ПРЕДМЕТ І ПРИНЦИПИ ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

  • Володимир Роменець

Ключові слова:

історія всесвітньої психології (ІВП), історичний плюралізм, культура, учинок, історико-психологічнийпроцес, вчинковийлогічний осередок ІВП, історико-психологічне знання, періодизація ІВП, вчинковий принцип у психології, логічна структура вчинку

Анотація

У пропонованому фундаментальному дослідженні логіко-мєтодологічній реконструкції подана історія всесвітньої психології (ІВП)як взаємодоповнювальний перебіг еволюції, розвитку, формування та ущільнення суперечливої системи психологічних знань від найдавніших часів до кінця XX століття, котра охоплює не тільки узмістовлення психологічної творчості і будь-якого миследіяльного практикування у різних сферах духовного життя людства (філософія, культура, релігія, мистецтво, наука, політика тощо), а й присутність цих знань у фольклорі, медицині, праві, природничих і суспільних науках, діловому і неформальному повсякденні. Лредметісторико-психологічного дослідження розглянутий у ході розвитку психології за періодами та етапами його перетворення, що відображає поступальне тлумачення природи психічного як суб’єктної діяльності людини у світі. Головну увагу звернено на логічнийвзаємоперехідоб’єктивного і суб’єктивного як процесної хвилі становлення, визначення і формування психічного у зв’язку з учинковим осередком. Тому вчинок проаналізовано як логічне осердя ІВП, відрефлексовано історико-психологічне зрушення акцентів у його розвитку в різних країнах світу, аргументовано єдність предмета і принципів указаного дослідження, що дало змогу уперше встановити періодизацію ІВП. У підсумку запропонована нова теорія історико-психологічного процесу, що містить послідовний виклад наукових пошукувань, реалізовані у відповідних теоретичних концепціях і системах, наукових напрямах і школах в органічному зв’язку з історією людської культури.

Біографія автора

  • Володимир Роменець

    доктор психологічних наук, професор, академік АПН України, лауреат премій АПН України імені М. Максимовича та імені Г. Челпанова Російської академії освіти, історик і теоретик психології, мислитель, автор теорії вчинку, м. Київ

Посилання

Психологія творчості: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1971. - 247 с.

Історія психології: Навч. посібник. - К.: Вищ. шк., 1978. - 439 с.

Історія психології Стародавнього світу і середніх віків: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1983. - 415 с.

Історія психології епохи Відродження: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1988. - 488 с.

Історія психології XVII століття: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1990. - 365 с.

Фантазія, пізнання, творчість. - К.: Наук. думка, 1965. - 151 с.

Виховання творчих здібностей у студентів. - К.: Вища. шк., Голов. вид-во, 1973. - 96 с.

Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании. - К.: Здоров’я, 1989. -191 с.

Вчинок і проблема детермінізму у вітчизняній психології // З історії філософської думки на Україні. -К.: Наук. думка, 1965. - С. 104-118.

До питання про фрейдизм та його критику на Україні // З історії філософії на Україні: Матеріали респ. наук. конф. - К.: Наук. думка, 1967. - С. 135-142.

Психологія // Розвиток філософії в Українській РСР. - К.: Наук. думка, 1968. - С. 371-419.

Методологічні питання дослідження зв’язку психічного і фізіологічного у вітчизняній науці // З історії філософії та соціології на Україні. - К.: Наук.

думка, 1968. - С. 31-38.

Психоаналітична концепція 3. Фромма // Психологія: Респ. наук.-метод. зб. - К.: Рад. шк., 1969. - Вип. 7.- С. 141-150.

Философская и психологическая мысль народов России: Украина // История философии народов СССР. - М.: Наука, 1971. - Т. 4. - С. 637-650.

Аналіз творчого процесу // Філософська думка. -1972. - № 1. - С. 52-62.

Боротьба за марксистсько-ленінську методологію в українській прикладній психології (психотехніці та психогігієні) в період побудови соціалізму // Пробл. філософії. - К.: Наук. думка, 1973. - Вип. 27. - С. 33-40.

“Аналітична психологія” та пізнавальний преформізм К. Г. Юнга // Філос. думка. - 1975. - № 5. - С. 77-86.

Розробка К. Марксом і Ф. Енгельсом методологічних основ наукової психології // Філос. думка. -1977. - № 1. - С. 42-52.

Історія психології // Програма курсів “Загальна психологія” та “Історія психології” для студентів відділення психології філософського факультету. - К.: В-во КДУ, 1981. - С.17-23.

Київська Русь і початок вітчизняної психології (До 1500-річного ювілею заснування Києва) // Психологія: Респ. наук.-метод. зб. - К.: Рад. шк., 1981. - Вип. 20. - С. 3-21.

Проблеми життєвого шляху людини в історії психології [“Круглий стіл” філософів, психологів, соціологів “Життєвий шлях особи”] // Філос. думка. -1982. - № 1. - С. 17-20.

Питання історії вітчизняної психології в працях Г. С. Костюка // Психологія: Респ. наук.-метод. зб. -К.: Рад. шк., 1985. - Вип. 25. - С. 106-112.

Первые отечественные учебные пособия по философии и психологии на Украине в начале XVII века // Филос. науки. - 1986. - № 6. - С. 112-117. Соавтор: В.М. Ничик.

Психологія // Філософський словник. - К.: УРЕ, 1987. - 2500 зн.

Філософські ідеї східної патристики на Україні (XIII - XV ст.) // Історія філософії на Україні. - К.: Наук. думка, 1987. - Т. 1. - С. 137-150.

Психологические идеи восточной патристики на Украине (XІІІ-XV вв.) // Изучение традиций и научных школ в истории советской психологии. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - С. 65-71.

Научная, педагогическая и общественная деятельность С.Л. Рубинштейна на Украине // Методология и история психологии. Тезисы к ХІІ съезду Общества психологов СССР. - М., 1989. - С. 81-82.

Завантаження

Як цитувати

Схожі статті

1-10 з 965

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.