ФІЛОСОФІЯ ОСВІТНЬОЇ ПАРИТЕТНОСТІ: ПАРАДИГМА ДІАЛОГІЧНОСТІ

Автор(и)

  • Євген Суліма

Ключові слова:

філософія освіти, освітня діяльність, парадигма діалогічності, ціннісно-смислова паритетність, діалогічна раціональність, свідома вчинкова активність, діалогічні взаємини, самоактивність

Анотація

У статті здійснено рефлексивний аналіз освітньої діяльності як соціокультурного явища. Показано, що домінування традиційної - науково-технічної, сцієн-тистської - парадигми освіти суперечить самому ковітальному змісту глобалізованого інформаційного суспільства. Аргументовано, що умовою трансформації національних систем освіти від традиційних парадигмальних координат функціонування до інноваційних є їх переведення у режим максимально відкритої, змістовно насиченої і комунікативно інтенсивної діалогічності. Розкрито поняття освітнього діалогу як форми ділового спілкування, що процесно постає на певному методологічному чи науково-дисциплінарному матеріалі навчання, прискорює психосоціальний розвиток особистості студента і сприяє нарощуванню його інтелектуального та само-актуалізаційного потенціалу. Виділено засадничі складники діалогічного наповнення паритетності освітньої діяльності у вищій школі: розвитковий простір суб’єкт-суб’єктної взаємодії, діалогічність соціальної екзистенції людини як особистості, ціннісно-смислова паритетність освітньої співпраці учасників навчання, освітній полілог як особливий часопростір розвитку, вдосконалення, самопізнання і само-реалізації майбутнього професіонала.

 

The reflexive analysis of educational activity as sociocultural phenomenon is implemented in the article. It is shown that the traditional dominance of - scientific-technical, scientistic - paradigm of the education contradicts to itself co-vital content of globalized information society. Argumented that the condition of transformation the national education systems from the traditional paradigm coordinate of the functioning to innovative is their transfer into the mode of maximum opened, content saturated and communicative intense dialogicality. Disclosed a concept of an educational dialogue as a form of business communication that in process rises at a certain vita-cultural or scientific-disciplinary teaching material, accelerates psychosocial development of the student personality and contributes the increasing of its intellectual and self-actualizing potential. Singled out basic components of dialogue filling the parity of educational activity at high school: the developmental space of subject interaction, dialogicality of social existence of human as personality, value-semantic parity of educational cooperation of study participants, educational polylogue as a special time-space of the development, improvement, self-cognition and self-realization of future professional.

Біографія автора

  • Євген Суліма

    доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, м. Київ

Посилання

Бахтин М. М. Проблема поэтики Достоевского / Михаил Михаилович Бахтин. - М.: Сов. Россия, 1979.

- 318 с.

Бубер М. Я и Ты / Мартин Бубер. - М. : Высшая школа, 1999. - 175 с.

Озадовська Л.В. Парадигма діалогічності в сучасному мисленні: [монографія] / Людмила Василівна Озадовська. - K.: Вид. ПАРАПЛАН, 2007. - 164 с.

Романенко М.І. Освіта як об’єкт соціально-філософського аналізу: [монографія] / Михайло Ілліч Романенко. - Дніпропетровськ: Вид-цтво “Промінь”, 1998. - 132 с.

Сингаївська А.М. Філософія освіти та її кон-цептуалізація у століття освіти / А.М. Сингаївська // Гуманітарний часопис. - 2007. - № 4. - С. 87-95.

Степико К.М. Формування діалогічності української культури як пріоритет гуманітарної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософських наук : спец. 21.03.01 “Гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки)” / Катерина Михайлівна Степико. - K., 2015. - 17 с.

Сулима E. H. Идеологические пар адигмы современности: [монография] / Е.Н. Сулима, А.М. Шепелев. -Днепропетровск: ДНУ им. О. Гончара, 2012. - 711 с.

Суліма Є. М. Сучасна глобалістика: політика, освіта і культура: [монографія] / Євген Миколайович Суліма. - К.: МП “Леся”, 2012. - 632 с.

Університет у національній інноваційній системі: [монографія] / Н.Л. Мишко, М.В. Поляков, Є.М. Суліма. - Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2012 . - 434 с.

Філософія освіти: [навч. посібник] / за заг. ред.

В. Андрущенка, І. Передборської. - K.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - 329 с.

Фурман А.В. Вступ до теорії освітньої діяльності: Курс лекцій / Анатолій Фурман. - Вид. 2-е, стереот. -Тернопіль, 2014. - 84 с.

Bakhtyn M.M. Problema poetiki Dostoyevskogo / Mikhail Mikhailovich Bakhtyn. - M.: Sov. Rossiya, 1979. - 318 s.

Buber M. Ya i Ty / Martin Buber. - M. : Vysshaia shkola, 1999. - 175 s.

Ozadovska L.V. Paradyhma dialohichnosti v su-chasnomu myslenni: [monohrafiia] / Liudmyla Vasylivna Ozadovska. - K.: Vyd. PARAPLAN, 2007. - 164 s.

Romanenko M.I. Osvita yak obiekt sotsialno-filosof-skoho analizu: [monohrafiia] / Mykhailo Illich Romanenko. - Dnipropetrovsk: Vyd-tstvo “Promin”, 1998. - 132 s.

Synhaivska A.M. Filosofiia osvity ta yii kontsep-tualizatsiia u stolittia osvity / A.M. Synhaivska // Hu-manitarnyi chasopys. - 2007. - № 4. - S. 87-95.

Stepyko K.M. Formuvannia dialohichnosti ukrainskoi kultury yak priorytet humanitarnoi bezpeky derzhavy :

avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filo-sofskykh nauk : spets. 21.03.01 “Humanitarna i politychna bezpeka derzhavy (filosofski nauky)” / Kateryna Mykhailivna Stepyko. - K., 2015. - 17 s.

Sulima E. N. Ideologicheskiye paradigmy sovre-mennosti: [monografyia] / E.N. Sulima, A.M. Shepelev. -Dnepropetrovsk: DNU im. O. Honchara, 2012. - 711 s.

Sulima Ye. M. Suchasna hlobalistyka: polityka, osvita i kultura: [monohrafiia] / Yevhen Mykolaiovych Sulima. - K.: MP “Lesia”, 2012. - 632 s.

Universytet u natsionalnii innovatsiinii systemi: [monohrafiia] / N.L. Myshko, M.V. Poliakov, Ye.M. Sulima. - Dnipropetrovsk: Vyd-vo DNU, 2012. - 434 s.

Filosofiia osvity: [navch. posibnyk] / za zah. red. V. Andrushchenka, I. Peredborskoi. - K.: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 2009. - 329 s.

Furman A.V. Vstup do teorii osvitnoi diialnosti: Kurs lektsii / Anatolii Furman. - Vyd. 2-e, stereot. - Ternopil,

- 84 s.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 391

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.