САМОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ МИРОСЛАВА БОРИШЕВСЬКОГО У САМОПОСТУПІ ЛЮДСТВА

Автор(и)

  • Сергій Болтівець

Ключові слова:

особистість, життєвий шлях, душа, свідомість і самосвідомість, психопатизаця, духовність як підсвідомий феномен, гармонія новоутворень, саморегуляція, самоідентифікація, орудник власної самосвідомості, психічні переживання, добро і зло

Анотація

У феноменологічній розвідці, присвяченій цілісному висвітленню єдності самоусвідомлення і наукової творчості, розкрито основні життєві віхи становлення самосвідомості особистості відомого українського психолога Мирослава Боришевського (1934-2014), методологічне і теоретичне обґрунтування ним психологічних механізмів становлення і розвитку свідомості та самосвідомості людини. Життєвий шлях ученого охоплює основні періоди ціннісного становлення його особистості у дитинстві, юності, зрілому і літньому віці; діаду “матері і сина”, яка пізніше зумовила особистісну самокомпенсацію продовження себе в діаді “батька і названого сина”.

Вперше особистість ученого співмірно розкривається у його вчинках - як наяву, так і у снах, - які дозволяють виокремити сутнісні властивості самоусвідомлення людини-патріота українства, її психологічну позицію у системі мікросоціальних ставлень і суспільних взаємозв’язків, добра і зла, вивищення цінності самосвідомості власного неповторного життєвого призначення. Розкрито основні положення психологічної теорії духовності особистості, згідно з якою духовність є спрямованістю у майбутнє, подоланням буденності та нікчемності у своїх власних думках, почуттях, намірах, реальних учинках. В контексті парадигматики української психологічної традиції ХУІІ-ХУІІІ століть аргументовано розуміння М. Боришевським емоційної сфери людини, утвореної двома діаметрально протилежними за змістом і наслідками психічними переживаннями - любов’ю і ненавистю, у яких виявляються її дійсне ставлення до людей і світу в цілому. Наведено фундаментальну гіпотезу стосовно сутності феномену духовності, який учений-психолог пов’язує із сферою підсвідомості, що акумулює нездоланну енергетично, морально релевантну потугу, котра детермінує життєдіяльність людини і завдяки якій добро перемагає зло. Доведено, що пропонована українським самородком психологічна теорія самосвідомості особистості визнає унікальний світ самосвідомості кожної людини найвищою цінністю, який у громадянському вимірі визначає самоусвідомлення усієї української нації, її неповторну духовну місію у глобалізаційному самопоступі людства.

 

In the first phenomenological investigation devoted to complète representation of unity of consciousness and scientific creativity the main vital milestones of formation of consciousness of the identity of the famous Ukrainian psychologist Myroslav Boryshevskyi (1934-2014), methodological and theoretical justification of psychological mechanisms of formation and development of consciousness and consciousness of the person are opened. Investigation completely represents vital ontogenesis of the scientist, covering the main milestones of valuable formation of the personality in the childhood, youth, mature and advanced age; a dyad of “mother and the son “ which at advanced age caused personal self-compensations continuation of in a dyad “the father and the adopted son”.

For the first time the identity of the scientist comparably reveals in acts as in reality, and in a dream which allow to mark out intrinsic properties of consciousness of the person, his psychological position in system of the microsocial relations and public interrelations, the good and evil, eminence of value of consciousness of own unique vital mission.

Basic provisions of the psychological theory of spirituality of the personality, according to which the spirituality sent to the future, overcoming of the ordinary in own thoughts, feelings, intentions, real acts are opened. In a paradigm of the Ukrainian psychological tradition of the XVII-XVIII centuries the understanding by Myroslav Borishevskyi of the emotional sphere of the person formed by two mental experiences of the person, opposite on the contents and consequences, - love and hatred in which are shown his relation is presented.

The fundamental hypothesis of true essence of a phenomenon of spirituality which M. Borishevskyi connects with the sphere of the subconsciousness accumulating insuperable power moral and relevant power which determines activity of the person and thanks to which the good overcomes the evil is given.

 

 

Біографія автора

  • Сергій Болтівець
    доктор психологічних наук, професор, реабілітаційний психолог Клініки активної терапії особливих станів, голова Українського товариства гіпнозу, постійний автор і член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Боришевський М.Й. Етюди психолога. Спогади (Per aspera ad astra) / Мирослав Боришевський. - Суми: Вид-во СумДПУ імені Антона Макаренка, 2014. - 224 с.

Боришевський М.Й. Особистість у вимірах самосвідомості: [монографія] / Мирослава Йосипович Боришевський. - Суми: Вид. будинок “Еллада”, 2012. - 608 с.

СикорскийИ.А. Психопатическая эпидемия 1892 года в Киевской губернии / И.А. Сикорский. - К.: Тип.-лит. Университета Св. Владимира, 1893. - 46 с.

Сковорода Г. Що вподобав, на те й перетворився / Григорій Сковорода // Українська афористика. - К.: Просвіта, 2001. - 320 с.

Boryshevskyi M.J. Etyudy psyxologa. Spogady (Per aspera ad astra) / M.J. Boryshevskyj. - Sumy: Vyd-vo SumDPU imeni Antona Makarenka, 2014. - 224 s.

Boryshevskyi M.J. Osobystist’ u vymirax samosvido-mosti: [monografiya] / Boryshevskyi. - Sumy: Vydavnychyi budynok “Ellada”, 2012. - 608 s.

Sikorskij I.A. Psyhopaticheskaya epidemia 1892 goda v Kievskoj guberniyi / I.A. Sikorskij. - K.: Typ.-lyt. Universiteta Sv. Vladimira, 1893. - 46 s.

Skovoroda G. Shho vpodobav, na te i peretvoryvsya / Grygorii Skovoroda // Ukrayinska aforystyka. - K.: Prosvita, 2001. - 320 s.

Завантаження

Як цитувати

Болтівець, Сергій. “САМОСВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ МИРОСЛАВА БОРИШЕВСЬКОГО У САМОПОСТУПІ ЛЮДСТВА”. Психологія і суспільство, no. 2(60), Sept. 2017, pp. 13-27, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/750.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 1006

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.