Потенціал як психодуховна даність особистості

Автор(и)

  • Ярослава Бугерко

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.068

Ключові слова:

потенціал, психодуховний розвиток особистості, буттєва екзистенція, інтенційність, життєтворча активність особистості, вчинкова дія, ціннісно-смислова сфера особистості

Анотація

У статі здійснено методологічне осмислення потенціалу людини як складної унікальної ноуменально-феноменальної даності її духовного життя, вказано на співмірність і взаємозв’язок Людини і Світу, їх універсальну еквівалентність, що виявляється в інтенційності людського способу існування та трансцендентній сутності вчинку. В ракурсі логіко-канонічної структури вчинку В. А. Роменця та циклічно-вчинкового підходу А. В. Фурмана виокремлено п’ять рівнів розгортання потенціалу людини:  1) потенціал як джерело, внутрішньо притаманна сила людини – неусвідомлена, непотенційована, співвідносна із вічністю енергія, що виражається в інтенційності людського існування, представлена іманентно наявним ментальним досвідом особистості (передситуаційний компонент учинку); 2) потенціал як резерв непроявлених можливостей людини, актуалізація яких залежить від наявних у неї потенцій як особистості і реальних (конкретних) ситуацій життєдіяльності (ситуаційний компонент); 3) потенціал як ресурс психодуховного світу людини, що характеризує динаміку її індивідуального функціонування і визначається ціннісно-смисловою структурою особистості (мотиваційний компонент); 4) потенціал як уможливлення прояву потенційних здібностей людини до продуктивного самотворення через перетворення енергетики організованого екзистенціювання її самоактивності у внутрішню свободу індивідуальності (дійовий компонент); 5) потенціал як невичерпне духовне начало, употужнене трансцендентною здатністю людини виходити за межі існуючого та набувати якісно нового рівня саморозгортання Я, що передбачає визначення духовних орієнтирів її призначення-місії у світі, відкриття для себе смислу буття і сенсу життя (післядійовий компонент учинку). Воднораз у роботі проаналізовано основні модуси-складові потенціалу людини, синергійно поєднані та якісно своєрідні, які характеризують її вчинкове життєздійснення як особистості у його процесно-динамічному та часопросторовому вимірах, охарактеризовано такі складники (компоненти) потенціалу: буттєвий (джерело потенційного людського способу життя, пов’язаного з метафізичною сакральною реальністю), життєвий (модальність екзистенційного простору людини, живильна спроможність розгортання її активності), суб’єктивний (ресурс життєвих досягнень особи, її саморегулятивна здатність до реалізації духовних інтенцій), особистісний (уможливлення процесів самотворення, досягнення особистісної зрілості), духовний (іманентний вияв трансцендентної сутності людини).

A methodological comprehension of the human potential as a complex unique noumenal-phenomenal givens of its spiritual life is done in the article, it is indicated on the and interrelation of Human and the World, their universal equivalence, which is manifested in the intentionality of the human way of existence and the transcendental nature of the act. In the perspective of the logical-canonical structure of V. A. Romenets’ action and the cyclic-action approach of A.V. Furman, five levels of human potential deployment are singled out: 1) potential as a source, internally inherent strength of human – unconscious, not potentiated, correlated with eternity energy, expressed in the intentionality of human existence, is represented immanently by the existing mental experience of personality (pre-situational component of the act); 2) potential as a reserve of unmanifested man’s capabilities, actualization of which depends on available in him potencies as personality and real (specific) situations of life activity (situational component); 3) potential as a resource of the psycho-spiritual world of man, characterizing the dynamics of his individual functioning and determined by the value-semantic structure of personality (motivational component); 4) potential as an opportunity to manifest the potential abilities of a person to productive self-creation through the transformation of organized existing energy of his self-activity into the internal freedom of individuality (effective component); 5) potential as an inexhaustible spiritual beginning reinforced by the transcendental ability of man to go beyond the boundaries of the existing and acquire a qualitatively new level of self-deployment of Self, which foresees the definition of the spiritual guidelines of his appointment-mission in the world, the discovery for himself the meaning of being and the meaning of life (post-action component of the deed). At the same time, the basic modes-components of the human potential, synergistically combined and qualitatively peculiar, which characterize its action life activity as a personality in its process-dynamic and time-spatial dimensions, are analyzed in the work, the following components of the potential are described: existential (source of potential human lifestyle associated with the metaphysical sacred reality), life (the modality of the existential space of man, vital capacity of the deployment of its activity), subjective (resource of vital achievements of a person, its self-regulating ability to realize spiritual intentions), personal (enable self-creation processes, achieving personal maturity), spiritual (immanent transcendent expression of human nature).

Біографія автора

  • Ярослава Бугерко
    кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль

Посилання

Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Л. : ЛГУ, 1968. – 338 с.

Академік В. А. Роменець : творчість і праці : зб. ст. / упоряд. П.А. Мясоїд; відп. ред. Л.О. Шатирко. – К.: Либідь, 2016. – 272 с.

Боуэн М. Духовность и личностно-центрированный подход // Мюррей Боуэн // Вопросы психологии. – 1992. – № 3–4. – С.29–35.

Бердяев Н. А. Диалектика божественного и человеческого / Николай Александрович Бердяев. – М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. – 620 с.

Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. Опыт персоналитической метафизики / Н.А. Бердяев. – Париж: YMCA Press, 1939. – 224 c.

Бугерко Я. М. Проблема взаємозв’язку душевного і духовного: психологічний аналіз / Я.М. Бугерко // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Педагогіка та психологія. – Вип.743. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 11–15.

Бугерко Я. М. Рефлексування як засаднича умова самобуття людини / Я.М. Бугерко // Вітакультурний млин НДІ методології та освітології. – 2008. – Модуль 7. – С. 34–37.

Василюк Ф. Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Ф.Е. Василюк. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 200 с.

Величко С. В. Роль личностного потенциала в процессах социальной реадаптации С. В. Величко // Перспективные информационные технологии и интеллектуальные системы. – 2004. – № 1 (17). – С. 126–130.

Вітакультурний млин : методологічний альманах / гол. ред.-конс. А. В. Фурман. – 2005–2018. – Модулі 1–20.

Гегель Г.-В.-Ф. Философская пропедевтика // Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2 т. М.: Мысль, 1971. – Т. 2. – С. 5–210.

Гукетлова Д. М. Человеческий потенциал как интегральное понятие в контексте проблемы индивидуально-личностного развития / Д. М. Гукетлова // Журнал научно-педагогической информации. 2010. – № 4. [Электронный ресурс] /2010/41– П1– guketlova5D/.8.

Гуменюк (Фурман) О. Психологія Я-концепції : [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк (Фурман). – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186 с.

Гуменюк (Фурман) О. Духовно-універсумне самотворення – центральна ланка психологічного впливу / Оксана Гуменюк (Фурман) // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 33–76.

Гуменюк (Фурман) О. Ціннісно-індивідуальнісний самовплив у структурі модульно-розвивальних взаємостосунків / Оксана Гуменюк (Фурман) // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С. 78–96.

Зараковский Г. М. Психологический потенциал индивида и популяции / Г. М. Зараковский, Г. Б. Степанова // Человек. – 1998. – № 3. – С. 50–60.

Заславская Т. И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе / Т. И. Заславская // Общественные науки и современность. – 2005. – № 4. – С. 13–25.

Кальба Я. Вчинковий потенціал особистості учня як предмет психологічного аналізу / Ярослава Кальба // Психологія і суспільство. – 2011. – № 2. – С.148 – 163.

Ковальова Т. Теоретико-методологічне обґрунтування інтегральної концепції самоактуалізації в сучасній психології / Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 140–163.

Краева О. Л. Диалектика потенциала человека : [монография] / О.Л. Краева. – М.; Н. Новгород : Нижегородская государственная с/х академия, 1999. – 192 с.

Личностный потенциал : структура и диагностика / Авт. кол.: А.Ж. Аверина, Л. А.

Александрова, И. А. Васильев и др. – М. : Смысл, 2011. – 679 с.

Мамардашвили М. Как я понимаю философию / Мераб Мамардашвили. М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

Маноха І. П. Психологія потенціалу індивідуального буття людини : онтологічно орієнтований підхід / Ірина Петрівна Маноха // автореф. дис. …доктора психол.наук: 19.00.01 – К., 2003.– 45 с.

Марков В. Н. Потенциал личности / В. Н. Марков, Ю. В. Синягин // Мир психологии. – 2000. – № 1. – С. 250–262.

Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин. – М.: Педагогика, 1972. – 208 с.

Моляко В. Творчий потенціал людини як психологічна проблема / Валентин Моляко // Психологія і суспільство. – 2007. – № 4. – С. 6–10

Мясищев В. Н. Психология отношений [Избранные психологические труды] / под ред. А. А. Бодалева. М.: Изд-ство “Институт практической психологии”, Воронеж : НПО “МОДЭК”, 1995. – 356 с.

Новейший философский словарь /под ред А.А. Грицанова : 3–е изд., исправл. – Мн.: Книжный Дом. 2003. – 1280 с. – (Мир энциклопедий)

Олексюк В. Творчий потенціал особистості як змістовий аспект її життєвого шляху / Вікторія Олексюк // Психологія і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 85–89.

Панкова С. Н. Смыслы и социальные ресурсы реализации личностного потенциала / С. Н. Панкова, Е. Б.Архипова // Современные исследования социальных проблем (социальный научный журнал), Modern Research of Social Problems.– № 11 (67), 2016. – С. 333–342.

Подшивалкіна В. Соціальні умови та психологічні виміри тенденцій використання потенціалу особистості. Валентина Подшивалкіна // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С.127–137.

Психологія вчинку : Шляхами творчості В. А. Роменця : [зб. ст.] / упоряд. П. А. Мясоїд; відп. ред. А. В. Фурман. – К. : Либідь, 2012. – 296 с.

Ревасевич І. Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 105–114.

Ревасевич І. Чинники самоактуалізації особистості у вітакультурному осмисленні / Ірина Ревасевич, Іраде Хасполатова // Вітакультурний млин. – 2017. – Модуль 19. – С. 41–45.

Роменець В. А. Історія психології ХХ століття: [навч. посіб.] / Володимир Андрійович Роменець, Ірина Петрівна Маноха. – К.: Либідь, 1998. – 992 с.

Роменець В. А. Історія психології ХІХ – початку ХХ століття : [навч. посіб.] / Володимир Андрійович Роменець. – К.: Вища школа, 1995. – 614 с.

Савчин М. Здатності особистості : [ монографія] / Мирослав Савчин. – К. : ВЦ “Академія”, 2016. – 288 с.

Сартр Ж.–П. Бытие и ничто : Опыт феноменологической онтологии / Жан Поль Эмар Сартр. – М.: Республика, 2000. – 639 с.

Социологическая энциклопедия : в 2 т. / Руководитель научного проекта Г. Ю. Семигин, главный редактор В. Н. Иванов. – М.: Мысль, 2003. – 863 с.

Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності : [наук. видання] / Тетяна Михайлівна Титаренко. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.

Философия : Энциклопедический словарь / Под ред. А. А. Ивина. — М.: Гардарики, 2004. — 1072 с.

Фомин В. Н. К определению понятия личностного потенциала / В. Н. Фомин // Проблемы педагогики и психологии. – 2013. – № 4. – С. 244–249.

Франк С. Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия [Електронний ресурс] : С. Л. Франк.- Режим доступу : http://www.magister.msk.ru/library/philos/frank/frank006.htm

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. – 204 с.

Фромм Э. Психоанализ и этика / Эрих Фромм. – М.: ООО Изд-во АСТ-ЛТД, 1998. – 568 с.

Фромм Э. Человеческая ситуация / Эрих Фромм. – М.: Смысл, 1995. – 240 с.

Фурман А. А. Психологія особистості : ціннісно-орієнтаційний вимір : [монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. – Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 312 с.

Фурман А. А. Психологія смисложиттєвого розвитку особистості : [монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 508 с.

Фурман А. В. Вчинкове життєздійснення особистості: контури методологами концептизаціїї / А. В. Фурман, А. А. Фурман // Вітакультурний млин. – 2018. – Модуль 20. – С. 4–19.

Фурман А. В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В.Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – №4. – С. 18–36.

Фурман А. В. Категорійна матриця взаємозв’язку образів суб’єктивної реальності і психологічних чинників самоактуалізації дорослого // Анатолій В. Фурман , Тетяна Ковальова // Психологія і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 72–81.

Фурман А. В. Модульно-розвивальний оргпростір методологування: аргументи розширення / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – №1. – С. 34–49.

Фурман А. В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії // Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 72–85.

Фурман А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Галина Степанівна Гірняк, Андрій Нестерович Гірняк. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 328 с.

Фурман А. В. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу / Анатолій В. Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 31–61.

Фурман О. Простір і час у психологічному дискурсі / Оксана Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – №1. – С. 79–132.

Хаустова О. В. Потенціал особистості як джерело професійно–творчого розвитку вчителів / О. В. Хаустова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013, вип. 31 (84). – С. 386–393.

Чаплигін О. К. Творчий потенціал людини як предмет соціально-філософської рефлексії : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : спец. 09.00.03 / О.К. Чаплигін, Харк. військ. ун-т. – Харків, 2002. – 31 с

Шандрук С. К. Психологія професійних творчих здібностей : [монографія] / Сергій Костянтинович Шандрук. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 357 с.

Шандрук С. Творчість як употужнення здібностей особистості / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 86–90.

Шаюк О. Толерантність як сутнісна характеристика професійного спілкування / Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 169–177.

Ямницький В. М. Суб’єктність та чинники життєтворчої активності особистості / В. М. Ямницький // Психологія : реальність і перспективи. Збірник наукових праць РДГУ, 2013. – вип. 2. – С.27–31.

Maslow A. H. Toward a psychology of being / Abraham H Maslow. – New York : Van Nostrand. – 1968.

Maslow A. H. The farther reaches of human nature/ Abraham H Maslow. – New York, NY, US: Arkana. – 1971. – 423 р.

References

Ananev B. H. Chelovek kak predmet poznanyia / B. H. Ananev. – L. : LHU, 1968. – 338 s.

Akademik V. A. Romenets: tvorchist i pratsi : zb. st. / uporiad. P. A. Miasoid; vidp. red. L. O. Shatyrko. – K.: Lybid, 2016. – 272 s.

Bouеn M. Dukhovnost y lychnostno-tsentryrovannуi podkhod // Miurrei Bouеn // Voprosу psykholohyy. – 1992. – № 3–4. – S.29–35.

Berdiaev N. A. Dyalektyka bozhestvennoho y chelovecheskoho / Nykolai Aleksandrovych Berdiaev. – M.: AST; Khar’kov: Folyo, 2003. – 620 c.

Berdiaev N. A. O rabstve y svobode cheloveka. Opуt personalytycheskoi metafyzyky / N. A. Berdiaev. – Paryzh : YMCA Press, 1939. – 224 c.

Buherko Ya. M. Problema vzaiemozviazku dushevnoho i dukhovnoho : psykholohichnyi analiz / Ya. M. Buherko // Naukovyi visnyk Chernivets’koho universytetu. Ser. Pedahohika ta psykholohiia. – Vyp.743. Chernivtsi : Chernivets’kyi nats. un-t, 2015. – S. 11–15.

Buherko Ya. M. Refleksuvannia yak zasadnycha umova samobuttia liudyny / Ya. M. Buherko // Vitakulturnyi mlyn NDI metodolohii ta osvitolohii. – 2008. – Modul 7. – S. 34–37.

Vasyliuk F. E. Psykholohyia perezhyvanyia (analyz preodolenyia krytycheskykh sytuatsуi) / F. E. Vasyliuk. – M.: Yzd-vo MHU, 1984. – 200 s.

Velychko S. V. Rol’ lychnostnoho potentsyala v protsessakh sotsyalnoi readaptatsyy S. V. Velychko // Perspektyvnуe ynformatsyonnуe tekhnolohyy y yntellektual’nуe systemу. 2004. – № 1 (17). – S. 126–130.

Vitakulturnyi mlyn : metodolohichnyi almanakh / hol. red.-kons. A.V. Furman. – 2005–2018. Moduli 1–20.

Hehel H.–V.–F. Fylosofskaia propedevtyka // Hehel H.–V.–F. Rabotу raznуkh let : V 2 t. M.: Mуsl’, 1971. – T. 2. – S. 5–210.

Huketlova D. M. Chelovecheskyi potentsyal kak yntehralnoe poniatye v kontekste problemу yndyvydualno–lychnostnoho razvytyia / D. M. Huketlova // Zhurnal nauchno–pedahohycheskoi ynformatsyy. 2010. – № 4. [Эlektronnуi resurs] /2010/41– P1– guketlova5D/.8.

Humeniuk (Furman) O. Psykholohiia Ya-kontseptsii : [monohrafiia] / Oksana Yevstakhiivna Humeniuk (Furman). – Ternopil : Ekonomichna dumka, 2002. – 186 s.

Humeniuk (Furman) O. Dukhovno-universumne samotvorennia – tsentralna lanka psykholohichnoho vplyvu / Oksana Humeniuk (Furman) // Psykholohiia i suspilstvo. – 2003. – № 4. – S. 33–76.

Humeniuk (Furman) O. Tsinnisno-indyvidualnisnyi samovplyv u strukturi modulno-rozvyvlnykh vzaiemostosunkiv / Oksana Humeniuk (Furman) // Psykholohiia i suspilstvo. – 2003. – № 3. – S.78–96.

Zarakovskyi H. M., Psykholohycheskyi potentsyal yndyvyda і populiatsyy / H.M. Zarakovskyi, H.B. Stepanova // Chelovek. – 1998. – № 3. – S. 50–60.

Zaslavskaia T. Y. Chelovecheskyi potentsyal v sovremennom transformatsyonnom protsesse / T. Y. Zaslavskaia // Obshchestvennуe nauky і sovremennost. – 2005. – № 4. – S. 13–25.

Kal’ba Ya. Vchynkovyi potentsial osobystosti uchnia yak predmet psykholohichnoho analizu / Yaroslava Kal’ba // Psykholohiia i suspilstvo. – 2011. – № 2. – S.148 – 163.

Koval’ova T. Teoretyko-metodolohichne obgruntuvannia intehralnoi kontseptsii samoaktualizatsii v suchasnii psykholohii / Tetiana Koval’ova // Psykholohiia i suspilstvo. – 2010. – № 2. – S. 140–163.

Kraeva O. L. Dyalektyka potentsyala cheloveka : [monohrafyia] / O.L. Kraeva. – M.; N. Novhorod : Nyzhehorodskaia hosudarstvennaia s/kh akademyia, 1999. – 192 s.

Lychnostnуi potentsyal : struktura y dyahnostyka / Avt. kol.: A.Zh. Averyna, L.A.

Aleksandrova, Y. A. Vasylev y dr. – M. : Smуsl, 2011. – 679 s.

Mamardashvyly M. Kak ya ponymaiu fylosofyiu / Merab Mamardashvyly. M.: Prohress, 1990. - 368 s.

Manokha I. P. Psykholohiia potentsialu indyvidualnoho buttia liudyny : ontolohichno oriientovanyi pidkhid / Iryna Petrivna Manokha // avtoref. dys. …doktora psykhol.nauk: 19.00.01 – K., 2003.– 45 s.

Markov V. N. Potentsyal lychnosty / V. N. Markov, Yu. V. Syniahyn // Mіr psykholohіі. – 2000. – № 1. – S. 250–262.

Matiushkyn A. M. Problemnуe sytuatsyy v mуshlenyy y obuchenyy / A. M. Matiushkyn. – M.: Pedahohyka, 1972. – 208 s.

Moliako V. Tvorchyi potentsial liudyny yak psykholohichna problema / Valentyn Moliako // Psykholohiia i suspilstvo. – 2007. – № 4. – S. 6–10

Miasyshchev V. N. Psykholohyia otnoshenyi [Іzbrannуe psykholohycheskye trudу] / pod red. A. A. Bodaleva. M.: Іzd-stvo “Іnstytut praktycheskoi psykholohyy”, Voronezh : NPO “MODЕK”, 1995. – 356 s.

Noveishyi fylosofskyi slovar’: 3–e yzd., yspravl. – Mn.: Knyzhnуi Dom. 2003. – 1280 s. – (Mіr еntsyklopedyi).

Oleksiuk V. Tvorchyi potentsial osobystosti yak zmistovyi aspekt yii zhyttievoho shliakhu / Viktoriia Oleksiuk // Psykholohiia i suspilstvo. – 2006. – № 3. – S. 85–89.

Pankova S. N. Smуslу і sotsyalnуe resursу realyzatsyy lychnostnoho potentsyala / S. N. Pankova, E. B.Arkhypova // Sovremennуe yssledovanyia sotsyalnуkh problem (sotsyalnуi nauchnуi zhurnal), Modern Research of Social Problems.– № 11 (67), 2016. – S.333–342.

Podshyvalkina V. Sotsialni umovy ta psykholohichni vymiry tendentsii vykorystannia potentsialu osobystosti. Valentyna Podshyvalkina // Psykholohiia i suspilstvo. – 2009. – № 4. – S.127–137.

Psykholohiia vchynku : Shliakhamy tvorchosti V. A. Romentsia : [zb. st.] / uporiad. P.A. Miasoid; vidp. red. A. V. Furman. – K. : Lybid, 2012. – 296 s.

Revasevych I. Problema vyokremlennia ta intehruvannia form zhyttiezdiisnennia liudyny u sviti / Iryna Revasevych // Psykholohiia i suspilstvo. – 2015. – № 3. – S. 105–114.

Revasevych I. Chynnyky samoaktualizatsii osobystosti u vitakul’turnomu osmyslenni / Iryna Revasevych, Irade Khaspolatova // Vitakulturnyi mlyn. – 2017. – Modul 19. – S. 41–45.

Romenets V. A. Istoriia psykholohii ХХ stolittia : [navch. posib.] / Volodymyr Andriiovych Romenets, Iryna Petrivna Manokha. – K.: Lybid, 1998. – 992 s.

Romenets V. A. Istoriia psykholohii ХІХ – pochatku ХХ stolittia : [navch. posib.] / Volodymyr Andriiovych Romenets. – K.: Vyshcha shkola, 1995. – 614 s.

Savchyn M. Zdatnosti osobystosti : [ monohrafiia] / Myroslav Savchyn. – K. : VTs “Akademiia”, 2016. – 288 s.

Sartr Zh.–P. Bуtye і nychto : Opуt fenomenolohycheskoi ontolohyy / Zhan Pol Эmar Sartr. – M.: Respublyka, 2000. – 639 s.

Sotsyolohycheskaia еntsyklopedyia: v 2 t. / Rukovodytel nauchnoho proekta H. Yu. Semyhyn, hlavnуi redaktor V. N. Yvanov. – M.: Mуsl, 2003. – 863 s.

Tytarenko T. M. Zhyttievyi svit osobystosti : u mezhakh i za mezhamy budennosti : [nauk. vydannia] / Tetiana Mykhailivna Tytarenko. – K.: Lybid, 2003. – 376 s.

Fylosofyia : Еntsyklopedycheskyi slovar’ / Pod red. A.A. Іvіna. – M.: Hardaryky, 2004. – 1072 s.

Fomyn V. N. K opredelenyiu poniatyia lychnostnoho potentsyala / V. N. Fomyn // Problemу pedahohyky і psykholohyy. – 2013. – № 4. – S.244–249.

Frank S. L. Real’nost’ і chelovek. Metafyzyka chelovecheskoho bуtyia [Elektronnyi resurs] : S. L. Frank.- Rezhym dostupu : http://www.magister.msk.ru/library/philos/frank/frank006.htm

Frankl V. Chelovek v poyskakh smуsla. M.: Prohress, 1990. – 204 s.

Fromm Е. Psykhoanalyz і еtyka / Еrykh Fromm. – M.: OOO Іzd-vo AST-LTD, 1998. – 568 s.

Fromm Е. Chelovecheskaia sytuatsyia / Еrykh Fromm. – M.: Smуsl, 1995. – 240 s.

Furman A. A. Psykholohiia osobystosti : tsinnisno-oriientatsiinyi vymir : [monohrafiia] / Anatolii Anatoliiovych Furman. – Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU, 2016. – 312 s.

Furman A. A. Psykholohiia smyslozhyttievoho rozvytku osobystosti : [monohrafiia] / Anatolii Anatoliiovych Furman. – Ternopil: TNEU, 2017. – 508 s.

Furman A. V. Vchynkove zhyttiezdiisnennia osobystosti: kontury metodolohamy kontseptyzatsiii / A. V. Furman, A. A. Furman // Vitakulturnyi mlyn. – 2018. – Modul 20. – S. 4–19.

Furman A. V. Heneza nauky yak hlobalna doslidnytska prohrama: tsyklichno-vchynkova perspektyva / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. – 2013. – №4. – S.18–36.

Furman A. V. Katehoriina matrytsia vzaiemozviazku obraziv subiektyvnoi realnosti i psykholohichnykh chynnykiv samoaktualizatsii dorosloho // Anatolii V. Furman , Tetiana Kovalova // Psykholohiia i suspilstvo. – 2011. – № 4. – S. 72–81.

Furman A. V. Modulno–rozvyvalnyi orhprostir metodolohuvannia: arhumenty rozshyrennia / Anatolii V.Furman // Psykholohiia i suspilstvo. – 2017. – №1. – S.34 – 49.

Furman A. V. Paradyhma yak predmet metodolohichnoi refleksii // Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. – 2013. – № 3. – S. 72–85.

Furman A. V., Hirniak H. S., Hirniak A. N. Psykhodydaktyka proektuvannia navchalno-knyzhkovykh kompleksiv dlia studentiv VNZ : [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman,

Halyna Stepanivna Hirniak, Andrii Nesterovych Hirniak. – Ternopil: Ekonomichna dumka, 2012. – 328 s.

Furman A. V. Tolerantnist yak predmet ontofe-nomenolohichnoho dyskursu / Anatolii V. Furman, Ol’ha Shaiuk // Psykholohiia i suspilstvo. – 2015. – № 3. – S. 31-61.

Furman O. Prostir i chas u psykholohichnomu dyskursi / Oksana Furman // Psykholohiia i suspilstvo. – 2017. – №1. – S.79 – 132.

Khaustova O. V. Potentsial osobystosti yak dzherelo profesiino–tvorchoho rozvytku vchyteliv / O. V. Khaustova // Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. – 2013, vyp. 31 (84). – S. 386–393.

Chaplyhin O. K. Tvorchyi potentsial liudyny yak predmet sotsialno–filosofskoi refleksii : avtoref. dys. ... d–ra filos. nauk : spets. 09.00.03 / O.K. Chaplyhin, Khark. viisk. un–t. – Kharkiv, 2002. – 31 s

Shandruk S. K. Psykholohiia profesiinykh tvorchykh zdibnostei : [monohrafiia] / Serhii Kostiantynovych Shandruk. – Ternopil: Ekonomichna dumka, 2015. – 357 s.

Shandruk S. Tvorchist yak upotuzhnennia zdibnostei osobystosti / Serhii Shandruk // Psykholohiia i suspilstvo. – 2015. – № 3. – S. 86–90.

Shaiuk O. Tolerantnist yak sutnisna kharakterystyka profesiinoho spilkuvannia / Ol’ha Shaiuk // Psykholohiia i suspilstvo. – 2010. – № 2. – S. 169–177.

Iamnytskyi V. M. Subiektnist ta chynnyky zhyttietvorchoi aktyvnosti osobystosti / V.M. Yamnytskyi // Psykholohiia : realnist i perspektyvy. Zbirnyk naukovykh prats RDHU, 2013. – vyp. 2. – S.27–31.

Maslov A. H. Toward a psychology of being / Abraham H Maslow. – New York : Van Nostrand. – 1968.

Maslov A. H. The farther reaches of human nature/ Abraham H Maslow. - New York, NY, US : Arkana. – 1971. – 423 s.

Завантаження

Опубліковано

2018-07-04

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 439

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.