ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ У ФОРМОВИЯВАХ ЦІННІСНОГО ЗОРІЄНТУВАННЯ

Автор(и)

  • Юрій Максименко

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.01.133

Ключові слова:

аксіосфера, вітакультурне осереддя, вчинок самоздійснення, зріла особистість, самотворення, самосвідомість, ціннісно зорієнтована особистість, ціннісно-смисловий простір саморозвитку

Анотація

Нагальність здійснення аналітичної рефлексії нових досліджень у сфері становлення особистішої зрілості викликана виходом моногр афії А.А. Фурмана, яку присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню концептуальних засад розвитку ціннісно зорієнтованої особистості через самопроектування нею життєвого шляху і віднаходження власної світоглядної позиції. Сьогодні людина, перебуваючи у ситуаційному контексті повсякдення, стає заручником матеріального облаштування життя, котре набуває глобальних масштабів, тому проблема формування суспільно схвалюваних домагань і духовних вартостей суб’єкта вчинення є нині вельми актуальною. У моделі посфер-ної організації ціннісного зорієнтування особистості аксіосфера займає проміжне положення між суб’єктними установками й атитюдами, потребо-мотиваційною й поведінковою сферами, системою персональних смислів та їх рефлексивним опрацюванням, забезпечуючи тим самим синергійну єдність і гармонізацію становлення всіх складників особистішого світу людини. Ціннісно зорієнтована особистість ефективно використовує природний потенціал у розбудові себе і довколишньої дійсності, плідно задіює власні ресурси в утриманні своєї долі, враховуючи запити суспільного загалу, сприймає зовнішній світ як даність і водночас оживлює та збагачує його власною енергетикою у вчинкових актах пізнання, творчості і самотворення.

 

The need for analytical reflection of new research in the field of personal maturity formation caused by the release of the monograph of A.A. Furman, which is devoted to theoretical and methodological bases conceptual foundations of value-oriented of personality through its self-design her life and finding own ideological position. The human in the situational context of the present arrangement becomes a hostage of material life which becomes global scale, so the problem of formation of socially approved claims and spiritual values of the subject today is very relevant. In the model by-sphere’s organization of individuality axiosphere is intermediate between subject and installations attitudes, needs, motivational and behavioral areas, a system of personal meanings and their reflexive processing, thereby providing synergistic unity and harmonization becoming all the components of the personal world of man. Value-oriented personality effectively uses natural potential in developing themselves and the surrounding reality, successfully uses its own resources to hold his fate, given the demands of social public, perceives the world as a given and simultaneously animates and enriches his own power in acts of cognition, creativity and self-creation.

Біографія автора

  • Юрій Максименко
    доктор психологічних наук, професор, професор кафедри загальної і диференціальної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, м. Одеса

Посилання

Выготский Л.С. Психология развития человека / Лев Семенович Выготский. - М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. - 1136 с. - (Библиотека всемирной психологии).

Карпенко З.С. Аксіологічна психологія особистості : [монографія] / З.С. Карпенко. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2009. - 512 с.

Максименко Ю.Б. Деякі підходи щодо обґрунтування одиниці аналізу самосвідомості / Ю.Б. Максименко, Т.Б. Ільїна. - Режим доступу: http:// virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp4/psihologia/ maksimenko.pdf

Роменець В.А. Предмет і принципи історико-психологічного дослідження / Володимир Роменець // Психологія і суспільство. - 2013. - № 2. - С. 6-27.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир / С.Л. Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2003. - 512 с. -(Серия “Мастера психологии”).

Семашко Л.М. Сферный подход / Лев Михайлович Семашко. - М.: Нотабене, 1992. - 368 с.

Фурман А.А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір : [монографія] / Анатолій Анатолійович Фурман. - Одеса: ОНПУ; Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 312 с.

Фурман А.В. Володимир Роменець як методолог психософійного духу / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 7-14.

Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методоло-гування : [монографія] / Анатолій Васильович Фурман. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 378 с.

Фурман А.В. Світ методології / Анатолій В. Фурман // Психологія і суспільство. - 2015. - №2. - С. 47-60.

Vygotskiy, L. S. (2005). Psikhologiya razvitiya chelo-veka [Psychology of development human]. Moscow: Smysl; Eksmo [in Russian].

Karpenko, Z. S. (2009). Aksiolohichna psykhologiya osobystosti [Axiological personality psychology]. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV [in Ukrainian].

Maksymenko, Y. B., & Ilyina, T. B. (2011). Deyaki pidkhody shchodo obgruntuvannya odynytsi analizu samosvidomosti [Some approaches to study the unit of analysis of self-consciousness], - Access mode: http:// virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp4/psihologia/ maksimenko .pdf [in Ukrainian].

Romenets, V. A. (2013). Predmet i pryntsypy istoryko-psyhologichnogo doslidzhennya [Subject and principles of historical and psychological research], Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 6-27 [in Ukrainian].

Rubinshteyn, S. L. (2003). Bytiei soznanye. Chelovek i mir [Being and consciousness. Human and the world], -Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].

Semashko, L. M. (1992). Sfernyi podhod [Sphere approach]. Moscow: Notabene [in Russian].

Furman, A. A. (2016). Psikhologiya osobystosti: tsinnisno-orientatsiyniy vimir [Personality Psychology: value-orientation dimension]. Odesa: ONPU; Ternopil: TNEU [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2011). Volodymyr Romenets yak metodoloh psykhosofiynoho dukhu [Vladimir Romenets as methodologist of psyhosofity spirit]. Psykholohiya i suspilstvo-Psychology and society, 2, 7-14 [in Ukrainian].

Furman A.V. (2016). Ideia i zmist profesiinoho metodolohuvannia : [monohrafiia] / Anatolii Vasylovych Furman. - Ternopil: TnEU, 2016. - 378 s. [in Ukrainian].

Furman, A. V. (2015). Svit metodolohiyi [World methodology]. Psykholohiya i suspilstvo - Psychology and society, 2, 47-60 [in Ukrainian].

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 269

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.