ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОГНОЗ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА

Автор(и)

  • Жанна Вірна
  • Катерина Шкарлатюк

Ключові слова:

особистість, життєве прогнозування, професійне прогнозування, професійний прогноз, професійна ідентифікація, професійне самофутурування, менеджер

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей формування професійних прогнозів майбутніх менеджерів. Обґрунтовується комплексна стратегія такого формування, що охоплює розробку теоретичної моделі типологічного аналізу професійних прогнозів та дослідження їх психологічного змісту на рівні особистіших, мотиваційних і поведінкових аспектів формовияву. Поглиблено наукові уявлення про психологічні особливості професійних прогнозів через вивчення їх психологічної будови, змісту, функцій. Висвітлено першопричину суб’єктних формувальних впливів на перебіг названих прогнозів у майбутніх менеджерів. Встановлено, що комплексне долучення до програми навчально-практичного курсу професійного самофутурування прогнозно-каузальних засобів в єдності з пізнавально-ідентифікаційними та рефлексивно-ідентифікаційними прийомами суб’єктного самовпливу оптимізує їх повноцінну професійну самореалізацію.

Біографії авторів

  • Жанна Вірна
    доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк
  • Катерина Шкарлатюк

    кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри медичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. - М.: Мысль, 1991. - 299 с.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев. - СПб.: Питер, 2001. - 282 с.

Батраченко І.Г. Психологія антиципації / І.Г. Бат-раченко. - Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2009. - 264 с.

Батраченко І.Г. Структура та рівні розвитку автобіографічної антиципації особистості / І.Г. Батраченко // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Спецвипуск. - Івано-Франківськ: Плай, 2008. - С. 146-150.

Вірна Ж.П. Адаптаційні ресурси професійної часової компетентності / Ж.П. Вірна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. - Психологія. - Випуск 25. - Харків: ХНПУ, 2008. - С. 28-34.

Вірна Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога: Монографія / Ж.П. Вірна.

- Луцьк: РВВ „Вежа”, 2003. - 320 с.

Вірна Ж.П. Основи професійної орієнтації: Навч. посібник / Ж.П. Вірна. -Луцьк, РВВ Вежа. - 156 с.

Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи / Е.И. Г оловаха. - К.: Наукова думка, 1988. - 144 с.

Головаха ЕИ, Кроник А.А. Психологическое время личности. - 2-е изд., испр. и дополн. / Е.И. Г о-ловаха, А.А. Кроник. - М.: Смысл, 2008. - 267 с.

Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. посібник / Л.М. Карамушка. - К.:Міленіум, 2003. - 344 с.

Казмиренко В.П. Социальная психология орга-низации:[монография] / В.П. Казмиренко. - К., 1993. -382 с.

Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере / Л.А. Коростылева. - СПб.: Изд-во “Речь”, 2005. - 222 с.

Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: методы самопознания, психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути. - 2-е издание, исправленное и дополненное / А.А. Кроник, Р.А. Ахмеров. -М.: Смысл, 2008. - 294 с.

Ложкін Г.В, Волянюк Н.Ю. Психологічні основи прогнозування у системі професійної соціалізації особистості / Г.В. Ложкін, Н.Ю. Волянюк // Проблеми загальної та педагогічної психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. - Т.ІХ.

- Ч.4. - К., 2007. - С. 215-222.

Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н. Антиципация в структуре деятельности / Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков. - М.: Наука, 1980. - 279 с.

Ляудис В.Я. Память как хронотоп: основа личностной организации / В.Я. Ляудис // Вест. Моск. унта. - Серия 14. Психология. - 1994. - №4. - С. 25-33.

Москаленко В. В. Социализация личности / В. В. Москаленко. - К. Вища школа, 1986. - 200 с.

НюттенЖ. Процесс формирования цели // Хрестоматия по общей психологии. - Раздел 2. Субъект деятельности / Ж. Ньюттен // Под общ. ред. В.В. Петухова. - М.: Учебно-методический коллектор “Психология”, 2000. - С. 189-191.

ПанокВ.Г., Руд Г.В. Психологія життєвого шляху особистості: Монографія / В.Г. Панок, Г.В. Рудь. -К.: Ніка-Центр, 2006. - 280 с.

Перлз Ф.С. Внутри и вне помойного ведра: Практикум по гештальттерапии / Ф.С. Перлз. - СПб.: Петербург XXI век, 1995. - 314 с.

Проблемность в профессиональной деятельности: теория и методы психологического анализа / Отв. ред. Л.Г. Дикая. - М.: РАН, 1999. - 356 с.

Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н.С. Пряжников. - М.:Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1996. - 256 с.

Прутченков А. С. Тренинг личностного роста : Методические разработки занятий социальнопсихологического тренинга / А. С. Прутченков. - М., 1993. - 47 с.

Психология профессионального здоровья: Уч. пособие // Под ред. проф. Г.С. Никифорова. - СПб.: Речь, 2006. - 480 с.

Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущого / Л.А. Регуш. - СПб.: Речь, 2003.

- 352 с.

Ситников А.П. Акмеологический тренинг: теория, методика, психотехнологии / А.П. Ситников - М.: Технологическая школа бизнеса, 1996. - 428 с.

Смит Г. Тренинг прогнозирования поведения: тренинг сенситивности / Г. Смит. - СПб.: Речь, 2001. -256 с.

Титаренко Т.М. Життєві домагання особистості: феноменологічний та структурно-функціональний підходи / Т.М. Титаренко // Психологія і суспільство.

- 2004. - №4. - С. 128-146.

Чепа М.Л. Віковий та професійний розвиток людини: проблеми гармонізації / М.Л. Чепа // Конструктивна психологія і професіоналізація особистості: Матеріали міжрегіонального наукового семінару. -Луцьк: Вежа, 2002. - С. 85-92.

Melges F. Time and inner future: a temporal approach to psychiatric disorders / F. Melges. - N.Y. John Wiley & Sons, 1982. - 365 p.

Thomae H. Future time perspective and the problem of cognition motivation mteraction // Cognition in human motivation and learning / H. Thomae. - Leuven, 1981. -P. 261-274.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 206

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.