НАУКОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИВААЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЦІАІСНОМУ ОСВІТНЬОМУ МЕТАПРОЦЕСІ

Автор(и)

  • Андріана Тімотін Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

інноваційна поведінка, освітній оргпроцес, модульно-розвивальне навчання, соціокультурне проектування, соціальний діалог, спілкування, комунікація, інтеракція, перцепція, духовно-інтуїтивний аспект, освітні сценарії, соціопроекти, паритетна діяльність

Анотація

Здійснюється науковий аналіз змісту проектної діяльності за основними періодами модуль-но-розвивального оргциклу та аспектами-сторонами соціального спілкування; характеризуються рівні наукового проектування комунікативного взаємообміну як учинково-діяльніс-ний перебіг освітотворення; емпірично обґрунтовується структурно-часова динаміка соціальних процесів за повноцінного спілкування учасників взаємин.

Біографія автора

  • Андріана Тімотін, Тернопільська академія народного господарства
    аспірантка Інституту експериментальних систем освіти при Тернопільській академії народного господарства

Посилання

Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания / Под ред. A.A. Бодалева. - М.: Инст. практ. психологии, Воронеж: НПО МОДЭК, 1996. - 384 с.

Андреева Г.М. Социальная психология: Уч. пос. - М.: Аспект-Пресс, 1999. -376 с.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М.: Искусство, 1986. - 445 с.

Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры: Два филос. введения в двадцать первый век. - М.: Политиздат, 1990. - 413 с.

Бригадир М.Б. Принципи і параметри соціально-психологічного проектування освітніх систем // Психологія і суспільство. - 2000. - №1. - С. 60-80

Бригадир М.Б. Система механізмів, параметрів і критеріїв наукового проектування освітнього процесу як цілісної оргструк-тури // Психологія і суспільство. - 2001. -№1. - С. 133-149.

Бобнева Н.И. Социальные нормы и регуляция поведения. - М.: Наука, 1978. -310 с.

Бодалев А. А. Личность и общение: Избр. психол. труды. - М.: Междунар. пед. акад., 1995. - 326 с.

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. - СПб.: ПитерКом, 1999. - 528 с.

Буш Г.Я. Диалогика и творчество. - Рига: Авотс, 1985. - 316 с.

Гуменюк О.Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект / За ред. А.В. Фурмана. - К.: Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О.Є. Соціальна психологія модульно-розвивальної освіти : концептуальні моделі // Інститут експериментальних систем освіти (науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - С. 12-17.

Гуменюк О.Є. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи // Психологія і суспільство. - 2001. - №3 - С. 145-159.

Донченко О.А. Психологія трансперсо-нальних конструктів // Психологія і суспільство - 2001. - №3. - С. 44-104.

Економіка освіти: Зб. наук. праць. НДЦ “Економіка вищої освіти” НДІ вищої освіти АПН України. - Т.1. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 285 с.

Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Монография. - К.: НЗУУП, 1993. - 384 с.

Коберник О.М. Проектування навчально-виховного процесу в школі // Рідна школа. - 1999. - №3. - С. 64-66.

Корнев М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. - К.: 1995. -304 с.

Куницына В.Н., Казаринова Н.В., По-гольша В.М. Межличностное общение. Уч. для вузов. - СПб.: Питер, 2001. - 544 с.

Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учебн. пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 416 с.

Линчевский Э.Э. Психологические аспекты взаимопонимания. - Л.: Знание, 1982. - 185 с.

Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. - М.: Наука, 1984. - 443 с.

Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. - СПб.: Питер-Пресс, -1997. -685 с.

Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Зб. матер. до Всеукраїнської наук.-практ. конференції. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 224с.

Ночевник М.Н. Человеческое общение. - М.: Политиздат, 1988. - 97 с.2б.Освітні сценарії. Метод. посібник / За заг. ред. В.В. Чухна, Н.В. Запорожець.

- Харків: Ранок, 2000. - 110 с.

Парыгин Б. Д. Основы социальнопсихологической теории. - М.: Мысль, 1971. - 348 с.

Потеряхин А.Л. Психология управления: Основы межличностного общения. - К.: ЛИРА-Р, 1999. - 384 с.

Психология масс. Хрестоматия. / Ред.-сост. Райгородский Д.Я. - Самара: БАХРАХ, 1998. - 592 с.

Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. Навч. посібник. -К.: Либідь, 1998. - 992 с.

Роменець В.А. Психологія творчості. - К.: Вища школа, 1971. - 248 с.

Роджерс Э., Арагвала-Роджерс Р. Коммуникация в организации. Пер. с англ. - М.: Экономика, 1980. - 176 с.

Словарь практического психолога / Сост. С.Ю. Головин. - Минск: Харвест, 1998. - 800 с.

Советова О.С. Основы социальной психологии инноваций. Учебное пособие. -СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2000. - 152 с.

Социальное проектирование в сфере культуры. От замысла к реализации: Сб. науч. трудов. - М.: Изд-во НИИ культуры, 1988. - 187 с.

Социальное проектирование / Ж.Т. То-щенко, Н.А. Аитов, Н.И. Лапин. - М.: Мысль, 1982. - 254 с.

Столяренко Л.Д. Основы психологии. - Ростов-на Дону: Феникс, 1999. - 672 с.

Сценарії модульно-розвивальних занять // Педагогічний вісник: Спецвипуск. - 2000. - №1. - С. 48-60

Третьяченко В.В. Колективні суб’єкти управління: формування, розвиток та психологічна підготовка. - К.: Стилос, 1997. - 585 с.

Філософський словник / За ред. B.І. Шинкарука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: УРЕ, 1986. - 800 с.

Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. Монографія. - К.: Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман А.В. Психокультура української ментальності: Наукове видання. -Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 132 с.

Фурман А.В. Система інноваційного програмово-методичного забезпечення мо-дульно-розвивального навчання // Педагогічний вісник: Спецвипуск. - 2000. - №1. - C. 4-48.

Фурман А.В. Теорія і практика проектування соціально-культурного змісту навчальних модулів // Рідна школа. - 1998. -№10. - С. 11-22.

Фурман А.В. Теорія освітньої діяльності як метасистема // Психологія і суспільство. - 2001. - №3. - С. 105-144.

Шибутани Т. Социальная психология: Пер. с англ. - М.: Ростов-на Дону: Феникс, 1999. - 544 с.

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. - М.: Прогресс - 1969. - 238 с.

Юцявичене П. Теория и практика модульного обучения. - Каунас, 1989. - 272 с.

Завантаження

Як цитувати

Тімотін, Андріана. “НАУКОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИВААЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЦІАІСНОМУ ОСВІТНЬОМУ МЕТАПРОЦЕСІ”. Психологія і суспільство, no. 3-4, May 2017, pp. 105-23, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/82.

Схожі статті

1-10 з 289

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.