МОЛОДЬ ЯК ОБ'ЄКТ ЮВЕНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

  • Сергій Болтівець

Ключові слова:

молодь як психологічна категорія, об’єкт дослідження, методологічне обґрунтування, ювенологія, вчинковий підхід, суб’єкт саморуху, самоздійснення особистості, молодіжна самосвідомість

Анотація

В статті обґрунтована методологія наукових досліджень, яка своїм об’єктом обирає молодь, визначаючи цим самим її онтологічну суб’єктність. Висвітлюються вікові та ідентифікаційні ознаки молодших і старших поколінь у перехідній єдності філогенезу, внутрішнього і зовнішнього сприймання фізичного і психологічного вікових груп, інших взаємозумовлених властивостей цілісного об’єкта як кожного з окреслених наукових підходів, так і їхньої єдності. Подано комплексне міждисциплінарне розуміння об’єкта в дослідженнях молоді з соціології, психології, біології, історії та інших наук, що позначається поняттями “ювентологія”, “ювенологія”, “юнологія”. Розкриті механізми перебігу взаємостосунків у молодіжному середовищі, що регулюють трансформацію суспільних уявлень, стереотипів та установок, забезпечуючи актуальні досвідні періоди наступних етапів життя людини здобутками молодіжної субкультури. Аргументовано методологічну позицію, згідно з якою молодь є суб’єктом саморуху, що визначає сутність її характеристики як об’єкта дослідження, вчинковий підхід до характеристики молоді як предмета детального вивчення, котрий передбачає як інклюзію у суб’єкт-суб’єктній взаємодії, так і суб’єктність саморуху до самоздійснення юнаків і дівчат. Розкрито зміст фундаментальної гіпотези стосовно сутності феномену духовності молоді як об’єкта людинознавчого дослідження, основні положення теорії самосвідомості особистості, які спричиняють ціло-життєву зорієнтованість конструктів молодіжної самосвідомості.

 

The article deals with the methodology of scientific research that has chosen the youth as its object and thereby determined its ontological subjectness. The methodological underpinning includes dominant subject-object dichotomy, reflection of the subject in the object and reflection of the object in the methodological theory of subject research; a young person and young people as the embodiment of the common image of young people; the youth as a common age feature and identification features of the younger and older generations in the transitional unity of phylogenesis, the internal and external perception of the physical and psychological age and other interdependent characteristics of a entire object as each of the mentioned approaches as well as their unity.

There has been clarified the comprehensive interdisciplinary understanding of the object in sciences as sociology, psychology, biology, history and the other that is defined by the following term as “youth studies”. There has been also discovered the mechanisms of social procedurality that controls the transformation of public insights, stereotypes and attitudes, providing important experience periods for the forthcoming stages of human life; the achievements of youth subcultures, the main characteristics inherent to the formation of the youth as the object of research. There has been proved the metho dological position, according to which the young people are a subject of the self-promotion that defines the essence of its characteristics as the object of research; behaviour approach to the characteristics of the youth as the object of research, which stipulates the inclusion into subject-to subject interaction as well as subjectivity of self-promotion for self-realization of the young person.

There has been highlighted the methodological approaches that are crucial in research of the characteristics of the youth for self-realization of the young person. There has been brought out the content of fundamental hypotheses which concerns the entity of spirituality phenomenon of the youth as the object of human study, the main conditions of personality consciousness theory that determines the whole-life orientinedness of youth self-awareness developers.

Біографія автора

  • Сергій Болтівець
    доктор психологічних наук, професор, реабілітаційний психолог Клініки активної терапії особливих станів, голова Українського товариства гіпнозу, постійний автор і член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Різун В.В. Об’єкт і предмет дослідження: en passant / В.В. Різун. - Електронна бібліотека Інституту журналістики Київського національного університету імені Т.Шевченка. Режим доступу: http://joumlib.univ.kiev.ua/

СавчинМ. Методологеми психології: [монографія] / Мирослав Васильович Савчин. - К.: Академвидав, 2013. - 2013. - 224 с.

Соціальна педагогіка: [підручник]. - 4-те вид. виправ, та доп. / за ред. проф. А.І. Капської. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 488 с.

Шевель І. Світогляд сучасної української молоді / Інна Шевель // Український інформаційний простір [Електронний ресурс]. - С.192 - 198. - Режим доступу: ijimv.knukim.edu.ua/zbimyk/1_2/29-shevel.pdf

Єрмоленко Д.О. Передмова: бібліографічний покажчик “Соціально-правові проблеми молоді” / Д.О. Єрмоленко [Електронний ресурс]. - Запоріжжя: Запорізька обласна універсальна бібліотека імені О.М. Горького, 2014. - 90 с. - Режим доступу: http:// zounb.zp.ua/no de/2524

Богомаз К.Ю. Соціологія молоді: [навч. посібник] / К.Ю. Богомаз, І.І. Мачуліна, Л.М. Сорокіна; Дніпро-дзержинський (Кам’янський) держ. тех. ун-т. - Дні-продзержинськ (Кам’янське): ДДТУ, 2011. - 355 с.

Головатий М.Ф. Соціологія молоді: [курс лекцій] / М.Ф. Г оловатий. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.:МАУП,

- 304 с.

Соціологія молоді // Соціологія: [підруч.] / за ред. B.M. Пічі. - 4-е вид., випр. - Львів: Maгнолія, 2006, 2009. - С. 191-20S.

Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: [навч. посіб.] / MM. Лукашевич, M.B. Ту-ленков. - 2-е вид., доп. і випр. - K.: MAУП, 2004. - 464 с.

Головатий М. Mолодіжнa політика: теоретико-концептуальні засади наукового аналізу / Mиколa Головатий, Наталія Лук’янова // Bісник Мтстерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. - 2010. - №12. - С. 113-118.

Павловский B.B. Ювентология: проект интерактивной науки о молодежи / B.B. Павловский. - M.: Лкадемический Проект, 2001. - 304 с.

Павловський B.B. Основи ювенології: [наук. моногр.] / Baлерій Bолодимирович Павловський. - K.: Дакор: KOT, 2007. - 240 с.

Луков B.A. Ювенология: проблемы становления теории молодежи / Ba!. A. Луков // Bестник Mеждy-народной Aкaдемии Наук (Русская секция). - 2007. -№2. - С. 66-69.

Слуцкий Е.Г.Основы ювенологии : методол. вопр. “науки о молодежи” / Е.Г. Слуцкий, И.В. Скомарцева; Рос. акад. наук. Ин-т проблем регион. экономики, Нац. акад. ювенологии. - Санкт-Петербург: ИРЭ PAH HAЮ, 1999. - 48 с.

Слуцкий Е.Г. Mолодежь как предмет исследования человеческого потенциала (human development) России и ее регионов / Е.Г. Слуцкий; Рос. акад. наук. Ин-т проблем регион. экономики. Нац. акад. ювенологии. -Санкт-Петербург : [б. и.], 2000. - 32 с.

Слуцкий Е.Г. Основы ювенологии и ювенальной политики: история становления, проблемы, перспективы [Текст] / Е.Г. Слуцкий; Рос. акад. наук. Ин-т проблем регион. экономики. Нац. акад. ювенологии. - СПб. : ИРЭ PAH, 2000. - 299 с.

Brniewirnc М.М. Биологические основы старения и долголетия / M.M. Bиленчик. - Изд. 2-е. - M.: Знание, 1987. - 224 c.

Осокіна Ю. Ювенологія: становлення нової інтегративної науки/Юлія Осокіна // Bісник Мтстерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. - 2010. -№1-2. - С. 137-142.

Чепіга Я. Педологія, або наука про дітей / Яків Феофанович Чепіга // Світло. -1911. - Січень. - Kнижкa п’ята. - С. 4-9.

Stanly Hall G. Adolescence: Its psychology and its relation to psychology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education / Stanly Hall G. - N.Y.: D. Appleton and Company, 1904. - Vol. 1-2.

Слободчиков B.È. Интегральная периодизация общего психического развития / B.M. Слободчиков, Г A. Цукерман / / Bопросы психологии. - 1996. - № S. - С. 38-S0.

Луков B.A. Единая наука о человеке: потенции и препятствия / B.A. Луков [Электронный ресурс] / M.: Информационно-исследовательский портал Mосков-ского гуманитарного у-та, 2013. - Режим доступа: http:/ /hdirussia.ru/331 .htm

Психологія вчинку: Шляхами творчості B.A. Ро-менця”: зб. ст./ упоряд. П.А. M'ясоїд; відп. ред. A.B. Фурман. - K.: Либідь, 2012. - 296 с.

Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.: у двох томах. - Т.2 / ред. тому Л.Л. Гумецька, І.М. Керницький. - К.:Наукова думка, 1978. - 630 с.

Грінченко Б.Д. Словарь української мови: в 4 томах. - Т.4 / Борис Грінченко. - К.: Редакція журналу “Кіевская Старина”, 1906. - 564 с.

Онуфріїв Г. Спонука до чину: художньо-документальний нарис / Опрацювання та доп. М. Онуфріїв. -Львів: Каменяр, 1996. - 71 с.

Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Ирвинг Гофман. - М.: Ин-т социологии РАН, 2004. - 752 с.

Боришевський М.Й. Особистість у вимірах самосвідомості: [монографія] / Мирослав Йосипович Боришевський. - Суми: Вид. буд. “Еллада”, 2012. - 608 с.

I. Rizun V.V. Obyekt i predmet doslidzhennya: en passant/V.V.Rizun. - Elektronna biblioteka Instytutu zhurnalistyky Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni T.Shevchenka. Rezhym dostupu: http:// j ournlib .univ.kiev.ua/

Savchyn M. Metodolohemy psykholohiyi: monohrafiya / Myroslav Savchyn. - K.: Akademvydav, 2013. - 2013. -224 s.

Sotsial’na pedahohika: Pidruchnyk. 4-te vyd. vyprav, ta dop. / Za red. prof. A. Y. Kaps’koyi.- K.: Tsentr uchbovoyi literatury, 2009. - 488 s.

Shevel’ Inna. Svitohlyad suchasnoyi ukrayins’koyi molodi/Inna Shevel’//Ukrayins’kyy informatsiynyy prostir[Elektronnyy resurs]. - S.192 - 198. - Rezhym dostupu: ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/29-shevel.pdf

Yermolenko D.O. Peredmova: bibliohrafichnyy pokazhchyk “Sotsial’no-pravovi problemy molodi” [Elektronnyy resurs]. - Zaporizhzhya: Zaporiz’ka oblasna universal’na biblioteka imeni O.M.Hor’koho, 2014. - 90 s.

- Rezhym dostupu: http://zounb.zp.ua/node/2524

Bohomaz K.Yu. Sotsiolohiya molodi: navch. posibnyk/ K.Yu.Bohomaz, I.I.Machulina, L.M.Sorokina; Dnipro-dzerzhyns’kyy(Kamyans’kyy) derzh. tekh.. un-t. - Dni-prodzerzhyns’k(Kamyans’ke): DDTU, 2011. - 355 s.

Holovatyy M.F. Sotsiolohiya molodi: kurs lektsiy/ M.F.Holovatyy. - 2-he vyd., pererob. I dop. - K.:MAUp, 2006. - 304 s.

Sotsiolohiya molodi // Sotsiolohiya: pidruch./za red. V.M.Pichi. - 4-e vyd., vypr. - L’viv: Mahnoliya, 2006, 2009.

- S.191 - 205.

Lukashevych M.P., Tulenkov M.V. Spetsial’ni ta haluzevi sotsiolohichni teoriyi: navch.posibnyk/M.P.Lu-kashevych, M.V.Tulenkov. - 2-he vyd., dop. i vypr. - K.: MAUP, 2004. - 464 s.

Holovatyy M., Luk”yanova N. Molodizhna polityka: teoretyko-kontseptual’ni zasady naukovoho analizu/ Mykola Holovatyy, Nataliya Luk”yanova//Visnyk Ministerstva Ukrayiny u spravakh sim”yi, molodi ta sportu. - 2010. - # 1-2. - S.113 - 118.

II.Pavlovskyy V.V. Yuventolohyya: proekt ynterak-tyvnoy nauky o molodezhy. M.: Akademycheskyy Proekt, 2001. - 304 s.

Pavlovs’kyy V.V. Osnovy yuvenolohiyi:[nauk.

monohr.j / Valeriy Volodymyrovych Pavlovs’kyy. - K.: Dakor: KNT, 2007. - 240 s.

Lukov V.A. Yuvenolohyya: problembi stanovlenyya teoryy molodezhy/Val. A.Lukov//Vestnyk Mezhduna-rodnoy Akademyy Nauk(Russkaya sektsyya). - 2007. -#2. - S.66 - 69.

Slutskyy E. H.Osnovy yuvenolohyy : metodol. vopr. “nauky o molodezhy” / E.H. Slutskyy, Y.V. Skomartseva ; Ros. akad. nauk. Yn-t problem rehyon. akonomyky, Nats. akad. yuvenolohyy. - Sankt-Peterburh : YR3 RAN NAYu, 1999. - 48 s.

Slutskyy E. H. Molodezh’ kak predmet yssledo-vanyya chelovecheskoho potentsyala (human development) Rossyy y ee rehyonov / E.H. Slutskyy ; Ros. akad. nauk. Yn-t problem rehyon. akonomyky. Nats. akad. yuvenolohyy. - Sankt-Peterburh : [b. y.], 2000. - 32 s.

Slutskyy E. H. Osnovbi yuvenolohyy y yuvenal’noy polytyky: ystoryya stanovlenyya, problembi, perspektyvbi [Tekst] / E.H. Slutskyy ; Ros. akad. nauk. Yn-t problem rehyon. akonomyky. Nats. akad. yuvenolohyy. - SPb. : YR3 RAN, 2000. - 299 s.

Vylenchyk M.M. Byolohycheskye osnovbi starenyya y dolholetyya/M.M.Vylenchyk. - Yzdanye 2-e. - M.: Znanye, 1987. - 224 c.

Osokina Yu. Yuvenolohiya: stanovlennya novoyi intehratyvnoyi nauky/Yuliya Osokina//Visnyk Ministerstva Ukrayiny u spravakh sim”yi, molodi ta sportu: naukovo-praktychnyy zhurnal. - 2010. - #1-2. - S. 137-142.

Chepiha Ya. Pedolohiya, abo nauka pro ditey/Yakiv Feofanovych Chepiha // Svitlo. - 1911. - Sichen’. -Knyzhka p”yata. - S. 4-9.

Stanly Hall G. Adolescence: Its psychology and its relation to psychology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and education/ Stanly Hall G. - N.Y.: D. Appleton and Company, 1904. - Vol. 1 - 2.

Slobodchykov V.Y., Tsukerman H.A. Yntehral’naya peryodyzatsyya obshcheho psykhycheskoho razvytyya/ V.Y.Slobodchykov, H.A.Tsukerman // Vopr. psykhol. -1996. - # 5. - S. 38-50.

Lukov V.A. Edynaya nauka o cheloveke: potentsyy y prepyat-stvyya[Elektronnyy resurs]/M.: Ynformatsyonno-yssledovatel’skyy portal Moskovskoho humanytarnoho uta, 2013. - Rezhym dostupa: http://hdirussia.ru/331.htm

Psykholohiya vchynku: Shlyakhamy tvorchosti V.A.Romentsya” (zb. st./ uporyad. P.A.M”yasoyid ; vidp. red. A.V.Furman. - K.: Lybid’, 2012. - 296 s.

Slovnyk staroukrayins’koyi movy XIV-XV st. U dvokh tomakh. T.2/ redaktory tomu L.L.Humets’ka, I.M.Kernyts’kyy. - K.:Naukova dumka, 1978. - 630 s.

Hrinchenko B.D. Slovar’ ukrayins’koyi movy. V 4 tomakh. T.4/Borys Hrinchenko.- K.: Redaktsiya zhurnalu “Kievskaya Staryna”, 1906. - 564 s.

Onufriyiv Hryhoriy. Sponuka do chynu: khudozhn’o-dokumental’nyy narys/Opratsyuvannya ta dop. M.Onufriyiv. - L’viv: Kamenyar, 1996. - 71 s.

Hofman Y. Analyz freymov: asse ob orhanyzatsyy povsednevnoho opyta/Yrvynh Hofman. - M.: Yn-t sotsyolohyy RAN, 2004. - 752 s.

Boryshevs’kyy M.Y. Osobystist’ u vymirakh sa-mosvidomosti: [monohrafiya] /M.Y.Boryshevs’kyy. -Sumy: Vydavnychyy budynok “Ellada”, 2012. - 608s.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 754

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.