Українська школа клінічної психотерапії і гіпнотерапії в Австралії

Автор(и)

  • Сергій Болтівець

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.127

Ключові слова:

гіпнотична індукція, гіпнотерапевтична практика, гіпнологічні дослідження, лікарсько-психологічні курси

Анотація

Стаття висвітлює виникнення на початку  50-х років  ХХ століття української  школи клінічної психотерапії і гіпнотерапії в Австралії. Ця школа була заснована Євгеном Гливою, який по закінченню Другої світової війни прибув на Австралійські землі з Європи і  спочатку заробляв  на своє прожиття разом з корінними мешканцями континенту їхньою найважчою працею – риттям каналів  для зрошення пустельних земель у південно-західній Австралії, брав участь в організації українського громадського, релігійного і культурного життя. На початку 70-х років ХХ століття зацікавлений “профілем гіпнотичної  індукції”, відомої  в англомовному вживанні як HIP-Hypnotic Induction Profile, Є. Глива переїжджає з Австралії до США, де професор Герберт Шпігель розробив ще один тест гіпнотичної сусцептибільності й оголосив відбір на психотерапевтичне  стажування під своїм наставництвом. З 1975 року доктор Є. Глива веде власну гіпнотерапевтичну практику і на її прикладі викладає психотерапію та гіпнотерапію для дипломованих лікарів і психологів  Австралійського континенту, Нової Зеландії, Малазії, Південної  Кореї та інших країн. На цих двохрічних лікарсько-психологічних курсах  Австралійського Товариства  Гіпнозу під орудою Міністерства охорони здоров’я Австралії  доктор Є. Глива викладає результати своїх гіпнологічних досліджень, оприлюденні в англомовних фахових наукових виданнях та видані окремими книгами. Викладання доктора Є.Гливи на лікарсько-психологічних курсах настільки захопило дипломованого психолога з Південної Африки Лінду Долан, що вона вирішила писати докторську дисертацію  про психотерапевтичні і гіпнотерапевтичні основи ціложиттєвого розуміння людини на прикладі доктора Є. Гливи, що втілював українську традицію сприймання,  поцінування і вибору людських вартостей, представлену у творчості Григорія Сковороди. Лінда Долан народилась в Південній Африці, де здобула середню освіту, ступінь бакалавра психології, закінчила трьохрічну магістратуру з психології, що включала штатне клінічне стажування із психології  дітей і дорослих Університету африканосів  Ренду, котрий нині має назву Університету Йоганнесбургу. У 2006 р. вона завершила дві  щорічні спеціалізації  аспірантів з  клінічного  гіпнозу на двохрічних лікарсько-психологічних курсах Австралійського Товариства Гіпнозу під керівництвом доктора Євгена Гливи і веде  приватну  практику з  клінічної психології в м. Сіднеї. Застосовуючи психологічні ідеї Григорія Сковороди про ціложиттєве призначення людини і її духовну сутність, Л. Долан завершила дисертацію і подала її для захисту з Phd (доктора філософії із психології)  Університетом Нової  Англії  в  Австралії. Ці та інші засадничі усталеності людської психіки і її психотерапії та гіпнотерапії розкривають презентовані статті – доктора Євгена Гливи про гіпнотерапевтичне втручання в глибини несвідомого для загоєння внутрішніх травм і Лінди Долан про усвідомлення людиною власного ціложиттєвого призначення у психотерапевтичному процесі, здійснюваного на засадах ціннісної парадигми видатного українського мислителя Григорія Сковороди.

The article covers the emergence in the early 50”s of the twentieth century of the Ukrainian school of clinical psychotherapy and hypnotherapy in Australia. This school was founded by  Eugene Hlywa, who, after the Second World War, arrived in the Australian lands from Europe and first earned his living with the indigenous inhabitants of the continent by their most difficult work - the cultivation of canals for irrigation of desert lands in southwest Australia, participated in the organization Ukrainian public, religious and cultural life. In the early 70”s of the twentieth century, he is interested in the “Profile of Hypnotic Induction”, known in English as HIP-Hypnotic Induction Profile, Eugene Hlywa moves from Australia to the United States, where Professor Herbert Spiegel developed another test of hypnotic susceptibility and announced the selection of a psychotherapeutic internship under his mentoring. Since 1975 Dr. Eugene Hlywa has his own hypnotherapeutic practice and, on his example, teaches psychotherapy and hypnotherapy for certified physicians and psychologists from the Australian continent, New Zealand, Malaysia, South Korea and other countries. Dr. Eugene Hlywa, a doctor of psychotherapy at the Australian Hypnosis Society, under the guidance of the Australian Ministry of Health, describes the results of his hypnosis research, published in English-language professional journals and published in separate books. Dr. Eugene Hlywa teaching at drug and psychological courses has so captivated a graduate psychologist from South Africa, Linda Dolan, that she decided to write a doctoral dissertation on the psychotherapeutic and hypnotherapeutic basis of a life-long understanding of man on the example of Dr. Eugene Hlywa, who embodied the Ukrainian tradition of perception, appreciation and choice human values, presented in the work of Gregory Skovoroda.     Linda Dolan was born in South Africa, where she obtained her secondary education, a Bachelor of Psychology degree, and completed a three-year Masters in Psychology, which included a full-time clinical psychology course for children and adults at the University of African-American Rand, now called the University of Johannesburg. In 2006, Linda Dolan completed two annual graduate postgraduate clinical hypnosis courses at the Australian Hypnosis Biennial Drug-Psychological Course under the guidance of  Dr. Eugene Hlywa and runs a private practice in Clinical Psychology in Sydney. Applying the psychological ideas of Gregory Skovoroda about the life-long destiny of man and her spiritual essence, L. Dolan completed his dissertation and filed it for the defense and confirmation of her candidacy from the PhD (Doctor of Philosophy of Psychology) at the University of New England in Australia. These and other fundamental principles of the human psyche and its psychotherapy and hypnotherapy reveal the presented articles –  Dr. Eugene Hlywa on hypnotherapeutic intervention in the depths of the unconscious for the healing of internal injuries and Linda Dolan on the awareness of the person of his own life-long purpose in the psychotherapeutic process on the basis of the value paradigm of Ukrainian thinker Gregory Skovoroda.

Біографія автора

  • Сергій Болтівець
    доктор психологічних наук, професор, керівник реабілітаційних програм Клініки активної терапії особливих станів, голова Українського товариства гіпнозу, заступник головного редактора і постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Завантаження

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Болтівець, Сергій. “Українська школа клінічної психотерапії і гіпнотерапії в Австралії”. Психологія і суспільство, no. 1-2, July 2018, pp. 127-30, https://doi.org/10.35774/pis2018.01.127.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 339

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.