Міжособове спілкування і вплив як осереддя та інструмент соціально-психологічної роботи

Автор(и)

  • Оксана Фурман доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, заступник головного редактора журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. o.furman@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0002-7082-9717 ResearcherID: G-4942-2017 http://orcid.org/0000-0002-7082-9717
  • Володимир Шафранський кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль. ORCID: 0000-0003-4534-8708 shafranskyi.volodymyr@wunu.edu.ua http://orcid.org/0000-0003-4534-8708
  • Галина Гірняк кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль. h.hirniak@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0002-6985-3306 http://orcid.org/0000-0002-6985-3306

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2022.02.083

Ключові слова:

спілкування, вплив, соціально-психологічна робота, комунікативний, інтерактивний, перцептивний, спонтанно-інтуїтивний аспекти спілкування

Анотація

У статті вивчено проблематику феноменів спілкування та впливу у системі соціально-психологічної роботи (СПР), де вона – важливий інструмент врегулювання правозахисних, фінансово-матеріальних, соціально-медичних, прогнозувальних, реабілітаційних, корекційних, консультативних тощо запитів і потреб народонаселення України; доведено, що успішність та продуктивність СПР залежать від етики та ефективності спілкування і впливу фахівця соціально-психологічної сфери, його професійних дій і вчинків, особливо під час широкомасштабної війни українського народу; обґрунтовано СПР як багаторольовий вид діяльності, що сутнісно спрямований на соціально і психологічно незахищені верстви населення країни; описано атрибутивні ознаки СПР, а саме пізнання, розуміння та утілення у систему життєдіяльності «людина – людина» динамічної структури спілкування (комунікативний, інтерактивний, перцептивний, спонтанно-інтуїтивний) як різновидів обміну (інформаційний, діловий, смисловчинковий, самосенсовий); охарактеризовано комунікативний компонент контактування у взаємодії «соціальний працівник – клієнт» як інформаційно-смисловий аспект взаємодії, інтерактивний – як діяльний, перцептивний – як цикл пізнання і сприйняття іншого, спонтанно-інтуїтивний – як саморефлексивний, самоосягальний перебіг власних процесів; водночас доведено, що різновиди обміну забезпечують взаємоузгодження рольових очікувань, уможливлюють згоду як умову розгортання продуктивної взаємодії, а також координують позиції, наміри, цінності, забезпечують довіру як умову стійкості взаємостосунків чи, навпаки, їх конкурентоспроможність, боротьбу, упорядковують цикли стосунків, зв’язків, намірів, здійснюють цілепокладання діяльності, культурний розвиток, самоототожнюють власне Я із продуктами творчості, зумовлюють виникнення Его-інтеграції людини як процесу об’єднання усіх своїх Я (минулих, теперішніх, майбутніх, одвічних) у системно-функціональну цілісність; підкреслено, що чотири аспекти спілкування як різновиди обміну є одним із п’яти базових параметрів теорії інноваційно-психологічного клімату (за О.Є. Фурман); узмістовлено стратегії (імперативну, маніпулятивну, розвивальну, модульно-розвивальну) та парадигми психологічного впливу (реактивну або об’єктну, акціональну або суб’єктну, діалогічну або суб’єкт-суб’єктну, вітакультурну), що дають змогу виокремити принципи та закономірності продуктивної організації у стосунках соціальних працівників і клієнтів та визначити ефективність психосоціальних установок і настановлень у практиці соціально-психологічної роботи.

Посилання

Busel, V.T. (golov.red.) (2003). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: "Perun", 1440 [in Ukrainian].

Furman, A. V. & Furman, O. I. & Shandruk, S. K. & Co (Eds.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A.V. Furmana [Viticultural methodology: an anthology. To the 25th anniversary of professor A.V. Furman's Scientific School]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Hirniak, A. N., Hirniak, H. S. (2019). Dialohichna vzaiemodiia uchasnykiv osvitnoho protsesu, yak peredumova ta harantiia yoho efektyvnosti [Dialogic interaction of participants in the educational process as a prerequisite and guarantee of its effectiveness]. Guarantees and protection of fundamental human rights as the integral element of integration of Ukraine on the EU: Proceedings of the Conference. (рр. 105-117). Olsztyn : Wydziaі Prawa i Administracji UWM w Olsztynie [in Рolіsh].

Hirniak, A.N. (2021). Phychological fundamentals of participants modular-developmental interaction process in the educational establichments: Thess for a doctors degree in Phychology: 19.00.07. Ivano-Frankivsk.

Kazmyrenko V. P. (1993) Sotsyalnaia psykholohyia orhanyzatsyi [Social psychology of organization]. Kyiv: MAUP, 384 [In Ukrainian].

Furman, A.V. & Furman, O.I. & Shandruk, S.K. & Co (2019). Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanitarian cognition. To the 25th anniversary of professor A. V. Furman's scientific school]. Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. Ye. (2005). Metodolohichna model innovatsiino-psykholohichnoho klimatu [Methodolo-gical model of innovation and psychological climate]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 70-83 [in Ukrainian].

Furman (Gumenyuk), O.I. (2012). Metodologiya piznannya osvitnogo vchynku v konteksti innovacijno-psychologichnogo klimatu. [Methology cognition of educational act in the context innovation and psycholohi climate]. Psychologia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 47-48 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. Ye. (2005). Osvitnie spilkuvannia yak informatsiinyi, dilovyi, psykhosmyslovyi i samosensovyi riznovydy obminu [Tducational communication as informational, business, psychosemantic and self-meaning varieties of exchange]. Psychologia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 78-99 [in Ukrainian].

Furman, O.I. (2003). Psykholohiia vplyvu [Psycho-logy of influence]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, O.І. (2015). Psychologichni parametry innovacijno-psychologichnogo klimatu zagalnoosvitnogo navchalnogo zakladu : dis… doktora psykhol. nauk: 19.00.07 [Psychological parameters of the innovation-psychological climate of a comprehensive educational institution : dis… Doctor of Psychological Sciences: 19.00.07]. Odesa [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O.I. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation-psychological climate of the general educational institution]. Yalta-Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental learning: principles, conditions, support]. Kyiv: Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2014). Teoretychna model empatiynoyi vzayemodiyi psykholoha z klientom [Theoretical model of the empatic interaction psychologist with a client]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 1, 56-77 [in Ukrainian].

Furman, A.V. (2020). Teoretychna model osobystisnoho pryynyattya lyudyny lyudynoyu [Theoretical model of the personal acceptance man man]. Psykholohiya I osobystist - Psychology and personality, 2, 9-46 [in Ukrainian].

Furman A. (2001, 2002) Teoriia osvitnyoi diialnosti yak meta systema [Theory of educational activity as a metasystem]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 3, 105-104; 3-4, 20-58 [in Ukrainian].

Shafranskyi V.V. (2021) Interaktyvni tekhnolohii navchannia yak innovatsii v navchalno-vykhovnomu protsesi [Interactive learning technologies as innovations in educational process]: mat. ct.-pr. konf. Ternopil, 46-47.

Завантаження

Як цитувати

Фурман, Оксана, et al. “Міжособове спілкування і вплив як осереддя та інструмент соціально-психологічної роботи”. Психологія і суспільство, no. 2, Dec. 2022, pp. 83-96, https://doi.org/10.35774/pis2022.02.083.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 292

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.