ВОЛОДИМИР РОМЕНЕЦЬ ПРО ЗМІСТ ПЕРЕЖИВАНЬ У ПРОЦЕСІ САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Таїса Кириленко

Ключові слова:

психіка, вчинок, особистість, самопізнання, переживання, вчинкові активність, духовне зростання, гармонія, В.А. Роменець

Анотація

У статті проаналізований процес самопізнання як системний психічний феномен з орієнтацією на логіку вчинку, вчинковий принцип В.А. Роменця у поясненні психічного. Підкреслена роль переживання, а саме переживання хвилювань у логіці здійснення вчинку самопізнання. Самопізнання і духовний розвиток розглядаються через переживання як рівнева, послідовна система вчинкової активності особистості, узміс-товлення якої охарактеризовано у співвідношенні з принципами пошуку гармонії переживань: привласнення - свободи, згасання - наповненості, вчасності -позачасовості.

 

The paper attempts to analyze self-knowledge as a systematic mental phenomenon, with a focus on the action logic, action principle in Ukrainian psychology, that was propose by academician V.Romenets. It emphasizes the role of experience, namely the experience of the individual experiences in the logic of the self-knowledge action. Selfknowledge and spiritual development of the individual are considered as level-built sequenced system of actions through the individual experience. Content of activity on the self-knowledge path can be represented in correlation with the principles of losing and finding experiences harmony: a) the principle of assignment - freedom of experiences - individual can not be released from certain experiences or he is free with its assignment; b) the principle of impoverishment - fullness of feelings, as the release of the cells in the individual emotional space for the new experiences, as their contradictory appearance as a motivational engine of action; c) the principle of timeliness -experience of timelessness, as there are no specific appropriate time for both positive and negative experiences, they always have a place and time in the action and “after action” space, where it manifests the individual readiness toward changes and its acceptance as the committed act.

Біографія автора

  • Таїса Кириленко
    кандидат психологічних наук, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Посилання

Бахтин М.М. К философии поступка / М.М. Бахтин // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984—1985. - М.: Наука, 1986.

Бахтин М.М. Архитектоника поступка / М.М. Бахтин // Социологические исследования. - 1986. - №9.

Гуманістична психологія: Антологія: [в 3-х т.; за ред.. Р. Трача, Г. Балла]. - К.: Пульсари, 2001-2005.

Том 1: Гуманістичні підходи в західній психології XX ст. - 2001. - 252 с.

Кириленко Т.С. Пошук гармонії: емоційні переживання та стани особистості (вчинково-орієнтовний підхід) / Т.С. Кириленко. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2004. - 100 с.

Кириленко Т.С. Психологія самопізнання: [навч. посіб.] / Т.С. Кириленко, О.А. Льошенко. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. - 191 с.

Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / за заг. ред. В.О. Татенка. - К.: Либідь, 2006. - 360 с.

Роменець В.А. Психологія творчості [навч. посіб.; 2-е вид., доп.] / В.А. Роменець. - К.: Либідь, 2001. - 288 с.

Роменець В.А. Вчинок і світ людини. Післямова: постання канонічної психології / В.А. Роменець // Основи психології: [підручник] / за заг. ред. О.В. Кири-чука, В.А. Роменця. - Вид. 6-те, стереот. - К.: Либідь, 2006. - С. 383-401, 605-621.

Роменець В.А. Жизнь и смерть: постижение разумом и верой / В.А.Роменець. - Вид. 2-е. - К.: Либідь, 2003.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2007. - 712 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла / Виктор Франкл; пер. с англ. и нем. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.

Bakhtyn M.M. K fylosofyy postupka / M.M. Bakhtyn // Fylosofyia y sotsyolohyia nauky y tekhnyky. Ezhe-hodnyk. 1984-1985. - M.: Nauka, 1986.

Bakhtyn M.M. Arkhytektonyka postupka / M.M. Bakhtyn // Sotsyolohycheskye yssledovanyia. -1986. - №9.

Humanistychna psykholohiia: Antolohiia: [v 3-kh t.; za red.. R. Tracha, H. Balla]. - K.: Pulsary, 2001-2005.

Tom 1: Humanistychni pidkhody v zakhidnii psykholohii KhKh st.. - 2001. - 252 s.

Kyrylenko T.S. Poshuk harmonii: emotsiini pere-zhyvannia ta stany osobystosti (vchynkovo-oriientovnyi pidkhid) / T.S. Kyrylenko. - K.: VPTs “Kyivskyi uni-versytet”, 2004. - 100 s.

Kyrylenko T.S. Psykholohiia samopiznannia: [navch. posib.] / T.S. Kyrylenko, O.A. Loshenko. - K.: VPTs “Kyivskyi universytet”, 2015. - 191 s.

Liudyna. Subiekt. Vchynok: Filosofsko-psykho-lohichni studii / za zah. red. V.O. Tatenka. - K.: Lybid, 2006. - 360 s.

Romenets V.A. Psykholohiia tvorchosti [navch. posib.; 2-he vyd., dop.] / V.A. Romenets. - K.: Lybid, 2001. - 288 s.

Romenets V.A. Vchynok i svit liudyny. Pisliamova: postannia kanonichnoi psykholohii / V.A. Romenets // Osnovy psykholohii: [pidruchnyk] / za zah. red. O.V. Kyrychuka, V.A. Romentsia. - Vyd. 6-te, stereotype. - K.: Lybid, 2006. - S. 383-401, 605-621.

Romenets V.A. Zhyzn y smert: postyzhenye razumom y veroi / V.A.Romenets. - Vyd. 2-he (ros.movoiu). - K.: Lybid, 2003.

Rubynshtein S.L. Osnovy obshchei psykholohyy / S.L. Rubynshtein. - SPb.: Piter, 2007. - 712 s.

Frankl V. Chelovek v poiyskakh smysla / Vyktor Frankl; per. s anhl. y nem. - M.: Prohress, 1990. - 368 s.

Завантаження

Як цитувати

Кириленко, Таїса. “ВОЛОДИМИР РОМЕНЕЦЬ ПРО ЗМІСТ ПЕРЕЖИВАНЬ У ПРОЦЕСІ САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 2(64), Sept. 2017, pp. 84-89, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/802.

Схожі статті

1-10 з 994

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.