ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У СИСТЕМІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Анатолій Павліченко

Ключові слова:

особистість, свідомість, психосоціальний розвиток, цінності, потреби, мотиви, значення (значущість), смисл, аксіо-сфера, ціннісні орієнтації, цільові настановлення, ціннісно-орієнтаційна сфера

Анотація

Проблемі ціннісних орієнтацій як важливого психологічного конструкта особистості належить одне з провідних місць у дослідженні людської поведінки та її саморегуляції. Цінності зорієн-товують діяльність індивіда, а також істотно впливають на процес становлення особистості. Вони є багатоаспектним психологічним утворенням, яке системно характеризує культурний розвиток людини. Особистісні цінності -це найдієвіший психологічний механізм регуляції поведінки особи, котрий підтверджує усталеність її психічних властивостей.

Ціннісні орієнтації індивіда визначають шлях привласнення духовного потенціалу суспільства, перетворення культурних цінностей у стимули і мотиви поведінки. Особистість як системна структура якостей і рис людини продукується суспільними відносинами, в які вона вступає у процесі власної діяльності і взаємин із довкіллям. Із соціальною природою людської діяльності пов’язаний вплив, зумовлений суспільними нормами, самооцінкою й зустрічною оцінкою кожної особи з боку соціуму.

Біографія автора

  • Анатолій Павліченко
    асистент кафедри психології та педагогіки професійної освіти Національного авіаційного університету, м. Київ

Посилання

Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности // Психологический журнал. - 1984. -Т.5, №5. - С. 63-70.

Ангуладзе Т.Ш. Проблема мотивации в теориях установки и деятельности // Развитие эргономики в системах дизайна. - Боржоми, 1979. - 234 с.

Арутюнян Л. А. Микросреда и трансформация общественных ценностей в ценностную ориентацию личности. - Ереван: Изд. пед. ун-та, 1979. - 123 с.

Асмолов А. Г. Мотивация // Краткий психологический словарь.- М., 1985.

Битянова Н.Р. Психология личностного роста. - Л.: Наука, 1995. - 187 с.

Бубнова С.С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система // Психологический журнал. - 1999. - Т. 20, №5 - С. 38-44.

Додонов Б.И. Эмоция как ценность. - М.: Политиздат, 1978. - 146 с.

Донцов А.И. О ценностных отношениях личности // Советская педагогика. - 1974. - N5. - С. 23-35.

Зейгарник Б.В., Братусь Б.С. Очерки по психологии аномального развития личности. - Г.,1980. - 242 с.

Зотова О.И., БобневаМ.И. Ценностные ориентации и механизмы социальной регуляции поведения // Методологические проблемы социальной психологии. - Вып. 2. - М.: Наука, 1975. - С. 31-39.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості. - К.: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998 - 216 с.

Кириллова Н.А. Ценностные ориентации в структуре интегральной индивидуальности старших школьников // Вопросы психологии. - 1999. - №4. - С. 29-37.

Кларин М.В. Метафоры и ценностные ориентации педагогического сознания // Педагогика. - 1997 - №1 - С. 34-39.

Кун М., Макпартленд Т. Эмпирическое исследование установок личности на себя // Современная зарубежная социальная психология. Тексты / Под ред. ГМ.Андреевой, Н.Н.Богомоловой, Л.А. Петровской. - М.: МГУ, 1984. - 239 с.

Кюрегян Э.А. О ценностно-ориентационном аспекте типологии личности // Образ жизни и ценностные ориентации личности / Отв. ред. Л.ААрутюнян. - Єреван: Изд. пед. Ун-та, 1979. - С. 97-104.

Лазарук А.Ф. Розвиток ціннісно-смислової сфери особи за модульно-розвивального навчання // Психологія і суспільство. - 2002.- №3-4. - С. 170-186.

Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. - 1996. -№4. - С. 15-26.

Марков М.С. Теория социального руководства: Пер. с болг. -М.: Прогресс, 1978. - 477 с.

Научитель Е.Д. Ценностные ориентации молодежи // Практическая психология и социальная работа. - 1999. - №3. - С. 36-38.

Патяева Е.Ю. Ситуативное развитие и уровни мотивации // Вест. Моск. ун-та. - Сер. 14: Психология. - 1983. - №4.

Петрий П.В. Духовные ценности. - М.: Академия, 1998. -114 с.

Полуэктова Н.М., Яковлева И.В. Проблемы диагностирования профессиональной пригодности к социальной работе // Вести СПбГУ - 1999.- №3. - С. 47-58.

Филиппов А.А., Кондратьева Л.Л. Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение личности // Активность личности в общении и профессиональное самоопределение. - Л.: Прогресс, 1976. - С. 65-76.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Шибаева М.М. Самоопределение личности в культуре как мировоззренческая проблема // Культура и мировоззрение. - Вып. 11. - Г., 1981.

Ядов В.А. (ред.) Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. - М.: Академия, 1979. - 84 с.

Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии - М.: Наука, 1975. - С. 89-105.

Frankl V.E. The will to meaning. - N.Y., 1969.

Kluckhohn С. Values and Value Orientations in the Theory of Action // Toward а General Theory of Action /Ed. by TParsons, E.Shils. -Cambridge, 1951.- Р 46-71.

Мо-^'^^s C.W. Varieties of Human Value. - Chicago, 1956.

Rоkеаch М. Beliefs. Attitudes, and Values. - San Francisco, 1969.

Spranger Е. Lebensformen. - Tuebingen, 1913.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 434

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.