МЕТАТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ У ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд

Анотація

Обґрунтовується концепція історичного метатеоре-тичного аналізу у психології, призначеного для характеристики теоретичних систем цієї дисципліни та систематизації психологічних знань. Виокремлюються історичні, гносеологічні, логічні та власне психологічні засади психологічного пізнання. Вводяться поняття основної проблеми психології (відношення “внутрішнє - зовнішнє”), психологічного світогляду (дуалістичного, або моністичного), психологічного мислення (співвідноситься з типами наукової раціональності, за B.С. Стьопіним), психологічного пояснення як способу вирішення традиційних проблем психології (психофізичної, психофізіологічної, психосоціальної тощо). Висвітлюються зміст, яким постає перед автором пояснення основна проблема психології; гносеологічна концепція, на підставі якої вирішується проблема; стиль теоретизування, яким послуговується автор; історико-логіко-психологічні моменти пояснення; місце пояснення в історії набування психологічних знань; внесок автора у цей процес. Окреслюється сфера застосування концепції, наводяться посилання на дослідження, в яких здійснюється верифікація концепції.

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд
    кандидат психологічних наук, психолог школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, м. Полтава

Посилання

Балл Г. До визначення засад рацігуманістичного підходу в методології психологічної науки // Психологія і суспільство. - 2000. - № 2. - С. 74-90.

М’ясоїд П. А. Величний поступ психологічної думки //Педагогіка і психологія. - 2006. - № 2. - С. 5-16.

М’ясоїд П. А. Вчинковий принцип і система психологічного знання // Педагогіка і психологія. -1997. - № 3. - С. 195-205.

М’ясоїд П. А. До функціонально-генетичного визначення вчинку//Педагогіка і психологія. - 2007. - № 1. - С. 88-101.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія. - 5-е вид. - К.: Вища школа, 2006. - 487 с.

М’ясоїд П. А. Категорія практики у психології // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 2. - С. 77-89.

М’ясоїд П. Концептуальні засади систематизації психологічного знання // Психологія і суспільство. -

- № 2. - С. 26 -47.

М’ясоїд П. Наука і практика у роботі психолога // Психологія і суспільство. - 2004. - № 3. - С. 5-74.

М’ясоїд П. А. Наукова раціональність і стилі теоретизації у психології // Педагогіка і психологія. -

- № 3-4. - С. 41-51.

М’ясоїд П. “Паралелограм” Олексія Леонтьєва та основна проблема психології // Психологія і суспільство. - 2006. - № 1. - С. 53-95.

М’ясоїд П. А. Постмодернізм у психології і психологічне пояснення розвитку // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 1. - С. 24-33.

М’ясоїд П. А. Принцип доповнюваності в аналізі психологічного знання // Педагогіка і психологія. -

- № 4. - С. 73-82.

М’ясоїд П. А. Проблема психології розвитку // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - С. 5-11.

М’ясоїд П. Психогенетична проблема і моністичний принцип у психології розвитку // Психологія і суспільство. - 2003. - № 3 - С. 17-78.

М’ясоїд П. Психологія розвитку як історична дисципліна (читаючи Володимира Роменця) // Психологія і суспільство. - 2006. - № 2. - С. 54-77.

М’ясоїд П. С. Л. Рубінштейн: життя висхідною // Психологія і суспільство. - 2009. - № 2. - С. 7-36.

М’ясоїд П. А. С. Л. Рубінштейн і В. А. Роменець: теоретизування і теми творчого діалогу // Педагогіка і психологія. - 2009 - № 3. - (у друці).

М’ясоїд П. А. Творчий діалог і теоретизування у психології // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 3. - С. 117-127.

Пискун В. М. Метапсихологія та її пар алогізми // Основи психології / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - С.132-158.

Роменець В. А. Історія психології. - К.: Вища школа, 1978. - 439 с.

Роменець В. А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження. - К.: Либідь, 2006. - 916 с.

Роменець В. А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків. - К.: Вища школа, 1983. - 415 с.

Роменець В. А. Історія психології епохи Відродження. - К.: Вища школа, 1988. - 488 с.

Роменець В. А. Історія психології XVII століття.

- К.: Вища школа, 1990. - 365 с.

Роменець В. А. Історія психології епохи Просвітництва. - К.: Вища школа, 1993. - 568 с.

Роменець В. А. Історія психології ХІХ-го початку XX століття. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX століття. - К.: Либідь, 1998. - 989 с.

Татенко В. О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії /За заг. ред. В. О. Та-тенка. - К.: Либідь, 2006. - С. 316-358.

Татенко В. О., Роменець В. А. Вчинок як принцип побудови теорії та історії психології / // Основи психології / За заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - 6-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - С. 161- 193.

Ткаченко О. М. Принципи і категорії психології. - К.: Вища школа, 1979. - 198 с.

Фурман А. Типологічний підхід у системі професійного методологування // Психологія і суспільство. - 2006. - № 2. - С. 78-92.

а. Фурман А.В. Ідея професійного методологування. - Ллта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: Методологические проблемы неклассической психологии. -М.: Смысл, 2002. - 480 с.

Асмус В. Декарт // Философская энциклопедия: в 5 т. / Под ред. Ф. В. Константинова. - М.: Советская энциклопедия, 1960. - Т. 1. - С. 447-450.

Бассин Ф. В. Еще раз о законах психики (Отклик на статью Б.Ф. Ломова “Об исследовании законов психики”) // Психологический журнал. - 1982. - Т. 3. № 6. - С. 145-151.

Будилова Е. А. Категория исторического и логического в методологии истории психологии // Категории материалистической диалектики в психологии / Отв. ред. Л. И. Анцыферова. - М.: Наука, 1988. - С. 231-242.

Будилова Е. А. О взаимосвязи теории и истории психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии / Отв. ред. Е. В. Шорохова. -М.: Наука, 1969. - С. 153-189.

Василюк Ф. Е. Методологический анализ в психологии. - М.: Смысл; МГППУ, 2003. - 240 с.

Вересов Н. Н. Выготский, Ильенков, Мамарда-швили: опыт теоретической рефлексии и монизм в психологии // Вопросы философии. - 2000. - № 12. - С. 74-87.

Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование / / Выготский Л. С. Собр. соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - С. 291-436.

Еараи Л., Кечке М. Еще один кризис в психологии! Возможная причина шумного успеха идей Л.С. Выготского // Вопросы философии. - 1997. - № 4. - С. 86-97.

Еусельцева М. С. Дискуссия не закончена ... // Вопросы психологии. - 2006. - № 6. - С. 170-173.

Еусельцева М. С. Категория культуры в психологии и гуманитарных науках // Вопросы психологии. - 2006. - № 4. - С. 3-14.

Еусельцева М. С. Культурная психология и методология гуманитарных наук // Вопросы психологии. - 2005. - № 5. - С. 3-18.

Еусельцева М. С. Культурно-историческая психология и “вызовы” постмодернизма // Вопросы психологии. - 2002. - № 3. - С. 109-131.

Еусельцева М. С. Культурно-историческая психология: от классической - к постнеклассической картине мира // Вопросы психологии. - 2003. - № 1. - С. 99-115.

Еусельцева М. С. Методологические кризисы и типы рациональности в психологии // Вопросы психологии. - 2006. - № 1. - С. 3-15.

Еусельцева М.С. Постнеклассическая рациональность в культурной психологии // Психологический журнал. - 2005. - Т. 26. № 6. - С. 5-15.

Еусельцева М. С. Типы методологических установок в психологии // Вопросы психологии. - 2005.

- № 6 - С. 98-103.

Еуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // Вопросы философии. - 1992. - № 7. - С. 136-176.

Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Сочинения: 2 т. - М.: Мысль, 1989. - Т. 1. - С. 297-422.

Декарт Р. Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Декарт Р. Сочинения: в 2 т. - М.: Мысль, 1989. - Т. 1.

- С. 250-296.

Декарт Р. Страсти души // Декарт Р. Соч.: В 2 т. - М.: Мысль, 1989. - Т. 1. - С. 481-572.

Дильтей В. Описательная психология: Пер. с нем. - 2-е изд. - СПб: Алетейя, 1996. - 160 с.

Ждан А. Н. История психологии от Античности до наших дней: Учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. -М.: Фонд Мир, Академический проект, 2007. - 574 с.

Завершнева Е. Ю. Принципы неопределенности и дополнительности в квантовой механике и психологии: проблема методологических заимствований // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. - 2001. - № 4. - С. 67-77; 2002. - № 1. - С. 75-80.

6. Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. - 2-е изд., доп. - М.: Политиздат,1984. - 320 с.

Кольцова В. А. Актуальные проблемы методологии современной отечественной психологической науки // Психологический журнал. - 2007. - Т. 28, № 2. - С. 5-18.

Кольцова В. А. Проблемы методологии истории психологи в трудах М. Г. Ярошевского // Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Ч. 4. Методологические проблемы историко-психологического исследования // Отв. ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2002. - С. 134-157.

Кольцова В. А. Теоретико-методологические основы истории психологии. - М.: ИП РАН, 2004. -414 с.

Кольцова В. А., Олейник Ю. Н. История психологии: теоретические и методологические проблемы исследований // Современная психология: Справочное руководство / Под ред. В. Н. Дружинина. - М.: Инфра-М, 1999. - С. 578-590.

Кольцова В. А., Медведев А. М. Об изучении истории психологии в системе культуры // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13, № 5. - С. 3-12.

Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы. - М.: Аспект-Пресс, 2003. - 381 с.

Корнилова Т. В., Смирнов С. Д. Методологические основы психологии. - СПб.: Питер, 2006. - 320 с.

Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Прогресс, 1975. - 288 с.

Левин К. Закон и эксперимент в психологии // Психологический журнал. - 2001. - Т. 22, № 2. - С. 101-108; № 3. - С. 116-127.

Левин К. Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мышления в современной психологии // Психологический журнал. - 1990. - Т. 11, № 5. - С. 135-158.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 444 с.

Мазилов В. А. История психологии: необходимость нового историко-методологического подхода // История отечественной и мировой психологической мысли: Постигая прошлое, понимать настоящее, предвидеть будущее / Отв. ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова, Ю. Н. Олейник. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2006. - С. 98-106.

Мазилов В. А. Научная психология: тернистый путь к интеграции // Труды Ярославского методологического семинара. Методология психологии. Т. 1 / Под ред. В.В. Новикова. - Ярославль: МАПН. - 2003. - С. 205-237.

Мазилов В. А. Методологические проблемы в психологи в начале XXI века // Психологический журнал. - 2006. - Т. 27, № 1. - С. 23-34.

Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы рациональности. - 2-е изд., испр. -М.: Лабиринт, 1994. - 90 с.

Марцинковская Т. Д. История психологии: Учебник. - М.: Академия, 2008. - 544 с.

Мясоед П. А. Антропологический принцип и проблемы психологии развития // Вопросы психологии. - 2000. - № 5. - С. 122-125.

Мясоед П. А. Значение и смысл “параллелограмма Леонтьева” // Психология перед вызовом будущего. Материалы научн. конф., приуроч. 40-летию ф-та психологии МГУ, 23-24 ноября, 2006 г. -М.: Изд-во Моск. ун-та. 2006. - С. 48-50.

Мясоед П. А. О психологическом знании и познании, Или что мы хотим от психологии? // Вопросы психологии. - 2006. - № 4. - С. 139-145.

Мясоед П. А. О системах психологического знания (анализ новых учебников психологии) // Вопросы психологии. - 1998. - № 1. - С. 55-64.

Мясоед П. А. Оценка интеллектуального развития младших школьников учителем // Вопросы психологии. - 2001. - № 6. - С. 89-101.

Мясоед П. А. “Параллелограмм” А. Н. Леонтьева, “генетический закон” Л. С. Выготского и традиция научной школы // Вопросы психологии. - 2003. - № 2.

- С. 105-117.

9. Мясоед П. А. Психология в аспекте типов научной рациональности // Вопросы психологии. - 2004. -№ 6. - С. 3-17.

Мясоед П. А. С. Л. Рубинштейн: идея живого человека в психологии // Вопросы психологии. - 2009.

- № 4. - С. 108-118.

Мясоед П. А. С. Л. Рубинштейн и В. А. Роменец: деятельностный и культурологический подходы в психологии // Психология человека в современном мире. Материалы Всерос. научн. юбилейн. конф., посв. 120-летию со дня рождения Сергея Леонидовича Рубинштейна, 15-16 октября 2009 г.: В 6 т. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009 - (у друці).

Мясоед П. А. Системно-деятельностный подход в психологии развития // Вопросы психологии. - 1999.

- № 5. - С. 90-100.

Мясоед П. А. Теории в психологии развития // Вопросы психологии. - 2004. - № 5. - С. 141-144.

Никитин Е. П. Объяснение - функция науки. -М.: Наука, 1970. - 280 с.

Олейник Ю. Н. Проблемологический поход в истории психологи: состояние и перспективы развития // Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Ч. 4. Методологические проблемы историко-психологического исследования // Отв. ред. А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2002. - С. 165-177.

Оллпорт Г. В. Горечь и сладость плодов эклектизма // Оллпорт Г.В. Личность в психологии: Пер. с англ. - М.: КСП+; СПб.: Ювента, 1998. - С. 15-44.

Петренко В. Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Психологический журнал.

- 2002. - Т. 23, № 3. - С. 113-121.

Петровский А. В., Петровский В. А. Категориальная система психологии // Вопросы психологии. -2000. - № 5. - С.3-17.

Петровский А. В., Ярошевский М. Г. История и теория психологии: в 2 т. Ростов н/Дону: “Феникс”, 1996. - Т. 1. - 416 с.

Петровский А. В., Ярошевський М. Г. Теоретическая психология. - М.: Академия, 2001. - 496 с.

Пиаже Ж. Характер объяснения в психологии и психофизиологический параллелизм // Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология: Пер. с фр.

- М.: Прогресс, 1966. - Вып. III. - С. 157-194.

Пономарев Я. А. Методологическое введение в психологию. - М.: Наука, 1983. - 205 с.

Поппер К. Логика и рост научного познания. Избранные работы: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1983.

- 605 с.

Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. - 1991. - № 6. С. 46-57.

Психология и новые идеалы научности // Во-просы философии. - 1993. - № 5. - С. 3-42.

Роменец В. А. Жизнь и смерть: постижение разумом и верой: 2-е изд. - К.: Либщь’я, 2003. - 232 с.

Радзиховский Л. А. Логический анализ и проблема понимания в психологии // Вопросы психологии. - 1989. - № 5. - С. 99-106.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: в

-х т. - М.: Педагогика, 1989. - Т. 1. - 320 с.; Т. 2 - 328 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы психологии в трудах Карла Маркса // Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - С. 19-46.

Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней: Имена. Идеи. Биографии. Направления. Школы: Пер. с норвежск. - Самара: Бахрам-М, 2008. - 544 с.

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Антропологический принцип в психологии развития // Вопросы психологи. - 1998. - № 6. - С. 3-17.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе. - М.: Школьная пресса, 2000. - 416 с.

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология человека. Введение в психологию субъективности. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 416 с.

Смирнов С. Д. Методологический плюрализм и предмет психологии // Вопросы психологии. - 2005.

- № 4. - С. 3-8.

Соколова Е. Е. Апология системного монизма (К проблеме путей интеграции психологической науки) // Вопросы психологии. - 2006. - № 4. - С. 15-23.

Соколова Е. Е. Методологическое единство contra плюрализм: Школа А.Н. Леонтьева против современной дихотомизации психологии // Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива / Отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. Юревич. -М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2007. - С. 286-312.

Соколова Е. Е. Нетерпимость толерантних (еще раз о монизме, плюрализме и дискуссиях о методологических ориентациях психологии) // Вопросы психологии. - 2008. - № 3. - С. 138 -146.

Степин В. С. Теоретическое знание: Структура, история, эволюция. - М.: “Прогресс - Традиция”, 2000.

- 744 с.

Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1986. - 542 с.

Фрейд 3. Психопатология обыденной жизни // Фрейд 3. Психология бессознательного. Сб. произведений. - М.: Просвещение, 1990. - С. 202-309.

Юревич А. В. Интеграция психологии: утопия или реальность? // Вопросы психологии. - 2005. - № 3.

- С. 16-28.

Юревич А. В. Интерпретативные традиции и параметры развития психологической науки // Вопросы психологии. - 2005. - № 5. - С. 119-129.

Юревич А. В. Методологический либерализм в психологии // Вопросы психологии. - 2001. - № 5. - С. 3-18.

Юревич А. В. Объяснение в психологии // Психологический журнал. - 2006. - Т. 27. № 1. - С. 97106.

Юревич А. В. “Онтологический круг” и структура психологического знания // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13. № 1. - С. 6-14.

Юревич А. В. Психология и методология // Психологический журнал. - 2000. - Т. 21, № 5. - С. 35-47.

Юревич А. В. Системный кризис психологии // Вопросы психологии. - 1999. - № 2. - С. 3-11.

Якунин В. А. История психологии. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1998. - 376 с.

Ярошевский М. Г. История психологии. - 3-е изд. перераб. - М.: Мысль, 1985. - 575 с.

Ярошевский М. Г. О категориальном анализе истории психологического познания // Проблемы теории и истории развития психологии. Материалы симпозиума. - М.: АПН СССР, 1973. - С. 3-43.

Ярошевский М. Г. Оппонентный круг и научное открытие // Вопросы философии. - 1983. - № 10. - С. 46-62.

Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. Теоретические проблемы развития психологической науки. - 2-е изд, перераб. - М.: Политиздат, 1974. -447 с.

Ярошевский М. Г. Психология творчества и творчество в психологии // Вопросы психологии. -

- № 6. - С. 14-26.

Ярошевский М. Г. Трехаспектность науки и проблема научной школы // Социальнопсихологические проблемы науки. Ученый и научный коллектив / Под ред. М.Г. Ярошевского. - М.: Наука, 1973. - С. 174-189.

Ярошевский М. Г., Юревич А. В., Аллахвердян

A. Г. Программно-ролевой подход и современная наука // Вопросы психологии. - 2000. - № 6. - С. 3-18.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>