ОБРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ОРГСИСТЕМИ

Автор(и)

  • Ірина Ревасевич Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

модульно-розвивальна інноваційна система, адаптованість - неадаптованість - дез-адаптованість, творчість, ставлення, оцінка і самооцінка, внутрішнє прийняття, психічний образ, психологічна ситуація, Я-концепція, психологічна структура, освітня діяльність

Анотація

Обґрунтовано психологічно аргументоване значення особистісної адаптованості у житті людини за принципом кватерності “суб’єкт -особистість - індивідуальність - універ-сум”; охарактеризовані рівні функціонування зазначеного психологічного явища у структурі ієрархічної моделі вітакультурного наповнення (дезадаптованість - неадаптованість - адаптованість - творчість); здійснений науковий аналіз базових компонентів особистісної адаптованості за основними періодами модульно-розвивального оргциклу.

Біографія автора

  • Ірина Ревасевич, Тернопільська академія народного господарства
    викладач кафедри соціальної роботи ТАНГ, по-шукувачка Інституту експериментальних систем освіти, м. Тернопіль

Посилання

Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопросы психологии. - 1989. - №1. - С. 92-100.

Белинская Е.П. Я-концепция и ценностные ориентации старших подростков в условиях быстрых социальных изменений // Вестник Московского ун-та. Психология. - №4. - С. 25-30.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 421 с.

Бех І.Д. Категорія “ставлення” в контексті розвитку образу “Я” особистості / / Педагогіка і психологія. - 1997. - №3. - С. 9-21.

Булах І.С. Генез різних аспектів “Я” у структурі самосвідомості підлітка / / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Плай, 2002. - Вип. 7. - Ч. 1. - С. 79-89.

Гринчук О.І. Проблема адаптації як психолого-педагогічний феномен / / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Плай, 2002. - Вип. 7. - Ч. 1. - С. 70-78.

Губенко О.В. Духовні передумови творчої активності / / Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - №10. - С. 36-39.

Гуменюк О. Самотворення Я-концепції за модульно-розвивальної оргсистеми / / Психологія і суспільство. - 2001. - №2. - С. 36-76.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. -К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції: Монографія. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Детская практическая психология: Учебник / Под ред. проф. Т.Д. Мар-цинковской. - М.: Гардарини, 2001. - 255 с.

Дзюбо Л.В. Психологічні особливості ранньої шкільної дезадаптація і шляхи її подолання: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С. Кос-тюка АПН України. - К., 2000. - 18 с.

Захарова А.В. Структурно-динамическая модель самооценки // Вопросы психологии. - 1989. - №1. - С. 5-14.

Зотова О.И., Кряжева И.К. Содержание и показатели адаптации личности // Организационная психология / Сост. и общ. ред. Л.В. Винокурова, И.И. Скрипника. -СПб.: Питер, 2000. - С. 248-256.

Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інф. бюлетень. -Вип. 2 / Відпов. Ю.В. Москаль. - Тернопіль, 2000. - 48 с.

Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2000. - 992 с.

Модульно-розвивальна система: соціально-культурний зміст навчальних модулів. Фундаментальний експеримент в СШ №80 м. Дніпропетровська // Рідна школа: Спецвипуск. - 1998. - №10. - 80 с.

Модульно-розвивальна система як со-ціокультурна організація // Психологія ісуспільство: Спецвипуск. - 2002. - №3-4. -292 с.

Муравьева К.В., Шильштейн Е.С. О ролевом компоненте Я-концепции / / Вестник Московского ун-та. Психология. - 2000. -№1. - С. 29.

Мясищев В.Н. Психология отношений: Избр. Психол. тр. в 70-ти т. / Под ред. A.A. Бодалева. - М. - Воронеж, 1995. - 356 с.

Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. - К.: Лыбидь, 1990. -192 с.

Орлов А.Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека // Вопросы психологии. - 1995. - №2. - С. 5-18.

Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. - 512 с.

Психологический словарь / Под ред.

В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Педагогика-Пресс, 999. - 440 с.

Психология личности: В 2-х т. Хрестоматия. - Самара: Бахрар - М, 2000. - Т. 2. -544 с.

Психология: словарь / Под общ. ред. A.B. Петровского, М.Г. Ярошевского. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1991. - 494 с.

Радина Н.К. Изучение самопринятия у детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях и в семье // Вопросы психологии. - 2000. - №3. - С. 23-33.

Реан А.А. Психология изучения личности: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во Михайлова B.A., 1999. - 288 с.

Ревасевич І. Психологічні концепції адаптації особистості у системному теоретичному обґрунтуванні / / Психологія і суспільство. - 2001. - №4. - С. 16-40.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 712 с.

Сабанадзе І. О. Соціально-психологічні фактори дезадаптованості та її корекція у підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Наук. пед. ун-т ім. М.П. Драго-манова. - К., 1997. - 18 с.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Антропологический принцип в психологии развития // Вопросы психологии. - 1998. -№6. - С. 3-17.

Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. -К.: Ірина, 1999. - 1551 с.

Фрідман Л., Кулагіна І. Розвиток здібностей // Психологічна підтримка творчості учня / Упоряд. О. Плавник, В. Зоц. - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. -С. 72-89.

Фурман А. Архітектоніка творення особистості за модульно-розвивальної системи навчання / / Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С. 26-43.

Фурман А.В. Методика визначення особистісної адаптованості школярів / / Психологія. - Вип. 41. - К.: Освіта, 1993. -С. 29-48.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. -К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Психодіагностика осо-бистісної адаптованості вчителів і учнів. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 197 с.

Фурман А.В. Розвивальна діагностика психологічної грамотності педагога. Тест “Хто підніме папірець?” / / Психологія і суспільство. - 2002. - №1. - С. 119-152.

Фурман А.В. Українська ментальність та її культурно-психологічні координати // Психологія і суспільство. - 2001. - №1. -С. 9-73.

Фурман А.В. Як допомогти учням долати дезадаптованість до школи // Рад. школа. - 1991. - №5. - С. 25-32.

Фурман А.В., Снисаренко Г.В. Психологические особенности принятия учащимися трудовой задачи в процессе производительного труда // Психологическая наука: проблемы и перспективы: Тезисы науч. сообщ. Всесоюзн. конф. - К.: НИИ психологии, 1990. - Ч.ІІ. -С.123-124.

Цветков С.А. Психология отношений: вопросы, проблемы, подходы // Психологический журнал. - 2002. - Т. 23, №1. -С.132-140.

Юрченко В.І. Формування “Образу Я” особистості: етнопсихологічний аспект // Освіта і управління. - 1999. - Т. 3, №1. - С. 93-101.

Завантаження

Як цитувати

Ревасевич, Ірина. “ОБРУНТУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ОРГСИСТЕМИ”. Психологія і суспільство, no. 4(14), May 2017, pp. 96-109, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/129.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 992

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.