ПРИКЛАДНА ПСИХОЛОГІЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Віталій Панок

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.094

Ключові слова:

прикладна психологія, педагогічна практика, наукова психологія, психологічна служба, практичний психолог, принципи, методологія, психологічна технологія, професійна підготовка

Анотація

Дослідження присвячено історичному огляду впровадження досягнень прикладної психології у вітчизняну педагогічну практику, що інституціоналізована у двадцятип’ятирічній діяльності Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України. В ньому рефлексивно окреслені методологічні вектори дослідження явища психологічної практики, здійснено розрізнення прикладної, наукової, позанаукової і побутової гілок психологічного знання, визначено роль і місце прикладної психології у системі психологічного знання і суспільної практики. Практичне застосування одержаних результатів знайшло відображення у розробці та емпіричному втіленні організаційно-функціональних моделей, принципів і методичного забезпечення діяльності психологічної служби національної системи освіти.

Біографія автора

  • Віталій Панок
    доктор психологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член Президії НАПН України, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Київ

Посилання

Абрамова Г.С. Введение в практическую пси-хологию / Г.С. Абрамова. - Екатеринбург : Деловая книга ; М. : ACADEMIA, 1995. - 224 с.

Агресія. Анексія. Конфлікт. Соціально-педагогічна та психологічна відповідь на виклики для дітей : методичні рекомендації для педагогів дошкільних навчальних закладів / авт. кол. за заг. ред. Левченко К.Б., Панка В.Г., Ковальчук Л.Г. - К. : Агентство “Україна”. - 2016. - 100 с.

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. Ананьев // Избр. психол. трудьі : в 2-х т. - М. : Пе-дагогика, 1980. - Т.1. - С. 16-178.

Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості / О.Ф. Бондаренко. - Харків : Фоліо, 1996. - 237 с.

Вьіготский Л.С. Исторический смьісл психоло-гического кризиса / Л.С. Вьіготский // Собр. соч.: в 6 т. - М. : Просвещение, 1982. - Т.1. - С. 291-436.

Глибинне пізнання самодепривації психіки майбутнього психолога : [Монографія] / Т.С. Яценко, В.І. Бондар. - К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2016. - 384 с.

Захист прав дитини в діяльності соціального педагога навчального закладу : [Метод. рек.] / авт. кол. за. ред.: Ю.А. Луценка, В.Г. Панка. - К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. - 73 c.

Костюк Г.С. Педология / Г.С. Костюк. - К. : Рад. школа, 1933. - 357 с.

Кремень В.Г. Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції : [Підруч.] / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. - К. : Книга, 2005.

- 525 c.

Максименко С.Д. Генезис существования лич-ности: [Монография] / С.Д. Максименко. - К. : КММ, 2006. - 240 с.

Маслоу А. Психология бьпия / А. Маслоу. - М. : Ваклер, 1997. - 302 с.

Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С. Мерлин. - М. : Педагогика, 1986. - 256 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; [редкол.: В.Г. Кремень (голова), В.І. Луговий (заст. голови), А.М. Гуржій (заст. голови), О.Я. Савченко (заст. голови)] ; за заг. ред. В.Г. Кременя. - К. : Педагогічна думка, 2016. - 448 с.

Основи практичної психології: [підручник для студентів ВЗО] / кер. кол. авт. В. Панок; Н. Чепелєва, Т. Титаренко [та ін.]. - К. : Либідь, 2006. - 536 с.

Панок В.Г. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти): [метод. посіб.] / В.Г. Панок, В.Д. Острова. - К. : Освіта України, 2010. - 230 с.

Панок В.Г. Психологічна служба : [навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів] / В.Г. Панок. - [2-е вид., стер.]. - Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2013. - 328 с.

Панок В.Г. Прикладна психологія. Теоретичні проблеми : [Монографія] / В.Г. Панок. - К. : Ніка-Центр, 2017. - 188 с.

ПетровскийА.В. История и теория психологии / A.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. - Ростов-на-Дону, 1996. - Т.1. - 464 с.

Пиаже Ж. Избранньїе психологические трудьі / Жан Пиаже. - М. : Просвещение, 1969. - 659 с.

Психологічна служба : Підруч. / [В.Г. Панок (наук. ред.), А.Г. Обухівська, В.Д. Острова та ін.]. - К. : Ніка-Центр, 2016. - 362 с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття / B.А. Роменець, І.П. Маноха. - К. : Либідь, 1998. - 990 с.

Рубинштейн С.Л. Основи общей психологии / C.Л. Рубинштейн. - СПб : Питер, 2002. - 720 с.

Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій за 2015-2016 навчальний рік / [Г орленко В.М., Лунченко Н.В., Мельник А.А. та ін.]. - К. : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2016. - 49 с.

Франкл В. Человек в поисках смьісла / Виктор Франкл. - М. : Прогресс, 1990. - 368 с.

Фрейд 3. Вступ до психоаналізу / З. Фрейд. - К. : Основа, 1998. - 709 с.

Фромм Е. Иметь или бьіть / Ерих Фромм. - К. : Ника-Центр, 1998. - 400 с.

Фурман А.В. Вступ до шкільної практичної психології : [монографія] / А.В. Фурман. - К. ; Донецьк : Ровесник, 1993. - 52 с.

Фурман А. Психологічна служба університету: від моделі до технології / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. - 2013. - №2. - С. 80-104.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування : [Монографія] / А.В. Фурман. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 378 с.

Електронний ресурс: http://psyua.com.ua

Електронний ресурс: www.mon.gov.ua

Електронний ресурс: www.naps.gov.ua

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 488

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.