ТВОРЧІСТЬ В.А. РОМЕНЦЯ В ЕВОЛЮЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

Автор(и)

  • Марина Гусельцева

Ключові слова:

психологічне знання, В.А. Роменець, теорія вчинку, історія всесвітньої психології, культурно-аналітичний підхід, інтелектуальні традиції, гуманізм, канонічна психологія

Анотація

Творчий спадок В.А. Роменця продовжує сучасний розвиток в нових інтерпретаціях, розширюючи межі його фізичного життя. У рамках цієї статті розкриття масштабу особистості вченого здійснюється з позицій культурно-аналітичного підходу, котрий фіксує увагу на питаннях інтелектуальної історії, на виявленні неочевидних чинників і латентних дослідницьких традицій. Наукова біографія В.А. Роменца розглядається у розмаїтті і поєднанні контекстів української, російської і світової культури. Гуманізм - також значима тенденція в українській інтелектуальній традиції. В статті показано, що становлення психологічної науки в Києві і Москві відбувалося різним чином, в обрамленні різних інтелектуальних традицій, у першому випадку - античних і західноєвропейських, у другому- з опорою на болгарські і візантійські джерела. Важливу роль у становленні загальної методології пізнання в епоху Просвітництва відігравали братські школи, Києво-Могилянська академія, у наступному - університет імені св. Володимира. Творчий спадок В.А. Роменця, котрий живиться розмаїттям інтелектуальних традицій, синтезував низку ліній психологічних досліджень - психологію обдарованості і творчості, історію і методологію психології, ідеї антропології і психології культури. Стержнем його творчості стала не стільки психологія вчинку, скільки психологія людини, яка слугувала основою інтеграції різних тематичних полів. У цьому ракурсі розвинута вченим канонічна психологія постає як аксіологічно насичена психологія і, як це чітко видно сьогодні, вона латентно поєднує гуманітарні і гуманістичні течії у розвитку національної і світової психологічної думки.

 

The creative legacy of V. A. Romenets continues modem development in the new interpretations, continuing limits of his physical life. In the frames of this article disclosing the scale of the personality of scientist implementing from the position of cultural-analytical approach which captures the attention on questions of intellectual history on detection non-obvious indicators and latent research traditions. Scientific biography of V.A. Romenets considering a variety and combination of contexts of Ukrainian, Russian and world culture. Humanism - as significant trend in Ukrainian intellectual tradition. In the article it is shown that the formation of psychological science in Kyiv and Moscow was held by a different way, in the frame of various intellectual traditions, in the first case - antique and Western European and in the second - based on Bulgarian and Byzantine sources. An important role in establishing general methodology of cognition in epoch Enlightenment played a fraternal school, Kyiv-Mohyla Academy, in the next - University of St. Volodymyr. The creative legacy of V.A. Romenets who powered a variety of intellectual traditions and synthesized a number of lines of psychological research - psychology of endowments and creativity, history and methodology of psychology, ideas of anthropology and psychology of culture. Core of his creativity become not so much psychology of the deed but human psychology which served as a basis of integrating different thematic fields. In this foreshortening, developed by scientist canonical psychology appears as axiologicaly rich psychology and how it can be clearly seen today, it latently combines humanitarian and humanistic trend in the development of national and world psychological thought.

 

 

Біографія автора

  • Марина Гусельцева
    доктор психологічних наук, провідний науковий співробітник Психологічного інституту РАО, доцент Московського державного педагогічного університету, м. Москва (РФ)

Посилання

Зінченко В.П. До 80-ліття Харківської психологічної школи / В.П. Зінченко // Психологія і особистість. - 2013. - №1(3). - С. 171-190.

Мусатов С.О. Світ ловив його... / С.О. Мусатов / / “Ars vetus - Ars nova”: В.А. Роменець / за ред. І.П. Манохи. - К.: Гнозис, 2001. - C. 158-161.

М’ясоїд П.А. Психологічне пізнання. Історія, логіка, психологія / П.А. М’ясоїд. - К.: Либідь, 2016. -560 с.

Пелех П.М. Психологія в Києво-Могилянській колегії в XVII в. (до історії вітчизняної психології XVII в.): дис. ... канд. пед. наук / П.М. Пелех. - К., 1949. - 268 с.

Пелех П.М. Психологія в Київській академії в XVIII ст. / П.М. Пелех // Нариси з історії вітчизняної психології (XVII - XVIII ст.): зб. ст. / за ред. Г.С. Кос-тюка. - К.: Рад. шк., 1952. - C. 80-122.

РождественськийЮ. Т. Психологія в Україні XVII - початку XIX ст. (спроба реконструкції та систематизації академічної спадщини): [монографія] / Ю.Т. Рождественський. - Умань: Жовтий О.О., 2011. - 250 с.

Роменець В.А. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології / В.А. Роменець // 3 історії філософської думки на Україні. - К.: Наук. думка, 1965.

- С. 104-118.

Роменець В.А. Фантазія, пізнання, творчість / В.А. Роменець. - К.: Наук. думка, 1965. - 152 с.

Роменець В.А. Психологія творчості: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - К.: Вища шк. Головне вид-во, 1971. - 248 с.

Роменець В.А. Історія психології: [навч. посіб.] /

В.А. Роменець. - К.: Вища шк. Головне вид-во, 1978. -440 с.

Роменець В.А. Київська Русь і початок вітчизняної психології (До 1500-річного ювілею заснування Києва) / В.А. Роменець // Психологія: респ. наук.-метод. зб. -Вип. 20. - К.: Рад. шк., 1981. - С. 3-21.

Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. -К.: Вища шк., 1983. - 415 с.

Роменець, В. А. Історія психології епохи Відродження: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1988. - 488 с.

Роменець В.А. Історія психології XVII століття: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1990. -365 с.

Роменець В.А. Ідея самопізнання і смислу людського життя у творчості Г.С. Сковороди / В.А. Роменець // Сковорода Григорій: Дослідження, розвідки, матеріали: зб. наук. пр. / АН України, Ін-т філософії. - К.: Наук. думка, 1992. - С. 8-18.

Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва: [навч. посіб.] / В. А. Роменець. - К. : Вища шк., 1993. - 568 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: [навч. посіб.] / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: [навч. посіб.] / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 989 с.

Роменець В.А. Історичне становлення психологічних знань / В.А. Роменець // Основи психології: [підруч.] / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. -6-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - С. 94-109.

Роменець В.А. Постання канонічної психології /

В.А. Роменець // Основи психології: [підруч.] / за заг.

ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - 6-е вид., стереотип. - К.: Либідь, 2006. - С. 605-621.

Світ пізнає себе через людську душу (бесіда з академіком Володимером Роменцом) / В.А. Роменець // Психологія і суспільство. - 2011. - №2. - С. 170-176.

Брушлинский A.B. Психология и тоталитаризм / А.В. Брушлинский // Брушлинський А.В. Психология субъекта. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”; СПб.: Алетейя, 2003. - С. 52-73.

Будилова E.A. Борьба материализма и идеализма в русской психологической науке (Вторая половина XIX - начало XX в.) / Е.А. Будилова. - М.: АН СССР, 1960. - 348 с.

Будилова E.A. Социально-психологические проблемы в русской науке. Вторая половина XIX -начало XX века: [моногр.] / Е. А. Будилова. - М.: Наука, 1983. - 231 с.

Вершинин C.E. Жизнь - это надежда: Введение в философию Эрнста Блоха / С.Е. Вершинин. - Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного университета, 2001. - 304 с.

Гусельцева M.C. Наследие В.А. Роменца в истории украинской психологии / М.С. Гусельцева // Вопросы психологии. - 2011. - №6. - С. 94-107.

Гусельцева M.C. Наследие В.А. Роменца в постнеклассической интерпретации / М.С. Гусельцева // Психологія вчинку: шляхами творчості В.А. Роменця / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - С. 173-197.

Гусельцева M.C. Наследие В.А. Роменца и идея культурно-исторической психологии / М.С. Гусельцева // Психологія вчинку : шляхами творчості В.А. Роменця / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - С. 44-56.

Гусельцева M.C. Эволюция психологического знания в смене типов рациональности / М.С. Гусельцева. - М.: Акрополь, 2013. - 366 с.

Гусельцева M.C. Интеллектуальные традиции российской психологии (культурно-аналитический подход): [монография] / М.С. Гусельцева. - М.: Акрополь, 2014. - 424 с.

Гусельцева M. C. Культурно-аналитический подход к изучению эволюции психологического знания: автореф. дисс. ... докт. психол. наук / Марина Сергеевна Гусельцева. - М., 2015. - 46 с.

Иванова Е.Ф. Мои впечатления о В. А. Роменце / Е.Ф. Иванова // “Ars vetus - Ars nova”: В.А. Роменець / відп. ред. І.П. Маноха. - К.: Гнозис, 2001. - С. 166-168.

Кавелин К.Д. Задачи психологии. Соображения о методах и прогр амме психологических исследований К.Д. Кавелина / К.Д. Кавелин. - СПб.: Тип. Ф. Су-щинского, 1872.

Кавелин К.Д. Наш умственный строй: статьи по философии русской истории и культуры / К.Д. Кавелин. - М.: Правда, 1989. - 654 с.

Капра Ф. Уроки мудрости. Разговоры с замечательными людьми : пер. с англ. / Ф. Капра. - М.: Изд-во Трансперсонального ин-та, 1996. - 318 с.

Mясоед П.А. С.Л. Рубинштейн и В.А. Роменец: деятельностный и культурологический подходы в психологии / П.А. Мясоед // Психология человека в современном мире. Материалы Всерос. научн. юби-

лейн. конф., поев. 120-летию со дня рождения Сергея Леонидовича Рубинштейна: в 6 т. / отв. ред. А.Л. Журавлев и др. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009. - Т. 2. - С. 122-129.

Мясоед П.А. Творческое наследие В.А. Роменца в историко-психологическом знании / П.А. Мясоед // Психологический журнал. - 2013. - Т. 34, №3. - С. 51-59.

Мясоед П.А. Творчество В.А. Роменца и российская психологическая мысль / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2013. - № 1. - С. 106-115.

Пелех П.М. Психология в Киево-Могилянской коллегии XVII в.: автореф. дисс. ... канд. пед. наук / П.М. Пелех. - К., 1949.

Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков / В.Я. Петрухин. - М.: Г нозис, 1995.320 с.

Пискун В.М. Л.С. Выготский и А.А. Потебня / В.М. Пискун, А.Н. Ткаченко // Научное творчество Л.С. Виготского и современная психология. Тез. докл. Всесоюзной конф., Москва, 23-25 июня 1981 г. / под. ред. В.В. Давыдова. - М., 1981. - С. 125-128.

Роговер Е.С. Больше чем поэт: [моногр.] / Е.С. Роговер. - СПб.: Российское изд-во “Культура”, 2010.

- 196 с.

Роменец В.А. Особенности юношеской фантазии в процессе поэтического отражения действительности: автореф. дис. ... канд. пед. наук (по психологии) / В.А. Роменец. - К., 1960. - 16 с.

Роменец В.А. Особенности творческой фантазии в литературных сочинениях юношества: автореф. дисс. ... канд. пед. наук (по психологии) / В.А. Роменец. -К., 1961. - 15 с.

Роменец В.А. Творческая фантазия и познавательный процесс: автореф. дис. ... канд. филос. наук / B.А. Роменец. - К., 1964. - 12 с.

Роменец В.А. Психологические идеи восточной патристики на Украине (XIII - XV ст.) / В.А. Роменец // Изучение традиций и научных школ в истории советской психологии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. -

C. 65-71.

Роменец В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании / В.А. Роменец. - К.: Здоров’я, 1989. - 191 с.

Роменец В.А. О научной, педагогической и общественной деятельности С.Л. Рубинштейна на Украине / В.А. Роменец // Сергей Леонидович Рубинштейн: Очерки. Материалы. Воспоминания / отв. ред. Б.Ф. Ломов. - М.: Наука, 1989. - С. 103-113.

Роменец В.А. “Познай самого себя”: Психология на Украине в XVII-XVIII вв. / В.А. Роменец // Психологический журнал. - 1989. - Т. 10, № 6. - С. 131-139.

Роменец В.А. Предмет и принципы историкопсихологического исследования: дисс. в форме науч. докл. ... д-ра психол. наук / В.А. Роменец. - К., 1989. - 44 с.

Роменец В.А. Г.И. Челпанов : период профессорства в Университете Св. Владимира (г. Киев, 1982-1907 гг.) / В.А. Роменец, И.П. Маноха, А.А. Бреусенко. -К.: Гнозис, 2000. - 270 с.

Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности (к философским вопросам современной педагогики) / С.Л. Рубинштейн // Вопросы психологии. - 1986. - № 4. - С. 101-107.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2 т. / С.Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1989. - Т. 1. -320 с.; Т. 2. - 328 с.

Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб.: Питер, 2003. - С. 281-426.

Рубинштейн М.М. О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу: в 2-х т. / М.М. Рубинштейн. - М.: Территория будущего, 2008. - 376 с.

Соколов М.М. Очерки истории психологических воззрений в России в XI - XVIII вв. / М.М. Соколов. -М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. - 420 с.

Федотов Г.П. Собр. соч.: в 12 т. / Г.П. Федоров. -М.: Мартис, 2004. - Т. 9. - 383 с.

ФурманД.Е. Политическая система современной России / Д.Е. Фурман // Россия между западом и востоком. Мосты в будущее / отв. ред. Н.П. Шмелева. -М.: Международные отношения, 2003. - C. 24-35.

Фурман Д.Е. [Выступление] [Электронный ресурс] : СНГ: проблемы интеграции и дезинтеграции. По материалам заседания Ученого совета http:// dmitrivfurman.ru/wp-content/uploads/20 12/03/ %D0%A 1 %D0%9D%D0%93.pdf (дата обращения 15.04.2014).

Фурман Д.Е. Движение по спирали. Политическая система России в ряду других систем / Д.Е. Фурман. -М.: Весь мир, 2010. - 168 с.

Шлет Г.Г. Очерк развития русской философии / Г.Г. Шпет // Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории русской философии. -Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. - С. 217-570.

Эльконин Д.Б. Психология игры / Б.Д. Эльконин. - М.: Педагогика, 1978. - 304 с.

Яковенко И.Г. Мир через призму культуры. Культурология и россиеведение / И.Г. Яковенко. - М.: Знание, 2013. - 310 с.

Ярошевский М.Г. Историческая психология науки / М.Г. Ярошевский. - СПб.: Изд-во Международного фонда истории науки, 1995. - 352 с.

Ясницкий А. Очерк истории Харьковской школы психологии : период 1931 - 1936 гг. / А. Ясницкий // Культурно-историческая психология. - 2008. - № 3. -

С. 92-102.

Zinchenko V.P. Do 80-littia Kharkivskoi psykho-lohichnoi shkoly / V.P. Zinchenko // Psykholohiia i osobystist. - 2013. - №1(3). - S. 171-190.

Musatov S.O. Svit lovyv yoho... / S.O. Musatov // “Ars vetus - Ars nova”: V.A. Romenets / za red. I.P. Manokhy. - K.: Hnozys, 2001. - C. 158-161.

Miasoid P.A. Psykholohichne piznannia. Istoriia, lohika, psykholohiia / P.A. Miasoid. - K.: Lybid, 2016. -560 s.

Pelekh P.M. Psykholohiia v Kyievo-Mohylianskii kolehii v XVII v. (do istorii vitchyznianoi psykholohii XVII v.): dys. ... kand. ped. nauk / P.M. Pelekh. - K., 1949. - 268 s.

Pelekh P.M. Psykholohiia v Kyivskii akademii v XVIII st. / P.M. Pelekh // Narysy z istorii vitchyznianoi

psykholohii (XVII - XVIII st.): zb. st. / za red. H.S. Kostiuka. - K.: Rad. shk., 1952. - C. 80-122.

Rozhdestvenskyi Yu.T. Psykholohiia v Ukraini KhVII

- pochatku XIX st. (sproba rekonstruktsii ta systematyzatsii akademichnoi spadshchyny): [monohrafiia] / Yu.T. Rozhdestvenskyi. - Uman: Zhovtyi O.O., 2011. -250 c.

Romenets V.A. Vchynok i problema determinizmu u vitchyznianii psykholohii / V.A. Romenets // Z istorii filosofskoi dumky na Ukraini. - K.: Nauk. dumka, 1965.

- S. 104-118.

Romenets V.A. Fantaziia, piznannia, tvorchist / V.A. Romenets. - K.: Nauk. dumka, 1965. - 152 s.

Romenets V.A. Psykholohiia tvorchosti: [navch. posib.] / V.A. Romenets. - K.: Vyshcha shk. Holovne vyd-vo, 1971. - 248 s.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii: [navch. posib.] / V.A. Romenets. - K.: Vyshcha shk. Holovne vyd-vo, 1978.

- 440 s.

Romenets V.A. Kyivska Rus i pochatok vitchyznianoi psykholohii (Do 1500-richnoho yuvileiu zasnuvannia Kyieva) / V.A. Romenets // Psykholohiia: resp. nauk.-metod. zb. - Vyp. 20. - K.: Rad. shk., 1981. - S. 3-21.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii Starodavnoho svitu i serednikh vikiv: [navch. posib.] / V.A. Romenets. -K. : Vyshcha shk., 1983. - 415 s.

Romenets, V. A. Istoriia psykholohii epokhy Vidrodzhennia: [navch. posib.] / V.A. Romenets. - K.: Vyshcha shk., 1988. - 488 s.

Romenets VA. Istoriia psykholohii XVII stolittia: [navch. posib.] / V.A. Romenets. - K.: Vyshcha shk., 1990. - 365 s.

Romenets V.A. Ideia samopiznannia i smyslu liudskoho zhyttia u tvorchosti H.S. Skovorody / V.A. Romenets // Skovoroda Hryhorii: Doslidzhennia, rozvidky, materialy: zb. nauk. pr. / AN Ukrainy, In-t filosofii. - K.: Nauk. dumka, 1992. - S. 8-18.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii epokhy Prosvitnytstva: [navch. posib.] / V. A. Romenets. - K. : Vyshcha shk., 1993. - 568 s.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii XIX - pochatku XX stolittia: [navch. posib.] / V.A. Romenets. - K.: Vyshcha shk., 1995. - 614 c.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii XX stolittia: [navch. posib.] / V.A. Romenets, I.P. Manokha. - K.: Lybid, 1998. - 989 s.

Romenets V.A. Istorychne stanovlennia psykholo-hichnykh znan / V.A. Romenets // Osnovy psykholohii: [pidruch.] / za zah. red. O.V. Kyrychuka, V.A. Romentsia.

- 6-e vyd., stereotyp. - K.: Lybid, 2006. - S. 94-109.

Romenets V.A. Postannia kanonichnoi psykholohii / V.A. Romenets // Osnovy psykholohii: [pidruch.] / za zah. red. O.V. Kyrychuka, V.A. Romentsia. - 6-e vyd., stereotyp. - K.: Lybid, 2006. - S. 605-621.

Svit piznaie sebe cherez liudsku dushu (besida z akademikom Volodymerom Romentsom) / V.A. Romenets // Psykholohiia i suspilstvo. - 2011. - №2. - S. 170-176.

Brushlinskiyj A.V. Psikhologiya i totalitarizm / A.V. Brushlinskiyj // Brushlinsjkiyj A.V. Psikhologiya subjhekta.

- M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”; SPb.: Aleteyjya, 2003. - S. 52-73.

Budilova E.A. Borjba materializma i idealizma v russkoyj psikhologicheskoyj nauke (Vtoraya polovina XIX

- nachalo XX v.) / E.A. Budilova. - M.: AN SSSR, 1960. - 348 s.

Budilova E.A. Socialjno-psikhologicheskie problemih v russkoyj nauke. Vtoraya polovina XIX - nachalo XX veka: [monogr.] / E. A. Budilova. - M.: Nauka, 1983. -231 s.

Vershinin S.E. Zhiznj - ehto nadezhda: Vvedenie v filosofiyu Ehrnsta Blokha / S.E. Vershinin. - Ekaterinburg: Izd-vo Gumanitarnogo universiteta, 2001. - 304 s.

Guseljceva M.S. Nasledie V.A. Romenca v istorii ukrainskoyj psikhologii / M.S. Guseljceva // Voprosih psikhologii. - 2011. - №6. - S. 94-107.

Guseljceva M.S. Nasledie V.A. Romenca v postne-klassicheskoyj interpretacii / M.S. Guseljceva // Psikho-logiya vchinku: shlyakhami tvorchosti V.A. Romencya / uporyad. P.A. M’yasoid; vidp. red. A.V. Furman. - K.: Libidj, 2012. - S. 173-197.

Guseljceva M.S. Nasledie V.A. Romenca i ideya kuljturno-istoricheskoyj psikhologii / M.S. Guseljceva // Psikhologiya vchinku : shlyakhami tvorchosti V.A. Romencya / uporyad. P.A. M’yasoid; vidp. red. A.V. Furman. - K.: Libidj, 2012. - S. 44-56.

Guseljceva M.S. Ehvolyuciya psikhologicheskogo znaniya v smene tipov racionaljnosti / M.S. Guseljceva. -M.: Akropolj, 2013. - 366 s.

Guseljceva M.S. Intellektualjnihe tradicii rossiyjskoyj psikhologii (kuljturno-analiticheskiyj podkhod): [mono-grafiya] / M.S. Guseljceva. - M.: Akropolj, 2014. - 424 s.

Guseljceva M.S. Kuljturno-analiticheskiyj podkhod k izucheniyu ehvolyucii psikhologicheskogo znaniya: avtoref. diss. ... dokt. psikhol. nauk / Marina Sergeevna Guseljceva. - M., 2015. - 46 c.

Ivanova E.F. Moi vpechatleniya o V. A. Romence / E.F. Ivanova // “Ars vetus - Ars nova”: V.A. Romeneg / vidp. red. I.P. Manokha. - K.: Gnozis, 2001. - S. 166-168.

Kavelin K.D. Zadachi psikhologii. Soobrazheniya o metodakh i programme psikhologicheskikh issledovaniyj K.D. Kavelina / K.D. Kavelin. - SPb.: Tip. F. Suthinskogo, 1872.

Kavelin K.D. Nash umstvennihyj stroyj: statji po filosofii russkoyj istorii i kuljturih / K.D. Kavelin. - M.: Pravda, 1989. - 654 s.

Kapra F. Uroki mudrosti. Razgovorih s zamechateljnihmi lyudjmi : per. s angl. / F. Kapra. - M.: Izd-vo Transpersonaljnogo in-ta, 1996. - 318 s.

Myasoed P.A. S.L. Rubinshteyjn i V.A. Romenec: deyateljnostnihyj i kuljturologicheskiyj podkhodih v psikhologii / P.A. Myasoed // Psikhologiya cheloveka v sovremennom mire. Materialih Vseros. nauchn. yubileyjn. konf., posv. 120-letiyu so dnya rozhdeniya Sergeya Leoni-dovicha Rubinshteyjna: v 6 t. / otv. red. A.L. Zhuravlev i dr. - M.: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”, 2009. - T. 2. - S. 122-129.

Myasoed P.A. Tvorcheskoe nasledie V.A. Romenca v istoriko-psikhologicheskom znanii / P.A. Myasoed // Psikhologicheskiyj zhurnal. - 2013. - T. 34, №3. - S. 51-59.

Myasoed P.A. Tvorchestvo V.A. Romenca i rossiyjskaya psikhologicheskaya mihslj / P.A. Myasoed / / Voprosih psikhologii. - 2013. - № 1. - S. 106-115.

Pelekh P.M. Psikhologiya v Kievo-Mogilyanskoyj kollegii KhVII v.: avtoref. diss. ... kand. ped. nauk / P.M. Pelekh. - K., 1949.

Petrukhin V.Ya. Nachalo ehtnokuljtumoyj istorii Rusi IX-XI vekov / V.Ya. Petrukhin. - M.: Gnozis, 1995.320 s.

Piskun V.M. L.S. Vihgotskiyj i A.A. Potebnya / V.M. Piskun, A.N. Tkachenko // Nauchnoe tvorchestvo L.S. Vigotskogo i sovremennaya psikhologiya. Tez. dokl. Vsesoyuznoyj konf., Moskva, 23-25 iyunya 1981 g. / pod. red. V.V. Davihdova. - M., 1981. - S. 125-128.

Rogover E.S. Boljshe chem poeht: [monogr.] / E.S. Rogover. - SPb.: Rossiyjskoe izd-vo “Kuljtura”, 2010. -196 s.

Romenec V.A. Osobennosti yunosheskoyj fantazii v processe poehticheskogo otrazheniya deyjstviteljnosti: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk (po psikhologii) / V.A. Romenec. - K., 1960. - 16 s.

Romenec V.A. Osobennosti tvorcheskoyj fantazii v literaturnihkh sochineniyakh yunoshestva: avtoref. diss. ... kand. ped. nauk (po psikhologii) / V.A. Romenec. - K.,

- 15 s.

Romenec V.A. Tvorcheskaya fantaziya i pozna-vateljnihyj process: avtoref. dis. ... kand. filos. nauk / V.A. Romenec. - K., 1964. - 12 s.

Romenec V.A. Psikhologicheskie idei vostochnoyj patristiki na Ukraine (XIII - XV ct.) / V.A. Romenec // Izuchenie tradiciyj i nauchnihkh shkol v istorii sovetskoyj psikhologii. - M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1988. - S. 65-71.

Romenec V.A. Zhiznj i smertj v nauchnom i religioznom istolkovanii / V.A. Romenec. - K. : Zdorov’ya,

- 191 s.

Romenec V.A. O nauchnoyj, pedagogicheskoyj i obthestvennoyj deyateljnosti S.L. Rubinshteyjna na Ukraine / V.A. Romenec // Sergeyj Leonidovich Rubinshteyjn: Ocherki. Materialih. Vospominaniya / otv. red. B.F. Lomov. - M.: Nauka, 1989. - S. 103-113.

Romenec V.A. “Poznayj samogo sebya”: Psikho-logiya na Ukraine v XVII-XVIII vv. / V.A. Romenec // Psikhologicheskiyj zhurnal. -1989. - T. 10, № 6. - S. 131-139.

Romenec V.A. Predmet i principih istoriko-psikho-logicheskogo issledovaniya: diss. v forme nauch. dokl. ... d-ra psikhol. nauk / V.A. Romenec. - K., 1989. - 44 s.

Romenec V.A. G.I. Chelpanov : period professorstva v Universitete Sv. Vladimira (g. Kiev, 1982-1907 gg.) / V.A. Romenec, I.P. Manokha, A.A. Breusenko. - K.: Gnozis, 2000. - 270 s.

Rubinshteyjn S.L. Princip tvorcheskoyj samodeya-teljnosti (k filosofskim voprosam sovremennoyj pedago-giki) / S.L. Rubinshteyjn // Voprosih psikhologii. - 1986. -№ 4. - S. 101-107.

Rubinshteyjn S.L. Osnovih obtheyj psikhologii: v 2 t. / S.L. Rubinshteyjn. - M.: Pedagogika, 1989. - T. 1. -320 s.; T. 2. - 328 s.

Rubinshteyjn S.L. Chelovek i mir / S.L. Rubinshteyjn // Rubinshteyjn S. L. Bihtie i soznanie. Chelovek i mir. -SPb.: Piter, 2003. - S. 281-426.

Rubinshteyjn M.M. O smihsle zhizni. Trudih po filosofii cennosti, teorii obrazovaniya i universitetskomu voprosu: v 2-kh t. / M.M. Rubinshteyjn. - M.: Territoriya buduthego, 2008. - 376 s.

Sokolov M.M. Ocherki istorii psikhologicheskikh vozzreniyj v Rossii v XI - XVIII vv. / M.M. Sokolov. -M.: Izd-vo APN RSFSR, 1963. - 420 s.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 994

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.