СУБ'ЄКТНО-ВЧИНКОВИИ ВИМІР ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Вікторія Шульга

Ключові слова:

особистість, сучасна психологія виховання, суб’єктно-вчинкова парадигма, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, спільний учинок

Анотація

У статті висвітлюються результати дослідження можливостей застосування у практиці освітнього процесу суб’єктно-вчинкового підходу до виховання особистості учня. Викладено основи психолого-пе-дагогічної технології виховання на засадах спільного вчинку дорослих та дітей.

Біографія автора

  • Вікторія Шульга
    магістр психології, заступник директора гімназії імені Івана Франка, аспіранка Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, м. Канів

Посилання

Бахтияров О.Г. Деконцентрация. - K.: Ника-Центр, 2004. - 126 с.

Бех ІД. Виховання особистості: У 2 кн. - Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-техно-логічні засади: Навч.-метод. вид. - K.: Либідь, 2003. -280 с.

Дьяконов Г. Спілкування і взаємодія: діалогічний підхід // Соціальна психологія. - 2004. - № 3 (5). - C. 82-96.

Козлов В.В. Психотехнологии измененных состояний сознания. Личностный рост. Методы и техники. -М., 2001. - 384 с.

Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / За заг. ред. В.О. Татенка. - K.: Либідь, 2006. - 360 с.

Макъ-Дауголль У. Основные проблемы социальной психологии: пер. с 4-го англ. изд. М.Н. Смирновой, под ред. Н.Д. Виноградова. - М.: Космосъ, 1916. - 282 с.

Основи фрактальної психології: Проект психо-екологічного оновлення / За ред. О.А. Донченко. - К.: Міленіум, 2006. - 472 с.

Проблема субъекта в психологической науке /Отв. ред. А.В. Брушлинский, М.И. Воловикова, В.Н. Дружинин. - М.: Издательство “Академический Проект”, 2000. - 340 с.

Татенко В. О. Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями у світлі суб’єктно-вчинко-вого підходу // Наукові студії із соціальної та політичної психології: Зб. статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д. Максименко, М.М. Слюсаревський та ін. - K.: Міленіум,

- Вип. 16 (19). - С. 127-141.

Татенко В.О. Соціальна психологія впливу: Монографія. - K.: Міленіум, 2008. - 216 с.

Татенко В.О. Сучасна психологія: теоретично-методологічні проблеми: Навч. посібник. - K.: Вид-во нац. авіац. ун-ту “НАУ-друк”, 2009. - 288 с.

ЦзенН.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. - М., 1988. - 272 с.

Школа вчинку: від теорії до практики: наук.-ме-тод. посібник / За заг. ред. В.Д. Шульги. - Черкаси: видавництво ЦНТІ, 2011. - 296 с.

Школа вчинку як модель школи майбутнього: наук.-метод. посібник / За заг. ред. В.Д. Шульги. - Черкаси: Вид. ЧОІПОПП, 2008. - 300 с.

Шульга В. Корекція вчинків підлітка: Тренінг. -К.: Шк. світ, 2007. - 112 с.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 368

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.