КАТЕГОРІЙНА МАТРИЦЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ОБРАЗІВ СУБ'ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ДОРОСЛОГО

Автор(и)

  • Анатолій В. Фурман
  • Тетяна Ковальова

Ключові слова:

гуманістична психологія, особистість, самоактуалізація, категорії психології, категорійна матриця, образи суб’єктивної реальності, психологічний чинник, тенденція до самоактуалізації, самосвідомість, ситуаційна самоактуалізація

Анотація

У статті вперше виголошується та різнобічно аргументується ідея взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації, що розвивається засобами постнекласичного теоретизування та авторського методологування в напрямку створення відповідної категорійної матриці, що в таксономічний спосіб типологізує та згармонізовує за обсягом, змістом і значеннєвим контекстом 25-ть базових категорій психологічної науки в логіко-сут-нісному форматі чітко відрефлексованого упредметнення. У результаті проведеної методологічної діяльності доведено, що запропонована матриця виконує чотири взаємозалежних функції: а) взаємоузгоджує внутрішню структуру категорійного апарату за канонами типологічного підходу і з дотриманням вимог юнгіанського принципу кватерності; б) наводить категорійний лад шляхом бінарного задіяння координатної вісі із діалектичними категоріями “загальне - особливе - одиничне - конкретне - універсальне” і визначення центральної лінії теоретизації у широкому діапазоні її здійснення: “самоактуалізація - самотворення” та “універсум - самосвідомість”; в) є ефективним засобом здійснення категоріального аналізу як одного з найпотужніших методів наукової творчості; г) може бути використана як універсальний інструмент миследіяльності і професійного методоло-гування, що дозволяє здійснювати методологічну роботу будь-якої складності і на будь-якому рівні абстрагування від емпірично об’єктивованої реальності.

Біографії авторів

  • Анатолій В. Фурман
    доктор психологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, завідувач кафедри соціальної роботи, директор НДІ методології та економіки вищої освіти Національного економічного університету, член Національної спілки журналістів України, головний редактор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль
  • Тетяна Ковальова
    викладач кафедри педагогіки і психології КРІППО, здобувачка РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Посилання

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы / Г еоргий Алексеевич Балл. - К. : Изд-во “Основа”, 2006. - 408 с.

Бердяев Н.А. Самопознание (опыт философской автобиографии) / Николай Александрович Бердяев. -М.: Книга, 1991. - 446 с.

Бердяев Н.А. Творчество и объективация / Николай Александрович Бердяев; Сост. А.Г. Шиман-ского, Ю.О. Шиманской. - Мн.: Экономпресс, 2000. -304 с.

Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельчёнок. - Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. - 592 с.

Гуманістична психологія: Антологія: Навч. посібн. для вищ. навч. закладів: У 3-х т. / Упорядники й наук. ред. Роман Трач (США) і Г еоргій Балл (Україна). - К.: Університетське вид. “Пульсари”, 2001. - Т. 1: Гуманістичні підходи в західній психології ХХ ст. - 252 с.

Гуманістична психологія: Антологія: Навч. посібн. для вищ. навч. закладів: У 3-х т. / Упорядники й наук. ред. Роман Трач (США) і Г еоргій Балл (Україна). - К.: Університетське вид. “Пульсари”, 2001. - Т. 2: Психологія і духовність: (Світоглядні аспекти гуманістично зорієнтованих напрямів у сучасній західній психології). - 2005. - 279 с.

Гуменюк О.Є. Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього закладу: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 340 с.

Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: теоретико-методологічний аспект: [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль: Економічна думка, 2007. - 385 с.

Ковальова Т.Є. Методологічна модель основних психологічних чинників самоактуалізації людини дорослого віку / Тетяна Ковальова // Вітакультурний млин. - 2010. - Модуль 12. - С. 29-32 .

Ковальова Т.Є. Методологічний аналіз рівнів самоорганізації тенденції до самоактуалізації особистості / Тетяна Ковальова // Вітакультурний млин. -2009. - Модуль 10. - С. 36-38.

Ковальова Т.Є. Теоретико-методологічне обґрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології / Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. - 2010. - № 2. - С. 140-163.

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию / Мераб Константинович Мамардашвили. - М.:

Изд. группа “Прогресс”, “Культура”, 1992. - 416 с.

Маслоу А. Психология бытия / Абрахам Маслоу; [пер. с англ. О.О. Чистяков]. - М. : Рефлбук, К.: Ваклер,

- 304 с.

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Теоретическая психология: [учеб. пос.] / Артур Владамирович Петровский, Михаил Григорьевич Ярошевский. - М.: Изд. центр “Академия”, 2001. - 496 с.

Психологія і суспільство: Спецвипуск, присвячений 85-ій річниці з Дня народження Володимира Андрійовича Роменця. - 2011. - №2. - 190 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: [навч. посібник.] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: [уч. пос. для вузов] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Современный словарь иностранных слов: около 20 000 слов. - М.: Русс. яз., 1993. - 720 с.

ФурманА.В. Психологія Я-концепції: [навчальний посібник] / А.В. Фурман, О.Є. Гуменюк. - Львів: Новий Світ - 2000, 2006. - 360 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] // Анатолій Васильович Фурман. - Ялта

- Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Фурман А., Ковальова Т. Методологічні орієнтири створення категорійної матриці взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого / Анатолій В. Фурман, Тетяна Ковальова // Вітакультурний млин. - 2011. - Модуль 13. - С. 27-32.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: [2-е наук. вид.] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль, 2011. - 168 с.

Фурман А.В. Типологічний підхід у системі професійного методологування / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2006. - №2. - С. 78-92.

Хьёл Л, Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и применение) / Лари Хьёл, Даниель Зиглер. - СПб.: Питер, 1997. - 608 с.

Щедровицкий Г.П. Избранные труды. - М.: Шк. культ. пол., 1995. - 760 с.

Щедровицький Г.П. Схема миследіяльності -системно-структурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. - №4. - С. 29-39.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій В., and Тетяна Ковальова. “КАТЕГОРІЙНА МАТРИЦЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОБРАЗІВ СУБ’ЄКТИВНОЇ РЕАЛЬНОСТІ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ДОРОСЛОГО”. Психологія і суспільство, no. 4(46), Aug. 2017, pp. 72-81, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/546.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >> 

Схожі статті

1-10 з 729

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.