МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ СКЛАДНИКІВ ОСВІТОЛОГІЇ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОГО НАУКОВОГО НАПРЯМУ

Автор(и)

  • Ірина Ревасевич

Ключові слова:

освіта, освітня система, едукологія, освітологія, освітознавство, теорія освітньої діяльності, вітакультурна методологія, інноваційна модель модульно-розвивальної освіти, фундаментальний соціально-психологічний експеримент

Анотація

Дослідження презентує структурно-параметричний синтез і порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових підходів цілісного вчення про освіту. Здійснена методологічна рефлексія вказаних теоретичних систем дозволила визначити сутнісні відмінності наявних в широкому обігу дефініцій “освітологія”, “едукологія”, “освітознавство” та порівняти об’єкт, предмет, основні тематизми й узмістовлення у напра-цюваннях українських і світових дослідників. Аргументовано доведено, що найбільш методологічно зрілою постає освітологічна концепція А.В .Фурмана. Автором системно формулюється об’єкт, предмет, принципи і категорійний лад освітології як нової наукової дисципліни, аргументується її основний метод - вітакуль-турного обґрунтування. Воднораз вперше запропонована методологічна план-карта освітології як єдиний пізнавальний механізм поєднання чотирьох освітоло-гічних проекцій: а) теорії освітньої діяльності, б) віта-культурної методології, в) оргтехнології модульно-розвивальної освіти, г) фундаментального соціально-психологічного експерименту.

 

The research work presents the structural-parametrical synthesis and comparative analysis of national and foreign scientific approaches of integral doctrine of education. The completed methodological reflection of mentioned theoretical systems allowed identifying the essential differences of available in wide circulation definitions “osvitolohia”, “educology”, “osvitoznavstvo” and comparing the object, subject, main thematizms and epitomizing in the works of Ukrainian and foreign scientists. It has been substantiated that the osvitolohichna concept of A.V. Furman appears the most methodologically matured. The author systemically defines the object, subject, principles and categorial row of osvitology as a new scientific discipline, its main method - vita-cultural substantiation is substantiated. At the same time for the first time the methodological plan-chart of osvitolohiya as a unique cognitive mechanism of combination of four educational projections: a) theory of educational activity, b) vita-cultural methodology, c) org-technology of module-developing system of education, d) fundamental socio-psychological experiment has been presented.

Біографія автора

  • Ірина Ревасевич

    кандидат психологічних наук, науковий співробітник НДІ інноваційного розвитку та державотворення, доцент кафедри психології і соціальної роботи Національного економічного університету, м. Тернопіль

Посилання

Бордовский Г. Эдукология как наука об образовании / Г. Бордовский, Б. Извозчиков // Вестник высшей школы “Alma mater”. - 1991. - №3. - С. 24-32.

Гуманістична психологія : антологія : у 3 т. / [упор. і наук. ред. Роман Трач (США) і Георгій Балл (Україна)]. - К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2001. - Т. 2 : Психологія і духовність : (Світоглядні аспекти гуманістично зорієнтованих напрямів у сучасній західній психології). - 2005. - 279 с.

Засорила Л. Н. Живая Этика в универсуме третьего тысячелетия: [Електронный ресурс] / Доклад на Международной научной конференции [Живая Этика и Культура. Идеи наследия семьи Рерихов в нашей жизни], (Санкт-Петербургский Государственный Университет культуры и искусств, 11-12 февраля 2011г.) / Л.Н. За-сорина. - Режим доступа : http://grani.agni-age.net/ articles 11/4728.htm

Извозчиков В. А. Мыслители микрокосмоса о теизме и естественных науках: [учебн. пособ.] / В.А. Извозчиков. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. - 187 с.

Козак Л. Інновації в контексті розвитку сучасної освіти [Електронний ресурс] / Л. Козак. - Режим достvпу:http://www.zavantag.com/docs/7/index-1935242- 3.html?page=5

Кремень В. Філософія людиноцентризму у контексті проблем освіти [Електронний ресурс] / Василь Кремень // Електронне наукове видання матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. “Гуманізм та освіта” (1113 червня 2006 р.) / Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Вінницький національний технічний університет, Університет Євлє (Швеція). - Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2006. - Режим доступу: http:// conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/06kvkpo.php

Кузьменко О.М. До проблеми становлення осві-тології в Україні [Електронний ресурс] / О.М. Кузьменко // Режим доступу: http ://lib.exdat .com/docs/ 2388/index-436842-1.html

Куклін О. В. Основні тенденції розвитку освітнього потенціалу / О. В. Куклін. - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 22 с.

Мединська Ю. Інтегративний характер освітології / Юлія Мединська // Вітакультурний млин. - 2006. -Модуль 3. - С. 10-12.

Мицкевич Н.И. Эдукология: инвариантные характеристики / Н.И. Мицкевич // Адукатор. - 2010. -№1(17). - С. 21-26.

Надвинична Т. Одномірність людського буття Герберта Маркузе в умовах глобалізованого суспільства / Тетяна Надвинична // Вітакультурний млин. -2014. - Модуль 16. - С. 63-67.

Надвинична Т. Роль наукової школи у становленні освітології (вітчизняний і зарубіжний досвід) / Тетяна Надвинична // Вітакультурний млин. - 2006. -Модуль 3. - С. 13-16.

Огнев’юк В.О. Філософія освіти в структурі наукових досліджень феномену освіти / Віктор Олександрович Огнев’юк // Шлях освіти. - 2009. - №4 (54). - С. 2-6.

Огнев’юк В.О. Освітологія - науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти / В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва // Рідна шк. : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2012. - № 4-5 (988-989), квітень-травень. - С. 44-51.

Оливера К.Э. К теории сравнительной педагогики [Электронный ресурс] / К. Э. Оливера // Перспективы. Вопросы образования. -1989. - № 2 (66). - Режим доступа : http://lib.exdat.com/docs/2388/index-436844-

html

Освітологія: витоки наукового напряму: [монографія] / [За ред. В.О.Огнев’юка; авт. кол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Л.Л. Хоружа, І.В. Соколова,

О.М. Кузьменко, О.О. Мороз]. - К.: ВП “Едельвейс”, 2012. - 336 с.

Освітологія: хрестоматія: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / укл.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва] -К.: ВП “Едельвейс”, 2013. - 728 с.

Проказа О.Т. Проблема трансформації класичної педагогіки в сучасну інфоноосферну едукологію (питання теорії) / О.Т. Проказа // Освіта Донбасу. - 2009. - № 6 (137). - С. 5-7.

Прокопцов В. И. Познай самого себя и делай свое и не только свое дело: научное послание юным коллегам, ученикам 3 б класса Лицея № 597 - будущим эдукологам / В. И. Прокопцов. - СПб.: СПбГЛТА, 2005. - 64 с.

Прокопцов В. И. Эдукология: принципиально новая наука образования: в 4 фракталах / В. И. Прокопцов. - СПб.: СПб ЛТА, 2002. Фрактал 1. Эдукология: Ориентировочная основа коллективно-интерсубъектной системомыследея-тельности созидателей и пользователей эдукологии. - 2002. - 344 с.

Прокопцов В.И. Эдукология: принципиально новая наука образования : в 4 фракталах. Фракталы

, 3, 4 / В.И. Прокопцов. - СПб.: СПбГЛТА, 2004. -568 с. - (Препринт. Авторская версия-навигация).

Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси: наук. вид. / [За матеріалами першої Всеукр. наук.-практ. конференції “Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти”; авт. кол.: В. Г. Кремень, О. В. Сухомлинська, І. Д. Бех, В. О. Огнев’юк,

В. М. Ткаченко, П. Ю. Саух, Д. І. Дзвінчук, С. О. Сисоєва, І. В. Соколова]. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. - 162 с.

Свиридов О.А. Теория и методология функционирования образовательных систем: Диссертация... д-ра экон. наук: 08.00.01 / О.А. Свиридов. - Йошкар-Ола, 2006. - 363 с.

Субетто А. И. Принцип, законы и структура науки об образовании образованиеведения. Императив Неклассического синтеза [Электронный ресурс] /

А. И. Субетто // Академия Тринитаризма. - 2003. -Режим доступа: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001а/ 00160053.htm

Фурман А. Методологічна план-карта освітології як синтетичної наукової дисципліни / Анатолій Фурман // Вітакультурний млин. - 2006. - Модуль 4. - С. 4-18.

Фурман А. Освітологія як синтетична наукова дисципліна: проблема завдань, об’єкта, предмета, методу / Анатолій Фурман // Вітакультурний млин. -2006. - Модуль 3. - С. 4-9.

Фурман А. Постання освітології, або похід за горизонти відомого / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - С. 5 - 9.

Фурман А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. - 2001. - № 3. - С. 105 - 144; 2002. - №3-4. - С. 20-58.

James E. Christensen. My publications [Електронний ресурс] / Christensen, James E. - Режим доступу: http://www.era-usa.net/images/8chapter 12 in book_N2.pdf

Bordovskiyj G. Ehdukologiya kak nauka ob obrazo-vanii / G. Bordovskiyj, B. Izvozchikov // Vestnik vihssheyj shkolih “Alma mater”. - 1991. - №3. - S. 24-32.

Gumamstichna psikhologіya : antologіya : u 3 t. / [upor. і nauk. red. Roman Trach (USA) і Geo^yj Ball (Ukraine)]. - K. : Umv. vid-vo PULJSARI, 2001. T. 2 : Psikhologіya і dukhovmstj : (Svhoglyadni aspekti gumamstichno zoriyentovanikh napryamrv u suchasmyj za^d^yj psikhologіyi). - 2005. - 279 s.

Zasorina L. N. Zhivaya Ehtika v universume tretjego tihsyacheletiya: [Elektronnihyj resurs] / Doklad na Me-zhdunarodnoyj nauchnoyj konferencii [Zhivaya Ehtika i Kuljtura. Idei naslediya semji Rerikhov v nasheyj zhizni], (Sankt-Peterburgskiyj Gosudarstvennihyj Universitet kulj-turih i iskusstv, 11-12 fevralya 2011g.) / L.N. Zasorina. -Rezhim dostupa : http://grani.agni-age.net/articles 11/ 4728.htm

Izvozchikov V. A. Mihsliteli mikrokosmosa o teizme i estestvennihkh naukakh: [uchebn. posob.] / V.A. Izvozchikov. - SPb.: Izd-vo RGPU im. A. I. Gercena, 2007. - 187 s.

Kozak L. Innovariyi v konteksti rozvitku suchasnoyi osvhi [Elektronniyj resurs] / L. Kozak. - Rezhim dostupu:http://www.zavantag.com/docs/7/index-1935242- 3.html?page=5

Kremenj V. Fiïosofïya lyudinocentrizmu u konteksti problem osvhi [Elektronniyj resurs] / Vasilj Kremenj // Elektronne naukove vidannya materiahv mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Gumamzm ta osvka” (11-13 chervnya 2006 r.) / Mimsterstvo osvhi і nauki Ukrayini, Akademіya pe-dagogichmkh nauk Ukrayini, Vmnicjkiyj nadonaljniyj tekhmchniyj unïversitet, Umversitet Yevlye (Shvedya). -Vmnicjkiyj nadonaljniyj tekhmchniyj universitet (VNTU), 2006. - Rezhim dostupu: http ://conf.vntu.edu.ua/humed/ 2006/txt/06kvkpo.php

Kuzjmenko O.M. Do problemi stanovlennya osvho-logîyi v Ukrayim [Elektronniyj resurs] / O.M. Kuzjmen-ko // Rezhim dostupu: http ://lib .exdat .com/ docs/2388/ index-436842-1 .html

Kuklm O. V. Osnovm tendenayi rozvitku osvhnjogo potendalu / O. V. Kuklm. - Cherkasi: ChNU im. B. Kh-meljnicjkogo, 2008. - 22 s.

Medinsjka Y. Integrativniyj kharakter osvhologiyi / Yuhya Medinsjka // Vhakuljturniyj mlin. - 2006. - Modulj

- S. 10-12.

Mickevich N.I. Ehdukologiya: invariantnihe kharak-teristiki / N.I. Mickevich // Adukator. - 2010. - №1(17). -

S. 21-26.

Nadvinichna T. Odnomirnistj lyudsjkogo buttya Gerberta Markuze v umovakh globahzovanogo suspiljstva / Tetyana Nadvinichna // Vitakuljtumiyj mlin. - 2014. -Modulj 16. - S. 63-67.

Nadvinichna T. Rolj naukovoyi shkoli u stanov-lenni osvitologiyi (vitchiznyaniyj i zarubizhniyj dosvid) / Tetyana Nadvinichna // Vitakuljturniyj mlin. - 2006. -Modulj 3. - S. 13-16.

Ognevyuk V.O. Filosofiya osviti v strukturi nauko-vikh doslidzhenj fenomenu osviti / Viktor Oleksandrovich Ognevyuk // Shlyakh osviti. - 2009. - №4 (54). - S. 2-6.

Ognevyuk V.O. Osvitologiya - naukoviyj napryam integrovanogo doslidzhennya sferi osviti / V.O. Ognevyuk, S.O. Sisoyeva // Ridna shk. : thomisyach. nauk.-ped. zhurn. - 2012. - № 4-5 (988-989), kvitenj-travenj. - S. 44-51.

Olivera K.E. K teorii sravniteljnoyj pedagogiki [Elektronnihyj resurs] / K. E. Olivera // Perspektivih. Voprosih obrazovaniya. - 1989. - № 2 (66). - Rezhim dostupa : http://lib.exdat.com/docs/2388/index-436844-

html

Osvitologiya: vitoki naukovogo napryamu: [mono-grafiya] / [Za red. V.O.Ognev’yuka; avt. kol.: V.O. Ognevyuk, S.O. Sisoyeva, L.L. Khoruzha, I.V. Sokolova, O.M. Kuzjmenko, O.O. Moroz]. - K.: VP “Edeljveyjs”, 2012. -336 s.

Osvitologiya: khrestomatiya: [navch. posib. dlya stud. vith. navch. zakl. / ukl.: V.O. Ognevyuk, S.O. Sisoyeva] -K.: VP “Edeljveyjs”, 2013. - 728 s.

Prokaza O.T. Problema transformaciyi klasichnoyi pedagogiki v suchasnu infonoosfernu edukologiyu (pi-tannya teoriyi) / O.T. Prokaza // Osvita Donbasu. - 2009.

- № 6 (137). - S. 5-7.

Prokopcov V. I. Poznayj samogo sebya i delayj svoe i ne toljko svoe delo: nauchnoe poslanie yunihm kollegam, uchenikam 3 b klassa Liceya № 597 - buduthim ehduko-logam / V. I. Prokopcov. - SPb.: SPbGLTA, 2005. - 64 s.

Prokopcov V. I. Ehdukologiya: principialjno novaya nauka obrazovaniya: v 4 fraktalakh / V. I. Prokopcov. -SPb.: SPb LTA, 2002 - .- Fraktal 1. Ehdukologiya: Orientirovochnaya osnova kollektivno-intersubjhektnoyj sistemomihsledeyateljnosti sozidateleyj i poljzovateleyj ehdukologii. - 2002. - 344 s.

Prokopcov V.I. Ehdukologiya: principialjno novaya nauka obrazovaniya : v 4 fraktalakh. Fraktalih 2, 3, 4 / V.I. Prokopcov. - SPb.: SPbGLTA, 2004. - 568 s. - (Preprint. Avtorskaya versiya-navigaciya).

Rozvitok suchasnoyi osviti: osvitologichni nagolosi: nauk. vid. / [Za materialami pershoyi Vseukr. nauk.-prakt. konferenciyi “Osvitologiya - naukoviyj napryam integrovanogo piznannya osviti”; avt. kol.: V. G. Kremenj, O. V. Sukhomlinsjka, I. D. Bekh, V. O. Ognev’yuk, V. M. Tkachenko, P. Yu. Saukh, D. I. Dzvinchuk, S. O. Sisoyeva, I. V. Sokolova]. - K.: Kiyiv. un-t im. B. Grinchenka, 2011. -162 s.

Sviridov O.A. Teoriya i metodologiya funkcioniro-vaniya obrazovateljnihkh sistem: Dissertaciya... d-ra ehkon. nauk: 08.00.01 / O.A. Sviridov. - Yjoshkar-Ola, 2006. - 363 s.

Subetto A. I. Princip, zakonih i struktura nauki ob obrazovanii obrazovanievedeniya. Imperativ Neklassi-cheskogo sinteza [Elektronnihyj resurs] / A. I. Subetto // Akademiya Trinitarizma. - 2003. - Rezhim dostupa: http:/ /www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001a/00160053.htm

Furman A. Metodologіchna plan-karta osvіtologіyi yak sintetichnoyi naukovoyi disciplmi / Anatolіyi Furman // Vіtakuljturniyi mlin. - 2006. - Modulj 4. - S. 4-18.

Furman A. Osvіtologіya yak sintetichna naukova disciplma: problema zavdanj, obyekta, predmetu, metodu / Anatohyj Furman // Vіtakuljturniyj mlin. - 2006. -Modulj 3. - S. 4-9.

Furman A. Postannya osvіtologіyi, abo pokMd za gorizonti vídomogo / Anatoliyj Furman // Psikhologіya і suspiljstvo. - 2003. - № 4. - S. 5 - 9.

Furman A. Teoriya osvhnjoyi diyaljnosti yak meta-sistema / Anatohyj Furman // Psikholog!ya і suspüjstvo. -2001. - № 3. - S. 105 - 144.

James E. Christensen. My publications [Elektron-niyj resurs] / Christensen, James E. - Rezhim dostupu: http:/ /www.era-usa.net/images/8chapter 12 in book_N2.pd

Завантаження

Як цитувати

Ревасевич, Ірина. “МЕТОДОЛОГІЧНА РЕФЛЕКСІЯ СКЛАДНИКІВ ОСВІТОЛОГІЇ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОГО НАУКОВОГО НАПРЯМУ”. Психологія і суспільство, no. 3(57), Sept. 2017, pp. 57-58, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/719.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 608

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.