ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ МОВЧАННЯ, ГОВОРІННЯ І СПІВУ В РЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ

Автор(и)

  • Сергій Болтівець

Ключові слова:

“Гармонія інтелекту та здоров’я”, Піснезнайка, психофізіологічні ефекти, варіабельність ритмів головного мозку, потяги, залежності, індивідуальні задатки здібностей

Анотація

У роботі висвітлені взаємозалежності навчання і здоров’я учнів та аргументоване їх утілення в медично-педагогічному проекті “Гармонія інтелекту та здоров’я”, який містить інноваційну методику корекційно-оздоровчого безстресового навчання к. мед. н. Н.М. Яновської - музикотерапевтичну педагогіку, образно названу для суб’єктної самореалізації учнів у ній “Піснезнайкою”. Дослідження охоплює психофізіологічні ефекти методики, результати медично-психологічних обстежень, зіставлення й аналіз апаратурних показників п’яти психофізіологічних станів учня, основними з яких є мовчання, говоріння і спів. Розкрито ціложиттєве значення гармонійного дошкільного і шкільного періодів навчання у взаємозв’язках із соціально зумовленими шкідливостями, виникненням узалежнень та оберненої самореалізації дітей і підлітків, небезпечної для їхнього здоров’я і суспільного співжиття.

 

The research deals with the interdependences of teaching and health of learners and their implementation in the medical and psychological project. This project includes the corresponding technique of schooling harmonization “Harmony of intelligence and health”, developed by PhD in Medicine N. Yanovskay, and figuratively named “Pisneznayka” for the subjective self-realization of learners.

The study covers the psychophysiological effects of the technique, the results of medical and psychological examinations, correlation and analysis of hardware indexes offive psychophysiological states of learners such as silence, speaking and singing.

There has been discovered the life-long value of harmonic preschool and school teaching periods in relation to socially determined dangers resulted in addictions and inverted selfrealization of children and adolescents, dangerous for their health and social coexistence.

Біографія автора

  • Сергій Болтівець
    доктор психологічних наук, професор, керівник реабілітаційних програм Клініки активної терапії особливих станів, голова Українського товариства гіпнозу, постійний автор і член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Заволжская Н.И. Школьная гигиена / Н.І. Заволжская. - С.-Пб.: Изд. ж. “Современная медицина и гигиена”, 1898. - 178 с.

Холл С. Собрание статей по педологии и педагогике / С.Холл [под ред. прив.-доц. Н.Д.Виноградова и А.А.Громбаха]. - M.: Моск. книгоизд-во, 1912. - 444 с.

Дубровский A.A. Открытое письмо врача учителю [уч. пос.] / А.А. Дубровский. - М.: Просвещение, 1988.

- 30 с.

Основи Здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи. Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ met o duchni .html

Антонюк В. Г. Звукове мовлення в народно-побутовому вжиткові українців : [посіб. з етнології] / В. Г. Антонюк : ред. T. І. Люріна ; КМПУ ім. Б. Д. Грін-ченка. - К.: Обрії, 1996. - 128 с.

Антонюк В.Г. Голос горлиці : нариси з етнології / В. Г.Антонюк? ред. О. Губко. - К.: Обрії, 1996. - 88 с.

Антонюк В. Г. Постановка голосу : [навч. посіб. для студ. вищ. муз. закл.] / В. Г. Антонюк ; КНУКіМ. -К. : Укр. ідея, 2000. - 68 с.

Тютюнник П. Техніка оздоровчого співу або техніка українського бельканто [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://cerkva.dp.ua/ozdorovchij-spiv/

“ПіснеЗнайка”: унікальне навчання - і здоров’я, і знання [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// sanaris.com.ua/pesneznaika/

“ПіснеЗнайка” - сучасній освіті” // Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасні технології навчання в початковій освіті”, 13-14 квітня 2006 року

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// sanaris.com.ua/pesneznaika/suchasnij_osviti_suc_ 3230.html

Антропова М.В. Работоспособность учащихся и ее динамика в процессе учебной и трудовой деятельности / М.В. Антропова. - М.: Просвещение, 1968. - 251 с.

Ритміка та основи танцю. Програми загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів для дітей з психоневрологічними захворюваннями (1-9 класи): [навч. вид.] / Бєлкіна Е.В., Болтівець С.І., Долгих В.О., Клименко В.В., Тараканова А.П., Уралова Л.Т., Шевчук А.С. - К.: РУМК, 1993. - 1993. - 32 с.

Шевчук A.C. Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників : [монографія] / А.С. Шевчук. - Фастів: Поліфаст, 2005. - 332 с.

Шевчук A.C. Використання українських музично-хореографічних традицій як засобу гармонійного впливу на розвиток дитини : монографія // Теорія і практика дошкільної освіти в Україні: колект. монограф. / [авт. кол.: З. Н. Борисова, Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, Н. М. Г олота та ін.; за заг. ред. Г. В. Бєлєнької, М. А. Машовець]. — К.: Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. — 232 с. — С. 131-150.

Шевчук A.C. Музично-руховий розвиток дошкільників засобами хореографії : [монографія] / А.С. Шевчук. - Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Цось А.В., Шиян Б.М. та ін. // Оптимізація фізичного розвитку дитини у вітчизняній системі освіти: [монографія] / Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Цось А.В., Шиян Б.М. та ін. — Запоріжжя: ЗОІППО, 2010. - 250 с. - С. 188-214.

Шевчук А. Розвиток дошкільнят в музично-руховій діяльності : [навч.-метод. посіб.] / А. Шевчук. - К.: Вид. дім “Шкільний світ”, 2006. - 128 с.

Інформація та пропозиції щодо підготовки щорічної доповіді Президенту України про становище молоді в Україні за підсумками 2015 року/ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України” (на лист Міністерства молоді та спорту України від 18.05.2016 р. №4478/3.4).

“NEXUS-10” Mark-II виробництва “Mind Media BV”, Herten The Netherlands [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.mindmedia.info/CMS2014/ en/products

Верещагин М. Бюджет РФ на 2016 год [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://fakeoff.org/ corruption/byudzhet-rf-na-2016-god

Пакин Ю. Лечение наркомании: факторы успеха / Ю.В. Пакін. - К.: Клініка активної терапії особливих станів, 2016. - 92 с.

Сучасний словник іншомовних слів / [уклали О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк]. - К.: Довіра, 2006. -789 с.

Zavolzhskaja N.I. Shkol’naja gigijena / N.I.Zavolz’ka.

- S.-Pb.: Izd. zh. “Sovrjemjennaja mjedicina i gigijena”, 1898. - 178 s.

Holl S. Sobranije statjej po pjedologii i pjedagogikje /

S.Holl [pod rjed. priv.-doc. N.D.Vinogradova i A.A.Grombaha]. - M.: Mosk. knigoizd-vo, 1912. - 444 s.

Dubrovskij A.A. Otkrytoje pis’mo vracha uchitjelju [uch. pos.] / O.O.Dubrovs’kij. - M.: Prosvjeschjenije, 1988. - 30 s

Osnovy Zdorovia. Navchalna prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv 1-4 klasy. Lyst Ministerstva № 1/9-426 vid 01.06.2012 “Shchodo instruktyvno-metodychnykh rekomendatsii iz bazovykh dystsyplin” [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http:/ /mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ meto duchni.html

Antoniuk V. H. Zvukove movlennia v narodno-pobutovomu vzhytkovi ukraintsiv : [posib. z etnolohii] / V. H. Antoniuk : red. T. I. Liurina ; KMPU im. B. D.Hrinchenka. - K.: Obrii, 1996. - 128 s.

Antoniuk V.H. Holos horlytsi : narysy z etnolohii / V. H.Antoniuk? red. O. Hubko. - K.: Obrii, 1996. - 88 s.

Antoniuk V. H. Postanovka holosu : [navch. posib. dlia stud. vyshch. muz. zakl.] / V. H. Antoniuk ; KNUKiM. - K. : Ukr. ideia, 2000. - 68 s.

Tiutiunnyk P. Tekhnika ozdorovchoho spivu abo tekhnika ukrainskoho belkanto [Elektronnyi resurs]. -Rezhym dostupu: http://cerkva.dp.ua/ozdorovchij-spiv/

“PisneZnaika”: unikalne navchannia - i zdorovia, i znannia [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http:// sanaris.com.ua/pesneznaika/

“PisneZnaika” - suchasnii osviti” // Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia “Suchasni tekhnolohii navchannia v pochatkovii osviti”, 13-14 kvitnia 2006 roku

[Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http:// sanaris.com.ua/pesneznaika/suchasnij_ o sviti_suc_3230 .html

Antropova M.V. Rabotosposobnost uchashchykhsia

і ee dynamyka v protsesse uchebnoi y trudovoi deiatelnosty / M.V. Antropova. - M.: Prosveshchenye, 1968. - 251 s.

Rytmika ta osnovy tantsiu. Prohramy zahalno-osvitnikh sanatornykh shkil-internativ dlia ditei z psykhonevrolohichnymy zakhvoriuvanniamy (1-9 klasy): [navch. vyd.] / Bielkina E.V., Boltivets S.I., Dolhykh V.O., Klymenko V.V., Tarakanova A.P., Uralova L.T., Shevchuk A.S. - K.: RUMK, 1993. - 1993. - 32 s.

Shevchuk A.S. Ukrainski muzychno-khoreohrafichni tradytsii yak zasib muzychno-rukhovoho rozvytku starshykh doshkilnykiv : [monohrafiia] / A.S. Shevchuk. -Fastiv: Polifast, 2005. - 332 s.

Shevchuk A.S. Vykorystannia ukrainskykh mu-zychno-khoreohrafichnykh tradytsii yak zasobu harmo-niinoho vplyvu na rozvytok dytyny : monohrafiia // T eoriia i praktyka doshkilnoi osvity v Ukraini: kolekt. monohraf. / [avt. kol.: Z. N. Borysova, H. V. Bielienka, O. L. Bohinich, N. M. Holota ta in.; za zah. red. H. V. Bielienkoi, M. A. Mashovets]. — K.: Kyivskyi un-t im. Borysa Hrinchenka, 2011. — 232 s. — S. 131-150.

Shevchuk A.S. Muzychno-rukhovyi rozvytok doshkilnykiv zasobamy khoreohrafii : [monohrafiia] / A.S. Shevchuk. - Vilchkovskyi E.S., Denysenko N.F., Tsos A.V., Shyian B.M. ta in. // Optymizatsiia fizychnoho rozvytku dytyny u vitchyznianii systemi osvity: [monohrafiia] / Vilchkovskyi E.S., Denysenko N.F., Tsos A.V., Shyian B.M. ta in. — Zaporizhzhia: ZOIPPO, 2010. - 250 s. - S. 188-214.

Shevchuk A. Rozvytok doshkilniat v muzychno-rukhovii diialnosti : [navch.-metod. posib.] / A. Shevchuk.

- K.: Vyd. dim “Shkilnyi svit”, 2006. - 128 s.

Informatsiia ta propozytsii shchodo pidhotovky shchorichnoi dopovidi Prezydentu Ukrainy pro stanovy-shche molodi v Ukraini za pidsumkamy 2015 roku/DU “Instytut pediatrii, akusherstva i hinekolohii NAMN Ukrainy” (na lyst Ministerstva molodi ta sportu Ukrainy vid 18.05.2016 r. №4478/3.4).

“NEXUS-10” Mark-lI vyrobnytstva “Mind Media BV”, Herten The Netherlands [Elektronnyi resurs]. -Rezhym dostupu: http://www.mindmedia.info/CMS2014/ en/products

Vereshchahyn M. Biudzhet RF na 2016 hod [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://fakeoff.org/ corruption/byudzhet-rf-na-2016-god

Pakyn Yu. Lechenye narkomanyy: faktorbi uspekha / Yu.V. Pakin. - K.: Klinika aktyvnoi terapii osoblyvykh staniv, 2016. - 92 s.

Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv / [uklaly O.I. Skopnenko, T.V. Tsymbaliuk]. - K.: Dovira, 2006. - 789 s.

Завантаження

Як цитувати

Болтівець, Сергій. “ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ МОВЧАННЯ, ГОВОРІННЯ І СПІВУ В РЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАННЯ УЧНІВ”. Психологія і суспільство, no. 4(66), Sept. 2017, pp. 104-20, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/826.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 915

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.