ПСИХОГЕНЕТИЧНА ПРОБЛЕМА І МОНІСТИЧНИЙ ПРИНЦИП У ПСИХОЛОГІЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд

Ключові слова:

психологія розвитку, психічний розвиток (розвиток), феномен розвитку, теорія (пояснення) розвитку, “проблемний” аналіз, психогенетична проблема, моністичний принцип, внутрішнє, зовнішнє, життя, тип наукової раціональності

Анотація

Досліджується зв’язок історичного і логічного під час становлення теоретичного знання у психології розвитку. Формулюється психогенетична проблема, котра фіксує відношення “внутрішнього” і “зовнішнього” та червоною стрічкою проходить через історію цієї дисципліни. Доводиться, що теоретичне знання психології розвитку поступально процесуює “взаємодоповнювальним” чином; тобто у вигляді способів розв’язання психо-генетичної проблеми, зазвичай взятої в одній з її проекцій (іноформ). Наголошується, що останні змінюються залежно від типу наукової раціональності і перебувають у межах “кола пізнання”, зумовленого співпаданням у психології суб’єкта та об’єкта теорети-зації. Як метатеоретичні засоби аналізу в психологію розвитку вводяться граничні категорії - “внутрішнє”, “зовнішнє”, “життя”.

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд
    кандидат психологічних наук, психолог школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, головний редактор інтернет-часопису “Theoretical & Experimental Psychology”, м. Полтава

Посилання

Балл Г. До визначення засад раціо-гуманістичного підходу в методології психологічної науки // Психологія і суспільство. - 2000. - № 2. - С. 74-90.

Гуменюк О. Психологія Я-концепції. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 186 с.

Костюк Г. С. Загальна характеристика онтогенезу людської психіки // Вікова психологія / За ред. Г.С. Костюка. - К.: Радянська школа, 1976. - С. 28-52.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. -К.: Радянська школа, 1989. - 608 с.

Максименко С.Д. Наукова психологія і психологічна практика // Практична психологія та соціальна робота. - 2001. - №9. - С. 2-6.

Максименко С.Д. Основи генетичної психології. - К.: АПЦ Перспектива, 1998. - 220 с.

Максименко С. Рефлексія проблем розвитку в психології / / Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 4-22.

Маноха І. Життя як вчинок і як достеменна творчість (психологічне вчення Володимира Роменця) // Психологія і суспільство. - 2001. - № 2. - С. 12-17.

Методологія і методи практичної психології (Матеріали дискусії) // Практична психологія і соціальна робота. - 2002. - №2. - С. 54-57; № 6. - С. 58-62.

М’ясогд П. Гоголь: життя на перетині культур // Філософська і соціологічна думка. - 1996. - №5-6. - C. 124-149.

М’ясоїд П.А. Загальна психологія. - 2-е вид., допов. - К.: Вища школа, 2001. -487 с.

М’ясоїд П. Концептуальні засади систематизації психологічного знання // Психологія і суспільство. - 2002. - № 2. - С. 26-47.

М’ясоїд П.А. Постмодернізм у психології і психологічне пояснення розвитку // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 1. -С. 23-33.

М’ясоїд П.А. Принцип доповнюваності та аналіз психологічного знання // Theoretical & Experimental Psychology, 2002, 2, 11 р. from // http: // www.tep.poltava.ukrtel.net.

М’ясогд П.А. Проблема психології розвитку // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - С. 5-11.

М’ясогд П.А. Психолого-педагогічний консиліум у закладі для дітей, позбавлених батьківської опіки // Педагогіка і психологія. - 1997. - № 1. - С. 80-87.

Основи психології. Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - 632 с.

Панок В. Практична психологія як галузь професійної діяльності // Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н.Чепелєва та ін. - К.: Либідь, 1999. - C. 18-57.

Пискун В.М. Метапсихологія та її паралогізми // Основи психології / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - С. 132-158.

Положення про психологічну службу в системі освіти України // Інформаційний збірник МО України. - К., 1993. - № 20. -С. 8-12.

Роменець В.А. Історія психології XVII століття. - К.: Вища школа, 1990. - 365 с.

Роменець В.А. Історія психології XIXго - початку XX століття. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В.А., Маноха І.В. Історія психології XX століття. - К.: Либідь, 1999. -992 с.

Татенко В.О. Поняття про психіку. Предмет психології як науки // Основи пси-

хології. Підручник / За заг. ред. О.В. Ки-ричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. -С. 9-45.

Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. - К.: Вища школа, 1979. - 198 с.

Фурман А. Одіссея української психології: між добром і злом // Психологія і суспільство. - 2001. - № 2. - С. 5-11.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 105-144; 2002. - №3-4. - С. 20-58.

Яценко Т. С., Кміт Я.М., Драгун В.П. Проблеми розвитку практичної психології та психологічної практики // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 4. - С. 10-19.

Абульханова-Славская К.А., Брушлин-ский А.В. Философско-психологическая концепция С.Л. Рубинштейна. - М.: Наука. - 1989. - 248 с.

Ананьев Б.Г. Проблемы возрастной и дифференциальной психологи // Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. -М.: Педагогика, 1980. - Т.1. - С. 179-212.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания // Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1980. - Т.1. - С. 13-179.

Анцыферова Л.И. Методологические проблемы психологии развития // Принцип развития в психологии / Под ред. Л.И. Ан-цыферовой. - М.: Наука, 1978. - С. 2-20.

Арсеньев А.С. Размышления о работе С.Л. Рубинштейна «Человек и мир» / / Вопросы философии. - 1993. - № 5. - С. 130-172.

Асмолов А.Г. По ту сторону сознания. Методологические проблемы неклассической психологии. - М.: Смысл, 2002. - 480 с.

Балтес П.Б. Всевозрастной подход в психологии развития: исследование динамики подъемов и спадов на протяжении жизни / / Психологический журнал. - 1994. - Т.15, №1. - С. 60-80.

Бандура А. Теория социального научения: Пер. с англ. - СПб.: Евразия, 2000. - 320 с.

Бандура А., Уолтерс Р. Принципы социального научения // Современная зарубежная социальная психология. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 55-60.

Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развития: Пер. с англ. -М.: «Когито-Центр», 2000. - 350 с.

Белоус В.В. Опыт разработки интегративной психологии развития // Вопросы психологии. - 1998. - № 2. - С. 10-17.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Психологическое исследование. - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.

Брунер Дж. Торжество разнообразия: Пиаже и Выготский / / Вопросы психологии. - 2001. - № 4. - С. 3-13.

Брушлинский A.B. Деятельностный подход и психологическая наука / / Вопросы философии. - 2001. - № 2. - С. 89-95.

Брушлинский A.B. Проблема субъекта в психологической науке // Психологический журнал. - 1991. - Т. 12, № 6. - С. 3-11; 1992. - Т. 13, № 6. - C. 3-12; 1993. - Т. 14, № 6. - С. 3-15.

Будилова E.A. Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке (вторая половина XIX - начало XX в.). - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - 347 с.

Будилова E.A. Учение И.М. Сеченова об ощущении и мышлении. - М.: Изд-во АН СССР,1954. - 206 с.

Бурменская Г.В. Типологический анализ онтогенеза индивидуальных различий // Вопросы психологии. - 2002. - № 2. - С. 5-13.

Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. - М.: Просвещение, 1986. - 208 с.

Валлон A. От действия к мысли. Очерк сравнительной психологии: Пер. с фр. - М.: Изд-во иностр. лит., 1956. - 237 с.

Валлон A. Психическое развитие ребенка: Пер. с фр. - М.: Просвещение, 1967. - 196 с.

Василюк Ф.Е. К проблеме единства общепсихологической теории // Вопросы философии. - 1986. - № 10. - С. 76-86.

Василюк Ф.Е. Методологический смысл психологического схизиса // Вопросы психологии. - 1996. - № 6. - С. 25-40.

Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории // Московский психотерапевтический журнал. - 1992. - № 1. - С. 15-32.

Василюк Ф.Е. Психология переживаний. Анализ преодоления критических ситуаций. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 199 с.

Вересов H.H. Выготский, Ильенков, Мамардашвили: опыт теоретической рефлексии и монизм в психологии // Вопросы философии. - 2000. - № 12. - С. 74-87.

Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса / / Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 291-436.

Выготский Л.С. История развития высших психических функций / / Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 3. - C. 5-328.

Выготский Л.С. Основы педологии (стеногр. курса лекций). - М.: Изд-во 2-го Моск. мед. ин-та, 1934. - 211 с.

Галъперин П.Я. Психология как объективная наука: Избр. психол. труды. - М.: Моск. психолого-социальн. ин-т; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. - 480 с.

Гараи Л., Кечки М. Еще один кризис в психологии! Возможная причина шумного успеха идей Л.С. Выготского // Вопросы философии. - 1997. - № 4. - С. 86-97.

Гроф С. За пределами мозга: Пер. с англ. - М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2000. - 504 с.

Грэхем Л.Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1991. - 480 с.

Гургенидзе Г.С., Илъенков Э.В. Выдающееся достижение советской науки // Вопросы философии. - 1975. - № 6. - С. 63-73.

Гуселъцева М.С. Культурно-историческая психология и «вызовы» постмодернизма // Вопросы психологии. - 2002. - № 3. - С. 109-131.

Давыдов В.В. Понятие деятельности как основание исследований научной школы Л.С. Выготского // Вопросы психологии. - 1996. - № 5. - С. 20-29.

Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера (Авторибография). Дневник работы в жизни: Пер. с англ. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 251 с.

Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Соч. в 2-х т. - М.: Мысль, 1989. -Т. 1. - С. 250-296.

Декарт Р. Страсти души // Декарт Р. Соч. в 2-х т. - М.: Мысль, 1989. - Т. 1. -С.481-572.

Дилътей В. Описательная психология: Пер. с нем. - 2-е изд. - СПб: Алетейя, 1996. - 160 с.

Дубов И.Г., Петровский В.A. Перестройка личностных структур учашихся при персонализации личности педагога / / Психология развивающейся личности / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Педагогика, 1987. -С. 173-191.

3авершнева Е.Ю. Принципы неопределенности и дополнительности в квантовой механике и психологии: проблема методологических заимствований // Вестник Моск. унта. - Сер. 14. Психология. - 2001. - № 4. -С. 67-77; 2002 - № 1. - С. 75-80.

Заззо Р. Психическое развитие ребенка и влияние среды / / Вопросы психологии. -1967. - № 2. - С. 111-134.

Заззо Р. Стадии психического развития ребенка // Развитие ребенка: Пер. с англ. / Под ред. А.В. Запорожца, Л.А. Венгера -М.: Просвещение, 1968. - С. 131-155.

3апорожец A.B. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности // Принцип развития в психологии / Под ред. Л.И. Анцыферовой. - М.: Наука, 1978. - C. 243-267.

Зинченко В.П. От классической к органической психологии / / Вопросы психологии.

- 1996. - № 5. - С. 7-20; № 6. - С. 6-25.

3инченко В.П., Мамардашеили М.К. Проблема объективного метода в психологии // Вопросы философии. - 1977. - № 7. -С.109-125.

Карандашее Ю.Н. Психология развития. Введение. - Минск: Карандашев Ю.Н., 1997.- 239 с.

Карпоеа С.Н. Специфика развития психического развития в онтогенезе (к истории вопроса) / / Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. - М.: Изд-во Моск. унта. - 1978. - С. 51-92.

Костюк Г.С. Принцип развития в психологии // Методологические и теоретические проблемы психологии / Отв. ред. Е.В. Шо-рохова. - М.: Наука, 1969. - С.118— 152.

Коул М. Размышление над портретом А.Р. Лурия / / Вопросы психологии. - 2002. - № 4. - С. 25-43.

Крайг Г. Психология развития: Пер. с англ. - 7-е междунар. изд. - СПб.: Питер, 1999. - 992 с.

Кудряецее В.Т. Культурно-исторический статус детства: эскиз нового понимания / / Психологический журнал. - 1998. - Т.19, № 3. - С. 17-33.

Кудряецее В.Т. Психология развития человека. Основания культурно-исторического подхода. - Ч. 1. - Рига: Пед. центр «Эксперимент», 1999. - 160 с.

Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1977. - 288 с.

Лазарее В.С. Проблемы понимания психического развития в культурно-исторической теории деятельности // Вопросы психологии. - 1999. - № 3. - С. 18-27.

Лееин К. Закон и эксперимент в психологии / / Психологический журнал. - 2001. - Т. 22, № 2. - С. 101-108; Т. 23, № 3. - С. 116-127.

Лееин К. Конфликт между аристотелевским и галилеевским способами мышления в современной психологии // Психологический журнал. - 1990. - Т. 11, № 5. - С. 135-158.

Лейбин В.М. “Толкование сновидений” как психобиография З. Фрейда / / Вопросы психологии. - 2000. - № 5. - С. 99-111.

Леонтьее А.Н. Вступительная статья. О творческом пути Л.С. Выготского // Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. - М.: Педагогика, 1982. - Т.1. - С. 9-41.

Леонтьее А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - С. 94-231.

Леонтьее А.Н. Об историческом подходе к изучению психики человека // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. - С. 96-141.

Леонтьев А.Н. Развитие высших форм запоминания / / Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: В 2 т. - М.: Педагогика, 1983. -Т.1. - С. 31-64.

Леонтьев А.Н. Учение о среде в педологических работах Л.С. Выготского (критическое исследование) // Вопросы психологии. - 1998. - №1. - С. 108-124.

Логинова Н.А. Развитие личности и ее жизненный путь / / Принцип развития в психологии / Под ред. Л.И. Анцыферовой. -М.: Наука, 1978. - С. 156-172.

Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 444 с.

Мадди С. Теории личности: сравнительный анализ: Пер. с англ. - СПб: «Речь», 2002. - 539 с.

Максименко С.Д. Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии). - М.: Рефл-Бук, К.: Ваклер, 1999. - 320 с.

Максименко С.Д. Современное состояние генетических исследований в психологии / / Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №5. - С. 6-8; №6. - С. 3-104; №7. - С. 2-7.

Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности: 2-е изд., испр. - М.: Лабиринт, 1994. - 90 с.

Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. - М.: Рефлбук; К.: Ваклер, 1997. - 304 с.

Миллер С. Психология развития: методы исследования: Пер. с англ. - 2-е меж-дунар. изд. - СПб.: Питер, 2002. - 464 с.

Митькин А.А. На пути к системной психологии развития // Психологический журнал. - 1997. - Т. 18, № 3. - С. 3-12.

Мясоед П.А. Антропологический принцип и проблемы психологии развития // Вопросы психологии. - 2000. - № 5. - С. 122-125.

Мясоед П.А. Методика непрямой экспресс-диагностики уровня психического развития дошкольников / / Вопросы психологии. - 1996. - № 2. - С. 130-136.

Мясоед П.А. Ненормативное психическое развитие в практике психологической службы школы / / Практическая психология в школе: цели и средства. Тезисы Всероссийской конференции. - СПб.: ИМАТОН, 1996. - С. 85-86.

Мясоед П.А. О системах психологического знания (анализ новых учебников психологии) / / Вопросы психологии. - 1998. - № 1. - С. 55-64.

Мясоед П.А. Оценка интеллектуального развития младших школьников учителем / / Вопросы психологии. - 2001. -№ 6. - С. 89-101.07.

Мясоед П.A. «Параллелограмм» А.Н. Леонтьева, «генетический закон» Л.С. Выготского и традиция научной школы / / Вопросы психологии. - 2003. - № 1. - С. 105-117.

Мясоед n.A. Представленность личности учителя в учащихся // Психология учителя. Тезисы докладов к VII съезду Общества психологов СССР. - М., 1988. - С. 36-37.

Мясоед n.A. Проблема ненормативного психического развития // Вопросы психологии. - 1994. - № 6. - С. 49-57.

Мясоед n.A. Системно-деятельностный подход в психологии развития // Вопросы психологии. - 1999. - № 5. - С. 90-100.

Мясоед n.A. Теория и практика в работе школьного психолога // Вопросы психологии. - 1993. - № 4. - С. 72-79.

Мясоед n.A. Школьный психолог. Как ему работать?// Учительская газета. - 1992. - № 22. - С. 8.

Нежнов П.Г. Проблема развивающего обучения в школе Л.С. Выготского / / Вестник Моск. ун-та. - Сер. 14. Психология.

- 1994. - №4. - С. 17-27.

Обухова Л.Ф. Две парадигмы в исследовании детского развития // Вопросы психологии. - 1996. - № 5. - С. 30-38.

Обухова Л.Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы. - 2-е изд. - М.: Тривола, 1997. - 360 с.

Олпорт Г. Личность в психологии: Пер. с англ. - М.: КСП+, СПб.: Ювента, 1998. - 346 с.

Олпорт Г. Становление личности: избранные труды: Пер. с англ. - М.: Смысл, 2002. - 462 с.

Папушек X., Папушек М., Солоед К. Значение невербального общения в младенческом возрасте для психического развития // Психологический журнал. - 2000. - Т. 21, № 3. - С. 65-72.

Парамей Г. Продолжая дискуссию о журнальных публикациях. И об «эмиграции» тоже / / Вопросы психологии. - 2001. - №6. - С. 141-152.

Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования: Пер. с англ. - М.: Аспект-Пресс, 2001. - 607 с.

Перре-Клермон A.-H. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей: Пер. с фр. - М.: Педагогика, 1991. - 248 с.

Петренко В.Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Психологический журнал. - 2002. - Т. 23, №3. - С. 113-121.

Петровский A.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии: в 2-х т. - Ростов н/ Дону: “Феникс”, 1996. - Т. 1. - 416 с.

Петровский ВМ. Принцип отраженной

субъектности в психологическом анализе личности // Психология развивающейся личности / Под ред. A.B. Петровского. -М.: Педагогика, 1987. - С. 18-38.

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология: Пер. с фр. и англ. - М.: Просвещение, 1969. - 659 с.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка: Пер. с фр. - М.: Педагогика-Пресс, 1999. -528 с.

Пиаже Ж. Характер объяснения в психологии и психофизиологический параллелизм // Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. I—II: Пер. с фр. -М.: Прогресс, 1966. - С. 157-194.

Поддьяков H.H. Мышление дошкольника. - М.: Педагогика, 1977. - 190 с.

Поддяков H.H. Доминирование процессов интеграции в развитии детей дошкольного возраста // Психологический журнал. -

- Т. 18, № 5. - С. 103-111.

Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1985. - 344 с.

Пономарев Я.А. Закон в психологии / / Категории материалистической диалектики в психологии / Отв. ред. Л.И. Анцыферова. - М.: Наука, 1988. - С. 187-198.

Пономарев Я.А. Методологическое введение в психологию. - М.: Наука, 1983. -205 с.

Пригожин H. Философия нестабильности // Вопросы философии. - 1991. -№6. - С. 46-57.

Прихожан А.М., Толстых H.H. Дети без семи (Детский дом: заботы и тревоги общества). - М.: Педагогика, 1990. - 160 с.

Прихожан А.М., Толстих H.H. Младший школьник / / Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г. Рузской. - М.: Педагогика, 1990. - С.175-204.

Психология XXI века: пророчества и прогнозы // Вопросы психологии. - 2000. - № 1. - С. 3-35.

Психология и марксизм («круглый стол») / / Психологический журнал. - 1993. - Т. 14, № 1. - С. 3-17.

Психология и новые идеалы научности // Вопросы философии. - 1993. - № 5. -С. 3-42.

Равич-Щербо H.B., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. Учебник. -М.: Аспект-Пресс, 1999. - 447 с.

Развитие психофизиологических функций взрослых людей / Под ред. Б.Г. Ананьева, Е.И. Степановой. - М.: Педагогика, 1972. -246 с.

Роль среды и наследственности в фор-мировании в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В. Щербо. - М.: Педагогика, 1988. - 336 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира.- М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 347 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1989. - Т. 1. - 320 с. - Т. 2. - 328 с.

Рубинштейн С.Л. Человек и мир / / Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / Отв. ред. Е.В.Шорохова. - М.: Педагогика, 1973. - С. 255-385.

Сапогова Е.Е. Психология развития человека. - М.: Аспект-Пресс, 2001. - 460 с.

Сергиенко ЕЛ. Истоки познания: онтогенетический аспект // Психологический журнал. - 1996. - Т.17, № 4. - С. 43-54.

Сергиенко ЕШ. Проблема психического развития: некоторые острые вопросы и пути их решения / / Психологический журнал. -

- Т. 11, № 1. - С. 150-160.

СергиенкоЕ.A., Дозорцеа A.В. Соотношение восприятия и действия в младенческом воздасте // Психологический журнал. - 2000. - Т. 21, №5. - С. 23-34.

Сергиенко Е.A., Рязанова Т.Б. Младенческое близнецовое лонгитюдное исследование: специфика психического развития / / Психологический журнал. - 1999. - Т. 20, № 2. - С. 39-53.

Сеченов И.М. Впечатления и действительность / / Cеченов И.М. Избранные труды. - М.: Изд-во Всес. ин-та экспер. мед. при СНК СССР, 1935. - C. 291-300.

Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга // Cеченов И.М. Избранные труды. - М.: Изд-во Всес. ин-та экспер. мед. при СНК СССР, 1935. - C. 167-235.

Сеченов И.М. Элементы мысли // Cеченов И.М. Избранные труды. - М.: Изд-во Всес. ин-та экспер. мед. при СНК СССР, 1935. - C. 302-389.

Сироткин С.A., Шакенова Э.К. Актуальные проблемы тифлосурдопедагогики в свете перестройки психологии // Вопросы психологии. - 1988. - № 5. - С. 20-22.

Сироткин С.A., Шакенова Э.К. История выдающегося эксперимента: мифы и реальность // Психологический журнал. -1988. - Т.9, № 5. - С. 107-117.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Антропологический принцип в психологии развития // Вопросы психологии. - 1998. - № 6. -С. 3-17.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной

реальности в онтогенезе. - М.: Школьная пресса, 2000. - 416 с.

Слободчиков В.И., Шувалов A.B. Антропологический подход к решению проблемы психологического здоровья детей / / Вопросы психологии. - 2001. - № 4. - С. 95-105.

Соколова Е.Е. «Неклассическая» психология А.Н. Леонтьева / / Психологический журнал. - 2001. - Т. 22, № 6. - С. 14-24.

Степин В.С. Теоретическое знание: Структура, история, эволюция. - М.: «Прогресс-Традиция», 2000. - 744 с.

Субботский Е.В. Концепция Л.С. Выготского о высших и низших психических функциях и современные исследования познавательного развития в младенчестве // Вопросы психологии. - 1996. - № 6. - С. 88-92.

Султанова Л.Б. Роль интуиции и неявного знания в формировании стиля математического мышления / / http://www. philosophy.ru

Тайсон Ф., Тайсон Р.Л. Психоаналитические теории развития: Пер. с англ. -Екатеринбург: Деловая книга, 1998. - 528 с.

Татенко B.A. Психология в субъектном измерении. - К.: Просвіта, 1996. - 287 с.

Татенко B.A. Субъект психической активности: поиск новой парадигмы // Психологический журнал. - 1995. - Т. 16, №3. - С. 23-34.

Томэ Г. Теоретические и эмпирические основы психологии развития человеческой жизни // Принцип развития в психологии / Под ред. Л.И. Анцыферовой. - М.: Наука, 1978. - C.173-196.

Фрейд 3. Очерк истории психоанализа // Фрейд 3. «Я» и «Оно». Труды разных лет: В 2-х кн.: Пер. с нем. - Тбилиси: Мерани, 1991.- Кн. 1. - С. 15-70.

Фрейд 3. Очерки по теории сексуальности // Фрейд 3. «Я» и «Оно». Труды разных лет: В 2-х кн.: Пер. с нем. - Тбилиси: Мерани, 1991. - Кн.1. - С. 5-174.

Фрейд 3. Тотем и табу / / Фрейд 3. «Я» и «Оно». Труды разных лет: В 2-х кн.: Пер. с нем. - Тбилиси: Мерани, 1991. - Кн.2. - С. 351-392.

Хомская Е.Д. Изучение биологических основ психики с позиций нейропсихологии // Вопросы психологии. - 1999. - № 3. -С. 27-38.

Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. - М.: Изд. центр “Академия”, 2002. - 272 с.

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и применения: Пер. с англ. - СПб: Питер, 1997. - 608 с.

Чудновский В.Э. К проблеме соотношения «внешнего» и «внутреннего» в психоло-

гии // Психологический журнал. - 1993. -Т. 14, № 5. - С. 3-12.

Чуприкова Н. И. Идеи общих законов развития в трудах русских мыслителей конца XIX - нач. XX в. // Вопросы психологии. - 2000. - № 1. - С. 109-125.

Чуприкова Н.И. И.М. Сеченов: психофизиологическая теория умственного развития // Вестн. Моск. ун-та. - Сер.14. Психология. - 1991. - № 4. - С. 53-64.

Чуприкова Н.И. Психология умственного развития: Принцип дифференциации. -М.: АО «Столетие», 1997. - 480 с.

Чуприкова Н.И. Строение и развитие сложной логико-семантической системы понятий, складывающихся вокруг понятия «дерево» / / Вопросы психологии. - 2001. -№ 5. - С. 86-100.

Щедровицкий П. Л. Выготский и современная педагогическая антропология (три лекции) // http: / /www.millenium.ru

Эльконин Б.Д. Психология развития. - М.: Академия, 2001. - 144 с.

Эльконин Б.Д., Зинченко В.П. Психология развития (по мотивам Л. Выготского) // http://www.psvchologv.ru/ Library.

Эльконин Д.Б. Об источниках неклассической психологии / / Эльконин Д.Б. Избр. психол. труды. - М.: Педагогика, 1989. - С. 475-478.

Эриксон Э. Детство и общество: Пер. с англ. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: Ленато, АСТ, Фонд “Университетская книга”, 1996. - 592 с.

Юревич А.В. Методологический либерализм в психологии // Вопросы психологии. - 2001. - № 5. - С. 3-18.

Юревич А.В. “Онтологический круг” и структура психологического знания // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13, № 1. - С. 6-14.

Юревич А.В. Психология и методология / / Психологический журнал. - 2000. - Т. 21, № 5. - С. 35-47.

Юревич А.В. Системный кризис психологии / / Вопросы психологии. - 1999. - № 2. - С. 3-11.

Ярошевский М.Г. История психологии. - Изд. 3-е, перераб. - М.: Мысль, 1985. - 575 с.

Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский: в поисках новой психологии. - М.: Международный фонд истории науки, 1993. - 301 с.

Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский и марксизм в советской психологии. К социальной истории российской науки (Отклик А.В. Брушлинского и ответ автора) / / Психологический журнал. -1992. - Т. 13, № 5. - С. 84-99.

Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии: 2-е изд., перераб. - М.: Политиздат, 1974. - 447 с.

Ярошевский М.Г. Сеченов и развитие научных знаний о поведении // Иван Михайлович Сеченов: к 150-летию со дня рождения / Под ред. П.Г. Костюка, С.Р. Микулин-ского, М.Г. Ярошевского. - М.: Наука, 1980. - С. 336-413.

Ярошевский М.Г. Трехаспектность науки и проблема научной школы / / Социально-психологические проблемы науки. Ученый и научный коллектив / Под ред. М.Г. Ярошевского. - М.: Наука, 1973. - С. 174-189.

BaltesP.B., ReeseH.W., NesselroadeJ.R. Life-span developmental psychology: Introduction to research metods. - New Jersy: Lavrence Erbaum associates, Publishers, 1988. - 272 p.

Baxter P.M. Psychology. A guide to reference and information sources. - Englewood, Colorado: Libraries Unlimited, Inc, 1993. - 219 p.

Crain W. Theories of development. Concepts and applications - 4d ed. - New Jersy: Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2000. - 420 р.

Dacey J., Travers J. Human development across the lifespan. - 2d ed. - Madison, Wisconsin; Dobuqwe, Iowa: Brown & Benchmark publishers, 1994. - 665 p.

Papalia D.E., Olds S.W. Human development: 4 ed. - N.Y.: McGraw-Hill Book Company, 1989. - 671 p.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 664

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.