ФЕНОМЕНОЛОГІЯ СМІХУ: КОНТУРИ ІНТЕРАКТИВНОЇ СМІХОТЕРАПІЇ

Автор(и)

  • Юрій Максименко
  • Олег Ткачук

Ключові слова:

людина, емоції, почуття, сміх, гумор, фізіогномічна проекція, інтерактивна сміхотерапія

Анотація

У статті на основі розгляду філософсько-естетичної і психологічної концепцій проаналізовані різні прояви сміху в людини. Наголошено, що за своєю суттю сміх нівелює суперечності між ідеалом і реальністю, свободою і необхідністю, думкою і почуттям. Вивчення фізіономічної картини веселощів як однієї із центральних емоцій людини дозволило описати три основні варіанти сміху: відкритий, закритий та іронічний, поєднання яких може формувати нові комбінації. Обґрунтований підхід до проведення інтерактивної сміхотерапії, який охоплює чотири етапи роботи практичного психолога з клієнтом.

 

The article through the analysis of philosophical, aesthetic and psychological concept makes an attempt of analyzing various manifestations of laughter. It is noted that laughter essentially allows leveling different contradictions between an ideal and reality, freedom and need, thought and feeling. Physiognomic projection of laughter allowed allocating three main options of laughter: open, closed and ironical, combination of which can form new combinations. On the basis of analysis of theoretical concepts there has been presented an approach to carrying out interactive psychotherapy which consists of four main stages.

Біографії авторів

  • Юрій Максименко
    доктор психологічних наук, професор Південноукраїнського державного педагогічного університету імені Костянтина Ушинського, м. Одеса
  • Олег Ткачук
    кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри графіки та дизайну художньо-графічного факультету інституту мистецтв Південноукраїнського державного педагогічного університету імені Костянтина Ушинського, м. Одеса

Посилання

Бердяев H.A. Философия свободы / Николай Александрович Бердяев. - М.: Правда, 1989. - 607 с.

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук / Г еорг Вильгельм Фридрих Гегель. - Том 3: Философия духа. - М.: Мысль, 1977 - 471 с.

Декарт Р. Рассуждение о методе / Рене Декарт // Сочинения в 2-х т. - М.: Наука, 1989. - Т.1.

Дильтей В. Описательная психология / Вильгельм Дильтей; пер. с нем. Е.Д. Зайцевой / под ред. Г.Г. Шпета - СПБ.: Алетейя, 1996. - 160 с.

Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант: пер. с нем. и прим. И Бурковского - К.: Юниверс, 2000 - 504 с.

Мир философии: [книга для чтения] / сост. П.С. Гуревич, В.И. Столяров. - М.: Политиздат, 1996 - 624 с.

Москалець В. Духовні горизонти особистості: потенціал вершинної аналітики / Віктор Москалець // Психологія і суспільство. - 2011. - №1. - С. 73-84.

Фрейд 3. Основные психологические теории в психоанализе / Зигмунд Фрейд. - СПб.: Алетея, 1998. - 251с.

Фурман A.B. Психокультура української ментальності: [наук. вид.] / Анатолій Васильович Фурман. -Тернопіль: НДІ МЕВО, 2011. - 168 с.

Шопенгауэр A. Мысли /Артур Шопенгауэр; пер. с нем. Ф. Черниговца. - СПб.: Азбука-Аттикус, 2012.

- 188 с.

Юнг К.Г. Символическая жизнь / Карл Густав Юнг. - М.: Кочито-центр, 2003. - 326 с.

Bjerdjajev N.A. Filosofija svobody / Nikolaj Aljexan-drovich Bjerdjajev. - M.: Pravda, 1989. - 607 s.

Gjegjel’ G.V.F. Enciklopjedija filosofskih nauk / Gjeorg Vil’gjel’m Fridrih Gjegjel’. - Tom 3: Filosofija duha. - M.: Mysl’, 1977 - 471 s.

Djekart R. Rassuzhdjenije o mjetodje / Rjenje Djekart // Sochinjenija v 2-h t. - M.: Nauka, 1989. - T.1.

Dil’tjej V. Opisatjel’naja psihologija / Vil’gjel’m Dil’tjej; pjer. s njem. E.D. Zajcjevoj / pod rjed. G.G. Shpjeta - SPB.: Aljetjejja, 1996. - 160 s.

Kant I. Kritika chistogo razuma / Immanuil Kant: pjer. s njem. i prim. I Burkovskogo - K.: Junivjers, 2000 -504 s.

Mir filosofii: [kniga dlja chtjenija] / sost. P.S. Gurjevich, V.I. Stoljarov. - M.: Politizdat, 1996 - 624 s.

Moskalec’ V. Duhovm goryzonty osobystosü: potendal vershynnoї anaütyky / Viktor Moskalec’ // Psyhologj і suspü’stvo. - 2011. - №1. - S. 73-84.

Frjejd Z. Osnovnyje psihologichjeskije tjeorii v psiho-analizje / Zigmunt Frjejd. - SPb.: Aljetjeja, 1998. - 251s.

Furman A.V. Psyhokul’tura ukrayins’koyi men-tal’nostk [nauk. vyd.] / Anatoüj Vasyl’ovych Furman. -Tjernopü’: NDI MEVO, 2011. - 168 s.

Shopjengauer A. Mysli /Artur Shopjengauer; pjer. s njem. F. Chjernigovca. - SPb.: Azbuka-Attikus, 2012. - 188 s.

Jung K.G. Simvolichjeskaja zhizn’ / Karl Gustav Jung. - M.: Kochito-cjentr, 2003. - 326 s.

Завантаження

Як цитувати

Максименко, Юрій, and Олег Ткачук. “ФЕНОМЕНОЛОГІЯ СМІХУ: КОНТУРИ ІНТЕРАКТИВНОЇ СМІХОТЕРАПІЇ”. Психологія і суспільство, no. 1(59), Sept. 2017, pp. 110-3, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/745.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 99

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.