Життєсвіт людини та її світогляд: онтолого-психологічні механізми взаємодії

Автор(и)

Ключові слова:

життєві відношення, життєвий світ, світогляд, переконання, життєві принципи

Анотація

Спираючись на положення про вихідну зв’язаність людини і світу, їхню системну взаємодію, визначальну роль життєвих відношень у становленні життєвого світу, окреслюються онтологічні характеристики світогляду. Розглянуто особливості взаємодії цих двох відкритих надскладних систем, котрі одночасно є незалежні системи і підпорядковані одна одній за критеріями дихотомності: детермінованість / самодетермінація, відкритість / закритість, залученість / дистантність. Причому їх взаємодія відбувається у формі життєвих відношень, що виявляються в чотирьох основних модусах, а саме як ставлення людини до предметного світу, до іншої людини, до Абсолюту, до самої себе і до власного Я,  та відповідних способах уреальнення конкретної взаємодії: предметна діяльність, діалогічні відносини, самовизначення стосовно екзистенційних смислів і вищих буттєвих цінностей, пізнання та вираження власного Я. Встановлюючи в певний спосіб у деякому модусі ковітальні відношення, особа тим самим вибудовує свій життєвий світ як особливим чином організовану реальність, утворену динамічною системною єдністю внутрішнього світу людини і тієї частини об’єктивно існуючого зовнішнього світу, з якою вона повязана цими множинними відношеннями. Воднораз аргументовано, що додаткові можливості для аналізу життєсвіту надає розгляд його як ідеальної моделі, котра містить знання про утилітарно-прагматичні та символічні характеристики соціальних і природних обєктів, а також про відповідні ментальні стани самого субєкта-носія цієї моделі. Специфічними особливостями такого знання є інтуїтивно очевидні форми його наданості в буденному досвіді людини, здатність репрезентувати універсальні культурні смисли та фіксувати подієвість. У цій епістемологічній мозаїці світогляд виявляється особливим способом долучення людини у світ: з одного боку, опосередковує (через постановку та пошук відповідей на «великі питання») процеси конструювання нею власного життєвого світу, визначаючи його онтологічні, гносеологічні, аксіологічні та праксеологічні межі, а з іншого  створює контексти, у яких зовнішній світ перетворюється у внутрішній, трансформуючись (через ґрунтовані на діалозі процеси оцінювання, ідеалізації та генералізації) в образи, смисли і цінності (ідеали, переконання та життєві принципи), екзистенційно значущі для людини.

The ontological characteristics of the worldview are outlined based on the propositions about the connection between man and the world, their systemic interaction, the determining role of life relationships in the formation of the life world. The features of human interaction with the world as two open systems, which simultaneously act as independent systems and as subsystems of each other, are considered: determinism/self-determination, openness/closedness, involvement/distance. It is emphasized that the interaction within the “Man-World” system takes place in the form of life relations, which are manifested in four main modes (as a relation to the objective world, to another person, to the Absolute, to ones own self) and corresponding meeans of subjects interaction with an object (activity, dialogic relations, self-determination in relation to existential meanings and higher values, cognition and expression of ones own self). Establishing life relations in a certain way and in a certain mode, person thereby builds his/her life world  a specially organized reality formed by the dynamic systemic unity of the inner world of a person and that part of the objectively existing external world with which he/she is connected by life relations. Additional possibilities for the analysis of the life world are provided by considering it as an ideal model, which carries knowledge about the utilitarian-pragmatic and symbolic characteristics of social and natural objects, as well as about the corresponding mental states of the subject-carrier of this model. The specific features of such knowledge are the intuitively obvious forms of its provision in everyday human experience, the ability to represent universal cultural meanings and effectiveness. In the plane of objective human relations with the world worldview turns out to be a special way of including a person into the world: on the one hand, it mediates (by posing and searching for answers to “big questions”) the processes of constructing a persons own life world, determining its ontological, epistemological, axiological and praxeological boundaries; on the other hand, it creates contexts in which the external world is transformed (through dialogue-based processes of evaluation, idealization, and generalization) into images, meanings, and values (ideals, beliefs, and life principles) that are existentially significant for a person., свобода, об’єктивація, категорія духу, істина, природа, світ, творчий акт, екзистенційний центр, Бог, трансцендування, свідомість, універсум, аскеза, Богопізнання, життя, страх, смерть, вічність, любов, кохання, геніальність, зло, рабство, суб’єктивність, свідомість раба, вільний, тиран, психологічне насилля, безсилля, вищі цінності, правда, есхатологія, відповідальність.

Біографія автора

  • Іван Тітов

    Іван Тітов – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, зас­тупник головного редактора журналу “Психологія і осо­бистість”, м. Полтава.

    titovpsy@gmail.com

    ORCID: 0000-0002-5529-1568

Посилання

Ball, H.A. Intehratyvno-osobystisnyi pidkhid u psykholohii: vporiadkuvannia holovnykh poniat [Integrative-personality approach in psychology: ordering of main concepts]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 25-53 [In Ukrainian].

Romenets, V.A. Vchynok i postannia kanonichnoi psykholohii [Act and canonic psychology rising]. Liudyna. Subiekt. Vchynok. Filosofsko-psykholohichni studii / za red. V.O. Tatenka. Kyiv: Lybid. S. 11-36 [In Ukrainian].

Shvalb, Yu.M. (Red). (2015). Sotsialno-psykholohichni zasady stanovlennia ekolohichno oriientovanoho sposobu zhyttia osobystosti: monohrafiia [Socio-psychological foundations of the formation of an ecologically oriented way of life of an individual: monograph]. Kyiv: Pedahohichna dumka [In Ukrainian].

Tytarenko, T.M. (2020). Zhyttiekonstruiuvannia osobystosti u vlasnomu zhyttievomu sviti [Life construction of an individual in his/her own life world]. Zhyttievyi svit i psykholohichna bezpeka liudyny v umovakh suspilnykh zmin. Kyiv: Talkom. S. 85-101 [In Ukrainian].

Titov, I.H. (2015). Mistse ta rol svitohliadu v strukturi svidomosti [The place and role of worldview in the structure of consciousness]. Psykholohiia i osobystist - Personality and psycology. №2(8), chastyna 1, 45-57 [In Ukrainian].

Titov, I.H. (2011) Psykholohichni aspekty svitohliadu osobystosti [Psychological aspects of an personality's worldview]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota - Practical psychology and csocial work, 11, 2-5 [In Ukrainian].

Titov, I.H. (2018). Psykholohichni mekhanizmy utvorennia svitohliadnykh struktur osobystosti [Psychological mechanisms of the formation of personal worldview structures]. Psykholohiia svidomosti: teoriia i praktyka naukovykh doslidzhen: tezy II mizhnar. nauk.-prakt. konf., m. Pereiaslav-Khmelnytskyi, 21 bereznia 2018 r. / vidp. red. O.V. Drobot; DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody». Kyiv: Talkom.S. 107-110 [In Ukrainian].

Titov, I.H. (2019). Spivvidnoschennia svitogliadu iz strukturnymy komponentamy osobystosty [A worldview ratio with the structural components of a personality]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 60-66 [In Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2019.01.060

Binswanger, L. (1958). The Existential Analysis School of Thought. In R. May, E. Angel, & H. F. Ellenberger (Eds.), Existence: A new dimension in psychiatry and psychology (pp. 191213). Basic Books/Hachette Book Group. https://doi.org/10.1037/11321-007 [In English].

https://doi.org/10.1037/11321-007

Deurzen, E. van. (2002). Existential Counseling and Psychotherapy in Practice. 2nd Edition. London: Sage Publications [In English].

Dilthey, W. (2019). Wilhelm Dilthey: Selected Works, Volume VI: Ethical and World-View Philosophy (R.A. Makkreel & F. Rodi, Eds.). Princeton University Press [In English].

https://doi.org/10.1515/9780691197371

Droogers, A.F. (2014). The world of worldviews. In A.F. Droogers & A. van Harskamp (Eds.), Methods for the study of religious change (pp. 1742). London, England: Equinox [In English].

Gibson, J.J. (1986). The ecological approach to visual perception. Hillsdale, NJ: Erlbaum [In English].

Koltko-Rivera, M.E. (2004). The psychology of worldviews. Review of General Psychology, 8, 358. http://dx.doi.org/10.1037/1089-2680.8.1.3 [In English]

https://doi.org/10.1037/1089-2680.8.1.3

Maslow, A.H. (1993). The Farther Reaches of Human Nature. NY: Arkana [In English].

Metzinger, T. (2007). Self models. Scholarpedia, 2, 4174. http://dx.doi.org/10.4249/scholarpedia.4174 [In English]

https://doi.org/10.4249/scholarpedia.4174

Naugle, D.K. (2002). Worldviews: The history of a concept. Grand Rapids, MI Eerdmans [In English].

Ramstead, M.J., Veissiиre, S.P., & Kirmayer, L.J. (2016). Cultural affordances: Scaffolding local worlds through shared intentionality and regimes of attention. Frontiers in Psychology, 7, 1090. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2016.010 [In English].

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01090

Ryan, R.M. Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. American Psychologist, 1(55), 68-78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68 [In English].

https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Strauss, C., & Quinn, N. (1997). A cognitive theory of cultural meaning. New York, NY: Cambridge University Press [In English].

https://doi.org/10.1017/CBO9781139167000

Taves, A., Asprem, E., & Ihm, E. (2018). Psychology, meaning making, and the study of worldviews: Beyond religion and non-religion. Psychology of Religion and Spirituality, 10(3), 207-217. https://doi.org/10.1037/rel0000201 [In English].

https://doi.org/10.1037/rel0000201

Titov, I. (2015). The Principle of Ontological Constructivism in Postnonclassical Psychology. Internationale Zeitschrift fur Philosophie und Psychosomatik. #2. Режим доступу: http://www.izpp.de/fileadmin/user_upload/Ausgabe_2_2015/Titov_IZPP_2_2015.pdf [In English].

Завантаження

Опубліковано

2024-07-08

Як цитувати

Тітов, Іван. “Життєсвіт людини та її світогляд: онтолого-психологічні механізми взаємодії”. Психологія і суспільство, vol. 89, no. 1, July 2024, pp. 81-89, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1243.

Схожі статті

1-10 з 257

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.