ОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд Полтавськf школf-інтернат для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків

Ключові слова:

психологічне знання, теоретичний та емпіричний матеріал психології, системно-діяльнісний підхід, система понять і категорій психології, Іменний покажчик

Анотація

Висвітлюються концепція, структура та зміст психологічного знання у формі навчально-методичного комплексу (НМК): посібника і задачника. Концепція ґрунтується на системно-діяльнісному аналізі психічного, “клітинкою” якого є категорія “життя”, а продуктами застосування - поняття “форми активності” (поведінка, діяльність, учинок), “рівні життя” (організм, індивід, особистість), “функції психіки” (відображальна, регулятивна, інструментальна), “рівні відображення” (свідомість, підсвідоме, несвідоме). Отримана у такий спосіб схема забезпечує виконання НМК “архівної”, “мовної”, “методичної” функцій. Подається Система понять і категорій психології та Іменний покажчик як путівники у світ психологічного знання.

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд, Полтавськf школf-інтернат для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків
    кандидат психологічних наук, психолог Полтавської школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, головний редактор інтернет-часопису “Theoretical & Experimental Psychology”

Посилання

Балл Г. До визначення засад раціо-гуманістичного підходу в методології психологічної науки / / Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 74-90.

М’ясоїд П.А. Вчинковий принцип і система психологічного знання // Педагогіка і психологія. - 1997. - №3. - С. 195-205.

М’ясоїд П. Гоголь: життя на перетині культур // Філософська і соціологічна думка. - 1996. - №5-6. - C. 124-149.

М’ясоїд П.А. Загальна психологія. Навч. посіб. - 2-е вид., доповн. - К.: Вища школа, 2001. - 487 с. (1-е вид. - 1998, додрук. - 2000).

М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології. Навч. посібн. - К.: Вища школа, 2000. - 184 с. (1-е вид. - 1998).

Основи психології. Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - 632 с. (додрук: 1996, 1997, 1999).

Пискун В.М. Метапсихологія та її пара-логізми // Основи психології / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - С. 132-158.

Роменець В.А. Історія психології XIXго початку XX століття. - К.: Вища школа, 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Психологія творчості. -К.: Вища школа, 1971. - 247 с. (2-е вид. - 2001).

Роменець В.А., Маноха І.В. Історія психології XX століття. - К.: Либідь, 1999. - 992 с.

Татенко В.О. Поняття про психіку. Предмет психології як науки // Основи психології. Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - C. 9-45.

Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. - К.: Вища школа, 1979. - 198 с.

Фурман А. Одіссея української психології: між добром і злом // Психологія і суспільство. - 2001. - №2. - С. 5-11.

Абульханова-Славская К.А., Бруш-линский А.В. Философско-психологическая концепция С.Л. Рубинштейна. - М.: Наука,1989. - 248 с.

Арсеньев A.C. Размышления о работе С.Л. Рубинштейна “Человек и мир” // Вопросы философии. - 1993. - №5. - С. 130-172.

Брунер Дж. Торжество разнообразия: Пиаже и Выготский // Вопросы психологии. -2001. - №4. - С. 3-13.

Брушлинский A.B. Самая читаемая отечественная книга по психологии: триумф, трагедия, парадоксы // Психологический журнал. - 2001. - Т. 22, № 6. - С. 5-13.

Вересов H.H. Выготский, Ильенков, Мамардашвили: опыт теоретической рефлексии и монизм в психологии // Вопросы философии. - 2000. - № 12. - С. 74-87.

Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса; Мышление и речь; История развития высших психических функций; Орудие и знак в развитии ребенка // Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. -М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 291-436; Т. 2. - С. 6-361; 1983. - Т. 3. - C. 5-328; 1984. - Т. 6. - С. 5-90.

Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: Изд-во МГУ, 1996. - 310 с.

Декарт Р. Рассуждение о методе; Страсти души // Декарт Р. Соч. в 2-х т. - М.: Мысль, 1989. - Т. 1. - С. 250-296, 481-572.

Зинченко В.П. Время - действующее лицо // Вопросы психологии. - 2001. - № 6. - С. 36-54.

Леонтьев A.H. О книге С.Л. Рубинштейна “Основы общей психологии”. Материалы к дискуссии // Леонтьев А.Н. Философия психологии. Из научного наследия. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - С. 226-228.

Леонтьев A.H. Об историческом подходе к изучению психики человека; Деятельность. Сознание. Личность // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. - С. 96-141; Т. 2. - C. 94-231.

Леонтьев A.H. Учение о среде в педологических работах Л.С.Выготского // Вопросы психологии. - 1998. - №1. - С. 108-124.

Мясоед n.A. Антропологический принцип и проблемы психологии развития // Вопросы психологии. - 2000. - №5. - С. 122-125.

Мясоед n.A. О системах психологического знания (анализ новых учебников психологии) / / Вопросы психологии. -1998. - №1. - C. 55-64.

Мясоед n.A. Об учебнике по психологии украинских авторов // Психологический журнал. - 1997. - Т. 18, №3. - С. 178-180.

Мясоед n.A. Психогенетическая проблема и монистический принцип в психологии развития // Theoretical & Experimental Psychology. - 2002. - 1. - 20 р. Art. 1.01, from // http: / /www.tep.poltava.ukrtel.net.

Мясоед n.A. Системно-деятельностный подход в психологии развития // Вопросы психологии. - 1999. - №5. - С. 90-100.

Петровский А.В., Петровский В.А. Категориальная система психологии // Вопросы психологии. - 2000. - №5. - С.3-17.

Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии: в 2-х т. - Ростов-на-Дону: Феникс. - 1996. - Т. 1. - 415 с.

Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. - 1991. -№6. - С. 46-57.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1989. (1-е изд.: 1946, доп. комм.: 1989, 1998, 1999, 2000, 2001).

Рубинштейн С.Л. Человек и мир // Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / Отв. ред. Е.В. Шорохова. - М.: Педагогика, 1973. - С. 255-385 (2-е изд. - 1997).

Сеченов И.М. Избранные труды. -М.: Изд-во Всес. ин-та экспер. мед. при СНК СССР, 1935. - С. 167-235, 302-389.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Антропологический принцип в психологии развития // Вопросы психологии. - 1998. - № 6. - С. 3-17.

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. Психология человека. Введение в психологию субъективности: Учеб. пособие. - М.: Школа-Пресс, 1995. - 384 с.

Слободчиков В.И., Шувалов А.В. Антропологический подход к решению проблемы психологического здоровья детей // Вопросы психологии. - 2001. - №4. - С. 95105.

Степин В.С. Теоретическое знание. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. - 744 с.

Татенко В.А. Субъект психической активности: поиск новой парадигмы // Психологический журнал. - 1995. - Т. 16, № 3. - С. 23-34.

Чудновский В.Э. К проблеме соотношения “внешнего” и “внутреннего” в психологии // Психологический журнал. -1993. - Т. 14, № 5. - С. 3-12.

Юревич А.В. Методологический либерализм в психологи // Вопросы психологии. - 2001. - № 5. - С. 3-18.

Ярошевский М.Г. История психологии. - Изд. 3-е, перераб. - М.: Мысль, 1985. - 575 с.

Ярошевский М.Г. Л.С. Выготский и марксизм в советской психологии. К социальной истории российской науки // Психологический журнал. - 1992. - Т. 13, №5. - С. 84-96.

Ярошевский М.Г. Трехаспектность науки и проблема научной школы // Социально-психологические проблемы науки. Ученый и научный коллективы / Под ред. М.Г. Ярошевского. - М.: Наука, 1973. - С. 174-189.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 992

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.