Психологічна ефективність оргтехнології модульно-розвивальної взаємодії у просторі ЗВО

Автор(и)

  • Андрій Гірняк доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету, заступник голови ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства”, член редколегії і постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Тернопіль. a.hirniak@wunu.edu.ua ORCID: 0000-0003-3854-4866 ResearcherID: I-8130-2017 http://orcid.org/0000-0003-3854-4866

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2022.01.199

Ключові слова:

модульно-розвивальна взаємодія, ефективність освітнього процесу, інноваційна система МРН А.В. Фурмана, метод

Анотація

У статті модульно-розвивальна взаємодія розглядається як інтегральне атрибутивне осердя обстоюваної інноваційної освітньої моделі, що відзначається самобутнім організаційним кліматом закладу, психосоціальним простором паритетної освітньої співдіяльності, психомистецькими технологіями реального навчального взаємодіяння та проблемно-діалогічними техніками утілення повноцінного освітнього процесу. Вона постає як науково спроєктована, психомистецьки втілена та оргтехнологічно здійснювана інноваційно-психологічна співактивність учасників освітнього процесу, спрямована на добування, опрацювання, перетворення і самотворення спільного матеріального чи нематеріального (процес, стан, образ тощо) об’єкта пізнання-конструювання відповідно до особистих завдань вітакультурного розвитку кожного учасника як суб’єкта, особистості, індивідуальності та універсуму. Емпірично аргументовано, що інноваційна модель циклічного розгортання модульно-розвивальної взаємодії між учасниками освітнього процесу сучасного ЗВО є значно ефективнішою, ніж класично-академічна система навчання. Зокрема, введення експериментальних змінних у трьох університетах України (Західноукраїнський національний університет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка) дало змогу домогтися зростання сукупної ефективності навчальних занять (експертно-психологічна методика          А. В. Фурмана), зумовило статистично значуще підвищення інтелектуальних, емоційно-вольових, комунікативних показників представників експериментальних груп (діагностовано 16-факторним особистісним опитувальником Р. Кеттела), спричинило конструктивні зміни типових моделей та стратегій взаємодії особистості (виявлено методикою діагностики міжособистісних взаємин Т. Лірі, тестом К. Томаса “Типи поведінки в конфлікті”), а також забезпечило поетапний розвиток академічних груп як згармонізованих студентських колективів (модифікована соціометрія Дж. Морено). У результаті суттєво розширено уявлення про психологічні детермінанти проєктивного переходу вітчизняної вищої освіти від директивно-екстенсивних до психологічно інтенсивних моделей соціалізації молоді на засадах паритетності та уточнено формозмістові переваги системи модульно-розвивального навчання А.В. Фурмана, що забезпечує соціокультурно опосередкований простір безперервної розвивально-діалогічної взаємодії між суб’єктами освітнього процесу.

Посилання

ndriichuk, I. P. (2011). Matematychna statystyka dlia psykholohiv [Mathematical statistics for psychologists]. Ternopil : Vyd-vo TNPU im. Volodymyra Hnatiuka [in Ukrainian].

Ball, H. (2017). Kontseptsiia samoaktualizatsii osobystosti v humanistychnii psykholohii [The concept of self-actualization of the individual in humanistic psychology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 16-32 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2017.02.016

Bryhadyr, M. B. (2002). Psykholohichne proektuvannia modulno-rozvyvalnykh zaniat u zahalnoosvitnii shkoli [Psychological design of modular developmental classes in secondary school]. Extended abstract of candidate's thesis. Odesa [in Ukrainian].

Buherko, Ya. (2002). Dynamika riznovydiv refleksii u modulno-rozvyvalnomu navchalnomu tsykli [Dynamics of types of reflection in the modular-developmental educational cycle]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 142-159 [in Ukrainian].

Furman, A. V. (Ed.). (2019). Vitakulturna metodolohiia: antolohiia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Viticultural methodology: anthology. To the 25th anniversary of the scientific school of Professor AV Furman]. Ternopil : TNEU [in Ukrainian].

Hirniak, A. N., ' Braslavets, O. V. (2011). Proiav aktsentuatsii kharakteru osib molodshoho yunatskoho viku u konteksti yikh simeinykh vzaiemostosunkiv [Manifestation of accentuations of the character of young people in the context of their family relationships]. Zbirka naukovykh prats molodykh uchenykh kafedry sotsialnoi roboty TNEU - Collection of scientific works of young scientists of the Department of Social Work of TNEU, (pp. 14-18). Ternopil: Vektor [in Ukrainian].

Hirniak, A. N., Vasylkiv, O. V. (2019). Psykholohichni bariery u vzaiemodii vykladacha y studentiv ta shliakhy yikh efektyvnoho podolannia [Psychological barriers in teacher-student interaction and ways to overcome them effectively]. Psykholohichni perspektyvy - Psychological perspectives, issue 33. 7990 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N., Hirniak, H. S. (2019). Dialohichna vzaiemodiia uchasnykiv osvitnoho protsesu, yak peredumova ta harantiia yoho efektyvnosti [Dialogic interaction of participants in the educational process as a prerequisite and guarantee of its effectiveness]. Guarantees and protection of fundamental human rights as the integral element of integration of Ukraine on the EU: Proceedings of the Conference. (рр. 105-117). Olsztyn : Wydziaі Prawa i Administracji UWM w Olsztynie [in Рolіsh].

Hirniak, A. N., Hirniak, H. S. (2021). Metodolohichne obgruntuvannia psykholohichnykh zminnykh empirychnoho doslidzhennia efektyvnosti modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii [Methodological substantiation of psychological variables of empirical research of efficiency of modular-developmental interaction]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 177-191 [in Ukrainian]. DOI: https: //doi.org/10.35774/pis2021.02.177

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.177

Hirniak, A. N., ' Humeniuk, V. V. (2016). Osoblyvosti formuvannia kolektyvu yak naivyshchoho rivnia rozvytku sotsialnoi hrupy [Features of team formation as the highest level of development of a social group]. Doslidzhennia riznykh napriamiv rozvytku psykholohii ta pedahohiky Proceedings of the Conference. (рр. 42-45). Odesa [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2007). Eksperymentalne doslidzhennia efektyvnosti modulno-rozvyvalnoho pidruchnyka u protsesi navchalnoho zaniattia [Experimental study of the effectiveness of the modular development textbook in the learning process]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 69-84 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2019). Psykholohichna diahnostyka mizhosobystisnoi vzaiemodii zasobamy sotsiometrychnoho opytuvannia [Psychological diagnosis of interpersonal interaction by means of sociometric survey]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3-4, 138-147 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2019.03.138

Hirniak, A. N. (2018). Psykholohichnyi analiz i systematyka styliv osvitnoi vzaiemodii [Psychological analysis and systematics of styles of educational interaction]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1-2, 118-126 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.118

Hirniak, A. N. (2021). Psykholohichni zasady modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii uchasnykiv osvitnoho protsesu ZVO [Psychological bases of modular-developmental interaction of participants of educational process of ZVO]. Doctor's thesis. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Hirniak, A. N. (2008). Systema psykholoho-pedahohichnoi ekspertyzy efektyvnosti modulno-rozvyvalnykh pidruchnykiv [The system of psychological and pedagogical examination of the effectiveness of modular development textbooks]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 151-157 [in Ukrainian].

Hirniak, A. N., Smachylo, A. V. (2019). Psykhometrychni mozhlyvosti opytuvalnyka Kettela u doslidzhenni parametriv mizhosobystisnoi vzaiemodii [Psychometric possibilities of the Kettel questionnaire in the study of the parameters of interpersonal interaction]. Suchasni oriientyry psykholohichnoi nauky v umovakh transformatsii suspilstva: dosvid ta innovatsii - Modern guidelines of psychological science in the conditions of society transformation: experience and innovations: Proceedings of the Scientific and Practical Conference. (Vols. 2), (pp. 13-15). Ternopil : Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Hirniak, A. (2020). Psykholohiia modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii : monohrafiia [Psychology of modular-developmental interaction]. Ternopil : VPTs "Universytetska dumka" [in Ukrainian].

Hirniak, H. S. (2013). Psykholohichne proektuvannia zmistu i struktury navchalno-knyzhkovykh kompleksiv z humanitarnykh dystsyplin u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Psychological design of the content and structure of educational and book complexes in the humanities in higher education]. Сandidate's thesis. Yalta [in Ukrainian].

Denisova, O. P. (2008). Psihologiya i pedagogika [Psychology and pedagogy]. Moskva : Flinta, MPSU [[in Russian].

Zhosan, O. E. (2009). Systema pidhotovky vchyteliv do aprobatsii shkilnoi navchalnoi literatury [The system of teacher training for approbation of school textbooks]. Stan i perspektyvy aprobatsii shkilnoi navchalnoi literatury - Status and prospects of approbation of school educational literature: Proceedings of the Conference. (рр. 303314). Kirovohrad : KOIPPIO im. V. Sukhomlynskoho [in Ukrainian].

Karpenko, Z. (2018). Aksiolohichna psykholohiia osobystosti [Axiological psychology of personality]. Ivano-Frankivsk : Vyd-vo DVNZ "Prykarpatskyi nats. un-t im. V. Stefanyka" [in Ukrainian].

Metodolohiia i psykholohiia humanitarnoho piznannia. Do 25-richchia naukovoi shkoly profesora A. V. Furmana [Methodology and psychology of humanities cognition. To the 25th anniversary of the scientific school of Professor AV Furman]. (2019). Ternopil : TNEU [in Ukrainian].

Murgulets, L. V. (2001). Sotsialno-psihologicheskaya diagnostika lichnosti [Socio-psychological diagnostics of personality]. Lugansk : LGU [in Ukrainian].

Pasichnyk, N. (2009). Semantychnyi dyferentsial yak chynnyk poiasnennia dydaktychnoho termina [Semantic differential as a factor in explaining the didactic term]. Semantyka movy i tekstu - Semantics of language and text: Proceedings of the Conference. (Part 2), (рр. 249-252). Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Trofimov, Yu. L. (Eds.). (2005). Psykholohiia [Psychology]. Kyiv : Lybid [in Ukrainian].

Savchyn, M. V. (2007). Pedahohichna psykholohiia [Pedagogical psychology]. Kyiv : "Akademvydav" [in Ukrainian].

Sotska, H., Titarenko, I. (2018). Posibnyk-praktykum z formuvannia konfliktolohichnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z reklamy i zviazkiv z hromadskistiu [Workshop manual on the formation of conflictological competence of future specialists in advertising and public relations]. Kyiv: TOV "DKS Tsentr" [in Ukrainian].

Test mizhosobystisnykh vidnosyn Liri [Test of interpersonal relationships Liri]. Psykholohis: entsyklopediia praktychnoi psykholohii. Retrieved from http://psychologis.com.ua/test_mezhlichnostnyh_ otnosheniy_liri.htm [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2006). Vstup do teorii osvitnoi diialnosti [Introduction to the theory of educational activities]. Ternopil : Instytut ESO [in Ukrainian].

Furman, A. V. Hirniak, A. N. (2009). Psykhodydaktychna ekspertyza modulno-rozvyvalnykh pidruchnykiv [Psychodidactic examination of modular development textbooks]. Ternopil: TNEU, "Ekonomichna dumka" [in Ukrainian]

Furman, A. V., Hirniak, A. N. (2018). Psykholohichne uzmistovlennia vzaiemoobminu u konteksti sotsialnoi vzaiemodii [Psychological adjustment of mutual exchange in the context of social interaction.]. Ukraina v umovakh reformuvannia pravovoi systemy: suchasni realii ta mizhnarodnyi dosvid - Ukraine in the context of reforming the legal system: current realities and international experience : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, (pp. 333-336). Ternopil : Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Furman, A. V., Hirniak, A. N. (2020). Psykhorozvyvalna vzaiemodiia v osvitnomu protsesi ta yii kontseptualni zasady [Psycho-developmental interaction in the educational process and its conceptual principles]. Psykholohichnyi chasopys - Psychological Journal, 6 (6), 918. Retrieved from https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/view/990/610 [in Ukrainian].

Furman, A.V., Hirniak, H.S. Hirniak, A.N. (2013). Kompleksna metodyka vyiavlennia yakosti ta efektyvnosti navchalnoi literatury: tekhnolohiia, protsedury ta dosvid zastosuvannia [Comprehensive methods for identifying the quality and effectiveness of educational literature: technology, procedures and experience]. Ternopil, VPTs "Ekonomichna dumka TNEU" [in Ukrainian].

Furman, A. V., Hirniak, H. S. Hirniak, A. N. (2012). Psykhodydaktyka proektuvannia navchalno-knyzhkovykh kompleksiv dlia studentiv VNZ [Psychodidactics of designing educational and book complexes for university students]. Ternopil : VPTs "Ekonomichna dumka TNEU" [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1997). Modulno-rozvyvalne navchannia: pryntsypy, umovy, zabezpechennia [Modular and developmental learning: principles, conditions, support]. Kyiv : Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, A. V. (1999). Fundamentalnyi eksperyment z modulno-rozvyvalnoi systemy u shkolakh Ukrainy (kontury naukovoho proektu) [Fundamental experiment on the modular development system in schools of Ukraine (contours of the research project)]. Dyrektor shkoly - School Director, 12, 67 [in Ukrainian].

Furman, A. (2005). Systema innovatsiinoi osvitnoi diialnosti modulno-rozvyvalnoi shkoly ta yii kompleksna ekspertyza [The system of innovative educational activities of the modular development school and its comprehensive examination]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 29-76 [in Ukrainian].

Furman, A. (1999). Sotsialno-psykholohichna ekspertyza modulno-rozvyvalnykh zaniat u shkoli [Socio-psychological examination of modular developmental classes at school]. Kyiv : Pravda Yaroslavychiv [in Ukrainian].

Furman, O. Ye., ' Hirniak, A. N. (2020). Psychological Competence of Educator as a Prerequisiteof Effective Developmental Interaction with Students. Problemy suchasnoi psykholohii - Problems of modern psychology, 50, 236-266 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.236-266

Furman O. Ye., Hirniak A. N. (2020). Sutnisni vyznachennia modulno-rozvyvalnoi vzaiemodii vykladacha i studentiv v osvitnomu protsesi [Essential definitions of modular-developmental interaction of teacher and students in the educational process]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 53-81 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2020.03.053

Furman (Humeniuk), O. Ye. (2007). Innovatsiino-psykholohichnyi klimat yak obiekt teoretyko-metodolohichnoho analizu [Innovative psychological climate as an object of theoretical and methodological analysis]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1, 86-108 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. Ye. (2005). Metodolohichna model innovatsiino-psykholohichnoho klimatu [Methodological model of innovation and psychological climate]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 4, 70-83 [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. Ye. (2008). Teoriia i metodolohiia innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho zakladu [Theory and methodology of innovation and psychological climate of a secondary school]. Yalta-Ternopil : Pidruchnyky i posibnyky [in Ukrainian].

Furman (Humeniuk), O. Ye. (2003). Tsinnisno-indyvidualnisnyi samovplyv u strukturi modulno-rozvyvalnykh vzaiemostosunkiv [Value-individual self-influence in the structure of modular-developmental relationships]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 3, 78-96 [in Ukrainian].

Furman, O. Ye. (2015). Psykholohichni parametry innovatsiino-psykholohichnoho klimatu zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Psychological parameters of the innovative psychological climate of a secondary school]. Doctor's thesis. Odesa [in Ukrainian].

Chudakova, V. P. (2016). Test R. Kettella (forma A) ta protsedura provedennia doslidzhennia "indyvidualno-psykholohichnykh osoblyvostei osobystosti" " kryteriiu sformovanosti psykholohichnoi hotovnosti do innovatsiinoi diialnosti ta konkurentozdatnosti [R. Cattell's test (form A) and the procedure for conducting a study of "individual psychological characteristics of the individual" - a criterion for the formation of psychological readiness for innovation and competitiveness]. Osvita i rozvytok obdarovanoi osobystosti - Education and development of gifted personality, 3 (46) march, 46-55 [in Ukrainian].

Pennings, H. J. M. et al. (2018). Interpersonal adaptation in teacher-student interaction. Learning and Instruction. Vol. 55. P. 41-57.

https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.09.005

Mehall, S. (2021). Purposeful interpersonal interaction and the point of diminishing returns for graduate learners. The Internet and Higher Education. Vol. 48. Р. 1074.

https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2020.100774

Завантаження

Як цитувати

Гірняк, Андрій. “Психологічна ефективність оргтехнології модульно-розвивальної взаємодії у просторі ЗВО”. Психологія і суспільство, no. 1, July 2022, pp. 199-38, https://doi.org/10.35774/pis2022.01.199.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.