ТВОРЧІСТЬ В.А. РОМЕНЦЯ І ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд

Ключові слова:

психологічне пізнання, людина, вчинок, історична психологія, трансцендентне буття, канонічна психологія, вчинкова природа практики, психологія буття, В.А. Роменець

Анотація

У статті досліджується логіка мислення видатного українського вченого, академіка В.А. Роменця, розкривається його внесок у становлення психології, предметом якої є внутрішній світ людини як проблема. Точкою відліку є здійснений ним аналіз інтерпретацій вчинку самопожертви римлянки Лукреції Тріціпітіни. У підсумку вчинок постає категорією мислення, через форми якої - ситуацію, мотивацію, дію, післядію, - В.А. Ро-менець висвітлює історичний шлях людського самопізнання і самотворення, розкриває моральний зміст людського буття. Останнє набуває вигляду історичної психології зі своєрідним поєднанням її матеріальної й ідеальної складових. Поступ до ідеального вчений характеризує з огляду на вчинок самопожертви Ісуса Христа, який тлумачить як подію людського переобра-ження, самопізнання в особі людини світу, повноти її буття. Констатує, що останні століття, а разом з ними і психологічна наука, зосереджуючись на вчинковій дії, матеріалізують людину. На цьому підгрунті вводить принцип взаємної творчої доповнюваності матеріального й ідеального в тлумаченні людської самості, а також принцип післядії, покликаний виконувати культурно-історичну місію науки - вказувати людині на зроблене і скоєне. Опонуючи 3. Фройду і К. Юнгу, український мислитель уживає низку понять (“ерос”, “лібідо-танатос”, “РиіаГ), що засвідчує його намагання з’ясувати джерела людського буття. Понятійна ланка “поцейбічне - потойбічне” - наступний крок, сутність якого полягає в опрацюванні ідеї пошуків людиною смислу життя, її трансцендентного буття, а також ідеї канонічної психології, що охоплює метатеорію В.А. Роменця в цілому. Автор статті, з огляду на розуміння вченим вчинкової природи практики, показує рух його думки в її намаганні схарактеризувати людину через сутнісний спосіб її буття у світі, порівнює етапи його творчості з кроками, здійсненими у цьому напрямку Л.С. Виготським, О.М. Леонтьєвим, С.Л. Рубінштейном, розглядає їх як підґрунтя оновленої психології - психології способу людського буття у світі. Психологічне пізнання досліджується як процес, позначений безпосередньою присутністю в ньому психолога, як ланцюг ідей і відповідних їм теорій, автори яких пов’язані творчим діалогом.

 

The logic of thinking of outstanding Ukrainian scientist, academician Volodymyr Romenets has been examined in the article. His contribution to the formation ofpsychology where the subject is a problem of man was exposed by the author. As a reference point was taken an analysis of interpretations of a deed of self-sacrifice by Roman Lucretia performed by Volodymyr Romenets. A deed appears as a category of thinking, by means of forms of which: situation, motivation, action, after-action, - the scientist deals with the historical way of human self-knowledge and autopoiesis to disclose the moral meaning of the man being. The being finds an appearance of historical psychology in distinctive combination of its material and ideal components. An advancement to the ideal component Volodymyr Romenets defines by taking into account a deed of self-sacrifice by Jesus Christ. The scientist puts in it ideas of human transformation, self-knowledge of the man of the world, and fullness of being. He states that the psychological science within last centuries was concentrated on deed-action and materialized a human being. In this connection Volodymyr Romenets introduces into practice a principle of mutual creative complementarity of material and ideal in understanding of human nature. In addition he put in use a principle of afteraction destined to perform the cultural and historic mission of science - to tell a man about deeds and what’s done. Opposing Sigmund Freud and Carl Gustav Jung Volodymyr Romenets introduces a number of concepts (eros, libido-thanatos, Quial) that indicate his aspiration to reveal the sources of the human being. The scientist has put a concept of “real - other-wordly” into common use. The essence of the concept lay in the ideas of man’s search for the meaning of life, transcendental existence, and canonical psychology that embraces the theory by Volodymyr Romenets on the whole. The author of the article shows the train of thought of scientist in his aspiration to characterize a man through the essential way of his existence in the world. He compares achievements of Volodymyr Romenets in this direction with achievements of Lev Vygodsky, Alexei Leontiev, and Sergei Rubenstein. In addition to the pointed above the author considers these achievements as a creation of the new branch of psychological science - the psychology of the human way of being in the world. The psychological cognition is being examined as a process characterizing by the presence of the psychologist in it, as a succession of theories-ideas the authors of which are tied together by creative dialog.

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд
    кандидат психологічних наук, психолог школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, м. Полтава

Посилання

Алієв, Ш. Смерть як чинник смисложиттєвого самовизначення людини (читаючи Володимира Роменця) [Текст] / Ш. Алієв // Психологія і сусп-во. - 2011. - № 2. - С. 106-123.

Алієв, Ш. Вчинкова природа практики (філософсько-психологічна інтерпретація творчого діалогу В. А. Роменця із М. М. Бахтіним) [Текст] / Ш. Алієв, П. М’ясоїд, А. В. Фурман // Психологія і сусп-во. - 2012. -№ 3. - С. 6-23.

Балл, Г. Трактування вчинку в психологічних концепціях С. Л. Рубінштейна і В. А. Роменця [Текст] / Г. Балл, О. Нікуленко // Психологія вчинку : Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. ст. ; упоряд. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. А. В. Фурман. - К. : Либідь, 2012. - С. 59-67.

Мусатов, С. Сторінки пам’яті про В. А. Роменц[Текст] / С. Мусатов // Психологія і сусп-во. - 2011. -№ 2. - С. 179-180.

М’ясоїд, П. А. Курс загальної психології : у 2 т. [Текст] : підручн. / П. М’ясоїд. - К. : Алерта, 2011, 2013. - Т. 1. - 496 с. ; Т. 2. - 758 с.

М’ясоїд, П. А. Володимир Роменець : від психології творчості до творчості у психології [Текст] / П. А. М’ясоїд // Психологія вчинку : Шляхами творчості В. А. Роменця : зб. ст. ; упоряд. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. А. В. Фурман. - К. : Либідь, 2012. - С. 139-174.

М’ясоїд, П. Психологічне пізнання як предмет історичного метатеоретичного аналізу [Текст] / П. М’ясоїд // Психологія і суп-во. - 2016. - № 1. - С. 64-90.

М’ясоїд, П. Психологічне пізнання. Історія, логіка, психологія [Текст] : моногр. / П. М’ясоїд. - К. : Либідь, 2016. - 560 с.

М’ясоїд, П. А. Наукова біографія академіка В. А. Роменця [Текст] / П. М’ясоїд, Л. Шатирко // Академік В.

А. Роменець : творчість і праці / уклад. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. Л. О. Шатирко. - К. : Либідь, 2016. - С. 17-34.

Роменець, В. А. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології [Текст] / В. А. Роменець // 3 історії філософської думки на Україні. - К. : Наук. думка, 1965. - С. 104-118.

Роменець, В. А. Психологія творчості [Текст] : навч. посіб. / В. А. Роменець. - 3-є вид. - К. : Либідь, 2004. (1-е вид. 1971 р.). - 288 с.

Роменець, В. А. Аналіз творчого процесу [Текст] / В. А. Роменець // Філос. думка. - 1972. - № 1. - С. 52-62.

Роменець, В. А. Історія психології [Текст] : навч. посіб. / В. А. Роменець. - К. : Вища шк., 1978. - 439 с.

Роменець, В. А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків [Текст] : навч. посіб. / В. А. Роменець. - К. : Вища шк., 1983. - 415 с.

Роменець, В. А. Історія психології епохи Відродження [Текст] : навч. посіб. / В. А. Роменець. - К. : Вища шк., 1988. - 488 с.

Роменець, В. А. Історія психології XVII століття [Текст] : навч. посіб. / В. А. Роменець. - К. : Вища шк.,

- 365 с.

Роменець, В. А. Історія психології епохи Просвітництва [Текст] : навч. посіб. / В. А. Роменець. - К. : Вища шк., 1993. - 568 с.

Роменець, В. А. Історичне становлення психологічних знань [Текст] / В. А. Роменець // Основи психології : підруч. / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - 6-е вид., стер. - К. : Либідь, 2006. - С. 94109 (1 вид. - 1995).

Роменець, В. А. Постання канонічної психології [Текст] / В. А. Роменець // Основи психології : підруч. / за заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. - 6-е вид., стер. - К. : Либідь, 2006. - С. 605-621.

Роменець, В. А. Історія психології XIX - початку XX століття [Текст] : навч. посіб. / В. А. Роменець. - К. : Вища шк., 1995. - 614 с.

Роменець, В. А. Психоаналіз у пошуках канону [Текст] : післямова / В. А. Роменець // Менжулин В. Мифологическая революция в психоанализе. - К. : Наук. думка, 1996. - С. 107-113.

Роменець, В. А. Історія психології XX століття [Текст] : навч. посіб. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. -

К. : Либідь, 1998. - 989 с.

Татенко, В. О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології [Текст] / В. О. Татенко // Людина. Суб’єкт. Вчинок : філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В. О. Татенка. - К. : Либідь, 2006. - С. 316-358.

Титаренко, Т. М. Психологія особистості В. А. Роменця у постмодерністському звучанні [Текст] / Т. М. Титаренко // “Ars vetus - Ars nova” : В. А. Роменець / відп. ред. І. П. Маноха. - К. : Гнозис, 2001. - C. 25-43.

Титаренко, Т. Система психології Володимира Роменця як вчинок самопізнання [Текст] / Т. М. Титаренко // Психологія і сусп-во. - 2006. - № 2. - С. 33-53.

Бинсвангер, Л. Экзистенциально-аналитическая школа мысли [Текст] / Л. Бинсвангер // Экзистенциальная психология : пер. с англ. / под ред. Р. Мэя. -М. : Апрель Пресс & ЭКСМО-Пресс, 2001. - C. 308-332.

Выготский, Л. С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование [Текст] / Л. С. Выготский // Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. - М. : Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 291-436.

Выготский, Л. С. История развития высших психических функций [Текст] / Л. С. Выготский // Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. - М. : Педагогика, 1983. - Т. 3. - C. 5-328.

Выготский, Л. С. Проблема сознания [Текст] / Л. С. Выготский // Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6 т. -М. : Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 156-167.

Гуревич, А. Я. История и психология [Текст] / A. Я. Гуревич // Психол. журнал. - 1991. - Т. 12, № 4. - С. 3-16.

Гусельцева, М. С. Культурная психология : Методология, история, перспективы [Текст] / М. С. Гу-сельцева. - М. : Прометей, 2007. - 290 с.

Гусельцева, М. С. Наследие В. А. Роменца в постнеклассической интерпретации [Текст] / М. С. Гусельцева // Психологія вчинку : Шляхами творчості

B. А. Роменця : зб. статей ; упоряд. П. А. М’ясоїд ; відп. ред. А. В. Фурман. - К. : Либідь, 2012. - С. 175-199.

Гусельцева, М. С. Эволюция психологического знания в смене типов рациональности (историко-методологическое исследование) [Текст] : моногр. / М. С. Гусельцева. - М. : Акрополь, 2013. - 367 с.

Джонс, Э. Жизнь и творения Зигмунда Фрейда : пер. с англ. [Текст] / Э. Джонс. - М. : “Гуманитарий” АГИ, 1966. - 448 с.

Знаков, В. В. Психология субъекта как методология понимания человеческого бытия [Текст] / В. В. Знаков // Психол. журнал. - 2003. - Т. 24, № 2. - С. 95-106.

Коул, М. Культурно-историческая психология : наука будущого : пер. с англ. [Текст] / М. Коул. - М. : Когито-Центр; Изд-во “Институт психологии РАН”, 1997. - 432 с.

Лекторский, В. А. Эпистемология классическая и неклассическая [Текст] / В. А. Лекторский. - М. : Эдиториал УРСС, 2001. - 256 с.

Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] / А. Н. Леонтьев // Леонтьев А. Н. Избр. психол. произв. : в 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - C. 94-231.

Леонтьев, А. Н. Учение о среде в педологических работах Л. С. Выготского (критическое исследование) [Текст] / А. Н. Леонтьев // Вопр. психологии. - 1998. -№ 1. - С. 108-124.

Марцинковская, Т. Д. Поступок как залог научного бессмертия [Текст] / Т. Д. Марцинковская // Пси-холопя вчинку : Шляхами творчосп В. А. Роменця : зб. статей ; упоряд. П. А. М’ясощ ; вщп. ред. А. В. Фурман. - К. : Либщь, 2012. - С. 200-206.

Марюков, А. М. Марксистская традиция исследования развивающегося человека и теория поступка В. А. Роменца [Текст] / А. М. Марюков // Психологзя вчинку : Шляхами творчосп В. А. Роменця : зб. статей ; упоряд. П. А. М’ясощ ; вщп. ред. А. В. Фурман. - К. : Либщь, 2012. - С. 38-43.

Маслоу, А. Психология бытия : пер. с англ. [текст] / А. Маслоу. - М. : Рефл.-бук., К. : Векслер, 1997. - 304 с.

Мацумото, Д. Психология и культура : пер. с англ. / Д. Мацумото. - 3-е междунар. изд. - СПб. : Прайм-Еврознак, 2002. - 416 с.

Мясоед, П. А. Психология в аспекте типов научной рациональности [Текст] / П. А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2004. - № 6. - С. 3-17.

Мясоед, П. А. О психологическом знании и познании, или что мы хотим от психологии? [Текст] / П. А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2006. - № 4. - С. 139-145.

Мясоед, П. А. С. Л. Рубинштейн и В. А. Роменец : деятельностный и культурологический подходы в психологии [Текст] / П. А. Мясоед // Психология человека в современном мире. Материалы Всеросс. научн. юбилейн. конф., посв. 120-летию со дня рождения Сергея Леонидовича Рубинштейна : в 6 т. / отв. ред. А. Л. Журавлев и др. - М. : Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009. - Т. 2. - С. 122-129.

Мясоед, П. А. С. Л. Рубинштейн : идея живого человека в психологии [Текст] / П. А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2009. - № 4. - С. 108-118.

Мясоед, П. А. История, логика и психология “параллелограмма Леонтьева” [Текст] / П. А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2010. - № 6. - С. 113-124.

Мясоед, П. А. Творческое наследие В. А. Роменца в историко-психологическом знании [Текст] / П. А. Мясоед // Психол. журнал. - 2013. - № 3, Т. 34. - С. 51-59.

Мясоед, П. А. Творчество В. А. Роменца и российская психологическая мысль [Текст] / П. А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2013. - № 1. - С. 106-115.

Мясоед, П. А. Плюрализм и монизм в методологии психологии [Текст] / П. А. Мясоед // Методология современной психологии. Вып. 5 / сб. под ред. В. В. Козлова и др. - М., Ярославль : ЯрГУ, ЛКИИСИ, МАПН, 2015. - С. 146-159.

Мясоед, П. А. Категория практики и методология психологии [Текст] / П. А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2015. - № 3. - С. 106-115.

Мясоед, П. А. Психологическое познание и категория практики [Текст] / П. А. Мясоед // Вопр. психологии. - 2015. - № 5 (у друщ).

Роменец, В. А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании [Текст] / В. А. Роменец. -К. : Здоров’я, 1989. - 191 с.

Роменец, В. А. Предмет и принципы историкопсихологического исследования [Текст] : дис. в форме науч. докл. ...д-а психол. наук : защищена 28.03.90 /

Роменец Владимир Андреевич. - К., 1989. - 44 с.

Рубинштейн, С. Л. История создания книги “Человек и мир” [Текст] / С. Л. Рубинштейн // Сергей Леонидович Рубинштейн : Очерки. Материалы. Воспоминания / отв. ред. Б. Ф. Ломов. - М. : Наука, 1989. - С. 413-423 с.

Рубинштейн, С. Л. Бытие и сознание [Текст] / С. Л. Рубинштейн // Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб. : Питер, 2003. - С. 43-280.

Рубинштейн, С. Л. Человек и мир [Текст] / С. Л. Рубинштейн // Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб. : Питер, 2003. - С. 281-426.

Саугстад, П. История психологии. От истоков до наших дней : Имена. Идеи. Биографии. Направления. Школы : пер. с норвежск. [Текст] / П. Саугстад. - Самара : Бахрам-М, 2008. - 544 с.

Соколова, Е. Е. Проблема поступка в трудах В. А. Роменця и А. Н. Леонтьева : сравнительный анализ [Текст] / Е. Е. Соколова // Психологзя вчинку : Шляхами творчосп В. А. Роменця : зб. статей ; упоряд. П. А. М’ясощ ; вщп. ред. А. В. Фурман. - К. : Либщь, 2012. - С. 68-84.

Старовойтенко, Е. Б. От идей В. А. Роменца к культурной персонологии [Текст] / Е. Б. Старовойтенко // Психологзя вчинку : Шляхами творчості В.А. Роменця : зб. ст. ; упоряд. П. А. М’ясощ ; вщп. ред. А. В. Фурман. - К. : Либщь, 2012. - C. 207-216.

Степин, В. С. Теоретическое знание : Структура, история, эволюция [Текст] / В. С. Степин. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Татенко, В. А. Проблемы субъекта в современной психологии (украинская школа) [Текст] / В. А. Татенко // Философско-психологическое наследие С. Л. Рубинштейна / отв. ред. К. А. Абульханова. - М. : Изд-во “Институт психологи РАН”, 2011. - C. 371-387.

Улановский, А. М. Качественная методология и конструктивистская ориентация в психологии [Текст] / А. М. Улановский // Вопр. психологии. - 2006. - № 3.

- С. 27-37.

Фрейд, 3. Тотем и табу : пер. с нем. [Текст] / З. Фрейд // Фрейд З. “Я” и “Оно”. Тр. разных лет : в 2 кн.

- Тбилиси : Мерани, 1991. - Кн. 1. - С. 193-350.

Шкуратов, В. А. Историческая психология [Текст] / В. А. Шкуратов - 2-е изд., перераб. - М. : Смысл, 1997.

- 505 с.

Ярошевский, М. F. История психологии [Текст] : моногр. / М. Г. Ярошевский. - 3-е изд., перераб. - М. : Мысль, 1985. - 575 с.

Boring, E. D. A history of experimental psychology [Text] / E. D. Boring. - 2d ed. - N.Y. : Appleton-Century-Crofts, 1950. - 775 p.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 1006

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.