ВАРІАТИВНІСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ1 ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Сергій Мусатов

Ключові слова:

буття, особистість, академічна психологія, практико зорієнтована психологія, соціальний портрет особистості, персонологія, концепції особистості, класичний прагматизм, діяльнісна парадигма, психодіагностика, внутрішні умови, психологічна практика

Анотація

Виявляється поширена у характеристиках сутності особистості однобічність, що здебільшого обслуговує ті чи інші пріоритети ідеологічного, політичного чи соціального ґатунку. На матеріалі аналізу феномену варіативності проілюстрована залежність певних концептуальних визначень особистості від метапсихо-логічної позиції їх авторів, а також аргументована недостатність відповідних проекцій у персонологічну практику й пов’язане із цим розщеплення психології особистості на академічну і практичну сфери професійного практикування. Вказане розмежування дається взнаки у діяльності психологів різної спеціалізації: від теоретиків, методологів, експериментаторів, розробників дослідницьких програм, істориків психології та інтерпретаторів її наукових перспектив до практичних психологів, викладачів психології та інших спеціалістів соціальних служб та освітніх закладів. Доведено, що як подібності, так і розбіжності у понятійних визначе-ностях, вказують на нерелевантність пояснювальних підходів до пізнання феномену особистісного буття. Щонайперше в них не розкривається соціальна інст-рументальність та індивідуальний зміст особистості для суб’єкта суспільних відносин. Крім того, підкреслена недосконалість методологічних засобів вивчення особистості у її психологічних, концептуальних витоках. Запропоновано зосередити дослідницьку увагу на визначенні психокультурного призначення особистості як феномену філогенетичної та онтологічної природи, на джерелах і першопричинах її специфіки, тобто проаналізувати її як категорію загального та особливого, а не одиничного.

 

The widespread in the characteristics of personality unilateralism, which mostly deals with certain priorities of ideological, political or social kind, has been revealed. The dependence of certain conceptual definitions of personality from meta-psychological position of its authors has been pointed up and the insufficiency of appropriate projections on personological practice and connected with this splitting of the psychology of personality on the academic and practical spheres has been substantiated. It has been proved that the similarities as well as differences in conceptual definitions point at irrelevance of explanation approaches to the cognition of the phenomenon of personality existence. It has been offered to pay attention of researches on the definition of psycho-cultural destination of a personality as a phenomenon of philo-genetical and ontological nature, on the sources and original factors of its specifics, that is to analyze it as a category of general and special, not as unitary.

Біографія автора

  • Сергій Мусатов

    кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, доктор психології, провідний науковий співробітник лабораторії методології та теорії психології Інституту психології імені Г. Костюка НАПН України, відмінник освіти України, м. Київ

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Соотношение индивидуального и общественного как методологический принцип психологии личности / К.А. Абульханова-Славская// Теоретические проблемы психологии личности. - М.: Наука, 1974. - С. 34-82.

Ананьев Б.Г. О проблемах современного чело-векознания / Б.Г. Ананьев. - М.: Наука, 1977. - 380 с.

Асмолов А.Г. О предмете психологии личности /

А.Г. Асмолов // Вопросы психологии. - 1983. - №3. -

С. 118-125.

Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии / А.Г. Асмолов. - М.: Смысл, 2002. - 480 с.

Балл Г.О. Інтегративно-особистісний підхід: опрацювання концептуальних засад / Г.О. Балл // Наукові записки Ін-ту психол. ім. Г.С. Костюка АПН України. - 2010. - С. 10-20.

Балл Г.А. Личность как модус культуры и как интегративное качество лица / Г.А. Балл, В.А. Ме-динцев // Мир психологии. - 2010. - №4. - С. 167-178.

Баншцков В.М. Проблема личности и современная наука / В.М. Банщиков // Проблемы личности: Матер. симпозиума. - М., 1969. - С. 7-22.

Богомолов А.М. Личностный адаптационный потенциал в контексте системного анализа / А.М. Богомолов // Психологическая наука и образование. -2008. - №1. - С. 67-73.

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.

Бердяев Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев. - М.: Республика, 1993. - 428 с.

Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии / Ф.Е. Василюк. - М.: Смысл, 2003. - 110 с.

Гальперин П.Я. Введение в психологию / П.Я. Гальперин. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - 150 с.

ГрэхемЛ.Р. Естествознание, философия и наука о человеческом поведении в Советском Союзе / Л.Р. Грэхем: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1991. - 480 с.

ЗавгородняяЕ.В. Понимание личности: попытка интегративного подхода / Е.В. Завгородняя // Горизонты образования. - 2009. - №2. - С. 7-22.

Зейгарник Б.Г. Теория личности К.Левина / Б.В. Зейгарник. - М.: Изд. МГУ, 1981. - 180 с.

Знаков В.В. От исследований понимания субъектом мира к психологическому анализу понимающего себя бытия / В.В. Знаков // Психологический журнал. - 2007. - Том 28, №6. - С. 101-110.

Иванов М.В. Историческая психология личности: Уч. пос. / М.В. Иванов. - СПб: ПТУП, 2006. - 182 с.

Кабрин В.И. Ноэтическая коммуникация: на пути к релевантному исследованию психологического опыта / В.И. Кабрин // Методология и история психологии. -2009. - Том 4. Вып. 3. - С. 5-23.

Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика / П.Л. Капица. - М.: Наука, 1977. - 288 с.

Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла / А.Н. Капустина. - СПб.: “Речь”,2001. - 112 с.

Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И. Лапина; сост. Э.М. Коржева,

Н.Ф. Наумова. - М.: Политиздат, 1989. - 479 с.

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості: [монографія] / З.С. Карпенко. - Івано-Франківськ: Лілея, 2009. - 512 с

Ковалев А.Г. Психология личности / А.Г. Ковалев. - М.: Просвещение, 1965. - 288 с.

Кон И.С. Открытие “Я” / И.С. Кон. - М.: Политиздат, 1978. - 496 с.

Кон И.С. Личность как субъект общественных отношений / И.С. Кон. - М.: Наука, 1977. - 280 с.

Кон И.С. Социология личности / И.С. Кон. - М.: Политиздат. 1967. - 383 с.

Коссов Б.Б. Личность: актуальные проблемы системного подхода / Б.Б. Коссов // Вопросы психологии. - 1997. - №6. - С. 58-68.

Костюк Г.С. О природе психологических закономерностей / Г.С. Костюк // Вопросы психологии. - 1955. - №1. - С. 17-25.

Кричевец А.Н. Ценностно-перформативное измерение психологических теорий / А. Н. Кричевец // Психология. Журнал Высшей школы экономики. -2010. - Т.7, №4. - С. 3-19.

ЛазурскийА.Ф. Классификация личностей / А.Ф. Ла-зурский. - Изд. 3-е перераб. / Под ред. М.Я. Басова и В.Н. Мясищева. - Л.: Г осиздат, 1924. - 290 с.

Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: в 2-х Т. / А.Н. Леонтьев. - М.: Педагогика. 1983. - Т.2. - 320 с.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н.Леонтьев. - М.: Политиздат, 1975. - 304 с.

Ломов Б.Ф. О путях развития психологии / Б.Ф. Ломов // Вопросы психологии. - 1978. - №5. - С. 31-43.

Лерш Ф. Розуміння особи у психології / Ф. Лерш // Гуманістична психологія: антологія в 3-х т. / за ред. Р. Трача, Г. Балла. - Т.1. - К.: Пульсари, 2001. - С. 93-109.

Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці / С.Д. Максименко. - К.: Наукова думка. 1999. - 216 с.

Мареев С.Н. Зачем человеку личность? / С.Н. Ма-реев // Мир психологии. - 2007. - №1. - С. 114-125.

Маркс К. Соч. / К. Маркс и Ф. Енгельс. Сочинения. - Т. 23. - Политиздат. - 356 с.

Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека / В.С. Мерлин. - Пермь, 1971. - 120 с.

Мусатов С.О. Передумови кризових явищ у психології / С.О. Мусатов // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. - 2005. - №3 (48). - С. 5-17.

Мусатов С.О. Соціально-персонологічний аналіз особистості сучасника як наукова проблема / С.О. Мусатов // Психологія і суспільство. - 2009. -№3. - С. 95-106.

Мухина В.С. Личность: Мифы и реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. Инновационные аспекты) / В.С. Мухина. - Екатеренбург: Ин-телфлай. 2007. - 1072 с.

Мясищев В.Н. Проблема отношений человека и ее место в психологии / В.Н. Мясищев // Личность и неврозы. - Л.: Изд-во. ЛТУ, 1960. - С. 209-230.

Обозов Н.Н. Психология межличностних отношений / Н.Н. Обозов. - К.: Вища школа, 1990. - 192 с.

Пелипенко А.А. Культура как система / А.А. Пе-липенко, И.Г. Яковенко. - М., 1998. - 376 с.

ПетровскийА.В. История советской психологии. Формирование основ психологической науки / А.В. Петровский. - М.: Педагогика, 1973. - 424 с.

Платонов КК. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. - М.: Наука. 1980. - 255 с.

Поршнев Б.Ф. Функция выбора - основа личности / Б.Ф. Поршнев // Проблемы личности: Матер. симпозиума. - М., 1969. - С. 7-22.

Психология: словарь / Под. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.

ПетровськийВ.А. “Существование личности” как психологическая проблема / А.В. Петровский. М.Г. Яро-шевский // Теоретическая психология. - М.: Издат. центр “Академія”, 2001. - С. 286-294.

Петровский А.В. Возможности и пути построения общепсихологической теории личности / А.В. Петровский // Вопросы психологии. - 1987. - №4 - С. 30-44.

Роговин М. С. Введение в психологию / М.С. Роговин. - М.: Высшая школа, 1969. - 381с.

Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: [навч. пос.] / В.В.Рибалка. -Одеса: Бадаев, 2009. - 575с.

Роменець В.А. Історія психології XX століття / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь. 1998. - 989 с.

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубінштейн. - М.: Педагогика, 1973. - 424 с.

Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии / С.Л. Рубінштейн. - М.: Изд-во. АНСССР, 1959. - 354 с.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание / С.Л. Рубинштейн. - М.: Изд-во АН СССР, 1957. - 328 с.

Рыжов В.В. Психологические основы коммуникативной подготовки педагога / В.В. Рыжов. - Н. Новгород: Изд-во Нижегород. ун-та, 1994. - 164 с.

Соколова О.Т. Проективные методы исследования личности / О.Т. Соколова. - М.: Изд-во МГУ, 1980. - 176 с.

Старовойтенко Е.Б. Культурная психология личности: [монография] / Е.Б. Старовойтенко. - М.: Академ. проект: Гаудеамус, 2007. - 301с.

СтепинВ.С. Становление научной теории / В.С. Степин. - Минск. 1976. - 238 с.

Тка ченко О. М. Принципи і категорії психології /

О.М. Ткаченко. - К.: Вища школа, 1972. - 199 с.

Тойнби А. Дж. Постижение истории: Пер. с англ. / А. Тойнби. - М.: Прогресс, 1991. - 736 с.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування: [монографія] / А.В. Фурман. - Ялта-Тернопіль: Економічна думка, 2008. - 205 с.

ХарашА.У. Личность, сознание и общение: к обоснованию интерсубъективного подхода в исследовании коммуникативных воздействий / А.У. Хараш // Хрестоматия по педагогической психологии. - М.: Междунар. пед. академия, 1995. - С. 216-227.

Хомская Е.Д. О методологический проблемах современной психологии / Е.Д. Хомская // Вопросы психологии. - 1997. - №3. - С. 112/0125.

Чепелєва Н.В. Теоретичні засади наративної психології / Н.В. Чепелєва // Наративні психотехнології / За заг. ред. Н.В. Чепелєвої. - К.: Плавник, 2007. - С. 3-37.

Чуприкова Н.И. Какой должна быть сегодня научная психология / Н.И. Чуприкова // Вопросы психологии. - 1997. - №3. - С. 126-127.

Швейцер А. Культура и этика: Пер. с нем. / Под ред. В.А. Карпушина, А. Швейцер. - М.: Прогресс, 1973. - 343 с.

Шибутани Т. Социальная психология: Сокращ. перев. с англ. В.Б. Ольшанского / Т. Шибутани. - М. -Ростов Н/Д: Феникс, 1998. - 544 с.

Шорохова Е.В. Психологический аспект проблемы личности / Е.В. Шорохова // Теоретические проблемы психологии личности. - М.: Наука, 1974. - С. 3-33.

Юревич А.В. Методологический либерализм в психологии / А.В. Юревич // Вопросы психологии. -2001. - №5. - С. 3-18.

Юревич А.В. Перспективы парадигмального синтеза / А.В. Юревич // Вопросы психологии. - 2008.

- №1 - С. 3-15.

Ярошевский М.Г. Не вспомнить ли о Канте? / М.Г. Ярошевский // Вопросы психологии. -1997. - №3.

- С. 131-132.

Ярошевский М.Г. Развитие советской психологии / М.Г. Ярошевский // История психологии. - М.: Мысль. 1966. - С. 521-550.

Ясперс К. Смисл и назначение истории: Пер. с нем. / К.Ясперс. - М.: Политиздат, 1991. - 527 с.

Allport G. W. Personality: A psychological interpre-їайоп / G.W. Allport. - N.Y., 1937. - 462 р.

Allport G.W. The Nature of Personality: Selected Papers / G.W. Allport. Cambridge, 1950.

Nutin J. La structure de la personslite / J. Nutin. Paris: PUT, 1971. - 256 р.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 568

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.