ТВОРЧІСТЬ В.А. РОМЕНЦЯ І РОСІЙСЬКА ПСИХОЛОГІЧНА ДУМКА

Автор(и)

  • Петро М’ясоїд

Ключові слова:

історія всесвітньої психології, наукова школа, В.А. Роменець, М.Г. Ярошевський, С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьев, теорія вчинку, творчий діалог, метатеоретичний аналіз у психології

Анотація

Досліджується зміст творчого діалогу В.А. Роменця із М.Г. Ярошевським і С.Л. Рубінштейном, визначається місце діалогу в становленні творчості В.А. Роменця, характеризується шлях, пройдений ним після діалогу, оцінюються спроби порівнянь теорії В.А. Роменця з теоріями С.Л. Рубінштейна та О.М. Леонтьева, висвітлюються позиції метатеоретичного аналізу в психології. Творчий діалог розуміється як механізм психологічного пізнання в єдності його історичної, логічної і власне психологічної сторін, як підґрунтя принципу доповнюваності у цьому багатоскладовому процесі.

 

In the article the content of creative dialogue of V. Romenets with M. Yaroshevskyi and S. Rubinshtein has been analyzed; the place of the dialogue in the development of the V. Romenets’s work has been defined; the way, passed by him after the dialogue has been characterized; the attempts of comparing of V. Romenets’s theories with S. Rubinshtein’s and O. Leontiev’s ones have been estimated; the positions of meta-theoretical analysis in psychology have been clarified. The creative dialogue is realized as a mechanism of psychological cognition in the integrity of its historical, logical and properly psychological sides, as a background of the principle of supplement in this multicomponent process.

Біографія автора

  • Петро М’ясоїд
    кандидат психологічних наук, психолог школи-інтернату для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, м. Полтава

Посилання

Бали Г. Трактування вчинку в теоретичному доробку С.Л. Рубінштейна і В.А. Роменця / Г. Балл, О. Нікуленко // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. -

C. 124-129.

Гусельцева М. Культурно-історичний підхід В. А. Роменця: ідея культури і ідеї в культурі / М. Гусельцева // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 92-105.

Ждан А. Становлення і розвиток психологічних знань у форматі історії культури / А. Ждан // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 39-51.

Кольцова В. Внесок В.А. Роменця в історію психології: синтез почуттів і раціо / В. Кольцова, Ю. Олейник // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 57-63.

Марюков О. Марксистська філософія і теорія вчинку В.А. Роменця: у пошуках основи розвитку людини у світі / О. Марюков // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 51-56.

М’ясоїд П.А. Величний поступ психологічної думки / П.А. М’ясоїд // Педагогіка і психологія. - 2006. - № 2. - С. 5-16.

М’ясоїд П. “Паралелограм” Олексія Леонтьєва та основна проблема психології / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2006. - № 1. - С. 53-95.

М’ясоїд П. Психологія розвитку як історична дисципліна (читаючи Володимира Роменця) / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2006. - № 2. - С. 54-77.

М’ясоїд П. Сергій Рубінштейн: життя висхідною / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2009. - № 2. - С. 7-36.

М’ясоїд П.А. С. Л. Рубінштейн і В.А. Роменець: теоретизування і теми творчого діалогу / П.А. М’ясоїд // Педагогіка і психологія. - 2009. - № 3. - С. 75-89.

М’ясоїд П. Метатеоретичний аналіз у психології / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 54-82.

М’ясоїд П.А. Курс загальної психології: підручник: у 2 т. / П.А. М’ясоїд. - К.: Алерта, 2011, 2013. - 496 с.

М’ясоїдП. Володимир Роменець: від психології творчості до творчості у психології / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 64-92.

М’ясоїд П.А. Від історичної до канонічної психології / П.А. М’ясоїд // Педагогіка і психологія. - 2011. -№ 1. - С. 5-16.

М’ясоїд П. Ідеї Володимира Роменця як канон самотворення / П. М’ясоїд // Психологія і суспільство. - 2011. - № 4. - С. 12-15.

а. Психологія вчинку : Шляхи творчості В.А. Роменця : зб. ст. / упоряд. П.А. М’ясоїд ; відп. ред. А.В. Фурман. - К.: Либідь, 2012. - 296 с.

Роменець В.А. Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології / В.А. Роменець // 3 історії філософської думки на Україні. - К.: Наук. думка, 1965.

- С. 104-118.

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. посіб. / В. А. Роменець. - К.: Вища шк., 1971. - 247 с.

Роменець В.А. Історія психології: навч. посіб. /

В. А. Роменець. - К.: Вища шк., 1978. - 439 с.

Роменець В.А. Історія психології Стародавнього світу і середніх віків: навч. посіб. / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1983. - 415 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження: навч. посіб. / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1988. - 408 с.

Роменець В.А. Історія психології XVII століття: навч. посіб. / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1990. -365 с.

Роменець В.А. Історія психології епохи Просвітництва: навч. посіб. / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1993. - 568 с.

Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття: навч. посіб. / В.А. Роменець. - К.: Вища шк., 1995. - 614 с.

Роменець В.А. Вчинок і світ людини / В.А. Роменець // Основи психології: підручник / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995. - С. 605-621.

Роменець В.А. Постання канонічної психології /

В.А. Роменець // Основи психології: підручник / за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. - К.: Либідь, 1995.- С. 605-621.

Роменець В.А. Історія психології XX століття: навч. посіб. / В.А. Роменець, І.П. Маноха. - К.: Либідь, 1998. - 989 с.

Роменець В.А. Психологія творчості: навч. посіб. / В. А. Роменець. - 3-є вид. - К.: Либідь, 2004. - 288 с. (2-е вид. - 2001 р.)

Роменець В.А. Вчинок і постання канонічної психології / В. А. Роменець // Людина. Суб’єкт. Вчинок. Філософсько-психологічні студії' / за заг. ред. В. О. Та-тенка. - K.: Либідь, 2006. - С. 11-36.

Роменець В.А. Історія психології: Стародавній Світ. Середні віки. Відродження: навч. посіб. / В. А. Роменець. - K. Либідь, 2005. - 916 с.

Роменець В.А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва: навч. посіб. / В. А. Роменець. -K. Либідь, 2006. - 1000 с.

Роменець В.А. Історія психології: XVII століття. Епоха Просвітництва: навч. посіб. / В. А. Роменець. -K. Либідь, 2006. - 1000 с.

Соколова О. До визначення поняття “вчинок” і до розв’язання проблеми “внутрішнє - зовнішнє” у роботах В.А. Роменця та О.М. Леонтьева / О. Соколова // Психологія і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 130-143.

Татенко В.О. Вчинок як принцип побудови теорії та історії психології / В.О. Татенко, В.А. Роменець // Основи психології: підручник / за заг. ред. О.В. Ки-ричука, В.А. Роменця. - 6-е вид. - K.: Либідь, 2006. - С. 161-193. (1-е вид. - 1995 р.).

Татенко В.О. Поняття про психіку. Предмет психології як науки / В.О. Т атенко // Основи психології: підручник / за заг. ред. О.В. принука, В.А. Роменця. - 6-е вид. - K.: Либідь, 2006. - С. 9-45. (1-е вид. - 1995 р.).

Татенко В.О. Предмет і метод психологічної науки у суб’єктному вимірі / В.О. Татенко // “Ars vetus -Ars nova”: М.М. Бахтін. - K.: Гнозис, 1997. - С. 104-116.

Татенко В.О. Суб’єктно-вчинкова парадигма в сучасній психології / В.О. Татенко // Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / за заг. ред.

B.О. Татенка. - K.: Либідь, 2006. - С. 316-358.

Ткаченко О.М. Поняття особистості в науково-категоріальному апараті психології / О.М. Ткаченко / / Філософська думка. - 1976. - № 6. - С. 55-63.

Анцыферова Л.И. Принцип связи психики и деятельности и методология психологии / Л.И. Анцыферова // Методологические и теоретические проблемы психологии / отв. ред. Е.В. Шорохова. - М.: Наука, 1968. - С. 57-117.

Бреусенко А.А. Развитие поступового принципа в “Истории психологии” В.А. Роменца / А.А. Бреусенко // “Ars vetus - Ars nova”: В.А. Роменець / відп. ред. І.П. Маноха. - K.: Гнозис, 2001. - C. 64-79.

Будилова Е.А. ^тегория исторического и логического в методологии истории психологии // ^-тегории материалистической диалектики в психологии / Отв. ред. Л.И. Анцыферова. - М.: Наука, 1988. - С. 231-242.

Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Методологическое исследование / Л.С. Выготский // Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. -М.: Педагогика, 1982. - Т. 1. - C. 291-436.

Выготский Л.С. История развития высших психических функций / Л.С. Выготский // Выготский Л.С. Собр. соч.: в 6 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 3. - C. 5-328.

Гусельцева М.С. Методологические предпосылки развития культурно-исторической психологии. Авто-реф. дисс. ... канд. психол. н. / М.С. Гусельцева. - М., 2003. - 26 с.

Гусельцева М.С. Наследие В.А. Роменца в истории украинской психологии / М.С. Гусельцева // Вопросы психологии. - 2011. - № 6. - С. 94-107.

Ждан А.Н. История психологии: От античности до наших дней: учебник / А.Н. Ждан. - 7-е изд. - / А.Н. Ждан. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2007. - 576 с.

Ждан А.Н. Принцип анализа по единицам в историко-психологическом исследовании: концепция

В.А. Роменца / А.Н. Ждан // V съезд Общероссийской общественной организации “Российское психологическое общество”. Материалы участников съезда. -М.: Российское психологическое общество, 2012. - Т. 1 - С. 17-18.

Завершнева Е.Ю. Принципы неопределенности и дополнительности в квантовой механике и психологии: проблема методологических заимствований / Е.Ю. Завершнева // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. - 2001. - № 4. - С. 67-77; 2002. - № 1. - С. 75-80.

Кольцова В.А. Об изучении истории психологии в системе культуры / В.А. Кольцова, А.М. Медведев // Психологический журнал. -1992. - Т. 13, № 5. - С. 3-12.

Кольцова В.А. Проблемы методологии истории психологии в трудах М.Г. Ярошевского / В.А. Кольцова // Современная психология: Состояние и перспективы исследований. Ч. 4. Методологические проблемы историко-психологического исследов ания / отв. ред. А.Л. Журавлев, В.А. Кольцова. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2002. - С. 134-157.

Корнилова Т.В. Методологические основы психологии / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. - СПб.: Питер, 2006. - 320 с.

Кун Т. Структура научных революций: пер. с англ. / Т. Кун. - 2-е изд. - М.: Прогресс, 1975. - 288 с. (Перше вид. англ. - 1962 р.).

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: в 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - С. 94-231.

Леонтьев А.Н. Образ мира / А.Н. Леонтьев // Леонтьев А.Н. Избр. психол. произв.: в 2 т. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 2. - С. 251-261.

Марцинковская Т.Д. Поступок как залог научного бессмертия (памяти В.А. Роменца) / Т.Д. Марцинковская // “Ars vetus - Ars nova”: В.А. Роменець / За ред. 1.П. Манохи. - К.: Гнозис, 2001. - С. 15-24.

Марцинковская Т.Д. История психологии: учебник / Т.Д. Марцинковская. - М.: “Академия”, 2008. -544 с.

Марцинковская Т.Д. История психологии: учебник / Т.Д. Марцинковская, А.В. Юревич. - М.: Гар-дарики, 2008. - 413 с.

МясоедП.А. Системно-деятельностный подход в психологии развития / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. - 1999. - № 5. - С. 90-100.

Мясоед П.А. “Параллелограмм” А.Н. Леонтьева, “генетический закон” Л.С. Выготского и традиция научной школы / П.А. Мясоед // Вопросы психологии.

- 2003. - № 2. - С. 105-117.

Мясоед П.А. Психология в аспекте типов научной рациональности / П.А. Мясоед // Вопросы психологии.

- 2004. - № 6. - С. 3-17.

Мясоед П.А. О психологическом знании и познании, или что мы хотим от психологии? / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2006. - № 4. - С. 139-145.

Мясоед П.А. Значение и смысл “параллелограмма Леонтьева” / П.А. Мясоед // Психология перед вызовом будущего. Материалы научн. конф., приуроченной 40-летию факультета психологии МГУ, 2324 ноября, 2006 г. / под ред. Ю.П. Зинченко. - М.: Изд-во Моск. ун-та. 2006. - С. 48-50.

Мясоед П.А. С.Л. Рубинштейн: идея живого человека в психологии / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2009. - № 4. - С. 108-118.

Мясоед П.А. С.Л. Рубинштейн и В.А. Роменец: деятельностный и культурологический подходы в психологии / П.А. Мясоед // Психология человека в современном мире. Материалы Всеросс. научн. юбилейн. конф., посв. 120-летию со дня рождения Сергея Леонидовича Рубинштейна: в 6 т. / отв. ред. А.Л. Журавлев, И.А. Джидарьян, В.А. Барабанщиков, В.В. Селиванов, Д.В. Ушаков. - М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2009. - Т. 2. Проблема сознания в трудах С. Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, Л.С. Выготского. Проблема деятельности в отечественной психологии. Исследование мышления и познавательных процессов. Творчество, способности, одаренность. - С. 122-129.

Мясоед П.А. История, логика и психология “параллелограмма Леонтьева” / П.А. Мясоед // Вопросы психологии. - 2010. - № 6. - С. 113-124.

а. Мясоед П.А. Творчество В.А. Роменца и российская психологическая мысль / П.А. Мясоед / Вопросы психологии. - 2013. - №1. - С. 106-116.

б. Мясоед П.А. Творческое наследие В.А. Роменца в историко-психологическом знании / П.А. Мясоед / Психологический журнал. - 2013. - №3, Т. 34. - С. 62-70.

в. Мясоед П.А. Онто- и культурогенез форм запоминания: репликация экспериментов А.Н. Леонтьева / П.А. Мясоед / Вопросы психологии. - 2013. - №3. - С. 106-116.

Петровский А.В. История и теория психологии: в 2 т. / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. - Ростов н/ Дону: Феникс, 1996. - Т.1. - 416 с.

Роменец В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании / В. А. Роменец. - К.: Здоров’я, 1989. - 191 с.

Роменец В.А. Предмет и принципы историкопсихологического исследования: Дис. в форме научного доклада на соискание степени доктора психол. наук / В.А. Роменец. - КГУ ¡м. Т. Шевченко: 19.00.01. - К., 1989. - 42 с.

Роменец В.А. Поступковая природа психического и предмет психологии / В.А. Роменец // Предмет и метод психологии: Антология / Под ред. Е.Б. Старовойтенко.

- М.: Академический проект: Гаудеамус, 2005. - С. 379396.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: в 2-х т. / С.Л. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1989. - Т. 1. - 320 с. Т. 2 - 328 с. (1 вид. - 1942 р.).

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание / С.Л. Рубинштейн // Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - СПб.: Питер, 2003. - С. 43-280. (1-е вид. - 1957 р.).

Рубинштейн С.Л. Человек и мир / С.Л. Рубин-

штейн // Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир. - Спб.: Питер, 2003. - С. 281-426. (1-е вид. -1997 р.).

Рубинштейн С.Л. История создания книги “Человек и мир” / С.Л. Рубинштейн // Сергей Леонидович Рубинштейн: Очерки. Материалы. Воспоминания / отв. ред. Б.Ф. Ломов. - М.: Наука, 1989. - С. 413-423.

Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней: Имена. Идеи. Биографии. Направления. Школы: пер. с норвежск. / П. Саугстад. - Самара: Бахрам-М, 2008. - 544 с.

Слободчиков В.И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека. Развитие субъективной реальности в онтогенезе / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. - М.: Школьная пресса, 2000. -416 с.

Соколова Е.Е. Идеи А.Н. Леонтьева и его школы о поступке как единице анализа личности в их значении для исторической психологии / Е.Е. Соколова / / Традиции и перспективы деятельностного подхода в психологии (школа А.Н. Леонтьева). - М.: Смысл, 1999. - С. 80-117.

Смит Р. История психологии: пер. с англ. / Р. Смит. - М.: Академия, 2008. - 416 с.

Ярошевский M.F. История психологии / М.Г. Ярошевский. - 3-е изд. перераб. - М.: Мысль, 1985. - 575 с. (1-е вид. - 1966 р.).

Ярошевский M.F. Психология в XX столетии. Теоретические проблемы развития психологической науки / М.Г. Ярошевский. - 2-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1974. - 447 с. (1-е вид. - 1971 р.)

Ярошевский M. F. Специфика детерминации психических процессов / М.Г. Ярошевский // Вопросы философии. - 1972. - № 1. - C. 94-106.

Ярошевский M.F. Оппонентный круг и научное открытие / М.Г. Ярошевский // Вопросы философии. -1983. - № 10 . - С. 49-62.

Ярошевский M.F. Л.С. Выготский: в поисках новой психологии / М.Г. Ярошевский. - М.: Междунар. фонд истории науки, 1993. - 301 с.

Ярошевский MS. Без истории пуста методология / М.Г. Ярошевский // Вопросы психологии. - 1995. -№ 4. - С. 141-146.

Boring E.D. A history of experimental psychology / E. D. Boring. - 2-nd ed. - New York: Appleton-Century, 1950. - 713 p. (1-е вид. - 1929 р.).

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >> 

Схожі статті

1-10 з 1008

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.