Принцип історизму і мислення у психології

Автор(и)

  • Петро Андрійович М’ясоїд кандидат психологічних наук, доцент, психолог Полтавської спеціалізованої школи-інтернату № 2, член редакційної колегії і постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Полтава pmjasojid@hotmail.com ORCID: 0000-0002-6564-2368 http://orcid.org/0000-0002-6564-2368

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.038

Ключові слова:

історія психології, психологічне пізнання, історико-психологічне дослідження, принцип історизму, мислення у психології, теорія вчинку, історико-логіко-психологічне та епістемологічне

Анотація

В історико-психологічних публікаціях сучасних українських авторів ідеї видатного історика і теоретика психології В. А. Роменця спотворюються, ігноруються, примітивізуються, підпорядковуються науковим інтересам автора інтерпретації ідей. Постає необхідність схарактеризувати творчість і мислення В. А. Роменця й на цій підставі розкрити зміст принципу історизму в історико-психологічному дослідженні. Наріжними стають ідеї вченого про унікальне як інструмент осягнення універсального та про учинкову спіраль історичного мислення у психології. У творчості В. А. Роменця це виявляється у висвітленні історії психології через спіралі його власної думки. Мислення психолога виявляється тотожним способу буття як творчості. В епістемології це ідея Г. В. Ф. Геґеля, яка заперечує положення Р. Декарта про протилежність неділимої і протяжної субстанцій і продовжує положення Б. Спінози про мислення як властивість природи відкривати свою потаємну сутність. І. Кант доповнює: мислення не відтворює, а конструює дійсність. В епістемології це суб’єктоцентризм, субстанціалізм, процесуалізм  і шлях від дуалізму до монізму. У природознавстві – класичний, некласичний, постнекласичний типи раціональності, у психології – відповідні рівні мислення.  Характеризується місце людини у пізнання, суб’єктивне співвідноситься з об’єктивним, при цьому психологія потрапляє у коло пізнання: психолог досліджує те, чим володіє сам. Класичне мислення у цій науці здійснюється у межах кола пізнання, некласично мислять психологи-марксисти, постнекласично, в останній своїй праці, – С. Л. Рубінштейн. Монізм постнекласичного мислення, реалізуючи положення про вчинковий спосіб буття, суттєво поглиблює В. А. Роменець. Коло пізнання долається через конкретизацію спінозівської ідеї самопізнання світу в мисленні людини та об’єктивацію – у творчості визначного українського вченого – геґелівської ідеї тотожності мислення і буття. Психологічне пізнання виступає позначеним безпосередньою присутністю у ньому людини, котра способом властивого їй мислення виражає зміст і напрям цього процесу. Ідея тотожності мислення і буття  стає дороговказом дослідження невпинного поступу психологічного пізнання. Історія психології поєднуються з історією епістемології й на підґрунті антропологічного спрямування кожної із цих дисциплін. Принцип історизму в миследіяльних актах психологічного пізнання виступає історико-логіко-психологічним, так і епістемологічним змістом і стає критерієм, який дає змогу характеризувати зміст та особливості мислення учасників і дослідників цього процесу. 

Посилання

Абульханова К. А. Культурологический поход В. А. Роменца к исследованию истории всемирной психологии. Академік В. А. Роменець : творчість і праці : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. Л. О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016. С. 120–125.

Академік В. А. Роменець : творчість і праці : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. Л. О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016. 269 с.

Алієв Ш., М’ясоїд П., Фурман А. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В. А. Роменця із М. М. Бахтіним). Психологія і суспільство. 2012. № 3. С. 20–37.

Алиев Ш. Г., Мясоед П. А. О поступковой природе практики (в перекличке В. А. Роменца с М. М. Бахтиным). URL: http: //filosofia.ru/o_postupkovoy_prirode_praktiki (дата публікації 05.08.2013, дата звертання 29.10.2010).

Асмолов А. Г. Психология личности : культурно-историческое понимание развития человека : 3-е изд., испр. и доп. Москва : Смысл; Академия, 2007. 528 с.

Атаманчук Н. М. Психологія : конспект лекцій : навч. посіб. для студентів напряму підготовки : 6.020302 історія, 6.040104 географія, 6.010201 фізичне виховання. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. 201 с.

Балл Г. До визначення засад рацігуманістичного підходу в методології психологічної науки. Психологія і суспільство. 2000. № 2. С. 74–90.

Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, психологічній, освітній сферах : 2- вид., доп. Житомир : Волинь, 2008. 232 с.

Балл Г. А. “Психология” методологии : рациогуманистический взгляд. Вопросы психологии. 2011. № 2. С. 3–13.

Бергсон А. Материя и память. Бергсон А. Собрание сочинений : в 4 т. : пер. с фр. Москва : Московский клуб, 1992. Т. 1. С. 160–316.

Бинсвангер Л. Экзистенциально-аналитическая школа мысли. Экзистенциальная психология : пер. с англ. Москва : Апрель Пресс & ЭКСМО-Пресс, 2001. C. 308–332.

Будилова Е. А. О взаимосвязи теории и истории психологии. Методологические и теоретические проблемы психологии / отв. ред. Е. В. Шорохова. Москва : Наука, 1969. С. 153–189.

Будилова Е. А. Категория исторического и логического в методологи истории психологии. Категории материалистической диалектики в психологии / отв. ред. Л. И. Анцыферова. Москва : Наука, 1988. С. 231–242.

Будилова Е. А. Труды по истории психологии. Москва : Наука, 2009. 504 с.

Выготский Л. С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование. Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. Москва : Педагогика, 1982. Т. 1. C. 291–436.

Выготский Л. С. История развития высших психических функций. Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. Москва : Педагогика, 1983. Т. 3. C. 5–328.

Гараи Л., Кечке М. Еще один кризис в психологии! Возможная причина шумного успеха идей Л. С. Выготского. Вопросы философии. 1997. № 4. С. 86–97.

Гусельцева М. С. Постмодернистские перспективы развития психологии. Теория и методология психологии : Постнеклассическая перспектива / отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. Юревич. Москва: Институт психологии РАН, 2007. С. 45–73.

Гусельцева М. С. Наследие В. А. Роменца в истории украинской психологии. Вопросы психологии. 2011. № 6. С. 94–107.

Гусельцева М. Культурно-історичний підхід В. А. Роменця : ідея культури і ідеї в культурі. Психологія і суспільство. 2011. № 2. С. 92–105.

Гусельцева М. С. Наследие В. А. Роменца и идея культурно-исторической психологии. Психологія вчинку : Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. ст. / упоряд. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. А. В. Фурман. Київ : Либідь, 2012. С. 44–58.

Гусельцева М. Спадщина В. А. Роменця : від психології фантазії до мрії про канонічну психологію. Психологія і суспільство. 2013. № 2. С. 28–44.

Гусельцева М. С. Эволюция психологического знания в смене типов рациональности (историко-методологическое исследование). Москва : Акрополь, 2013. 367 с.

Гусельцева М. С. Культурно-аналитический подход к изучению эволюции психологического знания : дисс. ... докт. психол. наук. Москва, 2015. 459 с.

Гусельцева М. С. Творчість В. А. Роменця в еволюції психологічних знань. Психологія і суспільство. 2016. № 2. С. 25–47.

Гусельцева М. С. Рождение субъективности из духа человекознания. Вопросы психологии. 2018. № 1. С. 3–15.

Гуссерль Э. Феноменология. Логос. 1991. № 1. С. 12–21.

Гуревич А. Я. История и психология. Психологический журнал. 1991. Т. 12. № 4. С. 3–16.

Декарт Р. Рассуждения о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках. Декарт Р. Сочинения : в 2 т. Москва : Мысль, 1989. Т. 1. С. 250–296.

Данилюк І. В. Історія психології в Україні : Західні регіони (остання чверть XIX – перша половина XX століття) : навч. посіб. Київ : Либідь, 2003 . 150 с.

Данилюк І. В. Гуманістичний підхід В. А. Роменця в контексті тенденцій розвитку світової психологічної науки. Академік В. А. Роменець : творчість і праці : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. Л. О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016. С. 68–75.

Данилюк І., Ягіяєв І. Школа виховання творчих здібностей В.А. Роменця: витоки успіху. Психологія і суспільство. 2019. № 1. С. 116–122.

Данилюк І. В., Ларін Д. І. Становлення психологічної думки вітчизняної української психології XX століття в структурі : інтеріоризація – катарсис – екстаз. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. 2017. Вип. 1 (43), т. 22. С. 145–151.

Євченко І. М., Маслюк А. М. Історія психології : філософський період : навч. посіб. Кам’янець-Подільський : Друкарня “Рута”, 2018. 252 с.

Ждан А. Н. История психологии. От Античности до наших дней : учеб. : 8-е изд., испр. и доп. Москва : Академический проект, Трикста, 2008. 574 с.

Ждан А. Н. Становление и развитие психологических знаний в связи с историей культуры в трудах В. А. Роменца. Психологія вчинку : Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. ст. / упоряд. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. А. В. Фурман. Київ : Либідь, 2012. С. 224–230.

Завершнева Е. Ю. Принципы неопределенности и дополнительности в квантовой механике и психологии : проблема методологических заимствований. Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология. 2001. № 4. С. 67–77.

Ильенков Э. В. Логическое и историческое. Вопросы диалектичного материализма. Элементы диалектики / отв. ред. В. П. Таванец. Москва : Изд-во Академии наук СССР, 1960. С. 310–343.

Ильенков Э. В. Диалектика идеального. Ильенков Э. В. Философия и культура. Москва : Политиздат, 1991. С. 229–270.

Історія психології : курс лекцій : навч. посіб. / уклад. Н. В. Гриньова. Умань : Візаві, 2012. 209 с.

Історія психології : від античності до початку XX століття : навч. посіб. / авт-уклад. О. П. Коханова. Київ : Інтерсервіс. 2016. 235 с.

Жуков С. М., Жукова Т. В. Історія психології : навч. посіб. 2-е вид., допов., виправл. та переробл. Київ : Кондор, 2009. 232 с.

Кольцова В. А. Теоретико-методологические основы истории психологии. Москва : Изд-во “Институт психологии РАН”, 2004. 416 с.

Кононович Т., М’ясоїд П. Економічна поведінка і процес прийняття рішення : single case study. Психологія і суспільство. 2019. № 2. С. 115–138.

Касавин И. Т. Конструктивизм. Энциклопедия эпистемологии и философии науки / гл. ред. И. Т. Касавин. Москва: Канон+ РООИ “Реабилитация”, 2009. С. 373–377.

Корнилова Т. В. Экспериментальная психология. Теория и методы : учеб. Москва : Аспект Пресс, 2003. 381 с.

Корнилова Т. В., Смирнов С. Д. Методологические основы психологии. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 320 с.

Корольчук М. С., Криворучко П. П. Історія психології : навч. посіб. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2004. 248 с.

Кукарцева М.А. Историческое и логическое. Энциклопедия эпистемологии и философии науки / гл. ред. И. Т. Касавин. Москва : Канон+ РООИ “Реабилитация”, 2009. С. 335.

Ларін Д. І. Концепція дисертаційного дослідження “Роль “відкритої психологічної кризи” у становленні сучасної психологічної науки в Україні”. URL: https://vseosvita.ua/library/koncepcia-disertacijnogo-doslidzenna-rol-vidkritoi-psihologicnoi-krizi-u-stanovlenni-sucasnoi-psihologicnoi-nauki-v-ukraini-3445.html (дата публікації 05.03.2018, дата звертання 01.09.2019).

Людина. Суб’єкт. Вчинок : філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В. О. Татенка. Київ : Либідь, 2006. 359 с.

Люк Х. Э. История психологии : ее методология и методы. Методология и история психологии. 2018. Вып. 4. С. 87–100.

Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности : 2-е изд., испр. Москва : Лабиринт, 1994. 90 c.

Маркс К. Немецкая идеология. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. : 2-е изд. Москва : Госполитиздат, 1955. Т. 3. С. 7–544.

Марцинковская Т. Д. История психологии : учебн. : 2-е изд. Москва : Академия, 2011. 521 c.

Маслоу А. Психология бытия : пер. с англ. Москва : Рефл-бук; Киев : Ваклер, 1997. 304 с.

Маслюк А. М. Гуманістична парадигма української психології. Психологічний часопис: зб. наук. праць. 2018. № 9(19). С. 169–182.

Махній М. М. Історія психології : навч. посіб. Київ : Видавничий дім “Слово”, 2016. 472 с.

Мясоед П. А. Теория и практика в работе школьного психолога. Вопросы психологии. 1993. № 4. С. 72–79.

Мясоед П. А. Проблема “ненормативного” психического развития. Вопросы психологии. 1994. № 6. С. 49–57.

М’ясоїд П. А. Вчинковий принцип і система психологічного знання. Педагогіка і психологія. 1997. № 3. С. 195–205.

Мясоед П. А. Об учебнике по психологии украинских авторов. Психологический журнал. 1997. № 3, т. 18. С. 178–180.

Мясоед П. А. О системах психологического знания (анализ новых учебников психологии). Вопросы психологии. 1998. № 1. С. 55–64.

М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1998а. 479 с. (5-е вид. – 2006 р.).

М’ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1998б. 487 с. (2-е вид. – 2000 р.)

М’ясоїд П. А. Постмодернізм у психології і психологічне пояснення розвитку. Педагогіка і психологія. 2001. № 1. C. 24–33.

Мясоед П. А. Системно-деятельностный подход в психологии развития (посвящается памяти академіка В. А. Роменца). Вопросы психологии. 1999, № 5. С. 90–100.

Мясоед П. А. Оценка интеллектуального развития младших школьников учителем. Вопросы психологии. 2001. № 6. C. 89–101.

М’ясоїд П. Концептуальні засади систематизації психологічного знання. Психологія і суспільство. 2002. № 2. С. 26–47.

М’ясоїд П. Психогенетична проблема і моністичний принцип у психології розвитку. Психологія і суспільство. 2003а. № 3. C. 17–77

М’ясоїд П. Наука і практика у роботі психолога. Психологія і суспільство. 2003б. № 4. С. 5–74.

М’ясоїд П. А. Наукова раціональність і стилі теоретизації у психології. Педагогіка і психологія. 2003в. № 3-4. С. 41–51.

Мясоед П. А. “Параллелограмм” А. Н. Леонтьева, “генетический закон” Л. С. Выготского и традиция научной школы. Вопросы психологии. 2003. № 2. С. 105–117.

М’ясоїд, П. А. Принцип доповнюваності і аналіз психологічного знання. Педагогіка і психологія. 2004. № 4. С. 73–82.

Мясоед П. А. Психология в аспекте типов научной рациональности. Вопросы психологии. 2004. № 6. С. 3–17.

М’ясоїд, П. А. Категорія практики у психології. Педагогіка і психологія. 2005. № 2. С. 77–89.

М’ясоїд П. Величний поступ психологічної думки. Педагогіка і психологія. 2006а. № 2. С. 5–16.

М’ясоїд П. “Паралелограм” Олексія Леонтьєва та основна проблема психології. Психологія і суспільство. 2006б. № 1. С. 53–95.

М’ясоїд П. Психологія розвитку як історична дисципліна (читаючи Володимира Роменця). Психологія і суспільство. 2006б. № 2. С. 54–77.

Мясоед П. А. О психологическом знании и познании, Или что мы хотим от психологии? Вопросы психологии. 2006а. № 4. С. 139–145.

Мясоед П. А. Значение и смысл “параллелограмма Леонтьева”. Психология перед вызовом будущего. Материалы науч. конф., приуроченной 40-летию факультета психологии МГУ. Москва : Издательство Московского университету. 2006. С. 48–50.

М’ясоїд П. А. До функціонально-генетичного визначення вчинку. Педагогіка і психологія. 2007. № 1. С. 88–101.

М’ясоїд П. А. Творчий діалог і теоретизування у психології. Педагогіка і психологія. 2008. № 3-4. С. 117–127.

М’ясоїд П. Метатеоретичний аналіз у психології. Психологія і суспільство. 2009а. № 4. С. 54–82.

М’ясоїд П. А. С. Л. Рубінштейн і В. А. Роменець : теоретизування і теми творчого діалогу. Психологія і педагогіка. 2009б. № 3. C. 75–89.

М’ясоїд П. Сергій Рубінштейн : життя висхідною. Психологія і суcпільство. 2009в. № 2. С. 7–36.

Мясоед П. А. С. Л. Рубинштейн и В. А. Роменец : деятельностный и культурологический подходы в психологии. Психология человека в современном мире. Мат-лы Всерос. науч. юбилейн. конф., посв. 120-летию со дня рождения Сергея Леонидовича Рубинштейна : в 6 т. / отв. ред. А. Л. Журавлев и др. Москва : Институт психологии РАН, 2009а. Т. 2. С. 122–129.

Мясоед П. А. С. Л. Рубинштейн : идея живого человека в психологии. Вопросы психологии. 2009б. № 4. С. 108–118.

Мясоед П. А. История, логика и психология “параллелограмма Леонтьева”. Вопросы психологии. 2010. № 6. С. 113–124.

М’ясоїд П. А. В. А. Роменець : від історичної до канонічної психології. Педагогіка і психологія. 2011а. № 1. С. 5–16.

М’ясоїд П. Ідеї Володимира Роменця як канон самотворення. Психологія і суспільство. 2011б. № 4. С. 12–15.

М’ясоїд П. А. Курс загальної психології : у 2 т. : підруч. Київ : Алерта, 2011в. – Т. 1. 496 с.

М’ясоїд П. А. Підручник із психології і психологічне пізнання. Педагогіка і психологія. 2011г. № 2. С. 135–143.

М’ясоїд П. А. Володимир Роменець : від психології творчості до творчості у психології. Психологія вчинку : Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. ст. / упоряд. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. А. В. Фурман. Київ : Либідь, 2012а. С. 139–174.

М’ясоїд П. А. Ідеї та концепти академіка В. А. Роменця. Психологія вчинку : Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. ст. / упоряд. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. А. В. Фурман. Київ : Либідь, 2012б. – С. 259–278.

М’ясоїд П. А. Творчість В. А. Роменця і російська психологічна думка. Психологія вчинку : Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. ст. / упоряд. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. А. В. Фурман. – Київ : Либідь, 2012в. С. 85–106.

М’ясоїд П. А. Курс загальної психології : у 2 т. : підруч. Київ : Алерта, 2013. Т. 2. 758 c.

Мясоед П. А. Творческое наследие В. А. Роменца в историко-психологическом знании. Психологический журнал. 2013а. № 3. Т. 34. С. 51–59.

Мясоед П. А. Творчество В. А. Роменца и российская психологическая мысль. Вопросы психологии. 2013б. № 1. С. 106–115.

Мясоед П. А. Онто- и культурогенез форм запоминания : репликация экспериментов А. Н. Леонтьева. Вопросы психологии. 2013. № 3. С. 106–117.

Мясоед П. А. Плюрализм и монизм в методологии психологии. Методология современной психологии. 2015а. Вып. 5. С. 146–159.

Мясоед П. А. Категория практики и методология психологии. Вопросы психологии. 2015б. № 3. С. 106–115.

Мясоед П. А. Роменец Владимир Андреевич : данные биографии. История российской психологии в лицах : Дайджест. 2016а, № 5. С. 51–75.

Мясоед П. А. Роменец Владимир Андреевич : данные библиографии. История российской психологии в лицах : Дайджест. 2016б, № 5. С. 125–133.

М’ясоїд П. Бібліографія посмертних праць академіка В. А. Роменця, праць про нього та праць про його творчість. Психологія і суспільство. 2016а. № 2. С. 123–132.

М’ясоїд П. А. В. А. Роменець : діалог з опонентами (дослідження матеріалів захисту докторської дисертації). Академік В. А. Роменець : творчість і праці : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. Л. О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016б. С. 206–230.

М’ясоїд П. Психологічне пізнання як предмет історичного метатеоретичного аналізу. Психологія і суспільство. 2016в. № 1. С. 64–90.

М’ясоїд П. Творчість В. А. Роменця і проблема людини в психології. Психологія і суспільство. 2016г. № 2. С. 48–72.

М’ясоїд П. А. Психологічне пізнання : історія, логіка, психологія. Київ : Либідь, 2016д. 560 с.

М’ясоїд П. А., Шатирко Л. О. Наукова біографія В. А. Роменця. Академік В. А. Роменець : творчість і праці : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. Л. О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016. С. 17–34.

М’ясоїд П. А. Раціогуманістичний підхід, пізнання людини і епістемологія психології. Гуманний розум : зб. статей (присвячено пам’яті Георгія Олексійовича Балла) / наук. ред. О. В. Завгородня, В. Л. Зливков, уклад. С. О. Лукомська, О. В. Федан. Київ : Педагогічна думка, 2017а. С. 92– 102.

М’ясоїд П. Психологія та епістемологія. Психологія і суспільство. 2017б. № 2. С. 56–73.

М’ясоїд П. А. Суб’єктний підхід у психології і людина як предмет пізнання (пам’яті В. А. Роменця). Філософські проблеми гуманітарних наук. 2018. № 2. С. 41–44.

Мясоед П. А. Советская и постсоветская психология : проблема преемственности. Вопросы психологии. 2018а. № 4. С. 128–139.

Мясоед П. А. Противостояние двух школ марксистской психологии и проблема природы психического. Конференциум АСОУ. Москва: АСОУ, 2018б. С. 475–490.

Мясоед П. А. Человек в теории познания и психологическое познание человека (к вопросу о соотношении эпистемологии и психологии). Методология и история психологии. 2018в. Вып. 3. С. 105–126.

Ничик В. М. Из истории отечественной философии конца ХVII – начала ХVIII веков. Киев : Наукова думка, 1978. 297 с.

Ничик В. М., Роменец В. А. Первые отечественные учебные пособия по философии и психологии на Украине в начале XVII века. Философские науки. 1986. № 6. С. 112–117.

Нічик В. М. Реформаційні й гуманістичні ідеї в братських школах. Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. Київ : Наукова думка, 1991. С.235–300.

Нариси з історії вітчизняної психології (XVII – XVIII ст.) / за ред. Г. С. Костюка. Київ : Радянська школа, 1952. 255 c.

Основи психології : підруч. / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. Київ : Либідь, 1995. 632 с.

Пелех П. М. Психологія в Києво-Могилянській колегії в ХУІІ в. (До історії вітчизняної психології ХУІІ ст.). Дис. … канд. пед. наук. Київ,1949. 258 с.

Пелех П.М. Передовые идеи в отечественной психологии в ХVII и начале ХVIII века. Известия АПН РСФСР. 1955. Вып. 65. С. 81–89.

Пелех П. М. З історії вітчизняної психології ХУІІ ст. Нариси з історії вітчизняної психології (XVII – XVIII ст.) / за ред. Г. С. Костюка. Київ : Радянська школа, 1952. С. 5–79.

Пиаже Ж. Генетическая эпистемология. Вопросы философии. 1994. № 5. С. 54–63.

Поппер К. Логика и рост научного знания. Поппер К. Избранные работы : пер. с англ. Москва : Прогресс, 1983. С. 34–45.

Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. : пер. с англ. Моска : Феникс, Междунар. фонд “Культурная инициатива” 1992. Т. 2. 528 с.

Поппер К. Нищета историцизма : пер. с англ. Москва : Прогресс-VIA, 1993. 187 с.

Поппер К. Все люди – философы : Как я понимаю философию. Иммануил Кант – философ Просвещения : пер. с нем. : 2-е изд., стер. Москва : Эдиториал УРСС, 2003. 56 с.

Постать В. А. Роменця в оцінках та характеристиках. Академік В. А. Роменець : творчість і праці : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд; відп. ред. Л. О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016. С. 235–245.

Праці академіка В. А. Роменця. Академік В. А. Роменець: творчість і праці : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд; відп. ред. Л. О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016. С. 246–253.

Праці про творчість і життя академіка В. А. Роменця. Академік В. А. Роменець: творчість і праці : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд; відп. ред. Л. О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016. С. 254–265.

Пригожин И. Философия нестабильности. Вопросы философии. 1991. № 6. С. 46–57.

Психологія вчинку : Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. А. В. Фурман. Київ : Либідь, 2012. 296 с.

Пузырей А. А. Психология и новые идеалы научности (выступление на круглом стол). Вопросы философии. 1993. № 5. С. 26–40.

Пушкар В. Українська психологія : індекси цитування, мурзілки і фахові спільноти. Освітня політика. Портал громадських експертів. URL: http://education-ua.org/ua/tsifri-i-fakti/708-ukrajinska-psikhologiya-indeksi-tsituvannya-murzilki-i-fakhovi-spilnoti (дата публікації 15.05.2016, дата звертання 29.09.2019).

Рождественський Ю. Т. Становлення професійної психології в Києво-Могилянському колегіумі (1632–1650). Проблеми загальної та педагогічної психології. Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. Київ : Гнозіс, 2010. Т. ХІІ. Ч. 2. С. 264–281.

Рождественський Ю. Т. Психологія в Україні XVII – початку XIX ст. (спроба реконструкції та систематизації академічної спадщини). Умань : Жовтій О. О., 2011. 250 с.

Ройс Дж. Р. Эпистемология психологическая. Корсини Р., Ауэрбах А. Психологическая энциклопедия. Санкт-Петербург : Питер, 2006. С. 1788.

Роменець В. А. Розвиток творчої уяви учнів на уроках літератури. Література в школі. 1957. № 3. С. 25–31.

Роменець В. А. Про логіку фантазії в письмових творах старшокласників. Українська мова в школі. 1958. № 4. С. 43–49.

Роменець В. А. Психологічні особливості формування мрії у старшокласників. Радянська школа. 1960. № 6. С. 26–31.

Роменец В. А. Творческая фантазия и познавательный процесс : автореф. дис. … канд. филос. наук. Киев, 1964. 12 с.

Роменець В. А. Людина і подвиг. Київ : Наук. думка, 1964. 40 с.

Роменець В. А. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології. З історії філософської думки на Україні. Київ : Наукова думка, 1965. С. 104–118.

Роменець В. А. Фантазія, пізнання, творчість. Київ : Наукова думка, 1965. 152 с.

Роменець В. А. Творча уява та естетичне сприймання. Психологія : респ. наук.-метод. зб. Київ : Радянська школа, 1966. Вип. 3. С. 65–72.

Роменець В. А. Психологія творчості : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1971. 247 с.

Роменець В. А. Аналіз творчого процесу. Філософська думка. 1972. № 1. С. 52–62.

Роменець В. А. Виховання творчих здібностей у студентів. Київ : Вища школа, 1973. 96 с.

Роменець В. А. Історія психології : навч. посіб. Київ : Вища школа. Головне видавництво, 1978. 439 с.

Роменець В. А. Київська Русь і початок вітчизняної психології (До 1500-річного ювілею заснування Києва). Психологія : респ. наук.-метод. зб. Київ : Радянська школа, 1981. Вип. 20. С. 3–21.

Роменець В. А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків : навч. посіб. Київ : Вища школа. Головне видавництво, 1983. 416 с.

Роменец В. А. Психологические идеи восточной патристики на Украине (XIII – XV cт.). Изучение традиций и научных школ в истории советской психологии / под ред. А. Н. Ждан. Москва : Издательство Московского университета, 1988. С. 65–71.

Роменець В. А. Історія психології епохи Відродження : навч. посіб. Київ : Вища школа. Головне видавництво, 1988. 408 с.

Роменець В. А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании. Киев : Здоров’я, 1989а. 192 с.

Роменец В. А. “Познай самого себя” : Психология на Украине в XVII – XVIII вв. Психологический журнал. 1989б. № 6. T. 10. С. 131–139.

Роменец В. А. Предмет и принципы историко-психологического исследования : дисс. в форме науч. докл. … докт. психол. наук. Киев, 1989в. 44 с.

Роменець В. А. Історія психології XVII століття : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1990. 568 с.

Роменець В. А. Ідея самопізнання і смислу людського життя у творчості Г. С. Сковороди. Сковорода Григорій : Дослідження, розвідки, матеріали : зб. наук. праць. Київ : Наукова думка, 1992. С. 8–18.

Роменець В. А. Історія психології епохи Просвітництва : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1993а. 568 с.

Роменець В. А. Суб’єкт психічної активності як предмет історичної психології. Психологія суб’єктної активності як предмет історичної психології : Матеріали міжнародної наук. конф. “Підростаюча особистість як суб’єкт психічної активності, саморозвитку і творчості”. Київ : Інститут психології АПН України, 1993б. С. 81–82.

Роменець В. А. Історичне становлення психологічних знань. Основи психології : підруч. / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. Київ : Либідь, 1995а. С. 94–110.

Роменець В. А. Вчинок і світ людини. Основи психології : підруч. / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. Київ : Либідь, 1995б. С. 383–401.

Роменець В. А. Постання канонічної психології : післямова. Основи психології : підруч. / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. Київ : Либідь, 1995в. – С. 605–621.

Роменець В. А. Історія психології XIX – початку XX століття : навч. посіб. Київ : Вища школа, 1995г. 614 c.

Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX століття : навч. посіб. Київ : Либідь, 1998. 989 с.

Роменець В. А. Психологія творчості : навч. посіб. / 3-є вид., доп. Київ : Либідь, 2004. 288 с.

Роменець В. А. Вчинок і постання канонічної психології. Людина. Суб’єкт. Вчинок : Філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В. О. Татенка. Київ : Либідь, 2006. С. 11–36.

Роменець В. А. Предмет і принципи і історико-психологічного дослідження. Академік В. А. Роменець : творчість і праці : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. Л. О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016. С. 35–66.

Роменець В. Виховання творчих здібностей у студентів. Психологія і суспільство. 2018. № 3-4. С.116–122.

Рубинштейн С. Л. Проблемы психологии в трудах Карла Маркса. Советская психотехника. 1934. Т. VII. № 1. С. 3–20.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии : в 2 т. Москва : Педагогика, 1989а. Т. 1. 320 с. Т. 2 328 с.

Рубинштейн С. Л. История создания книги “Человек и мир”. Сергей Леонидович Рубинштейн : Очерки. Материалы. Воспоминания / отв. ред. Б. Ф. Ломов. Москва : Наука, 1989б. С. 413–423.

Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. Санкт-Петербург : Питер, 2003а. С. 43–280.

Рубинштейн С. Л. Человек и мир. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. Санкт-Петербург : Питер, 2003б. С. 281–426.

Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней : Имена. Идеи. Биографии. Направления. Школы. : пер. с норвежск. Самара : Бахрам-М, 2008. 544 с.

Cененко А. Засідання Нацради з науки і технологій. Галузеві академії – все? URL: https://site.ua/anton.senenko/23826/?fbclid=IwAR1NStktfvo2X9r sBLquMqTR_gRa1dfJIwUNrFUk4leIj30rozocyf7eLs (дата публікації 06.11.2019, дата звертання 09.11.2019).

Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга. Сеченов И. М. Избранные труды. Москва : Издательство Всесоюзного института экспериментальной медицины при СНК СССР, 1935. C. 167–236.

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе. Москва : Школьная пресса, 2000. 416 с.

Смит Р. История психологии : пер. с англ. Москва : Академия, 2008. 416 с.

Cурмава А. Ильенков и революция в психологии. Логос. 2009. № 1. С. 112–133.

Степин В. С. Теоретическое знание : Структура, история, эволюция. Москва: Прогресс – Традиция, 2000. 744 с.

Татенко В. О. Поняття про психіку. Предмет психології як науки. Основи психології : підруч. / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. Київ : Либідь, 1995а. С. 9–45.

Татенко В. О. Вчинок у феноменологічній традиції Основи психології : підруч. / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. Київ : Либідь, 1995б. C. 507–526.

Татенко В. О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології. Людина. Суб’єкт. Вчинок : філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В. О. Татенка. Київ : Либідь, 2006. С. 316–358.

Татенко В. А. Проблемы субъекта в современной психологии (украинская школа). Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна / отв. ред. К. А. Абульханова. Москва : Институт психологии РАН, 2011. C. 371–387.

Татенко В. О., Роменець В. А. Вчинок як принцип побудови теорії та історії психології. Основи психології : підруч. / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. Київ : Либідь, 1995. C. 161–193.

Татенко В. О., Титаренко Т. М. Володимир Андрійович Роменець (1926 – 1998) : життя як вчинок і подія. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX століття : навч. посіб. Київ : Либідь, 1998. C. 7–37.

Теория познания : в 4 т. / под ред. В. А. Лекторского, Т. И. Ойзермана. Москва : Мысль, 1991– 1995.

Титаренко Т. М. Психологія особистості В. А. Роменця у постмодерністському звучанні. “Ars vetus – Ars nova” : В. А. Роменець / відп. ред. І. П. Маноха. Київ : Гнозис, 2001. C. 25–43.

Титаренко Т. Система психології Володимира Роменця як вчинок самопізнання. Психологія і суспільство. 2006. № 2. С. 33–53.

Туриніна О. Л. Психологія творчості : навч. посіб. Київ : НАУП, 2007. 160 с.

Улановский А. М. Феноменологическая психология : качественные исследования и работа с переживанием. Москва : Смысл, 2012. 264 с.

Фромм Э. Искусство любви. Исследование природы любви : пер. с англ. Минск : Полифакт, 1990. 80 с.

Фуко М. Археология знания : пер. с фр. Санкт-Петербург : ИЦ “Гуманитарная академия”, Университетская книга, 2004. 416 с.

Фурман А. Одіссея української психології : між добром і злом. Психологія і суспільство. 2001. № 2. С. 5–11.

Фурман А. Наука і практика у роботі психолога, соціолога : між правдою і лукавством. Психологія і суспільство. 2004. № 4. С. 7–13.

Фурман А. Типологічний підхід у системі професійного методологування. Психологія і суспільство. 2006. № 2. С. 78–92.

Фурман А. Володимир Роменець як методолог психософійного духу. Психологія і суспільство. 2011. № 2. С. 7–14.

Фурман А. В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології. Київ : Інститут соціальної і політичної психології НАПН України; Тернопіль : Економічна думка, 2013. 100 с.

Фурман А. Творчість В. А. Роменця і методологія гуманітарного пізнання. Академік В. А. Роменець: творчість і праці : зб. ст. / уклад. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. Л. О. Шатирко. Київ : Либідь, 2016. С. 191–205.

Фурман А. В. Методологічна схема відновлення поля канонічної психології. Вітакультурний млин. 2019а, модуль 21. С. 4–27.

Фурман А. В. Методологічне обґрунтування циклічно-вчинкової типології ігор. Вітакультурна методологія. Антологія. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана. Тернопіль : ТНЕУ, 2019б. С. 655–666.

Фурман А. В. Методологія як сфера науки, миследіяльності, методологування. Методологія і психологія гуманітарного пізнання. До 25-річчя наукової школи професора А.В. Фурмана. Тернопіль : ТНЕУ, 2019в. С. 6–235.

Юревич А. В. Методологический либерализм в психологии. Вопросы психологии. 2001. № 5. С. 3–18.

Юревич А. В. Психология и методология. Москва : Изд-во “Институт психологии РАН”, 2005. 312 с.

Яланська С. П. Психологія творчості : навч. посіб. Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. 180 с.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки / гл. ред. И. Т. Касавин. Москва : “Канон+”, РООИ “Реабилитация”, 2009. 1248 с.

Ярошевский М. Г. История психологии : 3-е изд., перераб. Москва : Мысль, 1985а. 575 с.

Ярошевский М. Г. Психология творчества и творчество в психологии. Вопросы психологии. 1985б. № 6. С. 14–26.

Ярошевский М. Г. Школы в науке. Аллахвердян А. Г., Мошкова Г. Ю., Юревич А. В., Ярошевский М. Г. Психология науки : учеб. пособ. Москва : Моск. психолого-пед. ин-т; изд-во “Флинта”, 1998. С. 105–118.

Abulkhanova K. To memory of Vladymyr Andriyovych Romenets. Психологія і суспільство. 2016. № 2. С. 6–9.

Bishop M.A., Trout J.D. Epistemology and the psychology of human judgment. Oxford : Oxford University Press, Inc. 2005. 205 р.

Boring E. G. A history of experimental psychology : 2d ed. New York : Appleton-Century-Crofts, 1950. 775 p.

Bühler K. L. Die Krise der Psychologie. Jena, 1927. 386 s.

Corlett J. A. Some connections between epistemology and cognitive psychology. New ideas in psychology. 1991. Vol. 9. Issue 3. Pp. 285–306.

Furman A. Volodymyr Romenets as the architect of the methodology of humanitarian cognition. Психологія і суспільство. 2016. № 2. С. 10–24.

Goldman A. I. The relation between epistemology and psychology. Philosophy, mind and cogni-tive inguiry / еds. D. J. Cole at al. Kluwer academic publisher, 1990. Рр. 305–344.

Gustafsson J. Single case studies vs. multiple case studies: a comparative study (Thesis). Halmstad, Sweden : Halmstad University, 2017.

Maslow A. The psychology of science: а reconnaissance. Nеw Yоrk : Harper & Row, 1966. 168 p.

Miasoed P. A. The teacher’s assesment of the intellectual development of younger students. Russian Education and Society. 2003. Vol. 45. № 6. Р. 45–66.

Miasoed P. A. The ontological and cultural genesis of forms of memorization : Replication of the experiments of A. N. Leontiev. Journal of Russian & East European Psychology. 2016. Vol. 53. № 6. Р. 51–70.

Rosenthal R., Jacobson L. Pygmalion in the classroom : Teacher expectation and pupils’ intellectual development : Expanded ed. New York : Irvington Publishers, 1992. 340 p.

Zaidah Z. The Case Study as a research method. Journal Kemanusiaan. 2007. № 9. P. 1–6.

Завантаження

Опубліковано

2019-12-16

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 991

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.