"ПАРАЛЕЛОГРАМ" ОЛЕКСІЯ ЛЕОНТЬЕВА ТА ОСНОВНА ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд

Ключові слова:

факт, теорія, запам’ятовування, опосередковування, знак, психологічне знаряддя, генетичний закон, “паралелограм розвитку запам’ятовування”, “врощування”, принцип паралелограму, “паралелограм” О. Леонтьева, значення, переживання, школа Л. Виготського

Анотація

Дослідження має теоре-тико-експериментальний характер і ґрунтується на аналізуванні:

- сутнісного наповнення “Розвитку пам’яті”, взятого у соціальному, логічному та психологічному контекстах життя-творчості автора книги;

- спроби заперечити існування “паралелограма розвитку запам’ятовування”, яка має місце у психологічній літературі;

- наших даних, отриманих за методикою експерименту О. Леонтьева;

- руху-поступу ідей школи Л. Виготського, викладених у працях фундатора школи, його учнів та послідовників;

- ідей школи, взятих з огляду на дискусії, що тривалий час точаться у вітчизняній психології;

- історико-логічного руху-поступу теоретичного знання психології, взятого у контексті спроб розв’язку основної проблеми цієї дисципліни, певного типу наукової раціональності та контекстів наукової творчості.

Дослідження містить матеріали статті автора [112], оприлюдненої у ювілейному, присвяченому сторіччю з дня народження О. Леонтьева,
числі “Вопросов психологии”, й продовжує логіку його публікацій [ 3; 4; 5; 7; 8; 113; 115; 116].

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд

    кандидат психологічних наук, психолог школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, м. Полтава.

Посилання

Максименко С. Рефлексія проблем розвитку в психології // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 4-22.

М’ясоїд П.А. Загальна психологія. Навчальний посібник: 3-є вид., випр. - К.: Вища школа, 2004. - 487 с.

М ’ясоїд П. Концептуальні засади систематизації психологічного знання // Психологія і суспільство. - 2002. - № 2. - С. 26-47.

М’ясоїд П. Наука і практика у роботі психолога // Психологія і суспільство. - 2004. - № 3. - С. 5-74.

М’ясоїд П.А. Наукова раціональність і стилі теоретизації у психології // Педагогіка і психологія. - 2003. - № 3-4. - С. 41-51.

М’ясоїд П.А. Постмодернізм у психології і психологічне пояснення розвитку // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 1. - С. 23-33.

М ’ясоїд П.А. Принцип доповнюваності в аналізі психологічного знання // Педагогіка і психологія. - 2004. - № 4. - С. 73-82.

М’ясоїд П. Психогенетична проблема і моністичний принцип у психології розвитку // Психологія і суспільство. - 2003. - № 3. - С. 17-78.

Рибалка В. Лев Виготський: культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій і вчення про особистість // Психологія і суспільство. - 2002. - № 2. - С. 9-25.

Роменець В. А. Історія психології епохи Просвітництва. - К.: Вища школа, 1991. - 568 с.

Роменець В. А. Історія психології ХІХ-го початку XX століття. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології XX століття. -Київ: Либідь, 1999. - 992 с.

Алиев Ш.Г. Осваивающая практика: становление, категории, реальность. - Харьков: Основа, 1998. - 256 с.

Андерсон Дж. Когнитивная психология: 5-е изд.: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002. - 496 с.

Арсеньев А.С. Десять лет спустя. О творческой судьбе С.Л. Рубинштейна (философский очерк) // Вопросы философии. - 1998. -№ 11. - С. 43-68.

Арсеньев А.С. Размышления о работе С.Л. Рубинштейна «Человек и мир» // Вопросы философии. - 1993. - № 5. - С. 130-172.

Асмолов А.Г. XXI век: психология в век психологии // Вопросы психологии. - 1999. - № 1. - С. 3-12.

Асмолов А.Г. По ту сторону сознания. Методологические проблемы неклассической психологии. - М.: Смысл, 2002. - 480 с.

Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека. Системно-деятельностный подход к изучению познавательных процессов. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - 104 с.

Асмолов А.Г., Зинченко В.П., Логвиненко А.Д., Тихомиров О.К. Комментарии // Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. - М: Педагогика, 1983. - Т.1. - С. 386-390.

Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1980. - 527 с.

Бартлетт Ф. Человек запоминает // Хрестоматия по общей психологи. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - С. 93-102.

Бергсон А. Материя и память // Бергсон А. Собрание сочинений: В 4-х т.: Пер. с фр. - М.: Московский клуб, 1992. - Т.1. - С. 160-316.

Блонский П.П. Память и мышление // Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1979. - Т.2. - С. 118-366.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Психологическое исследование. - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.

Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1977. -С. 304-358.

Брунер Дж. Торжество разнообразия: Пиаже и Выготский // Вопросы психологии. - 2001. - № 4. - С. 3-13.

Брушлинский А.В. Деятельностный подход и психологическая наука // Вопросы философии. - 2001. - № 2. - С. 89-95.

Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления (философские проблемы психологии).. - М.: Высшая школа, 1968. - 124 с.

Брушлинский А.В. О формировании психического // Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. Избр. психол. труды. - М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «Модэк», 1996. - C. 343-364

Брушлинский А.В. Психология субъекта (страницы последней книги) // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24, № 2. - С. 7-14.

Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник по психодиагностике: 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 1999. - 528 с.

Василюк Ф.Е. Методологический смысл психологического схизиса // Вопросы психологии. - 1996. - № 6. - С. 25-40.

Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории // Московский психотерапевтический журнал. - 1992. - № 1. - С. 15-32.

Величковский Б.М. Открытое письмо в редакцию // Вопросы психологии. - 2001. - № 2. - С. 152-155.

Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 336 с.

Вересов Н.Н. Выготский, Ильенков, Мамардашвили: опыт теоретической рефлексии и монизм в психологии // Вопросы философии. - 2000. - № 12. - С. 74-87.

Верч Дж. Голоса разума. Социокультурный подход к опосредствованному действию: Пер. с англ. - М.: Тривола, 1996. - 176 с.

Выгодская Г.Л., Лифанова ТМ. Лев Семенович Выготский: жизнь, деятельность, штрихи к портрету. - М.: Смысл, 1996. - 424 с.

Выготский Л.С. Вопросы детской (возрастной) психологии / / Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 4. - C. 243-385.

Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 291-436.

Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 3. - C. 5-328.

Выготский Л.С. Мышление и речь // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - C. 6-361.

Выготский Л.С. Основы педологии (стенограмма курса лекций). - М.: Изд-во 2-го Моск. мед. ин-та, 1934. - 211 с.

Выготский Л.С. Предисловие к книге А.Н. Леонтьева «Развитие памяти» // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. -М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 149-155.

Выготский Л.С. Проблема сознания // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 156-167.

Выготский Л.С. Проблема культурного развития ребенка // Вестник Моск. ун-та. Сер.14. Психология. - 1991. - № 4. - С. 5-18.

Выготский Л.С. Социалистическая переделка человека // Психологический журнал. - 1997. - Т.18, № 4. - С. 142-148.

Выготский Л.С. Учение об эмоциях. Историко-психологическое исследование // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. -М.: Педагогика, 1984. - Т. 6. - C. 92-318.

Выготский Л.С., Лурия А.Р. Этюды по истории психологии: Обезьяна. Примитив. Ребенок. - М.: Педагогика-Пресс, 1993. - 224 с.

Гальперин П.Я. Психология как объективная наука: Избранные психологические труды. - М.: Моск. психолого-социальный ин-т; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. - 480 с.

Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Исследования мышления в советской психологии. - М.: Наука, 1966. - С. 236-277.

Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий // Психологическая наука в СССР: В 2-х т. -М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. - Т. 1. - С. 441-469.

Гараи Л., Кечки М. Еще один кризис в психологии! Возможная причина шумного успеха идей Л.С. Выготского // Вопросы философии. - 1997. - №4. - С. 86-97.

ГейвинХ. Когнитивная психология: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2003. - 272 с.

Губачов А.П. Visual Calculus, v. 1.2 (программа математической графики) // http//vcalculus.narod.ru.

Давыдов В.В. Понятие деятельности как основание исследований научной школы Л.С. Выготского // Вопросы психологии. - 1996. - № 5. - С. 20-29.

Жане П. Эволюция памяти и понятие времени // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - С. 85-92.

Занков Л.В. Память школьника, ее психология и педагогика. - М.: Учпедгиз, 1944. - 127 с.

Занков Л.В. Память. - М.: Учпедгиз, 1949. - 176 с.

Запорожец А.В. Примечания // Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики: 3-е изд. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. - C. 549-554.

Зинченко В.П. “Да, очень противоречивая фигура” // Психология в вузе. - 2003. - № 1-2. - С. 162-179.

Зинченко В.П. От классической к органической психологии // Вопросы психологии. - 1996. - № 5. - С. 7-20; № 6. - С. 6-25.

Зинченко В.П. А.Н. Леонтьев и развитие современной психологии // Леонтьев А.Н. Избранные психологические. произведения.: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. - C. 8-16.

Зинченко В.П. Теоретический мир психологии // Вопросы психологии. - 2003. - № 5. - С. 3-17.

Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. - 561 с.

Зинченко П.И. Проблема непроизвольного запоминания // Научные записки Харьковского государственного педагогического института иностранных языков. - Харьков: Изд-во ХГПИИЯ, 1939. -Т. 1. - С. 145-187.

Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. - СПб.: Питер, 2002. - 320 с.

Истомина З.М. Развитие памяти. - М.: Просвещение, 1978. - 120 с.

Истомина З.М. Формирование у дошкольников смыслового соотнесения как приема запоминания // Развитие логической памяти у детей / Под ред. А.А. Смирнова. - М.: Педагогика, 1976. - C. 22-71.

Истомина З.М., Преображенская И.Н., Самохвалова В.И. К характеристике памяти у лиц высокоинтеллектуального труда в пожилом возрасте // Вопросы психологии. - 1967. - № 3. - С. 55-64.

Клацки Р. Память человека: Структуры и процессы: Пер. с англ. - М.: Мир, 1978. - 319 с.

Козулин А. Опосредование: психическая деятельность и психологическое орудие // Вопросы психологии. - 1994. - № 4. - С. 100-108.

Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. Теория и методы. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 381 с.

Корсакова Н.К., Балашова Е.Ю. Опосредование как компонент саморегуляции психической деятельности в позднем возрасте // Вестник Московского университета. Серия. 14. Психология. - 1995. - № 1. - С. 18-23.

Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего. - М.: Когито-Центр, 1997. - 432 с.

Коул М. Культурные механизмы развития // Вопросы психологии. - 1995. - № 3. - С. 5-20.

Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. Психологический очерк: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1977. - 261 с.

Кохонен Т. Ассоциативная память: Пер. с. англ. - М.: Прогресс, 1980. - 238 с.

Леонтьев А.А. Алексей Николаевич Леонтьев рассказывает о себе // Вопросы психологии. - 2003. - № 2. - С. 33-42.

Леонтьев А.А. Л.С. Выготский. - М.: Просвещение, 1990. - 158 с.

Леонтьев А.А., Леонтьев ДА. Комментарии // Леонтьев А.Н. Философия и психология. Из научного наследия. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. - C. 279-286.

Леонтьев АА., Леонтьев ДА. Комментарий к рукописи А.Н. Леонтьева // Вопросы психологии. - 1998. - № 1. - С. 124-127.

Леонтьев А.А., Леонтьев Д.А. Миф о разрыве: А.Н. Леонтьев и Л.С. Выготский в 1932 г. // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24, № 1. - С. 14-21.

Леонтьев А.Н. Беседа с Выготским // Леонтьев А.Н. Философия и психология. Из научного наследия. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. - С. 22-26.

Леонтьев А.Н. Вступительная статья. О творческом пути Л.С. Выготского // Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 9-41.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность // Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - C. 94-231.

Леонтьев А.Н. Материалы о сознании // Леонтьев А.Н. Философия и психология. Из научного наследия. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. - С. 26-48.

Леонтьев А.Н. О книге С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии». Материалы к дискуссии // Леонтьев АН. Философия психологии. Из научного наследия. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. - С. 226-228.

Леонтьев А.Н. О Льве Семеновиче Выготском // Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. - C. 18-21.

Леонтьев А.Н. Об историческом подходе в изучении психики человека // Избранные психологические произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. - С. 96-141.

Леонтьев А.Н. Проблема деятельности в истории развития советской психологии // Леонтьев А.Н. Философия психологии. Из научного наследия. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. - С. 263-277.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики: 3-е изд. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. - 575 с.

Леонтьев А.Н. Развитие высших форм запоминания // Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. - М: Педагогика, 1983. - Т.1. - С. 31-64.

Леонтьев А.Н. Развитие высших форм запоминания // Хрестоматия по общей психологи. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппен-рейтер, В.Я. Романова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - С. 163-176.

Леонтьев А.Н. Развитие памяти: Экспериментальное исследование высших психологических функций. - М., Л.: Учпедгиз, 1931. - 279 с.

Леонтьев А.Н. Учение о среде в педологических работах Л.С. Выготского (критическое исследование) // Вопросы психологии. - 1998. - № 1. - С. 108-124.

Леонтьев А.Н., Лурия А.Р. Из истории становления психологических взглядов Л.С. Выготского // Вопросы психологии. - 1976. -№ 6. - С. 84-93.

Леонтьев А.Н., Лурия АР Психологические воззрения Л.С. Выготского // Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956. - С. 3-10.

Леонтьев А.Н., Лурия А.Р, Теплов Б.М. Предисловие // Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. - С. 3-10.

Лохов М.И., Степанов И.И., Эдлина Т.А., Вартанян ГА. Динамика формирования произвольной памяти у детей // Психологический журнал. - 1993. - Т.14. № 4. - С. 56-65.

Лурия А.Р. Внимание и память. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. - С. 42-103

Лурия АР Нейропсихология памяти. - М.: Педагогика, 1974. - 312 с.

Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. - 87 с.

Ляудис В.Я. Память в процессе развития. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 253 с.

Мальцева К.П. Наглядные и словесные опоры при запоминании у школьников // Вопросы психологии памяти / Под ред. А.А. Смирнова. - М.: Изд-во АПН СССР, 1958. - С. 87-104.

Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности: 2-е изд., испр. - М.: Лабиринт, 1994. - 90 с.

Матюшкин А.М. Комментарии // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1984. - Т. 3. - C. 354-360.

Матюшкин А.М. Послесловие // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1984. - Т. 3. - C. 338-353.

Мясоед П.А. Антропологический принцип и проблемы психологии развития // Вопросы психологии. - 2000. - № 5. - С. 122-125.

.Мясоед П.А. Ненормативное психическое развитие в практике психологической службы школы // Практическая психология в школе: цели и средства. Тезисы Всероссийской конференции. - СПб.: ИМАТОН, 1996. - С. 85-86.

Мясоед П.А. «Параллелограмм» А.Н. Леонтьева, «генетический закон» Л.С. Выготского и традиция научной школы // Вопросы психологии. - 2003. - № 2. - С. 105-117.

Мясоед П.А. Пора думать о вечном (Письмо в редакцию) // Вопросы психологии. - 2004. - № 6. - С. 152-153.

Мясоед П.А. Проблема ненормативного психического развития // Вопросы психологии. - 1994. - № 6. - С. 49-57.

Мясоед П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности // Вопросы психологии. - 2004. - № 6. - С. 3-17.

Мясоед П.А. Теории в психологи развития // Вопросы психологии. - 2004. - № 5. - С. 141-144.

Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1981. - 230 с.

Норман Д. Память и научение: Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. - 160 с.

О педологических извращениях в системе наркомпросов. Постановление ЦК ВКП (б) от 4 июля 1936 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: Сб. документов 1917-1937 гг. / Сост. А.А. Абакумов и др. - М.: Педагогика, 1974. - С. 173-175.

Орлов А.Б. А.Н. Леонтьев - Л.С. Выготский: очерк развития схизиса // Вопросы психологии. - 2003. - № 2. - С. 70-85.

Петровский А.В. Запрет на комплексное исследование детства // Репрессированная наука / Под общ. ред. М.Г. Ярошевского. - СПб.: Наука, 1991. - Т. 1. - С. 126-135.

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Младший школьник // Психическое развитие воспитанников детского дома / Под ред. И.В. Дубровиной, А.Г Рузской. - М.: Педагогика, 1990. - С. 175-204.

Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Особенности психического

развития младших школьников, воспитывающихся вне семьи // Вопросы психологии. - 1982. - № 2. - С. 80-86.

Роговин М.С. Проблемы теории памяти. - М.: Высшая школа, 1977. - 180 с.

Роговин М.С. Философские проблемы теории памяти. - М.: Высшая школа, 1966. - 167 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб.: Питер, 2003. - С. 44-280.

Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1989. - Т.1. - 488 с.

Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории // Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973. - С. 220-235.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе. - М.: Школьная пресса, 2000. - 416 с.

Смирнов А.А. Психология запоминания // Смирнов А. А. Избранные психологические труды: В 2 т. - М.: Педагогика, 1987. - Т.2. - С. 6-294.

Соколова Е.Е. А.Н. Леонтьев и его время глазами очевидцев // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24, № 1. - С. 22-28.

Соколова Е.Е. Развитие идей Л.С. Выготского в ранних работах А.Н. Леонтьева // Вопросы психологии. - 2003. - № 2. - С. 95-104.

Сокращенная стенограмма заседания кафедры общей психологии факультета психологии МГУ, март 1994 г. // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. - 1994. - № 4. - C. 51-63.

СолсоР. Когнитивная психология: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2002. - 592 с.

Степин В.С. Теоретическое знание: Структура, история, эволюция. - М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Субботский Е.В. Концепция Л.С. Выготского о высших и низших психических функциях и современные исследования познавательного развития в младенчестве // Вопросы психологии. - 1996. - № 6. - С. 88-92.

Тулмин С. Человеческое понимание: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1984. - 327 с.

Чудновский В.Э. К проблеме соотношения «внешнего» и «внутреннего» в психологии // Психологический журнал. - 1993. - Т. 14, № 5. - С. 3-12.

Флорес Ц. Память // Экспериментальная психология: Пер. с фр. / Под ред. П. Фресса, Ж Пиаже. - М.: Прогресс, 1973. - Вып.4. - C. 209-342.

Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции: 2-е изд.: Пер. с нем. - М.: Наука, 1991. - 456 с.

Фромм Э. Искусство любви. Исследование природы любви: Пер. с англ. - Минск: Полифакт, 1990. - 80 с.

Хофман И. Активная память: Экспериментальные исследования и теории человеческой памяти: Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1986. - 309 с.

Эббингауз Г. Смена душевных образований // Хрестоматия по общей психологи. Психология памяти / Под ред. Ю.Б. Гиппенрей-тер, В.Я. Романова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. - С. 18-24.

Эльконин Б.Д., ЗинченкоВ.П. Психология развития (по мотивам Л. Выготского) // Гуманитарная наука в России: Соросовские лауреаты. Вып. 1. Психология. Философия: Материалы всероссийского конкурса научно-исследовательских проектов / Под ред. М.И. Новицкой. - М.: Международный научный фонд, 1996 // http ://www.psychology.ru/Library.

Эльконин Д.Б. Об источниках неклассической психологии // Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М.: Педагогика, 1989. - С. 475-478.

Юнг К.Г. Архетип и символ: Пер. с англ. и нем. - М.: Ренессанс, 1991. - 304 с.

Юревич А.В. “Онтологический круг” и структура психологического знания // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13, № 1. - С. 6-14.

Юревич А.В. Методологический либерализм в психологи // Вопросы психологии. - 2001. - № 5. - С. 3-18.

Ярошевский М.Г. Без истории пуста методология // Вопросы психологии. - 1995. - № 4. - С. 141-146.

Ярошевский М.Г. История психологии. - Изд. 3-е, перераб. - М.: Мысль, 1985. - 575 с.

Ярошевский М.Г. Когда Л.С. Выготский и его школа появились в психологи? // Вопросы психологии. - 1996. - № 5. - С. 110-121.

Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский: в поисках новой психологии. - М.: Международный фонд истории науки, 1993. - 301 с.

Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский и марксизм в советской психологии. К социальной истории российской науки // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13, № 5. - С. 84-96.

Ярошевский М.Г. Трехаспектность науки и проблема научной школы // Социально-психологические проблемы науки. Ученый и научный коллектив / Под ред. М.Г Ярошевского. - М.: Наука, 1973. - С. 174—189.

Ярошевський М.Г., Гургенидзе Г.С. Послесловие. Комментарии // Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. - М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 437-474.

Crain W. Theories of Development. Concepts and applications: 4d ed. - New Jersy: Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2000. - 420 р.

Miller P.H. Theories of Developmental Psychology: 4d ed. -New York: Worth Publishers, 2002. - 518 p.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 990

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.