на межвузовской конференции. - М., 1964.

Андрієвська В.В. Вплив усвідомлення форми вислову на засвоєння іноземної мови учнями молодших класів // Психологія. - Вип 2. - K.: Рад. школа, 1966.

Балл Г.А., Довгялло А.М. Об использовании вероятностной модели программированного обучения при построении самоприспосабливающейся обучающей машины // XXI Всесоюзная научная сессия, посвященная 70-летию изобретения радио A.C. Поповым: секция кибернетики НТОРнЭ им. Попова. - М., 1965.

Балл Г. А, Довгялло А.М., Машбиц Е.И. Теоретический анализ обучающих программ: Сообщения 1; 2 // Новые исследования в педагогических науках. - Вып. 4; 5. - 1965.

Богоявленский Д.Н. Формирование приемов умственной работы учащихся как путь развития мышления и активизиции учения // Вопросы психологии. - 1962. - №4.

Бондаровська В.М. Про формування в учшв умшня перекладати алгоритми на вхщну мову системи автоматичного програмування // Психолопя. - Вип. 2. - К.: Рад. школа, 1966.

Видуев Н.Г. Некоторые вопросы программированного обучения в высших технических учебных заведениях // Программированне обучения в техническом вузе. - К.: КГУ, 1965.

Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий // Психологическая наука в СССР. - Т. 1. - М.: АПН РСФСР, 1959.

Гальперин П.Я. Программированное обучение и задачи коренного усовершенствования методов обучения // Программированное обучение. - М.: Высшая школа, 1964.

Глушков В.М. О некоторых перспективах развития и применения обучающих машин // Известия высших учебных заведений. Радиотехника. - Т. 6. - 1963. - №4.

Глушков В.М., Довгялло А.М, Семик В. П., Ющенко Е.Л. К вопросу о программированном обучении программированию на ЭВМ // Материалы научных семинаров по теоретическим и прикладным вопросам кибернетики. - К.: КДНТП, 1963.

Глушков В.М. Гносеологические проблемы математизации науки. - К.: Наукова думка, 1965.

Гребень И.И., Довгялло А.М. Автоматические устройства для обучения (обучающие машины). - К.: КГУ, 1965.

Гродская Н.В. О развитии мышления учащихся в процессе усвоения системы однородных понятий // Вопросы психологии. - 1962. - №3.

Давыдов В.В. Анализ строения счета // Вопросы психологии учебной деятельности младших школьников. - М., 1962.

Довгялло А.М. Вероятностная модель программированного обучения // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. - 1965. - №3.

Довгялло А.М. Самоприспосабливающиеся обучающие машины. Элементы теории. - Ч. l и ч. 2 // Программированное обучение и обучающие машины. - К.: Наукова думка, 1965.

Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. - М.: АПН РСФСР, 1961.

Ильина Т.А. О педагогических основах программированного обучения // Советская педагогика. - 1963. - №8.

Ительсон Л.В., Креймер А.Я. О сравнительной эффективности различных структур изложения материала // Советская педагогика. - 1965. - № 4.

Кабанова-Меллер Е.Н. Психология формирования знаний и навыков у школьников. - М.: АПН РСФСР, 1962.

Костюк Г.С. О психологических основах построения рациональных методов программированного обучения // Вопросы программированного обучения. - Вып. 2. - К., 1964.

Костюк Г.С. Про психолопчш основи програмованого навчання // Рад. школа. - 1964. - №5.

Ланда Л.Н. Обучение учащихся методам рационального мышления и проблема алгоритма // Вопросы психологии. - 1961. - №1.

Машбиц Е.И., Боднаровская В.М. Зарубежные концепции программированного обучения / Под ред. Г.С. Кос-тюка. - К.: КВИРТУ, 1964.

Машбиць Ю.1. Дослщження пор1вняльно! ефек-тивносп конструйованих i виб!ркових вщповщей // Рад. школа. - 1965. - №5.

Машбиць Ю.1. Деяю засоби керiвництва мисленням учшв при навчанш ¿х розв’язувати математичш задачi // Психолопя. - Вип. 1. - К.: Рад. школа, 1965.

Машбиц Е.И. Программирование обучения решению математических задач // Программированное обучение и обучающие машины. - К.: Наукова думка, 1965.

Менчинская H.A. Психология обучения арифметике. - М., 1955.

Михнушев А.Г. Опыт разработки и применения технических средств обучения. - К.: КВИРТУ, 1965.

Москаева A.C. К анализу способов решения арифметических задач / Тезисы докладов на II съезде Общества психологов. - Вып. 2: Детская и педагогическая психология. - М.: АПН РСФСР, 1963.

Ростунов Т.И. Программированное обучение и автоматизация учебного процесса. - К.: КВИРТУ, 1963.

Скрипченко A.B. Формирование обобщенных способов решения арифметических задач у младших школьников // Вопросы психологии. - 1963. - №4.

Смирнов A.A. Вопросы методики программированного обучения: Доклад на IV Всероссийской конференции по программированному обучению.

Соколинский И.Я. Опыт проведения программированных занятий по разветвленной программе с использованием обучающих машин ОМ-9-5 // Вопросы программированного обучения: Вып. 2. - К.: КВИРТУ, 1964.

Сохор A.M. Об анализе внутренних связей учебного материала: Сообщения 1 и 2 // Новые исследования в педагогических науках. - Вып. 4. - М.: Просвещение, 1965.

Талызина Н.Ф. К проблеме формирования умственных действий // Вопросы психологии. - 1960. - №4.

Тализіна Н.Ф. Актуальні проблеми програмованого навчання // Радянська школа. - 1963. - №9.

Шеншев Л.В. К вопросу о роли и месте обучающих машин в системе программированного обучения / Ма-

териалы к IV Всероссийской конференции по программированному обучению и применению технических средств. - М., 1965.

Фридман Л.М. Логико-математическая модель распознавания в учебной деятельности // Вопросы теории и практики оптимально управляемого (программированного) обучения. - Душанбе: Тадж. гос. университет им. В.И. Ленина, 1963.

Щедровицкий Г.П. Исследование мышления детей на материале решения арифметических задач // Развитие познавательных и волевых процессов у школьников / Под ред. А.В. Запорожца, Л.З. Неверович. - М.: Просвещение,

Эльконин Б.Д. О теории начального обучения // Народное образованне. - 1963. - №4.

Pask G., Wiseman R. Electronic teaching machine trains keypunch operators // Control Engineering. - 1959. -№11.

Pask G. Teaching as a control engineering process // Control Engineering. - 1965. -№1-4.

Smallwood R. A decision structure for computer based teaching machine’s // Computers and Automation. - 1962. -V. XI. - №2.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають