МАЙБУТНЄ ПРОЕКТИВНИХ МЕТОДИК: РЕФЛЕКСІЯ ПРИХОВАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Автор(и)

  • Юрій Максименко
  • Анатолій А. Фурман

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.03.051

Ключові слова:

глибинна психологія, психодіагностика, проективні методи обстеження, колірні тести, латеральна організація особистості, особистіший профіль, функціональна асиметрія мозку, Г. Роршах, М. Люшер, Г. Фрілінг

Анотація

У статті проаналізовано постання проективних методів обстеження психічних особливостей особистості на підвалинах глибинної психології. Доведено, що суб’єктивний простір бажань, думок, ідей і переживань людини є засадничим у тлумаченні проективних засновків її психічної активності як суб’єкта життєдіяльності. Аргументована виняткова роль у розпізнанні людського єства проективного підходу, що слугує отриманню структурно-кількісної інформації про індивідуальні системи значень об’єктних категорійних ознак-рис особи, котрі породжують унікальний осо-бистісний світ. Обґрунтована доцільність використання проективних методів обстеження у рамках системного бачення особистішого профілю, що залежить від латеральної організації внутрішнього світу конкретної особи й особливостей функціональної асиметрії людського мозку.

 

The article analyzes the development of projective methods for the examination of psychic personality traits on the foundations of deep psychology. It is proved that the subjective space of desires, thoughts, ideas and experiences of the human is fundamental in the interpretation of the projective foundations of its mental activity as a subject of life activity. The expediency of using projective methods of examination in the framework of the system vision of a personal profile, which depends on the lateral organization of the inner world of a particular person and the features of functional asymmetry of the human brain, is substantiated.

Біографії авторів

  • Юрій Максименко
    доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної і диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, член редакційної колегії і постійний автор журналу “Психологія і суспільство”, м. Одеса
  • Анатолій А. Фурман
    кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник НДІ методології та освітології Тернопільського національного економічного університету, доцент кафедри соціальної роботи та кадрового менеджменту Одеського національного політехнічного університету, член редакційної колегії журналу “Психологія і суспільство”, м. Одеса

Посилання

Акимова М.К. и др. Психологическая диагностика / под ред. М.К. Акимовой. - СПб.: Питер, 2005. - 304 с.

Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория / Б.И. Белый. - СПб.: Дорваль, 1992. - 200 с.

Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию / Леонид Фокич Бурлачук. - К.: Ника-Центр, 1997. - 128 с. - (Серия “Новейшая психология”; Выш. 3).

Измайлов Ч.А. Психофизиология цветового зрения / Ч.А. Измайлов, Е.Н. Соколов, А.М. Черно-ризов. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 206 с.

Люшер М. Цвет вашего характера / М. Люшер; Тайны почерка / Д. Сара; пер. с англ. - М.: Вече, Персей, АСТ, 1996. - 400 с. - (Self-Help).

Максименко Ю. Комп’ютерна діагностика у психології / Юрій Максименко // Психологія і суспільство. - 2007. - №4. - С. 56-72.

Максименко Ю.Б. Функциональная асимметрия мозга человека: метод. пос. по курсу “Нейропсихология” / Ю.Б. Максименко. - Донецк: Ип и П, 1998. - 8 с.

Максименко Ю.Б. Цветовая символика в экспериментально-психологических исследованиях: В помощь практическим психологам: [уч. пос.] / Ю.Б. Максименко. - Донецк: Изд-во “Эра Психологии”, 1997. - 81 с.

Роршах Г. Психодиагностика: методика и результаты диагностического эксперимента по исследованию восприятия (истолкование случайных образов) / Герман Роршах; пер. с нем. В.И. Николаева. - М.: Когито-Центр, 2003. - 336 с. - (Классики психологии).

Фрилинг Г. Человек - цвет - пространство / Г. Фри-линг, К. Ауэр; пер. с нем. - М.: Стройиздат, 1973. - 141 с.

Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір: [монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. - Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 312 с.

Фурман А.А. Ціннісно-орієнтаційний портрет фахівця-психолога: від моделі до індивідуальних інваріантів / Анатолій А. Фурман // Психологія і суспільство. - 2012. - № 1. - С. 118-127.

Фурман А.В. Обґрунтування системи базових концептів психологічної діагностики / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2007. - №4. - С. 39-55.

Фурман А.В. Психодіагностика: навч.-метод. модульний комплекс із дисципліни / Анатолій В. Фурман. - Тернопіль, 2011. - 78 с.

Фурман А.В. Психодіагностика особистішої адаптованості: [наук. вид.] / Анатолій В. Фурман. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 198 с.

Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение / Д. Хьюбел; пер. с англ. - М.: Мир, 1990. - 239 с.

Завантаження

Як цитувати

Максименко, Юрій, and Анатолій А. Фурман. “МАЙБУТНЄ ПРОЕКТИВНИХ МЕТОДИК: РЕФЛЕКСІЯ ПРИХОВАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ”. Психологія і суспільство, no. 3(69), Nov. 2017, pp. 51-58, https://doi.org/10.35774/pis2017.03.051.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 979

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.