ПСИХІКА, ВИВІРЕНА ВЧИНКОМ

Автор(и)

  • Сергій Болтівець

Ключові слова:

людина, психіка, осереддя вчинку, теорія вчинку, вчинковий канон психології, самовияв індивідуальності, психологія вчинкової післядії, спонука морального вчинку, В.А. Роменець

Анотація

Висвітлено основні методологічні засади теорії вчинку В.А. Роменця, у лоні якої розкрита всезагальність учинку в історії розвитку психологічного знання протягом міфологічного, Стародавнього періодів, Середньовіччя,епохи Відродження, Бароко і Просвітництва та періоду XIX-XX ст. Наведено семантичні зразки давньої української лексики, зафіксованої у писемних пам’ятках, що відображають історичну генезу категорії вчинку у свідомому вживанні її семантики попередніми поколіннями українського народу, а також окреслене поле застосування зазначеної лексики у “Словнику української мови” Б.Д. Грінченка і сучасному виданні М. Онуфріїв. Розкрито психологічні напрями розвитку світоглядних уявлень народів на основі вдосконалення мови, роль учинку як способу існування людини у світі і самовияву її індивідуальності. Визначено перспективи розвитку психологічного знання на засадах розробленої В.А. Роменцем теоретичної моделі вчинкової спіралі.

 

Highlighted the main methodological principles of the theory of the deed of V.A. Romenets in the bosom of which disclosed all-generality of the deed in the history of development of psychological knowledge during mythological, ancient periods, Medieval, Renaissance, Baroque and Enlightenment and the period of XIX-XX century. Showed semantic samples of ancient Ukrainian lexicon, recorded in written sights, reflecting the historical genesis of the category of the deed in the conscious use by previous generations of Ukrainian people and also delineated a field of application of the indicated lexicon in the “Dictionary of Ukrainian language” B.D. Hrinchenko and modern edition M. Onufriyiv. Disclosed psychological directions of the development of worldview ideas of nations on the basis of improved language, role of the deed as the method of human existence in the world and the self-expression of individuality. Determined prospects of development psychological knowledge on the principles of developed by V.A. Romenets theoretical model of committing spiral.

Біографія автора

  • Сергій Болтівець
    доктор психологічних наук, професор, реабілітаційний психолог Клініки активної терапії особливих станів, голова Українського товариства гіпнозу, постійний автор і член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Грабовський С. “Психологія вчинку” і життя Володимира Роменця: [аудіозапис програми] / Сергій Грабовський. - Київ, 24 травня 2006 року[Електронний ресурс].

Грінченко Б.Д. Словарь української мови / Б.Д. Грінченко. - К., 1909. - Т.1. - 494 с.

Грінченко Б.Д. Словарь української мови / Б.Д. Грінченко. - К., 1909. - Т.4. - 564 с.

Онуфріїв Г. Спонука до чину: художньо-документальний нарис / Григорій Онуфріїв; опрацювання та доп. М. Онуфріїв. - Львів: Каменяр, 1996. - 71 с.

Основи психології: [підручник] / за заг. ред. О.В. Ки-ричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - 632 с.

Психологія вчинку: Шляхами творчості В.А. Роменця: зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд; відп. ред. А.В. Фурман. - К. Либідь, 2012. - С. 30.

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: [навч. посібник] / В.А. Роменець. - К.: Либідь, 2005. - 916 с.

Роменець В.А. Історія психології: ХУПстоліття. Епоха просвітництва: [навч. посібник] / В.А. Роменець. - К.: Либідь, 2006. - 998 с.

Роменець В.А. Історія психології: ХІХ - початок XX століття: [навч. посібник] / В.А. Роменець. - К.: Либідь, 2007. - 832 с.

Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. -К.:Наукова думка, 1978. - Т.2. - С. 492- 494.

Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень / уклали О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. - К.: Довіра, 2006. - 789 с. - (Словники України).

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Володимир Янів; [упоряд. М. Шапофал]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 341 с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории / Карл Ясперс. - М.: Республика, 1994. - 272 с. - (Мыслители ХХ века).

Hrabovskyi S.”Psykholohiia vchynku” i zhyttia Volodymyra Romentsia: [audiozapys prohramy]/Serhii Hrabovskyi. - Kyiv, 24 travnia 2006 roku[Elektronnyiresurs].

Hrinchenko B.D. Slovar ukrainskoi movy / B.D. Hrinchenko. - K., 1909. - T.1. - 494 s.

Hrinchenko B.D. Slovar ukrainskoi movy / B.D. Hrinchenko. - K., 1909. - T.4. - 564 s.

Onufriiv H. Sponuka do chynu: khudozhno-dokumentalnyi narys / Hryhorii Onufriiv; opratsiuvannia ta dop. M. Onufriiv. - Lviv: Kameniar, 1996. - 71 s.

Osnovy psykholohii: [pidruchnyk] / za zah. red. O.V. Kyrychuka, V.A. Romentsia. - K.: Lybid, 1995. - 632 s.

Psykholohiia vchynku: Shliakhamy tvorchosti V.A. Romentsia: zb. st. / uporiad. P.A. Miasoid; vidp. red. A.V. Furman. - K. Lybid, 2012. - S. 30.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii: Starodavnii svit. Seredni viky. Vidrodzhennia: [navch. posibnyk] / V.A. Romenets. - K.: Lybid, 2005. - 916 s.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii: XVII stolittia. Epokha prosvitnytstva: [navch. posibnyk] / V/.A. Romenets. - K.: Lybid, 2006. - 998 s.

Romenets V.A. Istoriia psykholohii: XIX - pochatok XX stolittia: [navch. posibnyk] / V.A. Romenets. - K.: Lybid, 2007. - 832 s.

Slovnyk staroukrainskoi movy XIV-XV st. - K.: Naukova dumka, 1978. - T.2. - S. 492- 494.

Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv: Blyzko 20 tys. sliv i slovospoluchen / uklaly O.I. Skopnenko, T.V. Tsymba-liuk. - K.: Dovira, 2006. - 789 s. - (Slovnyky Ukrainy).

Ianiv V. Narysy do istorii ukrainskoi etnopsykholohii / Volodymyr Yaniv; [uporiad. M. Shapofal]. - 2-he vyd., pererob. i dop. - K.: Znannia, 2006. - 341 s.

Y aspers K. Smysl y naznachenyeystoryy / Karl Y aspers. - M.: Respublyka, 1994. - 272 s. - (Myslytely XX veka).

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 994

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.