МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Галина Гірняк

Ключові слова:

планування, програмування, моделювання, наукове проектування, соціогуманітарне проектування, психологічне проектування, проект, навчально-книжковий комплекс (НКК), читацька діяльність

Анотація

У статті здійснено спробу розмежувати різні способи науково прогнозованого майбутньотворення (планування, проектування, програмування, моделювання) та критеріально виокремити їх сутнісні ознаки; розвести на понятійному рівні основні різновиди проектування у контексті вказаної проблематики; диференціювати рівні, компоненти, стадії, етапи та параметри цього способу конструювання; окреслити перспективи застосування психологічного проектування у процесі розробки змісту і структури інноваційних навчально-книжкових комплексів для вищих навчальних з акладів, а також розглянути підняту проблематику у контексті проектування навчально-виховного процесу, дидактичного матеріалу, навчальних задач, читацької діяльності та формування індивідуальних пізнавальних стилів студентів.

Біографія автора

  • Галина Гірняк
    аспірантка РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, заступник редактора методологічного альманаху “Вітакультурний млин”, м. Тернопіль

Посилання

Балл Г. Інтегративно-особистісний підхід у психології : впорядкування головних понять / Георгій Балл // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 25-53.

Балл Г. А. Психология в рациогуманистической перспективе : [избранные работы] / Георгий Алексеевич Балл. - К. : Основа, 2006. - 408 с.

Бригадир М. Б. Психологічне проектування модульно-розвивальних занять у загальноосвітній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / М. Б. Бригадир. - Одеса, 2002. - 20 с.

Выготский Л. С. Психология развития / Лев Семенович Выготский. - М. : Смысл : ЭКСМО, 2006. -1136 с. - (Библиотека всемирной психологии).

Гельфман Э. Г. Психодидактика школьного

учебника. Интеллектуальное воспитание учащихся /

Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная. - СПб. : Питер, 2006.

- 384 с. - (ил.).

Гірняк А. Н. Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович. -Тернопіль, 2007. - 289 с.

ЗаброцькийМ. М. Вікова психологія: Навч.посіб.

- 2-ге вид., випр. і доп. / Заброцький Михайло Михайлович. - К.: МАУП, 2002. - 104 с.

Карпенко З. С. Аксіологічна психологія особистості / Зіновія Степанівна Карпенко. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Карпенко З. С. Герменевтика психологічної практики / Зіновія Степанівна Карпенко. - К. : РУТА,

- 160 с.

Кримський С. Б. Проективна наука постіндустрі-ального суспільства / С. Б. Кримський // Пульсар. -1998. - № 1. - С. 49-54.

Круглик О. П. Психологічні особливості засвоєння студентами навчального матеріалу : [Електронний ресурс] / Оксана Петрівна Круглик. - Режим доступу до стат. : http://www.psyh.kiev.ua/nma-referats/ fla-refers/id- 126/1аод-1/тбех.Ы:т1.

Мамардашвили М. К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке / М. К. Мамардашвили, А. М. Пятигорский. -М. : Школа “Языки русской культуры”, 1997. - 214 с.

Мельник В. В. Наукове проектування навчального модуля / В. В. Мельник // Педагогіка і психологія.

- 1997. - № 1 - С. 71-79.

Надвинична Т. Л. Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.07 / Надвинична Тетяна Лонгі-нівна. - Тернопіль, 2009. - 233 с.

Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности : [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Смирнов С. Д. - М. : Издательский центр “Академия”, 2003. - 304 с.

Смульсон М. Л. Смисл життя в структурі ментальної моделі світу старої людини / Марина Лазарівна Смульсон // Актуальні проблеми психології. Психологічна герменевтика / за ред. Н. В. Чепелєвої. - К. : Міленіум, 2006. - Т. 2, вип. 4. - С. 36-44.

Фурман А. В. Модульно-розвивальний підручник як інструмент полісмислової взаємодії / А. В. Фурман // Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 28-29 жовтня 2009 р. : тези доп. - Кіровоград, 2009. - С. 84-92.

Фурман А. В. Теорія і практика розвивального підручника : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 288 с.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - С. 20-58.

Худякова В. І. Психологічні особливості формування індивідуального стилю роботи з навчальною книгою / В. І. Худякова // Український шкільний підручник у європейському вимірі : матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 21-22 жовтня 2009 р. : тези доп. -Вінниця, 2009. - С. 296-302.

Завантаження

Як цитувати

Гірняк, Галина. “МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНО-КНИЖКОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ”. Психологія і суспільство, no. 4(46), Aug. 2017, pp. 129-40, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/555.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 233

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.