Психологічні виміри ігрового моделювання у військовій справі

Автор(и)

  • Олег Хайрулін

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2018.01.083

Ключові слова:

невизначеність, світ VUCA, війна, протиборство, суб’єкт життєдіяльності, ігрове моделювання, структурно-функціональна матриця, теорія вчинку, теорія навчальних проблемних ситуацій

Анотація

Війна є особливим станом і процесом життєдіяльності для держави та суспільства, що вимагає виняткового напруження всіх їхніх структур, ресурсів, засобів, функцій і потенціалу. Вона являє собою похідну форму конфлікту, який, своєю чергою, відображає фундаментальні закони та принципи людських відносин, характеризується насиллям, невизначеністю, випадковістю, суперечністю. В культурно-історичному плані атрибутивною еманацією збройної боротьби часто виступає гра, що згодом як вітакультурний феномен набула ознак окультуреної функції війни. Принаймні науково доведено, що гра урівноважує собою агональні прояви між людьми, забезпечує оптимальні форми досягнення мети конфлікту без недоцільних, зайвих втрат учасників протиборства. Сучасні форми вирішення воєнно-політичних суперечностей втілилися у триєдиній “концепції взаємодоповнення жорсткої (hard), м’якої (soft) та розумної (smart) сил”, зміст і процесне наповнення якої відповідають грі, культурній функції війни. Похідні від цієї концепції формати сучасного протиборства – гібридна війна, опосередкована або проксі-війна (proxy warfare, proxywars), асиметрична війна, мережева (мережево-центрична) війна тощо – мають вагомий ігровий складник-функціонал. Його об’єднувальною ознакою є свідоме, довільне зменшення поля застосування класичних, традиційних, конвенційних форм збройної боротьби з одночасним збільшенням невійськових, нетрадиційних, неконвенційних, іррегулярних, непередбачених міжнародним правом війни форм воєнно-політичного впливу. За стратегічними прогнозами фахівців у майбутньому вірогідність “опосередкованих воєн” (proxywars) зростатиме, асиметричні методи ведення протиборства набуватимуть першочергового значення. Сучасне та майбутнє протистояння відбуватимуться за принципами компліментарності, функціонального доповнення параметрів ситуації і властивостей суб’єкта; пріоритету шляхів найменшого спротиву; безперервності діяння і  непрямих, прихованих, асиметричних дій, що свідчить про глибоке взаємопроникнення східної та західної культур. При цьому принцип непрямої, прихованої, асиметричної дії є формоутворювальним для сучасної військової справи, що посилює соціокультурну значущість гри як атрибуту протиборства. За таких умов збройне протиборство тяжітиме до ситуаційного обрання сторонами конфлікту найбільш оптимальних засобів тиску на супротивника, до швидких змін у використанні усього діапазону засобів – від відкритого озброєного насилля до прихованих дій та культурно-економічного шантажу. Базисом такої логіки є важливість досягнення рівноваги між мінімізацією ресурсів і максимізацією здобутків суб’єкта боротьби. Його самоорганізація у часопросторі нерівного протиборства має відповідати ситуаційній мапі конфлікту, хронотопу подій реального протистояння. Структура діяльності суб’єкта протиборства умовно складається із зовнішньо суб’єктної діяльності (активності та ініціативі суб’єкта-актора) та внутрішньо суб’єктної (рефлексії). Центральну ланку першої становить сукупність заходів створення у ворога ілюзій сприймання обстановки протистояння; спотворення його мисленнєвих картин дійсності, продукування ілюзій антиципації, тоді як серцевинну ланку другої – збереження емоційної рівноваги та високої когнітивної, рефлексивної компетентності суб’єктів конфронтаційної боротьби. Психологічну структру цієї боротьби доцільно методологічно відтворити у формі таксономічно здійснюваного цикл вчинення за чітко визначеними етапами. Аспекти-етапи такого вчинення за найкращих обставин функціонально відповідають рівневій еволюції процесу розв’язування ситуації протиборства від початку формування ризиків через їх осмислення, збільшення очевидності проблемності і до стабілізації конфліктної ситуації, її зняття та первинної і вторинної рефлексії здійсненого. Висока швидкість циклу дій суб’єкта військового конфлікту, перевага точності його оцінок і вчинкових реакцій відносно етапів власних діянь й адекватне прогнозування циклу.

 

War is a special state condition/circumstance and a process for the state and for a society. It requires an exceptional strain exertion of all the elements and functions of their potential. As a phenomenon, war is a derivative form of a conflict. The conflict has a fundamental significance importance for human relations and is characterized by violence, uncertainty, contingency and contradictions. In the cultural-historical plan aspect, the play game of attribution is often attributed to the emanation of armed struggle. The game is a phenomenon that in due course acquired the signs of the cultural function of war. The game balances the truculent manifestations between people, provides optimal forms of conflict resolution without inexpedient loss of resources of the participants in the confrontation. Modern forms of solving military-political contradictions were embodied in the triune “concept of a hard, soft and intelligent force.” The content and processes of this concept are playful in nature. Formats of modern confrontation: hybrid war, mediated or proxy war, asymmetric war, network (network-centric) war, etc., have a game functional. Its unifying feature is a conscious, deliberate premeditated reduction in the use of classic, traditional, conventional forms of armed struggle with a simultaneous increase in non-military, non-conventional, irregular, unforeseen international law of war forms of military and political influence. According to the strategic forecasts of specialists the probability of mediated wars will increase  in the future. Asymmetric methods of confrontation will be of primary importance. Modern and future confrontation will be carried out on the principles of complementarity, the functional complement of the elements of the situation with the qualities of its subject and vice versa. Also the priority of the paths of least resistance will be important; continuity of action and the principle of an indirect, secretive, asymmetric action. This indicates the final interpenetration of eastern and western cultures. The principle of indirect, secretive, asymmetric action is form-building formative for modern military affairs. This reinforces the importance of the game as an attribute of confrontation. In such conditions armed confrontation tends to situations when conflicting sides select the most effective ways of influencing the enemy. Also armed confrontation has a tendency to the accelerated changes in the use of the entire range of means – from open armed violence to covert acts and cultural and economic impacts. The basis of such logic is contained in the balance between minimizing resources and maximizing the achievements of the subject of the struggle. Self-organization of such a subject must correspond to the situation, the chronotope of the event process of confrontation. The structure of the activity of the subject of confrontation conditionally consists of external-subject activity (the activity of the subject-actor) and internal-subject activity or reflection. The outer-subject center of activity is a set of measures to create an illusion of the opponent’s perception of the confrontation situation. Also here is the distortion of his thinking in a conflict situation and the creation of illusions of anticipation. The internal-subject center of activity is the saving of emotional balance and high cognitive, reflective competence of the subject in the process of conflict. It is expediently to build the structure of its participation in the confrontation taxonomically as a cycle of action according to the certain stages. The aspects (or stages) of the action should functionally correspond to a certain level of resolution of the confrontation situation from the beginning of the risks formation of the problem through the strengthening of its evidence to stabilizing the conflict situation and its accomplishment. The high speed of the subject’s cycle of actions and the prevalence of the accuracy of his assessments and reactions in relation to his own cycle and the opponent’s cycle provides an advantage over the opponent and increases the chances to gain victory in the confrontation.

Біографія автора

  • Олег Хайрулін
    кандидат психологічних наук, доцент гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, науковий кореспондент НДІ методології та освітології Тернопільського національного економічного університету, постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, генерал-майор запасу, м. Київ

Посилання

Академік Роменець : творчість і праці: зб. ст. / упоряд. П. А. М’ясоїд; відп. ред. Л. О. Шатирко. – К.: Либідь, 2016. – 272 с.

Арриан. Тактическое искусство / Арриан; пер., коммент., вступ. статьи А. К. Нефёдкина. – СПб. : Факультет филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2010. – 286 с. – (Fontes scripti antiqui).

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих отношений / Э. Берн; пер. с англ., предисл. и прим. А. И.Фета. – Philosophical arkiv, Sweden, 2016. –164 с.

Біла книга антитерористичної операції на Сході України (2014–2016) / під ред. І. С. Руснака. – К.: НУОУ, 2017. – 251 с.

Вайнер А. Я. О противоборстве в сфере управления / А.Я. Вайнер // Военная мысль. – 1990. – №9. – С. 18–23.

Ветренко И. А. Игровые практики в политическом процессе : [монографія] / И. А. Ветренко. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 176 с.

ВП3.0. Військовий Посібник 3.0 Операції. – К.: Генеральний Штаб Збройних Сил України, 2016.

Военно-психологический словарь-справочник / под общ. ред. Ю. П. Зинченко. – М.: ИД Куприянова / Общество психологов силовых структур, 2010. – 592 с.

Герасимов В. По опыту Сирии / В. Герасимов // Военно-промышленный курьер (ВПК). Ассоциация военно-промышленных компаний. – 2016. – № 9. – С. 5.

Голосов Р. А, Сабуров Г.И., Шевелев Э. Г., Харламов Н. Н. К теории боевых систем / Р. А. Голосов соавт. // Военная мысль. – 1990. – №9. – С. 24–33.

Горбулін В. П. Інформаційні операції та безпека суспільства : загрози, протидія, моделювання : [монографія] / В. П. Горбулін, О. Г. Додонов, Д. В. Ланде. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 164 с. – Бібліогр.: с. 153–162.

Диксит А. Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни / Авинаш Диксит и Барри Нейлбафф; пер. с англ. Н. Яцюк. – 2-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 464 с.

Драгомиров М. И. Избранные труды. Вопросы воспитания и обучения войск: [монографія] / М. И. Драгомиров; под. ред. Л. Г. Бескровного. – Военное узд. МО СССР, 1956. – 686 с.

Зенгер Х. фон. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать / Х. фон Зенгер. – М: Изд-во Эксмо, 2004. – Т.1. – 512 с.; Т.2. – 1024 с.

Ивлев А. А. Основы теории Бойда. Направления развития, применения и реализации : [монографія] / А.А. Ивлев. – М., 2008. – 64 с.

Казанцев А. А. “Большая игра” с неизвестными правилами : Мировая политика и Центральная Азия / А. А. Казанцев. – М: Фонд “Наследие Евразии”, 2008. – 248 с.

Китайское искусство войны. Постижение стратегии. Чжугэ Лян и Лю Цзи / сост. и ред. Т. Клири; пер. с англ. Р.В. Котенко. – 2-е изд. – СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2012. – 256 с.

Клименко С. Теория и практика ведения “гибридных войн” (по взглядам НАТО) 2015 / С. Клименко // Зарубежное военное обозрение. – 2015. – № 5. – С. 109–112.

Криппендорф К. 36 стратегий для победы в эпоху конкуренции / К. Криппендорф; пер. с англ. – СПб.: Питер. 2005. – 256 с.

Культура военного мышления / под ред. Ф. Ф. Гайворонского и М. И. Галкина. – М.: Воениздат, 1991. – 287 с.

Лобов В. Н. Военная хитрость в истории войн / В.Н. Лобов. – М.: Воениздат, 1988. – 192 с., 16 л. ил.

Мак-Кинси Дж. Введение в теорию игр : [монографія] / Дж. Мак-Кинси. – М.: Гос. изд. физико-математ. лит., 1960. – 420 с.

Мягкая сила. Мягкая власть. Междисциплинарный аналіз : [колл. Монографія] / под ред. Е.Г. Борисовой. – М.: ФЛИНТА, Наука, 2015. – 230 с.

Най Дж. С. Будущее власти. Как стратегия умной силы меняет ХХІ век: [монографія] / Дж. С. Най. – М.: АСТ, 2014. – 448 с.

Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки: [монографія] / под ред. А. И. Подберезкина, К. П. Боришполец. – М. : МГИМО-Университет, 2014. – 874 с.

Олефір В. О. Психологія саморегуляції суб’єкта діяльності : дис… доктора психологічних наук: 19.00.01 / В.О. Оліфер. – Харків, 2016. – 428 с.

Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия : Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер; пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

Постников А. В. “Большая игра в Азии” против России : история и современность : [монографія] / А. В. Постников. – Чита : ЗабГУ, 2015. – 77 с.

Роменець В. А. Вчинок і постання канонічної психології // Людина. Суб’єкт. Вчинок. Філософско-психологічні студії / за ред. В. О. Татенка. – К.: Либідь, 2006. – С. 11–36.

Татенко В. О. Від редактора // Людина. Суб’’єкт. Вчинок. Філософско-психологічні студії / за ред. В.О. Татенка. – К., Либідь, 2006. – С. 6–10.

Савин Л. В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию: [монографія] / Л.В. Савин. – М.: Евразийское движение, 2011. – 130 с.

Сергеев Е. Ю. “Большая игра” в российско-британских отношениях второй половины XIX – начала ХХ века: новый вигляд / Е.Ю. Сергеев // Российская история. – 2011. – № 5. – С. 4.

Китайская философия : Энциклопедический словарь / РАН. Инт-т Дальнего Востока; гл.ред. М. Л. Титаренко. – М.: Мысль. 1994. – 573 с.

Солонько И. В. Феномен концептуальной власти : социально-философский анализ: [монографія] / И. В. Солонько. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2011. – 304 с.

Сунь-цзы. Искусство войны / под ред. Томаса Клири. перев. с англ. – М.: Изд. “София”, 2013. – 224 с., илл.

Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Неизвестный Пржевальский / ван дер Ойе Д. Схиммельпеннинк // Ариаварта. – 1997. – № 1. – С. 207–226.

Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Агенты Империи? Русское географическое общество и Большая игра / ван дер Ойе Д. Схиммельпеннинк. Геополитические аспекты изучения Центральной Азии. – С. 383–392.

Теплов Б. М. Избранные труды: в 2-х т. / Б. М. Теплов. – М.: Педагогика, 1985. – Т.1. – 328 с.

Теория прогнозирования и принятия решени: [учеб. пос.]; под ред. С.А. Саркисяна. – М., Высшая школа”, 1977. – 350 с.

Труды научно-исследовательского отдела Института военной истории. – Т. 9. Кн. 1. Обеспечение национальных интересов России в Арктике / Зап. воен. округ, Воен. акад. Ген. штаба Вооружен. Сил Рос. Федерации, Ин-т воен. истории, Гос. по-лярн. акад. – С-Пб.: Политехника-сервис, 2014. – 218 с.

Филимонов Г. Ю. Технологии “мягкой” силы на вооружении США: ответ России : [монографія] / Г.Ю. Филимонов, О.Г. Карпович, А.В. Манойло. – М.: РУДН, 2015. – 581 с.

Философы из Хуайнани / Хуайнаньцзы; пер. Л.Е. Померанцевой; сост. И.В. Ушаков. – М: Мысль, 2004. – 430 с. – (Философское наследие).

Фурман А. В. Навчальна проблемна ситуація як об’єкт психологічного пізнання / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2007. – №1. – С. 9–80.

Фурман А. В. Теорія навчальних проблемних ситуацій: психолого-дидактичний аспект: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. – Тернопіль: Екон. думка, 2007. – 164 с.

Фурман А. В. Ідея і зміст професійного методологування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 378 с.

Фурман А. В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – №3. – С. 72–85.

Фурман А. В. Ґенеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2013. – №4. – С. 18–36.

Фурман А. В. Циклічно-вчинкова модель гри як онтофеноменальної данності / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2014. – №4. – С. 24–63.

Хайрулін О. М. Значеннєво-смисловий горизонт невизначеності як психологічної категорії / Олег Хайрулін // Психологія і суспільство. – 2017. – №4. – С. 56–81.

Хайрулін О. М. Світ невизначеності та ігрове моделювання суб’єкта (контури дослідницької програми) / Олег Хайрулін // Вітакультурний млин. – 2018. – Модуль 20. – С. 67–75.

Хайрулін О. М. Теорія “фокальної точки” (Т. Шеллінг) та теорія “перспектив” (Д. Канеман) як основа розвитку рефлексивної компетентності українського офіцера / Олег

Хайрулін // Збірник наукових праць НАОУ. – 2016. – №1. – С. 133–139.

Хайрулін О. М. Теоретико-психологічний аналіз змісту категорійного поняття “гра” / Олег Хайрулін // Психологія і суспільство. – 2017. – №3. – С. 32–50.

Хёйзинга Й. Homo ludens. Человек играющий / Йохан Хёйзинга; сост. предисл. и пер. с нидерл. Д.В. Сильвестрова; коммент., указатель Д.Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 416 с.

Хопкирк П. Большая игра против России : Азиатский синдром / П. Хопкирк; пер. с анг. И.И. Кубатько. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 640 с: ил. – (Мир тайных войн).

Хрипко В. В. Феномен игры в военном обучении / В.В. Хрипко. – М.: ВАФ, 1998. – 140 с.

Хромов А. Б. Пятифакторный опросник личности : [уч.-метод. пос.] / А.Б. Хромов. – Курган: Изд-во Курганского гос. университета, 2000. – 23 с.

Чорний В. С. Військова організація України : становлення та перспективи розвитку : [монографія] / Віталій Сергійович Чорний. – Ніжин: ТОВ Вид. “Аспект-Поліграф”, 2009. – 368 с.

Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Томас Шеллинг; пер. с англ. Т. Даниловой; под ред. Ю. Кузнецова, К. Сонина. – М.: ИРИСЭН, 2007. – 366 с. – (Серия “Международные отношения”)

Шерр Дж. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение: российское влияние за рубежом / Дж. Шерр; пер. с англ. – Королевский институт международных отношений Chatham House, Центр Разумкова. – К.: Заповіт, 2013. – 152 с.

Щедровицкий Г. П. Организационно-деятельностная игра. Сборник текстов [текст] (1) / Из архива Г.П. Щедровицкого. – Т. 9. (1). – М.: Наследие ММК, 2004. – 288 с.

AJP-01(B) – ALLIED JOINT DOCTRINE is a NATO UNCLASSIFIED publication. The agreement of nations to use this publication is recorded in STANAG 2437.

AJP-3(B) -ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE CONDUCT OF OPERATIONS is a NON-CLASSIFIED publication. The agreement of nations to use this publication is recorded in STANAG 2490.

Amos C. Fox and Andrew J. Rossow, Making Sense of Russian Hybrid Warfare: A Brief Assessment of the Russo–Ukrainian War, The Institute of Land Warfare, ASSOCIATION OF THE UNITED STATES ARMY, LAND WARFARE PAPER No. 112, March 2017, 23 p.

Cline R. S. World power assessment: A calculus of strategic drift. Washington: Center for Strategic and International Studies, Georgetown University. 1975.

Fleming Brian P. The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Planning and the Advent of Unrestricted Operational Art. – Fort Leavenworth, KS: U.S. Army School of Advanced Military Studies (SAMS), U.S. Army Command & General Staff College, 2011.

Nye J. (Jr.) Soft Power: The Means to Success in World Politics. NY: Public Affairs, 2004.

Nye Joseph S. Bound to lead : the changing nature of American power. Basic Books, 1990. 167 p.

Nye J. The future of Power / J Nye. – New York: Public Affairs, 2011. – 320 c.

Roselle L., Miskimmon A., O‘Loughlin B. Strategic Narrative : A New Means to Understand Soft Power // Media, War & Conflict 2014, Vol. 7(1). PP. 70–84.

John O.P., & Srivastava S. (1999). The Big-Five trait taxonomy : History, measurement, and theoretical perspectives. In L.A. Pervin & O.P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (Vol. 2, pp. 102–138). New York: Guilford Press.

USMA Academic Program (Redbook) Аcademic program class of 2015 Curriculum and Course Descriptions office of the dean West Point, New York, 2012. – 493p. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.usma.edu/curriculum/RedBook/AY13_RedBook.pdf.

REFERENCES

Akademіk Romenets : tvorchіst і pratsі : zb. st. / uporyad. P.A. M’yasoYid; vIdp. red. L.O. Shatirko. – K.: LibId, 2016. – 272 s.

Arrian. Takticheskoe iskusstvo / Arrian; per., komment., vstup. stati A. K. NefYodkina. — SPb. : Fakultet filologii i iskusstv SPbGU; Nestor-Istoriya, 2010. — 286 s. — (Fontes scripti antiqui).

Bern E. Igryi, v kotoryie igrayut lyudi. Psihologiya chelovecheskih otnosheniy / E. Bern; per. s angliyskogo, predislovie i primechaniya A.I.Feta —Philosophical arkiv, Sweden, 2016. — 164 s.

Bіla kniga antiteroristichnoYi operatsіi na Shodі Ukraіini (2014–2016). / pId red.. Rusnaka I.S. – K..: NUOU, 2017. – 251 s.

Vayner A. Ya. O protivoborstve v sfere upravleniya / A.Ya. Vayner // Voennaya myisl. Ezhemesyachnyiy voenno-teoreticheskiy zhurnal Ministerstva oboronyi Soyuza SSR. – 1990. – #9. – S. 18-23.

Vetrenko I. A. Igrovyie praktiki v politicheskom protsesse : monografiya / I.A. Vetrenko. – Omsk: Izd-vo Om. gos. un-ta, 2009. – 176 s.

VP3. 0. VIyskoviy PosIbnik 3. 0 OperatsIYi. — K.: Generalniy Shtab Zbroynih Sil UkraYini, 2016.

Voenno-psihologicheskiy slovar-spravochnik / pod obsch. red. Yu. P. Zinchenko. M.: ID Kupriyanova / Obschestvo psihologov silovyih struktur, 2010. – 592 s.

Gerasimov V. Po opyitu Sirii. / V. Gerasimov // Voenno-promyishlennyiy kurer (VPK). Obscherossiyskaya ezhenedelnaya gazeta. Assotsiatsiya voenno-promyishlennyih kompaniy. – 2016. – # 9. – S. 5.

Golosov R. A, Saburov G. I., Shevelev E. G., Harlamov N. N. K teorii boevyih sistem. / R. A. Golosov soavt. // Voennaya myisl. Ezhemesyachnyiy voenno-teoreticheskiy zhurnal Ministerstva oboronyi Soyuza SSR. 1990. – #9. – S. 24-33.

GorbulIn V. P. InformatsIynI operatsIYi ta bezpeka suspIlstva : zagrozi, protidIya, modelyuvannya : monografIya / V.P. GorbulIn, O.G. Dodonov, D.V. Lande. – K.: IntertehnologIya, 2009. – 164 s. – BIblIogr.: s. 153-162.

Diksit A. Teoriya igr. Iskusstvo strategicheskogo myishleniya v biznese i zhizni / Avinash Diksit i Barri Neylbaff; per. s angl. N. Yatsyuk. – 2-e izd. – M.: Mann, Ivanov i Ferber, 2016. – 464 s.

Dragomirov M.I. Izbrannyie trudyi. Voprosyi vospitaniya i obucheniya voysk : monografIya / Pod. red. L.G.Beskrovnogo. Voennoe izdatelstvo MO SSSR. – 1956 g. – 686 s.

Zenger H. fon. Stratagemyi. O kitayskom iskusstve zhit i vyizhivat. TT. 1, 2. — M: Izd-vo Eksmo, 2004. — 512 s, 1024 s.

Ivlev A. A. Osnovyi teorii Boyda. Napravleniya razvitiya, primeneniya i realizatsii.// Monografiya / Moskva – 2008 – 64 s.

Kazantsev A. A. “Bolshaya igra” s neizvestnyimi pravilami : Mirovaya politika i Tsentralnaya Aziya. – M: Fond “Nasledie Evrazii”, 2008, – 248 s.

Kitayskoe iskusstvo voynyi. Postizhenie strategii. Chzhuge Lyan i Lyu Tszi / Sostavlenie i red. T. Kliri; Per. s anglyskogo R.V. Kotenko. – 2-e izd. – SPb.: EVRAZIYa, 2012. – 256 s.

Klimenko S. Teoriya i praktika vedeniya “gibridnyih voyn” (po vzglyadam NATO) 2015 / S. Klimenko // Zarubezhnoe voennoe obozrenie. – 2015. – # 5. – S. 109–12.

Krippendorf K. 36 strategiy dlya pobedyi v epohu konkurentsii / Perev. s angl. – SPb.: Piter. 2005. – 256 s.

Kultura voennogo myishleniya / Pod red. F. F. Gayvoronskogo i M. I. Galkina. — M.: Voenizdat, 1991. — 287 s.

Lobov V. N. Voennaya hitrost v istorii voyn. – M.: Voenizdat, 1988. – 192 s., 16 l. il.

Mak-Kinsi Dzh. Vvedenie v teoriyu igr: [monografIya] / Dzh. Mak-Kinsi. Gosudarstvennoe izdatelstvo fiziko-matematicheskoy literaturyi. Moskva. 1960. – 420 s.

Myagkaya sila. Myagkaya vlast. Mezhdistsiplinarnyiy analiz. Kollektivnaya monografiya / Pod red. E.G. Borisovoy. M.: FLINTA, Nauka, 2015. – 230 s.

Nay Dzh. S. Buduschee vlasti. Kak strategiya umnoy silyi menyaet HHI vek.: [monografIya] / Dzh. S. Nay. M.: AST, 2014. – 448 s.

Nekotoryie aspektyi analiza voenno-politicheskoy obstanovki : monografiya / pod red. A. I. Podberezkina, K. P. Borishpolets. Mosk. gos. in-t mezhdunar. otnosheniy (un-t) MID Rossii, tsentr voenno-polit. issledovaniy. — M. : MGIMO–Universitet, 2014. — 874 s.

OlefIr. OlefIr V. O. Psihologiya samoregulyatsiyi sub’Ekta dIyalnostI. Na pravah rukopisu. Disertatsiya na zdobuttya naukovogo stupenya doktora psihologichnih nauk, 19.00.01 – zagalna psihologiya, istoriya psihologii, HarkIv, 2016. – 428 s.

Porter E. Maykl. Konkurentnaya strategiya : Metodika analiza otrasley i konkurentov / Maykl E. Porter; Per. s angl. — M.: Alpina Biznes Buks, 2005. — 454 s.

Postnikov A. V. “Bolshaya igra v Azii” protiv Rossii : istoriya i sovremennost : [monografIya] / A. V. Postnikov. Chita: ZabGU, 2015. – 77 s.

Romenets V. A. Vchinok I postannya kanonIchnoyi psihologIYi // Lyudina. Sub’ekt. Vchinok. Filosofsko-psihologIchnI studIYi / Za red. V.O. Tatenka. – K.: LibId, 2006. – S. 11–36.

Tatenko V. O. VId redaktora // Lyudina. Sub’’Ekt. Vchinok. FIlosofsko-psihologIchnI studIYi / Za red. V.O. Tatenka. – K., Libid, 2006. – S. 6–10.

Savin L. V. Setetsentrichnaya i setevaya voyna. Vvedenie v kontseptsiyu : [monografIya] / L. V. Savin. M.: Evraziyskoe dvizhenie, 2011. – 130 S.

Sergeev E. Yu. “Bolshaya igra” v rossiysko-britanskih otnosheniyah vtoroy polovinyi XIX – nachala XX veka : novyiy vzglyad // Rossiyskaya istoriya. 2011. # 5. S. 4.

Kitayskaya filosofiya : Entsiklopedicheskiy slovar / RAN. Int-t Dalnego Vostoka; gl.red. M.L. Titarenko. — M.: Myisl. 1994. — 573 s.

Solonko I. V. Fenomen kontseptualnoy vlasti : sotsialno-filosofskiy analiz: monografiya / I. V. Solonko — 3-e izd., pererab. i dop. — M. 2011. — 304 s.

Sun-tszyi. Iskusstvo voynyi / pod redaktsiey Tomasa Kliri. perev. s angl. — M.: Izdatelstvo “Sofiya”, 2013 . — 224 s., ill.

Shimmelpennink van der Oye D. Neizvestnyiy Przhevalskiy / Shimmelpennink van der Oye D. // Ariavarta. – 1997. – # 1. – S. 207-226.

Shimmelpennink van der Oye D. Agentyi Imperii? Russkoe geograficheskoe obschestvo i Bolshaya igra / Shimmelpennink van der Oye D. Geopoliticheskie aspektyi izucheniya Tsentralnoy Azii. – S. 383-392.

Teplov B. M. Izbrannyie trudyi : v 2-h t. T. I – M.: Pedagogika, 1985. – 328 s.

Teoriya prognozirovaniya i prinyatiya resheniy. Ucheb. Posobie. Pod red. S.A. Sarkisyana. M., “Vyissh. shkola”, 1977. – 350 s.

Trudyi nauchno-issledovatelskogo otdela Instituta voennoy istorii. T. 9. Kn. 1. Obespechenie natsionalnyih interesov Rossii v Arktike / Zap. voen. okrug, Voen. akad. Gen. shtaba

Vooruzhen. Sil Ros. Federatsii, In-t voen. istorii, Gos. po-lyarn. akad.– Sankt-Peterburg : Politehnika-servis, 2014. – 218 s.

Filimonov G. Yu. Tehnologii “myagkoy” silyi na vooruzhenii SShA: otvet Rossii : monografiya / G. Yu. Filimonov, O. G. Karpovich, A. V. Manoylo. – Moskva : RUDN, 2015. – 581 s.

Filosofyi iz Huaynani / Huaynantszyi, per L E Pomerantsevoy. Sost I V Ushakov – M: Myisl, 2004 – 430 s – (Filosofskoe nasledie).

Furman A. V. Navchalna problemna situatsIya yak ob’Ekt psihologIchnogo pIznannya / AnatolIy V. Furman // PsihologIya I suspIlstvo. – 2007. – #1. – S. 9–80.

Furman A. V. TeorIya navchalnih problemnih situatsIy : psihologo-didaktichniy aspekt: [monografIya] / AnatolIy Vasilovich Furman. TernopIl: Ekon. Dumka. 2007. – 164 s.

Furman A. V. Ideya i zmist profesiynogo metodologuvannya : [monografiya] / Anatoliy Vasilovich Furman. – Ternopil: TNEU, 2016. – 378 s.

Furman A. V. Paradigma yak predmet metodologіchnoyi refleksiyi / Anatoliy V. Furman // Psihologіya і suspIlstvo. – 2013. – #3. – S. 72–85.

Furman A. V. Geneza nauki yak globalna doslIdnitska programa : tsiklIchno-vchinkova perspektiva / Anatoliy V. Furman // Psihologiya isuspilstvo. – 2013. – #4. – S. 18–36.

Furman A. V. Tsiklichno-vchinkova model gri yak ontofenomenalnoyi dannosti / Anatoliy V. Furman // PsihologIya I suspIlstvo. – 2014. – #4. – S. 24–63.

Hayrulin O. M. ZnachennEvo-smisloviy gorizont neviznachenosti yak psihologichnoi kategorii / Oleg Hayrulin // PsihologIya I suspIlstvo. – 2017. – #4. – S. 56–81.

HayrulIn O. M. SvIt neviznachenostI ta Igrove modelyuvannya sub’Ekta (konturi doslIdnitskoYi programi) / Oleg HayrulIn // VItakulturniy mlin. – 2018. – Modul 20. – S. 67–75.

HayrulIn O. M. TeorIya “fokalnoYi tochki” (T. ShellIng) ta teoriya “perspektiv” (D. Kaneman) yak osnova rozvitku refleksivnoYi kompetentnosti ukrayinskogo ofItsera / Oleg Hayrulin // Zbirnik naukovih prats NAOU. – 2016. – #1. – S. 133–139.

Hayrulin O. M. Teoretiko-psihologIchniy analIz zmIstu kategoriynogo ponyattya “gra” / Oleg HayrulIn // Psihologiya i suspilstvo. – 2017. – #3. – S. 32–50.

Hyoyzinga Y. Homo ludens. Chelovek igrayuschiy / Yohan Hyoyzinga; sost. predisl. i per. s niderl. D.V. Silvestrova; komment., ukazatel D.E. Haritonovicha. SPb.: Izd-vo Ivana Limbaha, 2011. – 416 s.

Hopkirk P. Bolshaya igra protiv Rossii : Aziatskiy sindrom / P. Hopkirk; per. s ang. I.I. Kubatko. – M.: RIPOL KLASSIK, 2004. – 640 s: il. – (Mir taynyih voyn).

Hripko V. V. Fenomen igryi v voennom obuchenii / V.V. Hripko. – M.: VAF, 1998. – 140 s.

Hromov A. B. Pyatifaktornyiy oprosnik lichnosti : [uch.-metod. pos.] / A. B. Hromov. – Kurgan: Izd-vo Kurganskogo gos. universiteta, 2000. – 23 s.

Chorniy V. S. VIyskova organIzatsIya UkraYini : stanovlennya ta perspektivi rozvitku : [monografIya] / VItalIy Sergiyovich Chorniy. – NIzhin: TOV Vid. “Aspekt-PolIgraf”, 2009. – 368 s.

Shelling T. Strategiya konflikta / Tomas Shelling; per. s angl. T. Danilovoy; pod red. Yu. Kuznetsova, K. Sonina. – M.: IRISEN, 2007. – 366 s. – (Seriya “Mezhdunarodnyie otnosheniya”)

Sherr Dzh. Zhestkaya diplomatiya i myagkoe prinuzhdenie : rossiyskoe vliyanie za rubezhom / Dzh. Sherr; per. s angl. – Korolevskiy institut mezhdunarodnyih otnosheniy Chatham House, Tsentr Razumkova. – K.: ZapovIt, 2013. – 152 s.

Schedrovitskiy G. P. Organizatsionno-deyatelnostnaya igra. Sbornik tekstov [tekst] (1) / Iz arhiva G.P. Schedrovitskogo. – T. 9. (1). – M.: Nasledie MMK, 2004. – 288 s.

AJP-01(B) – ALLIED JOINT DOCTRINE is a NATO UNCLASSIFIED publication. The agreement of nations to use this publication is recorded in STANAG 2437.

AJP-3(B) -ALLIED JOINT DOCTRINE FOR THE CONDUCT OF OPERATIONS is a NON-CLASSIFIED publication. The agreement of nations to use this publication is recorded in STANAG 2490.

Amos C. Fox and Andrew J. Rossow, Making Sense of Russian Hybrid Warfare: A Brief Assessment of the Russo–Ukrainian War, The Institute of Land Warfare, ASSOCIATION OF THE UNITED STATES ARMY, LAND WARFARE PAPER No. 112, March 2017, 23 p.

Cline R. S. World power assessment: A calculus of strategic drift. Washington: Center for Strategic and International Studies, Georgetown University. 1975.

Fleming Brian P. The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Planning and the Advent of Unrestricted Operational Art. – Fort Leavenworth, KS: U.S. Army School of

Advanced Military Studies (SAMS), U.S. Army Command & General Staff College, 2011.

Nye J. (Jr.) Soft Power: The Means to Success in World Politics. NY: Public Affairs, 2004.

Nye Joseph S. Bound to lead: the changing nature of American power. Basic Books, 1990. 167 p.

Nye. J. The future of Power / J Nye. – New York : Public Affairs, 2011. – 320 c.

Roselle L., Miskimmon A., O‘Loughlin B. Strategic Narrative : A New Means to Understand Soft Power // Media, War & Conflict 2014, Vol. 7(1). PP. 70–84.

John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait taxonomy : History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality : Theory and research (Vol. 2, pp. 102–138). New York : Guilford Press.

USMA Academic Program (Redbook) Academic program class of 2015 Curriculum and Course Descriptions office of the dean West Point, New York, 2012. – 493p. [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.usma.edu/curriculum/RedBook/AY13_RedBook. pdf

Завантаження

Опубліковано

2018-07-04

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 356

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.