Арт-методи у психосоціальній реабілітації: ресурси і можливості

Автор(и)

Ключові слова:

особистість, психотравма, арт-терапія, психосоціальна реабілітація

Анотація

У статті висвітлено передумови, методи та засоби створення психотехнології реабілітації окремих верств населення з її повноаспектним соціальним узмістовленням та особистою ефективністю, в якій важливе значення мають рефлексивне мислення, екзистенційна свобода, професійна компетентність і гуманна зорієнтованість особистості фахівця. Мета дослідження зосереджена на висвітленні евристичного ресурсного потенціалу арт-терапевичного методу та відповідних йому технік роботи у здійсненні психосоціальної реабілітації осіб, спрямованої на відновлення їхніх психодуховних спроможностей та соцально-рольових функцій. Об’єктом вивчення обрано психосоціальну реабілітацію у взаємодоповненні методів, засобів, технік і процедур ефективної психологічної роботи фахівця соціогуманітарного профілю із так чи інакше травмованим клієнтом і способів, інструментів, прийомів та актів коректного соціального впливу на його особу задля психофункційного одужання як громадянина. Предмет дослідження становить реабілітаційна технологія арт-терапевтичної, поетапно здійснюваної і засобово забезпеченої, збагаченої психодуховними ресурсами та соціальними можливостями обох учасників, спільної діяльності – фахівця-психолога чи соціального працівника та особистості клієнта, який зазнав певної пекельної втрати, перебуває у психотравмувальному стані та потребує екзистенційної і суто людської допомоги для психосоціального відновлення й особистісного одужання. Зокрема, психосоціальна реабілітація витлумачується як комплексний багатопотоковий процес, який спрямований на повернення або покращення соціального функціонування та психічного здоров’я осіб, які мають душевні розлади, психологічні травми, або перебувають у складних життєвих ситуаціях. Зазначено, що  на доцільність застосування арт-терапевтичного методу як форми психологічної реабілітації, що практикує мистецтво як засіб для вираження емоцій, самопізнання та поліпшення психічного здоров’я, вказує той факт, що вміле задіяння всеможливих засобів мистецької творчості допомагає людям, котрі пережили психологічні травми, стрес чи мають психічні розлади, актуалізувати, осмислити і самісно опрацювати власні душевні страхи, перестороги, травми. Арт-терапія передбачає використання різних видів мистецької творчості, а саме малювання, живопис, ліплення, колажування, фотографіування та інші художні форми, щоб допомогти людям виражати свої внутрішні переживання, акцентуйовані психодушевні стани і малорегульовані психічні тенденції.

The article highlights the prerequisites, methods and means of creating a psychotechnology for the rehabilitation of certain segments of the population with its full social content and personal effectiveness, in which reflective thinking, existential freedom, professional competence and humane orientation of the specialist’s personality are important. The purpose of the study is to highlight the heuristic resource potential of the art therapeutic method and its corresponding work techniques in the implementation of psychosocial rehabilitation of individuals aimed at restoring their psycho-spiritual capabilities and social and role functions. The object of study is psychosocial rehabilitation in the complementarity of methods, tools, techniques and procedures for effective psychological work of a socio-humanitarian specialist with a traumatized client and methods, tools, techniques and acts of correct social influence on his or her personality for psychological and functional recovery as a citizen. The subject of the study is the rehabilitation technology of art therapy, gradually implemented and funded, enriched with psycho-spiritual resources and social capabilities of both participants, joint activity – a psychologist or social worker and the personality of a client who has suffered a certain hellish loss, is in a psycho-traumatic state and needs existential and purely human help for psychosocial recovery and personal recovery. In particular, psychosocial rehabilitation is interpreted as a complex multi-stream process aimed at restoring or improving the social functioning and mental health of persons with mental disorders, psychological trauma, or in difficult life situations. It is noted that the expediency of using the art therapy method as a form of psychological rehabilitation, which practices art as a means of expressing emotions, self-knowledge and improving mental health, is emphasized. Art therapy involves the use of various types of artistic creativity, namely drawing, painting, modeling, collage, photography and other artistic forms to help people express their inner feelings, accentuated psycho-mental states and poorly regulated mental tendencies.

Біографія автора

  • Алла Сеник

    Алла Сеник – кандидат педагогіч­них наук, старший вик­ладач кафед­ри психології та соціальної робо­­ти,  завідувач­ка загального відділу Західно­укра­їн­ського націо­наль­ного уні­вер­ситету, м. Тер­­нопіль.

    a.senyk@wunu.edu.ua

    ORCID: 0000-0002-6217-7464

Посилання

Bryndikov, Yu. L. (2018). Teoriia ta praktyka reabilitatsiyi viiskovosluzhbovtsiv-uchasnykiv boiovykh dii v systemi sotsialnykh sluzhb [Theory and practice of rehabilitation of military service members who participated in combat operations in the system of social services]. Dys… doktora ped. nauk : 13.00.05. Khmelnytskyi, 559 [in Ukrainian].

Horbunova, V. V. (2014). Psykholohiia komandotvorennia: Tsinnisno-rolovyi pidkhid do formuvannia ta rozvytku komand [Psychology of team building: Value-based role approach to the formation and development of teams]. monohrafiia. Zhytomyr : Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 380 [in Ukrainian].

Panоk, V. G. (2017). Prykladna psykholohiia. Teoretychni problemy : monohrafiia ­[Applied psychology. Theoretical problems : monograph]. Kyiv: Nika-Center, 188 [in Ukrainian].

Ruryk, H. (2022). Zdatnist' do vidnovlennia u osobystosti, yaka perezhyla trahichni podiyi [Pre-renewal history of a person who survived tragic periods]. Prostir art-terapii. Zbirnyk naukovykh prats, 1 (31), 5-15 [in Ukrainian].

Smerechak, L. I. (2020). Art-terapiia v roboti fakhivtsiv sotsialnoyi sfery [Art therapy in the work of social workers]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Seriia «Pedahohichni nauky», 1, 218-223 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.31651/2524-2660-2020-1-218-223

Furman, A. V. (2021). Suchasni tendentsiyi rozvytku sfery psykholohiyi v optytsi vitakuturnoyi metodolohiyi [Current trends in the development of the field of psychology in the optics of cultural methodology]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-15 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2021.02.006

Furman, A. V., Furman, O. Ye. (2021). Metodolohichne obhruntuvannia psyholohiyi yak sfery myslediyal'nosti [Methodologicak justication psychology as areas of thought]. Psykholohiia і osobystosti - Personality and psychology, 2, 9-45 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.33989/2226-4078.2021.2.239951

Furman, O. Ye. (2023). Uspishnist', uspikh i Ya-kontseptsiia osobystosti [Success, success and self-concept of specialness]. Psykholohiia i suspilstvo - Psychology and society, 1 (87), 191-198 [in Ukrainian].

https://doi.org/10.35774/pis2023.01.191

Завантаження

Опубліковано

2024-07-08

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 170

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.