Феноменологія самовизначення особи: базові теоретичні підходи у психології

Автор(и)

Ключові слова:

особа, самовизначення, самоздійснення, теоретичний підхід, культурно-історичний підхід, аксіопсихологічний підхід, гуманістично-екзистенційний підхід, вчинково-циклічний підхід

Анотація

Сутнісний зміст самовизначення людини визначено у проблемному полі чотирьох базових теоретичних підходів: культурно-історичного, аксіопсихологічного, гуманістично-екзистенційного і вчинково-циклічного. Серед основоположних ознак цього феномену виокремлено власну активність особи на шляху до самоздійснення, її компетентність у просторі цінностей і сенсів, індивідуальну спроможність і здатність до творчості й самоперетворення, персональне прагнення до самоактуалізації, свідоме цілепокладання ось-буттєвості, ціннісну зорієнтованість у майбутнє з огляду на теперішнє, повну  усвідомленість сенсу свого життя й розуміння власної причетності до світу. Переосмислено концептуальне підґрунтя культурно-історичного підходу до розуміння взаємозв’язків між вітакультурним розвитком соціуму і самовизначенням окремої особи на певному етапі її онтогенезу. Зокрема, самовизначення потрактовано в контексті активного оволодіння суб’єктом соціокультурним досвідом й розглянуто як самодетерміноване змислове психосоціальне утворення, спричинене суспільними правилами і нормативами та особистісно привласнене в ролі його життєдіяльних орієнтирів. Аналіз самовизначення з позицій канонічної психології спричинив обґрунтування його як внутрішнього учинку, який розпочинається у певній ситуації, наснажується просоціальною мотивацією, котра реалізується в розгорнутій у часопросторі дії і завершується процесом рефлексії. Значущим для розуміння сутності вчинкового самовизначення тут аргументовано пізнання, конструювання і створення себе як натхненної особистості. Відрефлексовано здобутки аксіопсихологічного підходу, що дало змогу схарактеризувати самовизначення особистості як результат розвитку її ціннісно-смислової сфери (себто аксіогенезу), траєкторія якої розгортається від усвідомлення мотиву, пов’язаного з цінністю істини, добра, краси, й продовжується під час віднаходження відповіді на головне запитання «для чого?». Здатність до самовизначення проаналізовано у висхідній перспективі, а саме від рівнів індивіда як носія інстинктивної активності та особи як вагомого чинника цілеспрямованої предметної діяльності до ступенів становлення особистості зі сформованою ціннісною свідомістю і розвиненою здатністю морального діяння та до індивідуальності, котра творчо збагачує наявну соціокультурну практику, й аж до найвищого щабля – людини-універсуму. Проаналізовано досягнення гуманістично-екзистенційного підходу, який обстоює реалізацію потреби особи у самоактуалізації, самореалізації і самовизначенні в контексті розгортання сутнісних сил особи, віднаходження й утілення нею сенсу життя як суб’єкта, автора і виконавця свого самісного проєкту, свідомого і відповідального вирішення гносеологічних й онтологічних суперечностей власного існування й самостійного вибору способу вчинкової ось-буттєвості. Головним механізмом самоактуалізації, самореалізації і самоздійснення Я-концепції визначено вчинок самовизначення у єдності його ситуаційного, мотиваційного, діяльнісного і рефлексивного компонентів. Висвітлено самовизначення у форматі вчинково-циклічного підходу, що уможливило пізнання цього феномену як реалізацію суб’єктом власного покликання, що ґрунтується на всеосяжному розумінні значущості й доцільності використання усвідомлених конкретних смислів і персоніфікованих сенсів. Іншим аспектом самовизначення акцентовано зайняття особою активної позиції стосовно вітакультурних цінностей та узмістовлення свого психічного життя. Крім того, розвиток самовизначення розкрито як перехід від когнітивної до емоційно-оцінкової, потім до вчинково-креативної і насамкінець до спонтанно-духовної складових, які розвитково наповнюють внутрішній світ людини суб’єктним, особистісним, індивідуальнісним й універсумним потенціалом. У результаті окреслено етапи вчинкового самовизначення особи – від прагматично-ситуаційного до соціально-мотиваційного і далі до екзистенційно-діяльного й духовно-післядіяльного. Розгортання останніх концептуалізовано як ситуаційну поведінку, соціальну дію, вчинкову реалізацію персональних цінностей і сенсів та рефлексію власної миследіяльності. Отож, у результаті здійсненого теоретичного пошуку обґрунтовано повний учинковий цикл самовизначення людини, який від  прагматичних мотивів розгортається в напрямку прийняття й оволодіння соціально значущими вартостями, виявляється у виборі відповідних власній ціннісно-смисловій сфері сенсожиттєвих орієнтирів, реалізується в актах вчинкового самотворення, досягає звершеного ціннісного ідеалу і спілкування із трансцендентним та спричиняє досягнення нею як натхненною особистістю духовного ступеня самовизначення, самоздійснення й самореалізації.

The essential content of human self-determination is defined in the problematic field of four basic theoretical approaches: cultural-historical, axio-psychological, humanistic-existential and deed-cyclical. Among the fundamental signs of this phenomenon, it was singled out a person’s own activity on the way to self-realization, their competence in the space of values  and meanings, individual capacity and ability for creativity and self-transformation, personal striving for self-actualization, conscious goal-setting of here-existence, valuable orientation to the future with regard to the present, full awareness of the meaning of one’s life and understanding of one’s involvement in the world. The conceptual basis of the cultural-historical approach to understanding the interrelationships between the vita-cultural development of society and the self-determination of a separate person at a certain stage of their ontogenesis has been rethought. In particular, self-determination is interpreted in the context of the subject’s active mastery of ethno-national experience and is considered as a self-determined meaningful psychosocial formation caused by social rules and regulations and personally appropriated as its life guidelines. The analysis of self-determination from the standpoint of canonical psychology caused the justification of it as an internal act that begins in a certain situation, is determined by prosocial motivation, which is realized in an action deployed in time and space and ends with a reflection process. Cognition, constructing and creating oneself as an inspired personality is argued to be significant for understanding the essence of deed self-determination. The achievements of axiopsychological approach are reflected, which made it possible to characterize the self-determination of personality as a result of the development of their value-meaning sphere, that is, axiogenesis, the trajectory of which unfolds from the awareness of the motive associated with the value of truth, goodness, beauty, and continues while finding an answer to the main question «For what?». The ability to self-determination is analyzed in an ascending perspective, namely from the levels of the individual as a bearer of instinctive activity and the person as a significant factor of purposeful objective activity to the stages of the personality’s formation with a formed valuable consciousness and a developed ability for moral action and individuality, which creatively enriches the existing socio-cultural practice and up to the highest level – the human-universum. It has been analyzed the achievement of humanistic-existential approach that argues for the realization of the person’s need for self-actualization, self-realization, and self-determination in the context of the deployment of the essential forces of a person, finding and embodying the meaning of life as a subject, author, and executor of their own project, conscious and responsible resolution of epistemological and ontological contradictions of one’s own existence and independent choice of the method of deed here-existence. The main mechanism of self-actualization, self-realization, and self-fulfillment of Self-concept is determined the act of self-determination in the unity of its situational, motivational, actional, and reflective components. Self-determination in the format of action-cyclical approach is highlighted, which enabled the cognition of this phenomenon as the subject’s realization of their own vocation, which is based on a comprehensive understanding of the significance and expediency of using realized specific meanings and personified senses. Another aspect of self-determination is accented on person taking an active position in relation to vita-cultural values and filling with content the social life. In addition, the development of self-determination is revealed as a transition from cognitive to emotional-evaluative, then to deed-creative and finally to spontaneous-spiritual components, which developmentally fill the inner world of a person with subject, personal, individual and universum potential. As a result, the stages of a person’s deed self-determination are outlined – from pragmatic-situational to social-motivational and then to existential-active and spiritual-post-active. The deployment of the last ones is conceptualized as situational behavior, social action, deed realization of one’s own values and meanings, and reflection of one’s own thinking-activity. Therefore, as a result of the conducted theoretical research, the full deed cycle of human self-determination is substantiated, which unfolds from pragmatic motives in the direction of acceptance and mastery of socially significant values, manifests itself in the choice of relevant reference points in one’s own value-meaning sphere of sense-life, is realized in acts of deed self-creation, and reaches a perfect valuable ideal and communication with the transcendent and causes the achievement by a person the spiritual degree of self-determination, self-fulfillment and self-realization.

 

Біографія автора

  • Андрій Лазарук

    Андрій Лазарук – аспірант кафед­ри психології та со­ціальної робо­­ти Західно­укра­їн­ського націо­наль­ного уні­вер­ситету, м. Тер­­нопіль.

     lazaruk@ukr.net

    ORCID: 0009-0005-3333-1476

Посилання

Miasoid, P.A. & Shatyrko, L.O. (Eds.) (2016). Akademik V.A. Romenets: tvorchist i pratsi [Akademiс V.A. Romenets: creativity and work]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Antonenko, T. L. (2018). Stanovlennia tsinnisno-smyslovoi sfery osobystosti maibutnoho fakhivtsia: monohrafiia [Formation of the value-meaning sphere of the personality of the future specialist: monograph]. Kyiv: Pedagogical thought [in Ukrainian].

Artsyshevska, O. (2013). Sutnisnyi analiz samovyznachennia liudyny [Essential analysis of human self-determination]. Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka East European National University. Philosophical sciences, 11, 9-12 [in Ukrainian].

Ball, G., & Nikulenko, O. (2011). Traktuvannia vchynku v teoretychnomu dorobku S. L. Rubinshteina i V. A. Romentsia [Interpretation of the act in the theoretical work S. L. Rubinstein and V. A. Roments]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 124-129 [in Ukrainian].

Bodnar, A. Ya., & Rybalochka, K. A. (2020). Osoblyvosti profesiinoho samovyznachennia suchasnykh studentiv [Peculiarities of professional self-determination of modern students]. Psykholohiia ta psykhosotsialni interventsii - Psychology and psychosocial interventions, 3, 3-10 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.18523/2617-2348.2020.3.3-10

Bugerko, Ya. (2023). Zhyttievi rytmy dukhovnoi buttievosty u zasnovkakh kanonichnoi psykholohii [Life rhythms of spiritual materiality in the foundations of canonical psychology]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 84-105 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2023.02.084

Bugerko, Ya. (2008). Katehoriinyi analiz refleksii yak yavyshcha, protsesu, stanu, vlastyvosti [Categorical analysis of reflection as a phenomenon, process, state, property]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 93-105. [in Ukrainian].

Bugerko, Ya. (2008). Doslidzhennia psykholohichnykh osoblyvostei rozvytku refleksyvnosti osvitnoi diialnosti [Study of psychological features of the development of reflexivity in educational activity]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 67-92 [in Ukrainian].

Bugerko, Ya. (2011). Samoosmyslennia yak indyvidualnyi chynnyk samovyznachennia liudyny [Self-understanding as an individual factor of human self-determination]. Psykholohiya i suspilstvo (Spetsvypusk) - Psychology and society (Special issue), 42-43. [in Ukrainian].

Busel V. T. (Eds.) (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: Perun [in Ukrainian].

Vygotsky, L. (2023). Istorychne znachennia psykholohichnoi kryzy : metodolohichne doslidzhennia [The historical significance of the psychological crisis: a methodological study]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 102-190 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2023.01.102

Vilyuzhanina, T. A. (2006). Dynamika tsinnisno-smyslovoi sfery osobystosti v protsesi profesiinoho stanovlennia maibutnikh psykholohiv: avtoref. dys. … kand. psykhol. nauk [Dynamics of the value-meaning sphere of the individual in the process of professional formation of future psychologists: autoref. thesis ... candidate Psychologist Sciences]. Kyiv [in Ukrainian].

Virna, Zh. P. (2003). Motyvatsiino-smyslova rehuliatsiia u profesionalizatsii psykholoha: monohrafiia [Motivational and meaningful regulation in the professionalization of a psychologist: monograph]. Lutsk: Tower [in Ukrainian].

Furman A.V. (Eds.) (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia: do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Vitacultural methodology: anthology: to the 25th anniversary of the scientific school of professor A.V. Furman]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Danylyuk I.V. (Eds.) (2016). Vchynkova psykholohiia: istoriia i suchasnist: materialy mizhdystsyplinarnoho kruhloho stolu z nahody 90-richchia vid dnia nar. prof. V. A. Romentsia (20 travnia 2016 roku) [Active psychology: history and modernity: materials of the interdisciplinary round table on the occasion of the 90th anniversary of the birth of Prof. V. A. Roments (May 20, 2016)]. Kyiv: Logos [in Ukrainian].

Gulyas, I. A. (2020). Aksiopsykholohichne proiektuvannia zhyttievykh dosiahnen osobystosti: monohrafiia [Axiopsychological design of life achievements of the individual: monograph]. Kyiv: Lyudmila [in Ukrainian].

Humenyuk, O. E. (2002). Psykholohiia Ya-kontseptsii: monohrafiia [Psychology of self-concept: a monograph]. Ternopil: Economic Opinion [in Ukrainian].

Guseltseva, M. (2011). Kulturno-istorychnyi pidkhid V.A. Romentsia: ideia kultury ta idei v kulturi [Cultural and historical approach V.A. Romentsia: the idea of culture and ideas in culture]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 92-104 [in Ukrainian].

Huseltseva, M. (2016). Tvorchist V. A. Romentsia v evoliutsii psykholohichnykh znan [Creativity of V. A. Roments in the evolution of psychological knowledge]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 25-47 [in Ukrainian].

Yermakov, I., & Nechiporenko, V., Puzikov, D. (2011). Teoriia i praktyka zhyttievoho proektuvannia samorozvytku osobystosti: praktyko zoriientovanyi posibnyk [Theory and practice of life design of self-development of personality: a practically oriented manual]. Zaporizhzhia: View of Khortytsky educational rehabilitation multidisciplinary center [in Ukrainian].

Zakatnov, D.O. (2012). Tekhnolohii pidhotovky uchnivskoi molodi do profesiinoho samovyznachennia: monohrafiia [Technologies of training school youth for professional self-determination: monograph]. Kyiv: Pedagogical thought [in Ukrainian].

Ball G. O. (Eds.) (2012). Intehratyvno-osobystisnyi pidkhid u psykholohichnii nautsi ta praktytsi: monohrafiia [Integrative-personal approach in psychological science and practice: monograph]. Kyiv; Kirovohrad: Imex [in Ukrainian].

Karpenko, Z. (2018). Aksiolohichna psykholohiia osobystosti : monohrafiia [Axiological personality psychology: monograph]. Ivano-Frankivsk: Prykarpattia National University named after Vasyl Stefanyk [in Ukrainian].

Karpenko, Z. (2016). Aksiometryka vchynku: modus samotvorennia [Axiometrics of action: mode of self-creation]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 90-97 [in Ukrainian].

Kobylnik, L., & Katkova, T. (2019). Tsinnisne samovyznachennia osobystosti v suchasnomu osvitnomu prostori [Valuable self-determination of the individual in the modern educational space]. Problemy suchasnoi psykholohii - Problems of modern psychology, 24, 89-104 [in Ukrainian].

Kobylnyk, L.M. (2004). Do problemy samoaktualizatsii osobystosti [To the problem of self-actualization of the individual]. Nauka i osvita - Science and education, 3, 81-83 [in Ukrainian].

Kucherenko, E. V. (2011). Rozvytok profesiinoho samovyznachennia maibutnikh psykholohiv: dys. … kand. psykhol. nauk [Development of professional self-determination of future psychologists: dissertation. ... candidate рsychologist of science]. Kyiv [in Ukrainian].

Lazaruk, A. (2003). Tsinnosti liudyny u naukovo-psykholohichnomu osmyslenni [Human values in scientific and psychological understanding]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 19-37. [in Ukrainian].

Myasoid, P. A. (2021). Kulturno-istorychna psykholohiia i tvorchist V. A. Romentsia (do 90-littia z dnia narodzhennia) [Cultural-historical psychology and creativity of V. A. Roments (until his 90th birthday)]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 16-77 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.016

Miasoid, P.A. (2009). Serhii Rubinshtein: zhyttia vyskhidnoiu : [pro vyznachnoho vchenoho Ukrainy, psykholoha S. L. Rubinshteina] [The carnivore, P. Serhiy Rubinshtein: life on the rise: [about the outstanding scientist of Ukraine, psychologist S. L. Rubinshtein]]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 7-36 [in Ukrainian].

Myasoid, P.A. (2016). Tvorchist V. A. Romentsia i problema liudyny [The creativity of V. A. Roments and the problem of man]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 48-72 [in Ukrainian].

Furman A.V. (Eds.) (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia: do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian knowledge: to the 25th anniversary of the scientific school of professor A.V. Furman]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Milyutina, K. L. (2012). Traiektorii zhyttievoho shliakhu osobystosti v dynamichnomu seredovyshchi: monohrafiia [Trajectories of the life path of an individual in a dynamic environment: monograph]. Nizhin: Aspect Polygraph [in Ukrainian].

Morshchakova, O. (2008). Samovyznachennia osobystosti u systemi vzaiemovidnosyn «liudyna - svit» u ramkakh filosofii vitakultury [Self-determination of the individual in the system of relations «man - the world» within the framework of the philosophy of vitaculture]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 25-34. [in Ukrainian].

Nikitina, I. V. (2007). Sub'iektne samovyznachennia molodoi liudyny v period povnolittia: monohrafiia [Subjective self-determination of a young person in the period of adulthood: monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

Kirichuka, O.V., & Romanets, V.A. (Eds.) (1999). Osnovy psykholohii: pidruchnyk [Basics of psychology: a textbook]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Tytarenko, T.M. (Eds.) (2005). Osobystisnyi vybir: psykholohiia vidchaiu ta nadii [Personal choice: psychology of despair and hope]. Kyiv: Millennium [in Ukrainian].

Serdyuk, L.Z., & Danyliuk, I.V., Turban, V.V. (2018). Psykholohichni tekhnolohii samodeterminatsii rozvytku osobystosti: monohrafiia [Psychological technologies of self-determination of personality development: monograph]. Kyiv: Institute of Psychology named after H.S. Kostyuka of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian].

Myasoid, P. A., & Furman, A. V. (Eds.) (2012). Psykholohiia vchynku: shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia: zb. st. [Psychology of action: ways of creativity V.A. Romentsia: coll. Art.]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Papucha, M. V. (Eds.) (2020). Psykholohiia liudyny: L. S. Vyhotskyi ta suchasna nauka: zbirnyk statei [Human psychology: L. S. Vygotsky and modern science: a collection of articles. Vol. 2-3]. Nizhin: NSU named after M. Gogol [in Ukrainian].

Korolchuk, M.S., & Drozdova, Yu.V., Korolchuk, V.M. (2018). Psykholohiia profesiinoho samovyznachennia osobystosti: monohrafiia [Psychology of professional self-determination of the individual: monograph]. Kyiv: KNTEU [in Ukrainian].

Radchuk, H. K. (2014). Aksiopsykholohiia vyshchoi shkoly: monohrafiia [Axiopsychology of higher education: monograph]. Ternopil: TNPU named after V. Hnatyuk [in Ukrainian].

Rybalka, V. (2002). Lev Vyhotskyi: kulturno-istorychna teoriia rozvytku vyshchykh psykhichnykh funktsii i vchennia pro osobystist [Lev Vygotsky: cultural-historical theory of the development of higher mental functions and the doctrine of personality]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 9-25 [in Ukrainian].

Rybalka, V.V. (2004). Psykholohiia profesiinoho samovyznachennia [Psychology of professional self-determination]. Kyiv: Demiurg [in Ukrainian].

Romenets, V. A. (2006). Vchynok i postannia kanonichnoi psykholohii [Act and appearance of canonical psychology]. Liudyna. Sub'iekt. Vchynok. Filosofsko-psykholohichni studii - Man. Subject. Act. Philosophical and psychological studies. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V. A. (1999). Vchynok i svit liudyny [Action and the human world]. Basics of psychology: a textbook. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets, V. A. (2006). Pryntsyp pryiniattia rishennia v istorii psykholohii. Emotsiinyi, intuityvnyi nesvidomyi faktor psykhichnoi aktyvnosti [The principle of decision-making in the history of psychology]. Istoriia psykholohii: XVII stolittia. Epokha Prosvitnytstva: navchalnyi posibnyk - Emotional, intuitive unconscious factor of mental activity. History of psychology: 17th century. The Age of Enlightenment: a study guide. Kyiv: Lybid, 85-155 [in Ukrainian].

Romenets, V. (2013). Predmet i pryntsypy istoryko-psykholohichnoho doslidzhennia [Subject and principles of historical and psychological research]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-27. [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2001). Psykholohiia tvorchosti: navch. posib. [Psychology of creativity: teaching. manual]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Romenets V.A., & Manokha I.P. (1998). Istoriia psykholohii ХХ stolittia: navch. posib. [History of psychology of the 20th century: academician. manual]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Rubinstein, S. (2021). Pryntsyp tvorchoi samodiialnosti [The principle of creative self-activity]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 97-101 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.097

Tatenko, V. (2017). Metodolohiia sub'iektno-vchynkovoho pidkhodu: sotsialno-psykholohichnyi vymir: monohrafiia [Methodology of the subject-action approach: social-psychological dimension: monograph]. Kyiv: Millennium [in Ukrainian].

Tatenko, V., & Tytarenko T. (2011). Kanonichna psykholohiia Volodymyra Romentsia: vchynok, istoriia, osobystist [Canonical psychology of Volodymyr Roments: deed, history, personality]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 22-38. [in Ukrainian].

Frankl, V. (2017). Liudyna v poshukakh spravzhnoho sensu [Man in Search of True Meaning. A psychologist in a concentration camp]. Kharkiv: KSD [in Ukrainian].

Fromm, E. (2019). Vtecha vid svobody [Escape from freedom]. Kharkiv: KSD [in Ukrainian].

Furman, A.B., & Humeniuk O.E. (2006). Psykholohiia Ya-kontseptsii: navchalnyi posibnyk [Psychology of self-concept: a study guide]. Lviv: Novy svit - 2000 [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2016). Psykholohiia osobystosti: tsinnisno-oriientatsiinyi vymir: monohrafiia [Personality psychology: value-oriented dimension: monograph]. Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. A. (2017). Psykholohiia smyslozhyttievoho rozvytku osobystosti: monohrafiia [Psychology of meaningful life development of personality: monograph]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. A., & Furman A. V. (2018). Vchynkova buttievist osobystosti: vid kontseptu do metateorii [The actual essentiality of the individual: from concept to metatheory]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1-2, 5-26 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.005

Furman, A. V. (2023). Katehoriina matrytsia vitakulturnoi metodolohii: vid myslevchynennia do kanonu [Categorical matrix of vita-cultural methodology: from thinking to canon]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-50. [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2023.02.006

Furman, A. V. (2000). Psykhodiahnostyka osobystisnoi adaptovanosti [Psychodiagnostics of personal adaptability]. Ternopil: Economic Opinion [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2021). Suchasni tendentsii rozvytku sfery psykholohii v optytsi vitakulturnoi metodolohii [Modern trends in the development of the field of psychology in the optics of vita-cultural methodology]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-15. [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.006

Furman, A. V., & Kovaleva, T. E. (2011). Katehoriina matrytsia vzaiemozv'iazku obraziv sub'iektyvnoi realnosti i psykholohichnykh chynnykiv samoaktualizatsii dorosloho [Categorical matrix of the relationship between images of subjective reality and psychological factors of adult self-actualization]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 4, P. 72-81 [in Ukrainian].

Furman A., & Hirnyak, A., Shandruk, S. (2013). Osoblyvosti politychnoho samovyznachennia meshkantsiv sil i mist Ukrainy [Peculiarities of political self-determination of residents of villages and cities of Ukraine]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 4, 52-69 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2011). Volodymyr Romenets yak metodoloh psykhosofiinoho dukhu [Volodymyr Romenets as a methodologist of the psychosophical spirit]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 7-14 [in Ukrainian].

Furman, O. (2023). Dzherela ta zasady osiahnennia pozytyvno-harmoniinoi Ya-kontseptsii yak strukturno-funktsionalnoi tsilisnosti [Sources and principles of understanding the positive-harmonious self-concept as structural and functional integrity]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 142-168 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2023.02.142

Furman, O., & Furman, A., Dykiy, Ya. (2021). Vchynok i podiia yak sotsiemna orhanizovanist zhyttievoho shliakhu osobystosti [Action and event as a social organization of an individual's life path]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 143-168 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.143

Serdyuk, O. O. (Eds.) (2007). Tsinnisno-smyslovyi universum liudyny: monohrafiia [Value-meaning universe of man: monograph]. Donetsk: Yugo-Vostok [in Ukrainian].

Maslow, A. (1970). Motivation and Personality. New York: Harper and Row [in English].

Maslow, A. (1968). Toward a psychology of Being. New York: Van Nostrand [in English].

Rogers, C. R. (2016). On Becoming a Person. A Therapist's View of Psychotherapy. Boston; New York: Robinson [in English].

Мау, R., & Angel, E., Ellenberger, H. (1958). Existence. New York: Basic Books [in English].

Завантаження

Опубліковано

2024-07-08

Як цитувати

Лазарук, Андрій. “Феноменологія самовизначення особи: базові теоретичні підходи у психології”. Психологія і суспільство, vol. 89, no. 1, July 2024, pp. 131-48, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/1246.

Схожі статті

1-10 з 184

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.