КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В АКСІОЛОГІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ: КОНТУРИ СУТНІСНОЇ ЕВРИСТИКИ

Автор(и)

  • Анатолій А. Фурман

Ключові слова:

особистість, ціннісні орієнтації, аксіологічна психологія, ціннісна свідомість, ціннісно-смислова сфера, аксіопсихологічна герменевтика, вчинок, аксіогенез, суб’єктивність, особистісна рефлексія, габітус, ризома, аксіосфера, особистіснийрозвиток

Анотація

Стаття присвячена метатеоретичному аналізу концептуальної план-карти особистості, що обґрунтована в аксіологічній психології й у своїй центральній ланці пов’язана з ґрунтовними працями фундатора цього нового напряму психологічної науки професора Зіновії Карпенко. У результаті теоретичної рефлексії аксіо-генезу особистості як цілісного процесу становлення ціннісно-смислової сфери у взаємодоповненні онто-феноменологічних вимірів, форм і пріоритетів узміс-товлення, рівнів потенціювання і функціонування, стадій, складників, компонентів і параметрів розвитку її ціннісної свідомості. Аргументовано, що осереддям особистішого самопізнання і самотворення є вчинок, який у повноцінному вираженні завжди постає як акт духовного розвитку особи, так і як процес актуалізації її моральних цінностей. Застосування системного, герменевтичного і сферного підходів уможливило змістове виокремлення емоційно-почуттєвої, когнітив-ної, потребо-мотиваційної, діяльно-вольової і самісної сфер у глобальній аксіосфері особистості, а також дало змогу описати восьмирівневий цикл її становлення як ціннісно зорієнтованої психодуховної даності, що різнобічно підтверджує евристичність аксіопсихологічного підходу в сучасному гуманітарному дискурсі.

 

The article is devoted to meta-theoretical analysis of the conceptual plan-card of personality that is substantiated in the axiological psychology and in its central link is connected with thorough writings of the founder of this new direction of psychological science professor Zinovii Karpenko. As a result of theoretical reflection of axio-genesis of personality as a holistic process of establishing value-semantic sphere into complementarity of ontopheno-menological dimensions, forms and priorities of filling the semantic meaning, levels of potentiation and functioning, stages, ingredients, components and parameters of development its value consciousness. It is proved that the core of personal self-cognition and self-creation is a deed which in the full expression is always appears as an act of spiritual development of the personality and as a process of actualization its moral values. Application of the system, hermeneutic and sphere approaches enabled semantic single out of emotional-sensual, cognitive, needs-motivational, actively-willed spheres in the global axiosphere of personality and also enabled to describe eight level cycle of its formation as a value-oriented psychospiritual givens that broadly confirms heuristic of axio-psychological approach in the modern humanitarian discourse.

Біографія автора

  • Анатолій А. Фурман
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса

Посилання

Бех І.Д. Виховання особистості : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / І.Д. Бех. - K.: Либідь, 2008. - 848 с.

Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Макс Вебер; пер. з нім. Олександр Погорілий. - K: Основа, 1998. - 534 с.

Гегель Г. Феноменология духа / Геогр Вильгельм Фридрих Г егель; ред. коллегия: В.В. Бычков, П.П. Г ай-денко, M.H. Громов [и др.]. - М.: Изд-во “Наука”, 2000. - 495 с. - (Серия “Памятники философской мысли”)

Гречаний О.Ф. Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним : [монографія] / Олександр Гречаний, Володимир Сабадуха. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2015. - 211 с.

Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / Эдмунд Гуссерль. - СПб.: Изд-во “Владимир Даль”, 2004. - 400 с.

Делёз Ж. Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гва-ттари; пер. с фр. и послесл. С.Н. Зенкина - М.: Институт экспериментальной социологии, Спб.: Алетейя, 1998. - 288 с.

Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант. - М.: Наука, 1999. - 653 с. - (Памятники философской мысли).

Карпенко З.С. Ціннісні виміри індивідуальної свідомості / З.С. Карпенко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” Прикарпатського університету, 1996.

- Вип. 1. - Ч. ІІ. - С. 42-48.

Карпенко З.С. Аксіопсихологія особистості : [монографія] / Зіновія Степанівна Карпенко. - K.: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1998. - 219 с.

Карпенко З.С. Предмет і метод аксіопсихології особистості / З.С. Карпенко // Психологія і суспільство.

- 2008. - №1. - С. 23-31.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості : [монографія] / Зіновія Степанівна Карпенко. -Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции / Д.А. Леонтьев // Вопросы философии. - 1996. - №4. - С.15-26.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Ро-менця: [зб. ст.]. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Романенко Ю.В. Смислопродукування в соціальних системах : [монографія] / Юрій Вікторович Романенко. - Ін-т соц. та політ. психології АПН України. - К.: ЦТІ “Е та Е”, 2005. - 276 с.

Роменець В.А. Вчинок і постання канонічної психології / В.А. Роменець // Людина. Суб’єкт. Вчинок. : [Філософсько-психологічні студії] / за заг. ред. В.О. Татенка. - К.: Либідь, 2006. - С. 11-36.

Семашко Л. М. Сферный подход / Лев Михайло -вич Семашко. - М.: Нотабене, 1992. - 368 с.

Семашко Л.М. Тетрасоциология: революция социального мышления, путь гармонии и процветания / Лев Михайлович Семашко. - Мичиган: Сударыня, 2000. - 168 с.

Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в

психологию субъективности : [уч. пособ. дгя вузов] /

В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Татенко В.А. Психология в субъектном измерении : [монография] / Виталий Александрович Татенко.

- К.: Видавничий центр “Просвіта”, 1996. - 404 с.

Фурман А.А. Категоріальний апарат аксіосфери як проблема теоретичної психології / А.А. Фурман // Вітакультурний млин : [методологічний альманах]. -

- Модуль 6.- С. 43-46.

Фурман А.А. Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку студентів-психологів / А.А. Фурман // Психологія і суспільство. - 2009. - № 3. - С. 148-158.

Фурман А.А. Сферний підхід до вивчення цінносно зорієнтованої особистості / А.А. Фурман // Вітакультурний млин : [методологічний альманах]. -2014. - Модуль 17. - С. 53-58.

Фурман А.В. Ідея професійного методоло-гування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 362 с.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методо-логування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 378 с.

Фурман А.В. Методолог - професія майбутнього / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. -2016. - №1. - С. 16-42.

Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - К.: Інститут політичної і соціальної психології; Тернопіль: Економічна думка, 2013. - 100 с.

Фурман А.В. Світ методології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2015. - №2. - С. 47-60.

Чепелєва Н.В. Проблеми психологічної герменевтики : [монографія] / ред. Н.В. Чепелєва; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К.: Мі-леніум, 2004. - 276 с.

Шандрук С.К. Психологія професійних творчих здібностей : [монографія] / Сергій Костянтинович Шандрук. - Тернопіль: Економічна думка, 2015. - 357 с.

Шостром Э. Анти-Карнеги или Человек-манипулятор / Э. Шостром. - Минск: Полифакт, 1992. - 128 с.

Яницкий М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М.С. Яницкий. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. - 204 с.

Bekh I.D. Vykhovannia osobystosti : [pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / I.D. Bekh. - K.: Lybid, 2008.

- 848 s.

Veber M. Sotsiolohiia. Zahalnoistorychni analizy. Polityka / Maks Veber; per. z nim. Oleksandr Pohorilyi. -K: Osnova, 1998. - 534 s.

Hehel H. Fenomenolohyia dukha / Heohr Vylhelm Frydrykh Hehel; red. kollehyia: V.V. Bychkov, P.P. Haidenko, M.H. Hromov [y dr.]. - M.: Izd-vo “Nauka”, 2000. - 495 s. - (Seryia “Pamiatnyky filosofskoi mysli”)

Hrechanyi O.F. Filosofiia zdibnostei u konteksti priorytetu dukhovnoho nad materialnym : [monohrafiia] / Oleksandr Hrechanyi, Volodymyr Sabadukha. - Luhan-

sk: Vyd-vo SNU im. Volodymyra Dalia, 2015. - 211 s.

Husserl E. Krizis evropeiskykh nauk y transtsen-dentalnaia fenomenologyia / Edmund Husserl. - SPb.: Izd-vo “Vladymyr Dal”, 20O4. - 400 s.

Delioz Zh. Chto takoe fylosofyia? / Zh. Delioz, F. Hvattary; per. s fr. y poslesl. S.N. Zenkyna - M.: Institut eksperimentalnoi sotsyolohyy, Spb.: Aleteiyia, 1998. - 288 s.

Kant I. Krytyka chystoho razuma / Immanuyl Kant. - M.: Nauka, 1999. - 653 s. - (Pamiatnyky filosofskoi mysli).

Karpenko Z.S. Tsinnisni vymiry indyvidualnoi svidomosti / Z.S. Karpenko // Zbirnyk naukovykh prats: filosofiia, sotsiolohiia, psykholohiia. - Ivano-Frankivsk: Vyd-vo “Plai” Prykarpatskoho universytetu, 1996. - Vyp.1.- Ch. II. - S. 42-48.

Karpenko Z.S. Aksiopsykholohiia osobystosti : [monografiya] / Zinoviya Stepanivna Karpenko. - K.: TOV “Mizh-narodna finansova ahentsiia”, 1998. - 219 s.

Karpenko Z.S. Predmet i metod aksiopsykholohii osobystosti / Z.S. Karpenko // Psykholohiia i suspilstvo. -

- №1. - S. 23-31.

Karpenko Z.S. Aksiolohichna psykholohiia osobystosti : [monografiya] / Zinoviya Stepanivna Karpenko // Ivano-Frankivsk: Lileia-NV, 2009. - 512 s.

Leontev D.A. Tsennost kak mezhdystsyplinarnoe poniatiye: opyt mnohomernoi rekonstruktsii / D.A. Leontev // Voprosy filosofii. - 1996. - №4. - S. 15-26.

Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia: [zb. st.]. / uporiad. P.A. Miasoid; vidp. red.

A.V. Furman. - K.: Lybid, 2012. - 296 s.

Romanenko Yu.V. Smysloprodukuvannia v sotsialnykh systemakh : [monohrafiia] / Yurii Viktorovych Romanenko. - In-t sots. ta polit. psykholohii APN Ukrainy. - K.: TsTI “E ta E”, 2005. - 276 c.

Romenets V.A. Vchynok i postannia kanonichnoi psykholohii / V.A. Romenets / / Liudyna. Subiekt. Vchynok. : [Filosofsko-psykholohichni studii] / za zah. red. V.O. Tatenka. - K.: Lybid, 2006. - S. 11-36.

Semashko L.M. Sfernyi podkhod / Lev Mikhailovich Semashko. - M.: Notabene, 1992. - 368 s.

Semashko L.M. Tetrasotsyolohia: revoliutsia sotsi-alnoho myshlenyia, put harmonii y protsvetanyia / Lev Mikhailovich Semashko. - Michyhan: Sudarinia, 2000. -168 s.

Slobodchykov V.Y. Osnovy psykholohicheskoi antropolohii. Psikholohyia cheloveka: Vvedeniye v psykholohyiu subiektyvnosti : [uch. posob. dlia vuzov] / V.Y. Slobodchykov, E.Y. Isaev. - M.: Shkola-Press, 1995.

- 384 s.

Tatenko V.A. Psykholohyia v subyektnom izmerenii : [monohrafyia] / Vitalii Aleksandrovych Tatenko. - K.: Vydavnychyi tsentr “Prosvita”, 1996. - 404 s.

Furman A.A. Katehorialnyi aparat aksiosfery yak problema teoretychnoi psykholohii / A.A. Furman // Vitakulturnyi mlyn : [metodolohichnyi almanakh]. - 2007.

- Modul 6.- S. 43-46.

Furman A.A. Tsinnisno-oriientatsiini chynnyky osobystisnoho rozvytku studentiv-psykholohiv / A.A. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2009. - № 3. - S. 148158.

Furman A.A. Sfernyi pidkhid do vyvchennia tsinnosno zoriientovanoi osobystosti / A.A. Furman // Vitakulturnyi mlyn : [metodolohichnyi almanakh]. - 2014. - Modul 17. - S. 53-58.

Furman A.V. Ideia profesiinoho metodolohuvannia : [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. - Yalta-Ternopil: Ekonomichna dumka, 2008. - 362 s.

Furman A.V. Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia : [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. - Ternopil: TNEU, 2016. - 378 s.

Furman A.V. Metodoloh - profesiia maibutnoho / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i suspilstvo. - 2016. -№1. - S. 16-42.

Furman A.V. Metodolohiia paradyhmalnykh doslidzhen u sotsialnii psykholohii : [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. - K.: Instytut politychnoi i sotsialnoi psykholohii; Ternopil: Ekonomichna dumka, 2013. - 100 s.

Furman A.V. Svit metodolohii / Anatolii V. Furman // Psykholohiia i sus-pilstvo. - 2015. - №2. - S. 47-60.

Chepelieva N.V. Problemy psykholohichnoi her-menevtyky : [monohrafiia] / red. N.V. Chepelieva; In-t psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy. - K.: Milenium, 2004. - 276 c.

Shandruk S.K. Psykholohiia profesiinykh tvor-chykh zdibnostei : [monohrafiia] / Serhii Kostiantynovych Shandruk. - Ternopil: Ekonomichna dumka, 2015. - 357 s.

Shostrom E. Anti-Karnehy ili Chelovek-mani-puliator / E. Shostrom. - Minsk: Polyfakt, 1992. - 128 s.

Yanitskiy M.S. Tsennostnyie oryentatsiy lichnosty kak dinamycheskayia sistema / M.S. Yanitskiy. - Kemerovo: Kuzbassvuzyzdat, 2000. - 204 s.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Анатолій А. “КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В АКСІОЛОГІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ: КОНТУРИ СУТНІСНОЇ ЕВРИСТИКИ”. Психологія і суспільство, no. 4(66), Sept. 2017, pp. 89-103, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/825.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 400

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.