ПСИХОСЕМАНТИЧНІ ІНВАРІАНТИ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КНИГ

Автор(и)

  • Галина Гірняк

Ключові слова:

вітакультурна парадигма, підручникотворення, знак, символ, слово, текст, мова, навчальна книга денотат, значення, поняття, особистісний смисл, життєвий сенс, психосемантика, культурні коди, декодування, інформація, інваріант, вербально-логічне мислення

Анотація

У статті на теоретико-методологічному рівні дослідження аналізуються психосемантичні інваріанти проектування навчальних книг (знак і символ як факти культури, слово і текст як основні одиниці письмової мови, предметне значення (денотат, зміст знаків) як культурний засіб організації розуміння, особистісний смисл і життєвий сенс як чинники формування свідомості). Воднораз обстоюється ідея, що зазначені інваріанти можуть слугувати критеріями розмежування рівнів оволодіння студентами навчальною інформацією, а відтак і є потенційними параметрами ефективної читацької діяльності останніх.

Біографія автора

  • Галина Гірняк
    аспірантка РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, заступник редактора методологічного альманаху “Вітаку-льтурний млин”, м. Ялта

Посилання

Большой психологический словарь / [сост. и общ. ред. Б. Мещеряков и др.] - СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. - 672 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. - К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. - 1440 с.

Выготский Л. С. Психология развития / Лев Семенович Выготский. - М. : Смысл : ЭКСМО, 2006. - 1136 с.

Гірняк Г. С. Сучасні навчально-книжкові комплекси як психодидактичні засоби соціалізації та психодуховного розвитку студента / Г. С. Гірняк // Вища освіта України : тематичний випуск : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - 2009. - Додаток 4, Т VI (18). - С. 91-98.

Глухов В. П. Основы психолингвистики : [учеб. пособие для студентов педвузов] / Вадим Петрович Глухов. - М. : АСТ : Астрель, 2008. - 351, [1] с.

Григор’єв В. Й. Філософія : [навч. посіб.] / В. Й. Григор’єв - К. : Центр навчальної літератури, 2004. -248 с.

Кашкин В. Б. Введение в теорию коммкникации : [учеб. пособие] / Кашкин В. Б. - Воронеж : ВГТУ, 2000.

- 175 с.

Кондаков И. М. Психология. Иллюстрированный словарь / И. М. Кондаков. - 2-е изд., доп. и перераб. -СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007. - 783, [1] с.

Лурия А. Р. Лекции по общей психологии / Александр Романович Лурия. - СПб. : Питер, 2007. - 320 с.

Малахов В. А. Етика : [навч. посіб.] / Малахов В.А. - [4-те вид.] - К. : Либідь, 2002. - 384 с.

Мамардашвшт М. К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке / М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский. -М. : Школа “Языки русской культуры”, 1997. - 214 с.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 334

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.