ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВОГО КОМПЛЕКСУ

Автор(и)

  • Галина Гірняк

Ключові слова:

навчально-книжковий комплекс, соціалізація, текст, знак, символ, змістовий модуль, парадигма освіти, модульно-розвивальний підручник, читацька діяльність, психокультурний розвиток

Анотація

У статті на теоретико-методологічному рівні психологічного пізнання окреслено термінологічне поле зазначеної проблематики, здійснено порівняльний аналіз парадигмального підґрунтя різних типів навчально-книжкових комплексів, з’ясовано основні групи функціональних ознак сучасних навчальних книжок (носій освітнього змісту, організатор процесу вітакультурного розвитку студентів, чинник розвитку психодуховних процесів, станів, властивостей і тенденцій, засіб долучення до безперервного культуро-творення шляхом занурення у глибинні пласти загальнолюдського досвіду та внутрішнього психодуховного самовивільнення), а також критеріально виокремлено та обґрунтовано з позицій сучасної педагогічної і вікової психології структурні компоненти цього складного психодидактичного інструменту.

Біографія автора

  • Галина Гірняк
    аспірантка РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, заступник редактора методологічного альманаху “Вітакультурний млин”, м. Тернопіль

Посилання

Агаркова І. Ю. Поєднання змістовності, функціональності та художніх засобів при виданні навчальної літератури / І. Ю. Агаркова // Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій школі : наук.-прак. конф., 19-21 квіт. 2007 р. : тези доп. - Одеса : Наука і техніка, 2007. - С. 70-74.

Атанов Г. О. Література, що забезпечує навчання, орієнтоване на ринок / Г. О. Атанов // Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій школі : на-ук.-прак. конф., 19-21 квіт. 2007 р. : тези доп. - Одеса : Наука і техніка, 2007. - С. 43-48.

Балл Г. Інтегративно-особистісний підхід у психології : впорядкування головних понять / Г еоргій Балл // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 25-53.

Беспалько В. П. Теория учебника : дидактический аспект : [монография] / Владимир Павлович Беспалько. - М. : Педагогика, 1988. - 160 с.

Большой психологический словарь / [сост. и общ. ред. Б. Мещеряков и др.]. - СПб. : ПРАИМ-ЕВРОЗНАК, 2003. - 672с. - (Проект “Психологическая энциклопедия”).

Бурпнська Н. М. Створення українського підручника нового покоління // Освіта України. - 2002. - 25 січня. - С. 6.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. - К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. - 1440 с.

Выготский Л. С. Психология развития / Лев Семенович Выготский. - М. : Смысл : ЭКСМО, 2006. -1136 с. - (Библиотека всемирной психологии).

Вірна Ж Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції : професійна методологія і практика / Жанна Вірна // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 191-201.

ГельфманЭ. ППсиходидакіика школьного учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся / Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная. - СПб. : Питер, 2006. - 384 с. - (ил.).

Гірняк А. Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович. -Тернопіль, 2007. - 289 с.

Гірняк А. Система психолого-педагогічної експертизи ефективності модульно-розвивальних підручників / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2008. -№1. - С. 151-157.

Гірняк Г. С. Змістові концентри міждисциплінарного дослідження навчально-книжкових комплексів для ВНЗ / Г. С. Гірняк // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : міжнар. наук.-прак. конф., 18-20 вересня 2008 р. : тези доп. -Ялта, 2008. - 4.5. - С. 101-104.

Гірняк Г. С. Навчально-книжковий комплекс як предмет психолого-дидактичного дослідження / Г. С. Гірняк // Гуманітарні науки. - 2010. - № 1. - С. 38-45.

Гірняк Г. С. Навчально-книжковий комплекс як психолого-педагогічна проблема / Г. С. Гірняк // Віта-культурний млин. - 2007. - Модуль 6. - С. 28-32.

Гірняк Г. С. Підручник як центральний інтегруючий елемент навчально-книжкового комплексу / Г. С. Гірняк // Український шкільний підручник у європейському вимірі : матеріали міжнар. наук. -пр ак. конф., 21-22 жовтня 2009 р. : тези доп. - Вінниця, 2009. - С. 48-54.

Глухов В. П. Основы психолингвистики : [учеб. пособие для студентов педвузов] / Вадим Петрович Глухов. - М. : АСТ : Астрель, 2008. - 351, [1] с. -(Высшая школа).

Грани Г. Г. Психолого-дидактические основы учебников нового типа по курсу “Русская филология” / Г. Г. Граник // Мир психологии. - 2007. - № 2 (50). -С. 167-180.

Григор ’єв В. Й Філософія : [навч. посіб.] / В. Й. Гри-гор’єв. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с.

а. Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти : [монографія] / Оксана Євстахіївна Гуменюк. - Тернопіль : Економічна думка, 2007. - 385 с.

Гусельцева М. С. Парадигмы развития в психологии / М. С. Гусельцева, А. Г. Асмолов // Мир психологии. - 2007. - № 2 (50). - С. 18-31.

Давидов П. Г. Формування креативного мислення студентів вищих технічних закладів засобами індивідуальної науково-технічної творчості / П. Г. Давидов // Вища освіта України : тематичний випуск : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - 2009. - Додаток 4, Т. VI (18). - С.135-141.

Жосан О. Е. Проблеми контролю якості шкільної навчальної літератури: історія та сучасний стан / О. Е. Жосан // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 28-29 жовтня 2009 р. : тези доп. - Кіровоград, 2009. - С. 32-43.

Жосан О. Е. Теорія і практика підручникотво-рення: історія та сучасний стан / О. Е. Жосан // Український шкільний підручник у європейському вимірі : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 21-22 жовтня 2009 р. : тези доп. - Вінниця, 2009. - С. 78-89.

Занік Г. В. Суперечності оцінки підручника в процесі його підготовки / Г. В. Занік, Л. О. Мазур // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 28-29 жовтня 2009 р. : тези доп. - Кіровоград, 2009. - С. 228-235.

Зотова-Садило О. Ю. Психолого-педагогічні умови створення сучасної навчальної літератури для студентів економічних спеціальностей / О. Ю. Зотова-Садило // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 28-29 жовтня 2009 р. : тези доп. - Кіровоград, 2009. - С. 149-157.

Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій школі : тези доп. наук.-прак. конф. (Одеса, 1921 квіт. 2007 р.). - Одеса : Наука і техніка, 2007. - 300 с.

Калініна Л. М. Програмно-методичне забезпечення навчального модулю “інформаційне управління в сфері освіти” для керівників шкіл / Л. М. Калініна // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. - К. : Педагогічна думка, 2008. - Вип. 8. - С. 71-84.

Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості / Зіновія Степанівна Карпенко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Карпенко З. С. Герменевтика психологічної практики / Зіновія Степанівна Карпенко. - К. : РУТА, 2001. - 160 с.

КашкинВ. Б. Введение в теорию коммуникации : [учеб. пособие] / Кашкин В. Б. - Воронеж : вГтУ, 2000.

- 175 с.

Кодлюк Я. П. Теорія шкільного підручника як психолого-педагогічна проблема / Я. П. Кодлюк // Наукові записки ТДПУ. Серія педагогіка. - 2000. - № 8. - С. 3-7.

Кремень В. Г. Філософія : Логос, Софія, Розум : під-руч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. - К. : Книга, 2006. - 432 с. - (Бібліогр. вкінці розділів).

Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения / Е. С. Кубрякова // Текст. Структура и семантика. - М., 2001. - Т. 1. - С. 72-81.

Литвин Л. І. Використання молодими вчителями навчальної літератури з краєзнавства в процесі педагогічної діяльності / Л. І. Литвин // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 28-29 жовтня 2009 р. : тези доп. - Кіровоград, 2009. - С. 395-401.

Лурия А. Р. Язык и сознание / Александр Романович Лурия. - М. : Изд-во МГУ, 1979. - 320 с.

Мамардашвили М. К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке / М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский. -М. : Школа “Языки русской культуры”, 1997. - 214 с.

Марков В. Н. Механизмы реализации потенциала в контексте акмеологии развития / В. Н. Марков // Мир психологии. - 2007. - № 2 (50). - С. 61-73.

Мовчан Л. Г. Особливості реалізації культурологічного підходу до навчання англійської мови у підручниках для шведських гімназій / Л. Г. Мовчан // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. - К. : Педагогічна думка, 2008. - Вип. 8. - С. 394-402.

Монахов В.М. Как создать школьный учебник нового поколения / В. М. Монахов // Педагогика. -

- №1. - С. 19-24.

Москаленко В. В. Психологія соціального впливу : [навч. посіб.] / Валентина Володимирівна Москаленко. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 448 с.

Немов Р. С. Социальная психология : краткий курс. / Р. С. Немов, И. Р. Алтунина. - СПб. : Питер, 2009. - 208 с. - (Серия “Краткий курс”).

Проблемы школьного учебника: Вопросы повышения воспитательной роли учебника. - М.: Просвещение, 1979. - Выш. 7. - 248 с.

Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд. Степанов О. М.]. - К. : Академвидав, 2006. - 424 с. - (Енциклопедія ерудита).

Роменець В. А. Історія психології XX століття : навч. посіб. / В. А. Роменець, І. П. Маноха. - [2-е вид. стереотип.]. - К. : Либідь, 2003. - 992 с ; іл.

Савчин М. В. Педагогічна психологія : [навч. посіб.] / Мирослав Васильович Савчин. - К. : Академвидав, 2007. - 424 с. - (Альма-матер).

СавчинМ. Методологічні та практичні проблеми психотерапії у контексті духовної парадигми психології / Мирослав Савчин // Психологія і суспільство. -2009. - № 4. - С. 229-241.

Сваричевська Л. Сучасна символологія : практика опису символів / Лідія Сваричевська // Семантика мови і тексту : матеріали X міжнар. наук.-прак. конф., 21-23 вересня 2009 р. : тези доп. - Івано-Франківськ, 2009. - 4.2. - С. 294-296.

Скороход С. В. Підручникотворення в Україні: реалії та перспективи / С. В. Скороход // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 28-29 жовтня 2009 р. : тези доп. - Кіровоград, 2009. - С. 65-69.

Смульсон М. Л. Смисл життя в структурі ментальної моделі світу старої людини / Марина Лазарівна Смульсон // Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика / за ред. Н. В. 4епелєвої. - К. : Мі-леніум, 2006. - Т. 2, вип. 4. - С. 36-44.

Старченко А. Ю. Структура електронного підручника / А. Ю. Старченко // Інформаційне забезпечення навчального процесу у Вищій школі : наук.-прак. конф., 19-21 квіт. 2007 р. : тези доп. - Одеса : Наука і техніка, 2007. - С. 256-258.

Стёпин В. С. Культура / Вячеслав Семенович Стёпин // Вопросы философии. - 1999. - № 8. - С. 61-71.

Титаренко Т. Постмодерні концептуалізації понять “особистість” та “життєвий шлях” / Тетяна Ти-

таренко // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 83-96.

Томчук М. І. Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження сучасного шкільного підручника / М. І. Томчук // Український шкільний підручник у європейському вимірі : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 21-22 жовтня 2009 р. : тези доп. -Вінниця, 2009. - С. 272-283.

УСЕ : Універсальний словник-енциклопедія / [голов. ред. Мирослав Попович]. - 3-тє вид., перероб., доп. - К. : Всеувито, Новий друк, 2003. - 1414 с.

Федун С. І. Особливості підручникотворення в контексті творчого розвитку особистості учня / С. І. Федун // Український шкільний підручник у європейському вимірі : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 21-22 жовтня 2009 р. : тези доп. - Вінниця, 2009. - С. 283-287.

Фурман А. В. Вступ до теорії освітньої діяльності : [курс лекцій] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль, 2006. - 86 с.

Фурман А. В. Модульно-розвивальний підручник як інноваційний психодидактичний інструмент / А. В. Фурман // Український шкільний підручник у європейському вимірі : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 21-22 жовтня 2009 р. : тези доп. - Вінниця, 2009. - С. 288-296.

Фурман А. В. Модульно-розвивальний підручник як інструмент ефективної освітньої взаємодії / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2010. - № 1. - С. 171-182.

Фурман А. В. Модульно-розвивальний підручник як інструмент полісмислової взаємодії / А. В. Фурман // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 28-29 жовтня 2009 р. : тези доп. - Кір овоград, 2009. - С. 84-92.

Фурман А. В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників : [монографія] /

А. В. Фурман, А. Н. Гірняк. - Тернопіль : ТНЕУ, “Економічна думка”, 2009. - 312 с.

Фурман А. В. Розвивальний підручник : підходи до розуміння і створення / А. В. Фурман // Рідна школа.

- 1995. - № 6. - С. 45-49.

Фурман А. В. Теорія і практика розвивального підручника : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 288 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Чепелева Н. В. Диалогическое взаимодействие автора и читателя посредством печатного текста /

Н. В. 4епелева, Н. П. Федченко, Л. П. Яковенко // Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика / за ред. Н. В. 4епелєвої. - К. : Міленіум, 2006. - Т. 2, вип. 4. - С. 107-116.

Чепелева Н. В. Идентичность личности в контексте психологической герменевтики / Н. В. 4епелева // Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика / за ред. Н. В. 4епелєвої. - К. : Міленіум, 2006. - Т. 2, вип. 4. - С. 5-15.

Чепелева Н. В. Технології читання / Наталія Василівна 4епелєва. - К. : Главник, 2004. - 96 с.

Шамелашвілі Р. М. Підручник для загально-освітньої школи як феномен навчально-методичного комплексу та деякі питання його експертного оцінювання / P. М. Шамелашвілі // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. - К. : Педагогічна думка, 2008. - Вип. 8. - С. 8-20.

Семиотика : книга для студентов [Электронный ресурс] / [авт.-сост. Скрипник К. Д.]. - Ростов-на-Дону : РИО Ростовского филиала Российской таможенной академии, 2000. - 127 с. - Режим доступу к книге : http:/ /domknig.net/book-4551 .html

Завантаження

Як цитувати

Гірняк, Галина. “ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВОГО КОМПЛЕКСУ”. Психологія і суспільство, no. 3(45), Aug. 2017, pp. 171-86, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/575.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 476

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.