ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЯК ІСТОРИЧНА ДИСЦИПЛІНА

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд

Ключові слова:

історія психології, психологія розвитку, психологічні знання, психологічне пізнання, ідея розвитку, психологічні системи, основна проблема психології

Анотація

Психологія розвитку характеризується як складова логіко-історичного руху-поступу психологічного пізнання, супроводжуваного змістовним наповненням ідеї розвитку. Констатується, що передумови ідеї складаються у психології Первісного суспільства, що зародження ідеї відбувається у психології Стародавнього світу, що свого теоретичного оформлення вона набуває у системах античної психології, психології середньовіччя, епохи Барокко і Просвітництва. Відповідно до рівнів становлення психологічних знань, ідея розвитку постає ситуативно та мотиваційно наповнюваним змістом.

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд

    кандидат психологічних наук, психолог школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, м. Полтава

Посилання

Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: В 2 т.- К.: Форум, 2002. - Т. 1: Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. - 319 с.

М'ясоїд П.А. Загальна психологія: 4-е вид. - К.: Вища школа, 2005. - 487 с.

М'ясоїд П.А. Категорія практики у психології // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 2. - С. 77-89.

М 'ясоїд П. Концептуальні засади систематизації психологічного знання // Психологія і суспільство. - 2002. - № 2. - С. 26 -47.

М'ясоїд П. Наука і практика у роботі психолога // Психологія і суспільство. - 2004. - № - № 3. - С. 5-74.

М'ясоїд П.А. Наукова раціональність і стилі теоретизації у психології // Педагогіка і психологія. - 2003. - № 3-4. - С. 41-51.

М 'ясоїд П. “Паралелограм” Олексія Леонтьєва та основна проблема психології // Психологія і суспільство. - 2005. - № 4. - С. 53-95.

М'ясоїд П.А. Постмодернізм у психології і психологічне пояснення розвитку // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 1. - С. 24-33.

М'ясоїд П.А. Принцип доповнюваності в аналізі психологічного знання // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 4. - С. 73-82.

М'ясоїд П.А. Проблема психології розвитку // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - С. 5-11.

М ’ясоїд П. Психогенетична проблема і моністичний принцип у психології розвитку // Психологія і суспільство. - 2003. - № 3 - С. 17-78.

Роменець В.А. Історія психології. - К.: Вища школа, 1978. -439 с.

Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків. - К.: Вища школа, 1983. - 415 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження. - К.: Вища школа, 1988. - 488 с.

Роменець В А. Історія психології XVII століття. - К.: Вища школа, 1990. - 365 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва. - К.: Вища школа, 1993. - 568 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX- початку XX століття. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Історичне становлення психологічних знань // Основи психології / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - С. 94-110.

Роменець В.А Постання канонічної психології // Основи психології / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - С. 605-621.

Роменець В.А. Психологія творчості: 2-е вид., доп. - К.: Либідь, 2001. - 288 с.

Роменець В.А., Маноха І.В. Історія психології XX століття. -К.: Либідь, 1998. - 191 с.

Ткаченко О. Україна у вимірі психологічної практики “справа життя” // Психологія і суспільство. - 2005. - № 3. - С. 5-22.

Фурман А. Одіссея української психології: між добром і злом // Психологія і суспільство. - 2001. - № 2. - С. 5-11.

Фурман А.В. Теорія і практика у роботі психолога, соціолога: між правдою і лукавством // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 7-12.

Ариес Ф. Возрасты жизни // Философия и методология истории / Под ред. И.С. Кона. - М.: Политиздат, 1977. - С. 216-244.

Асмус В. Декарт // Философская энциклопедия: в 5 т. / Под ред. Ф.В. Константинова. - М.: Советская энциклопедия, 1960. - Т. 1. - С. 447-450.

Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития: Пер. с англ. - М.: Когито-Центр, 2000. - 350 с.

Гусельцева М.С. Постнеклассическая рациональность в культурной психологии // Психологический журнал. - 2005. - Т. 26, № 6. - С. 5-15.

Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология и “вызовы” постмодернизма // Вопросы психологии. - 2002. - № 3. - С. 109-131.

Гусельцева М.С. Культурно-историческая психология: от классической - к постнеклассической картине мира // Вопросы психологии. - 2003. - № 1. - С. 99-115.

Гусельцева М.С. Типы методологических установок в психологии // Вопросы психологии. - 2005. - № 6. - С. 98-103.

Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Сочинения: В 2 т. - М.: Мысль, 1989. - Т. 1. - С. 297-422.

Декарт Р. Рассуждения о методе // Декарт Р. Сочинения: В 2 т. - М.: Мысль, 1989. - Т. 1. - С. 250-296 .

Декарт Р. Страсти души // Декарт Р. Сочинения: В 2 т. - М.: Мысль, 1989. - Т. 1. - С. 481-572.

Завершнева Е.Ю. Принципы неопределенности и дополнительности в квантовой механике и психологии: проблема методологических заимствований // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. - 2001. - № 4. - С. 67-77; 2002. - № 1. - С. 75-80.

Карпова С.Н. Специфика психического развития в онтогенезе (к истории вопроса) // Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы позрастной психологии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. - С. 51-92.

Костюк Г.С. Принцип развития в психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии / Отв. ред. Е.В. Шо-рохова. - М.: Наука, 1969. - С. 118-152.

Крайг Г. Психология развития: Пер. с англ.: 7-е междунар. изд. - СПб.: Питер, 1999. - 992 с.

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития: Пер. с англ.: 9-е изд. -СПб.: Питер, 2004. - 940 с.

Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель: Пер. с англ. - Л.: Недра, 1991. - 256 с.

Леви-Брюль Л. Сверхестественное в первобытном мышлении: Пер. с фр. - М.: Педагогика-Пресс, 1994. - 608 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - С. 94-231.

Леонтьев А.Н. О книге С.Л. Рубинштейна “Основы общей психологии”. Материалы к дискуссии // Леонтьев А.Н. Философия психологии. Из научного наследия. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. - С. 226-228.

Леонтьев А.Н. Очерк развития психики // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. - С. 184-279.

Мясоед П.А. Антропологический принцип и проблемы психологии развития // Вопросы психологии. - 2000. - № 5. - С. 122-125.

Мясоед П.А. Выступление за “Круглым столом”, посвященном юбилею журнала “Вопросы психологии” // Вопросы психологии. - 2005. - № 3. - С. 12-14.

Мясоед П.А. Методика непрямой экспресс-диагностики уровня психического развития дошкольников // Вопросы психологии. - 1996. - № 2. - С. 130-136.

Мясоед П.А. О системах психологического знания (анализ новых учебников психологии) // Вопросы психологии. - 1998. - № 1. - С. 55-64.

Мясоед П.А. Оценка интеллектуального развития младших школьников учителем // Вопросы психологии. - 2001. - № 6. - С. 89-101.

Мясоед П.А. “Параллелограмм” А.Н. Леонтьева, “генетический закон” Л.С. Выготского и традиция научной школы // Вопросы психологии. - 2003. - № 2. - С. 105-117.

Мясоед П.А. Пора думать о вечном (Письмо в редакцию) // Вопросы психологии. - 2004. - № 6. - С. 152-153.

Мясоед П.А. Проблема ненормативного психического развития // Вопросы психологии. - 1994. - № 6. - С. 49-57.

Мясоед П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности // Вопросы психологии. - 2004. - № 6. - С. 3-17.

Мясоед П.А. Системно-деятельностный подход в психологии развития // Вопросы психологии. - 1999. - № 5. - С. 90-100.

Мясоед П.А. Теории в психологи развития // Вопросы психологии. - 2004. - № 5. - С. 141-144.

Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - 2 изд. - М.: Тривола, 1997. - 360 с.

Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. - 1991. - № 6. - С. 46-57.

Радзиховский Л.А. Логический анализ и проблема понимания в психологии // Вопросы психологии. - 1989. - № 5. - С. 99-106.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб.: Питер, 2003. - С. 282-426.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1989. - Т.1 - 320 с.; Т.2 - 328 с.

Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории // Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - С. 220-235.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе. - М.: Школьная пресса, 2000. - 416 с.

Степин В.С. Теоретическое знание: Структура, история, эволюция. - М.: Прогресс - Традиция, 2000. - 744 с.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1989. - 573 с.

Фрезэр Д.Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии: Пер. с англ.: 2-е изд. - М.: Политиздат, 1986. - 703 с.

Эльконин Б.Д. Психология развития. - М.: Академия, 2001. -304 с.

Юревич А.В. Интерпретативные тенденции и параметры развития психологической науки // Вопросы психологии. - 2005. - № 5. - С. 119-129.

Юревич А.В. Методологический либерализм в психологии // Вопросы психологии. - 2001. - № 5. - С. 3-8.

Юревич А.В. Психология и методология // Психологический журнал. - 2000. - Т. 21, № 5. - С. 35-47.

Ярошевский М.Г. Без истории пуста методология // Вопросы психологии. - 1995. - № 4. - С. 141-146.

Ярошевский М.Г. История психологии. - Изд. 3-е, перераб. -М.: Мысль, 1985. - 575 с.

Ярошевский М.Г. Когда Л.С. Выготский и его школа появились в психологи? // Вопросы психологии. - 1996. - № 5. - С. 110-121.

Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский: в поисках новой психологии. - М.: Международный фонд истории науки, 1993. - 301 с.

Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский и марксизм в советской психологии. К социальной истории российской науки // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13, № 5. - С. 84-96.

Crain W. Theories of development. Concepts and applications: 4d ed. - New Jersy: Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2000. - 420 р.

Miller P.H. Theories of developmental psychology: 4d ed. - New York: Worth Publishers, 2002. - 518 p.

Mjasojid P.A. An indirect express evaluation method of the elementary school children intellectual development level // International Journal of Testing. - 2006. - Vol. 6. (in print).

Thomas R.M. Comparing theories of child development: 6x ed. -Belmont, CA: Wadsworth, 2005. - 558 p.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 781

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.