ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНА ГРА ЯК НОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОД РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВНОЇ МИСЛЕДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Георгій Щедровицький

Анотація

Середина XX століття висвітлила багато змін нашого життя, у тому числі кардинальну зміну засобів, способів і форм організації нашого мислення і діяльності. Усвідомлено, що інженерне мислення принципово відрізняється від науково-дослідного і потребує для свого оформлення інших, аніж традиційні, логіко-методологічних схем і правил, здатних сполучати дослідницьку роботу з конструктивною і проектувальною. Зафіксовано, що організаційно-управлінська діяльність стала професійною, увійшла до системи виробничої роботи і, отже, теж вимагає своєї особливої логіки і методології мислення. Планування виділилося в особливий тип миследіяльності (тобто мислення, долученого до контексту практичної діяльності, далі всюди - МД) і сформувало довкола себе винятковий пласт прожективного мислення (об’єднувального прогнозування, програмування, оргпроектування та ін.), яке так само потребує нових засобів, нової логіки і нових форм організації. Тепер відомо, що наукове дослідження, почасти у процесі свого іманентного розвитку, почасти під впливом вже названих змін в інших сферах МД, розпалося на масу ізольованих один від одного наукових предметів, кожний з яких розвивається практично незалежно від інших, і тому, щоб достатньо ефективно вирішити яке-небудь практичне завдання, доводиться проробляти спеціальну роботу з уком-плексування цих наукових предметів і ще додатково пов’язувати їх з конструктивними і проектними розробками, й усе це разом узяте вставляти у стандартні форми і модулі співорга-
нізації, керівництва та управління МД, здійснюваної колективами людей (пор. [ 3; 5; 11; 24]).

Біографія автора

  • Георгій Щедровицький
    кандидат філософських наук, професор, головний редактор журналу “Вопросы методологии”, фундатор методологічного руху в СРСР, м. Москва (Російська Федерація)

Посилання

Аросьев Д.А., Астахов В.И., Щедровицкий Г.П. Средства и методы проектирования годичного цикла спортивной подготовки. Макет учебно-деловой игры // Отчет КНГ МОГИФК по теме №05139-21. - 1978.

Генисаретский О.И. Опыт методологического конструирования общественных систем // Моделирование социальных процессов. - М., 1970.

Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. В 2-х ч. - Свердловск, 1979.

Логика научного поиска (тез. докл. к Всесоюз. симп.). - Ч.1. -Свердловск, 1977.

Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. - М., 1980.

Надежина Р.Г. Игра и взаимоотношения детей // Дошкольное воспитание. 1964. - №4.

Наука - техника - управление. Интеграция науки, техники и технологии // Организация и управление в Соединенных Штатах Америки. - М., 1966.

Проблемы исследования систем и структур. Материалы к конференции. - М., 1965. - С. 61-68.

Проблемы исследования структуры науки (материалы к симпозиуму). - Новосибирск, 1967.

Психология и педагогика игры дошкольников. - М., 1966.

Разработка и внедрение автоматизированных систем в проектировании (теория и методология). - М., 1975.

Сазонов Б.В. Деятельностный подход к инновациям // Социальные факторы нововведений в организационных системах. - М., 1980.

Сазонов Б.В. Проект новшества и программирование инновационной деятельности (к программе исследований) // Структура инновационного процесса. - М., 1981.

Семиотика и восточные языки. - М., 1967.

Сидоренко В.Ф. Прогнозирование как процедура проектирования // Проблемы прогнозирования материально-предметной среды // Труды ВНИИТЭ. Техн. эстетика. Вып. 2. - М., 1972.

Спиркин А.Г., Сазонов Б.В. Обсуждение методологических проблем исследования систем и структур // Вопросы философии. - 1964. - №1.

Щедровицкий Г.П. Игра в “детское общество” // Дошкольное воспитание. - 1964. - №4. - С. 673-681.

Щедровицкий Г.П. Исследование мышления детей на материале решений простых арифметических задач // Развитие познавательных и волевых процессов у дошкольников. - М., 1965.

Щедровицкий Г.П. Методологические замечания к проблеме происхождения языка // Науч. докл. высшей школы. Филологические науки. - 1963. - №2. - С. 299-316.

Щедровицкий Г.П. Методологический смысл проблемы лингвистических универсалий // Языковые универсалии и лингвистическая типология. - М., 1969.

Щедровицкий Г.П. О различии исходных понятий “формальной” и “содержательной” логик // Методология и логика наук. Ученые зап. Том. ун-та. - №41. - Томск, 1962. - С. 34-49.

Щедровицкий Г.П. О системе педагогических исследований (методологический анализ) // Оптимизация процессов обучения в высшей и средней школе. — Душанбе, 1970.

Щедровицкий Г.Л. Организационно-деятельностная игра как новая форма организации коллективной мыследеятельности // Методы исследования, диагностики и развития международных трудовых коллективов. - М., 1983.

Щедровицкий Г.П. Принципы и общая схема методологической операции системно-структурных исследований и разработок // Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник 1981. - М., 1981. - С. 88-114.

Щедровицкий Г.П. Проблемы методологии системного исследования. - М., 1964. - С. 155-196.

Щедровицкий Г.П. Проблемы построения системной теории сложного “популятивного” объекта // Системные исследования. Ежегодник. - 1975. - М., 1976.

Щедровицкий Г.П. Смысл и значение // Проблемы семантики. - М., 1974. - С. 545-576.

Щедровицкий Г.П., Алексеев Н.Г. О возможных путях исследования мышления как деятельности // Докл. АПН РСФСР. - 1957. - №3; 1958. - №1,4; 1959. - №1, 2, 4; 1960. - №2, 4, 5, 6; 1961. - №4, 5; 1962. - №2-6.

Щедровицкий Г.П., Надежина Р.Г. О двух типах отношений руководства в групповой деятельности детей // Вопросы психологии. - 1973. - №5.

Щедровицкий Г.П., Садовский В.Н. К характеристике основных направлений исследования знака в логике; психологии и языкознании. Сообщения I-III // Новые исследования в педагогических науках. - Вып. 2, 4, 5. - М., 1964-1965. - С. 515-539.

Schedrovitsky G.P. Configuration as a method of construction of complex knowledge // Systematics. - Vol. 8. - 1971. - № 4.

Shchedrovitzky G.P. Methodological problems of system research // General Systems. - 1966. - Vol. XI.

Щедровицький Г. Схема миследіяльності - системно-структурна будова, значення і зміст // Психологія і суспільство. - 2005. -№4. - С. 29-39.

Завантаження

Як цитувати

Щедровицький, Георгій. “ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНА ГРА ЯК НОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОД РОЗВИТКУ КОЛЕКТИВНОЇ МИСЛЕДІЯЛЬНОСТІ”. Психологія і суспільство, no. 3(25), June 2017, pp. 58-69, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/259.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають