Безумовне особистісне самоприйняття як гуманістична риса психолога

Автор(и)

  • Ольга Шаюк кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. o.shayuk@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0002-9015-4219 ResearcherID: I-7363-2017 http://orcid.org/0000-0002-9015-4219
  • Марія Підгурська старший викладач кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль. m.pidhurska@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0002-0407-5128 ResearcherID: H-4279-2017 http://orcid.org/0000-0002-0407-5128
  • Ярослав Шаюк аспірант кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль. y.shayuk@wunu.edu.ua

Ключові слова:

особистість, професійний розвиток, гуманістична риса-якість, самоприйняття

Анотація

У статті становлення майбутнього психолога у просторі ЗВО розглядається як багатовекторний процес, який не тільки формує його як суб’єкта професійної діяльності, а й психодуховно збагачує його внутрішній світ. Професійна та особистісна лінії розвитку психолога взаємопов’язані на цьому відрізку життєвого шляху, де їх об’єднує вчинковий перебіг саморозвитку. А вихід на самоактуалізаційні горизонти самоплекання Я – це завжди найкращі передумови особистісного самоздійснення. Проте це вимагає від психолога наявності певних гуманістичних рис-якостей його особистості як стрижневих, передусім безоцінкового позитивного прийняття себе та іншого, емпатійного розуміння і конгруентного самовираження самісної впевненості. Першоосновою у підготовці ефективного психолога тут є розвиток його безумовного істинного самоприйняття. Останнє відображає внутрішнє визнання і повагу до себе як до особистості, здатної на самостійні вибори і на усвідомлення своїх почуттів, думок, інтенцій, мотивів. Це охоплює прийняття себе в цілому і благісно-вимогливе ставлення до себе. Умовне самоприйняття, натомість, передбачає недовірливе та критичне ставлення до себе, що спроможне порушити цілісність особистості, знегативити власну Я-концепцію. Доведено, що структура умовного самоприйняття майбутніх психологів охоплює три взаємопов’язаних засадничі компоненти: невміння свідомо сприймати та розуміти власні емоційно-почуттєві стани, нездатність долати захисні механізми, що перешкоджають прийняттю власних переживань та емоцій, і неприйняття реальних внутрішніх бажань і мотивів, що може призвести до особистісної деструктивності. Функціональна структура безумовного самоприйняття містить щонайменше чотири взаємозалежних компоненти: усвідомлення власних емоцій, станів тіла та почуттів, позитивне ставлення до себе як до особистості, що забезпечує цілісність та саморозвиток, емпатійність до навколишніх та їхня психологічна підтримка, екзистенційна відкритість світу і тенденція до самоактуалізації. Аргументовано, що для майбутніх психологів безумовне самоприйняття є підгрунтям для формування професійної самосвідомості та спроможності до надання кваліфікованої допомоги клієнтам психоекзистенційними ресурсами власної особистості. До того ж  самоприйняття впливає на розвиток таких гуманістичних рис-якостей, як безумовне прийняття інших, емпатійність у стосунках, здатність бути внутрішньо відкритим для спілкування, наявністю навичок встановлення та підтримування контактів з навколишніми, а також спроможність толерувати, діалогувати, знаходити компроміс. Перелічені характеристики є базовими кваліфікаційними рисами-якостями психолога, які дієво визначають його професійну успішність у взаємодії з клієнтами. Воднораз запропонована у статті модель розвитку безумовного самоприйняття майбутніх психологів віддзеркалює сталу поступальну зміну спрямованості компонентів структури самоприйняття (від умовних до безумовних), а також виявляє психологічні умови та механізми розвитку продуктивного безсумнівного самоприйняття особистості. Для актуалізації та реалізації останніх важливу роль спроможний зіграти психологічний тренінг як інтегральний засіб розвитку повновагомого психоекзистенційного самоприйняття. У підсумку підтверджено гіпотезу про те, що безумовне самоприйняття позитивно спричиняє розвиток таких гуманістичних рис-якостей особистості майбутніх психологів, як безумовне прийняття інших, емпатійність, толерантність, конгруентність, відкритість.

Посилання

Ball, H.O. (2017). Kontseptsiia samoaktualizatsii osobystosti v humanistychnii psykholohii [The concept of self-actualization of the individual in humanistic psychology] . Psykholohiia i suspilstvo, 2, 16-32 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.02.016

Hlyva, Ye. (2004). Vstup do psykhoterapii [Introduction to psychotherapy]: navch. posib. Ostroh-Kyiv: Vyd-vo «Ostrozka akademiia», vyd-vo «Kondor» [in Ukrainian].

Humanistychna psykholohiia: Antolohiia [Humanistic psychology: Anthology]: navch. pos. u 3-kh t. / uporiadn. i nauk. red. Roman Trach (SShA) i Heorhii Ball (Ukraina) (2001). Kyiv: Univ. vyd-vo Pulsary,. Tom 1: Humanistychni pidkhody u zakhidnii psykholohii ХХ st. [Humanistic approaches in Western psychology of the 20th century] [in Ukrainian].

Humanistychna psykholohiia: Antolohiia [Humanistic psychology: Anthology]: navch. pos. u 3-kh t. / uporiadn. I nauk. red. Roman Trach (SShA) i Heorhii Ball (Ukraina) (2005). Kyiv: Univ. vyd-vo Pulsary, (2001). Tom 2: Psykholohiia i dukhovnist: (svitohliadni aspekty humanistychno zoriientovanykh napriamiv u suchasnii zakhidnii psykholohii) [Psychology and spirituality: (worldview aspects of humanistically oriented directions in modern Western psychology)] [in Ukrainian].

Zhuravlova, L.P. (2007). Psykholohiia empatii: monohrafiia [Psychology of empathy: a monograph]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka [in Ukrainian].

Kokun, O.M. (2012). Psykholohiia profesiinoho stanovlennia suchasnoho fakhivtsia: monohrafiia [Psychology of professional development of a modern specialist: monograph.]. Kyiv: DP «Inform.-analit. Ahentstvo» [in Ukrainian].

Kompetentnisnyi pidkhid u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh psykholohiv: monohrafiia [Competency approach in professional training of future psychologists: monograph] / avt. kol.; pid nauk. red. Lozovoi O.M. (2014). Vinnytsia: Vindruk [in Ukrainian].

Kuznetsova, O.A. (2006). Samovidnoshennia, samospryiniattia, samopiznannia yak peredumovy moralnoho samovyznachennia [Self-attitude, self-perception, self-knowledge as prerequisites for moral self-determination]. Pedahohichni nauky. T. 50. Vypusk 37. 43-47 [in Ukrainian].

Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia: kolektyvna monohrafiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian knowledge: a collective monograph. To the 25th anniversary of the scientific school of professor A.V. Furman] (2019). Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Miasoid, P.A. (2016). Psykholohichne piznannia: istoriia, lohika, psykholohiia [Psychological cognition: history, logic, psychology]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Osnovy psykholohii: pidruchnyk [Basics of psychology] / za zah. red. O.V. Kyrychuka, V.A. Romentsia. 6-e vyd. Stereotyp (2006). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Panok, V.H., Rud, H.V. (2006). Psykholohiia zhyttievoho shliakhu osobystosti [Psychology of a person's life path]. Kyiv: Nika-Tsentr [in Ukrainian].

Psykholohiia vchynku: shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia [Psychology of action: ways of creativity V.A. Romanets]: zb. st. / uporiadn. P.A. Miasoid; vidp. red. A.V. Furman (2012). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2013). Predmet i pryntsypy istoryko-psykholohichnoho doslidzhennia [Subject and principles of historical and psychological research]. Psykholohiia i suspilstvo, 2, 6-27 [in Ukrainian].

Rubinshtein, S.L. (2021). Pryntsyp tvorchoi samodiialnosti [The principle of creative self-activity]. Psykholohiia i suspilstvo, 2, 97-101 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.097

Sartr, Zh. (2022). Ekzystentsializm - tse humanism [Existentialism is humanism]. Psykholohiia i suspilstvo, 2, 49-65 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.049

Furman, A.V. (2013). Geneza tolerantnosti ta perspektyvy ukrainotvorennia (kompleksnyi proiekt) [The genesis of tolerance and the prospects of Ukrainian creation (complex project)]. Psykholohiia i suspilstvo, 1, 6-20 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2021). Suchasni tendentsii rozvytku sfery psykholohii v optytsi vitakulturnoi metodolohii [Modern trends in the development of the field of psychology in the light of vita-cultural methodology]. Psykholohiia i suspilstvo, 2, 6-15 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.006

Furman, A.V. (2022). Teoretychna model empatiinoi vzaiemodii psykholoha z kliientom: tsyklichno-vchynkovyi pidkhid [A theoretical model of empathic interaction between a psychologist and a client: a cyclical-behavioral approach]. Psykholohiia i osobystist, 2.(22), 9-40 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2022.2.265484

Furman, A.V. (2020). Teoretychna model osobystisnoho pryiniattia liudyny liudynoiu [A theoretical model of personal acceptance of a person by a person]. Psykholohiia i suspilstvo, 1, 56-77 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.056

Furman (Humeniuk), O.Ie. (2012). Metodolohiia piznannia osvitnoho vchynku v konteksti innovatsiino-psykholohichnoho klimatu [Methodology of knowledge of an educational act in the context of innovative and psychological climate]. Psykholohiia i suspilstvo, 1, 47-81 [in Ukrainian].

Shaiuk, O.Ia. (2010). Samotolerantnist yak predmet teoretyko-metodolohichnoho analizu [Self-tolerance as a subject of theoretical and methodological analysis]. Vitakulturnyi mlyn. Modul 12, 24-28 [in Ukrainian].

Shaiuk, O.Ia. (2020). Profesiina tolerantnist studentiv-humanitariiv: sutnist, struktura, osoblyvosti formuvannia [Professional tolerance of humanities students: essence, structure, peculiarities of formation]. Psykholohiia i suspilstvo, 1, 78-90 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.01.078

Nadvynychna, T.L., Shaiuk, O.Ia. (2022). Osoblyvosti rozvytku profesiino-osobystisnoho potentsialu studentiv-psykholohiv pid chas navchannia u zvo [Peculiarities of the development of the professional and personal potential of psychology students during their studies at the university]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Tom 33 (72), 6, 58-62 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.32782/2709-3093/2022.6/11

Barry, Harry. (2020). Self-Acceptance. How to Banish the Self-esteem Myth, Accept Yourself Unconditionally and Revolutionise Your Mental Health. Orion Publishing Group [in English].

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 263

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.