СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ РАЦІОГУМАНІЗМУ

Автор(и)

  • Георгій Балл

Ключові слова:

гуманізм, раціогуманізм, система принципів, світоглядний принцип, методологічний принцип, культура, особа, особистість, суб’єкт

Анотація

Спираючись на надбання як природничо-наукової, так і гуманітарної традицій у людинознавстві, автор окреслює специфіку раціогуманізму - актуальної для сьогодення форми гуманістичного світогляду, яка, до того ж, має істотні методологічні імплікації. Характеризується система принципів раціогуманізму, що охоплює: а) принципи раціогуманістичного світогляду (а саме: принципи взаємодії індивідуального чи групового суб’єкта зі світом; принципи взаємодії суб’єкта з іншими суб’єктами; принципи гуманістично зорієнтованої соціальної поведінки у сучасному світі); б) принципи раціогуманістичної методології людинознавства (а саме: загальні засади вказаної методології; засади обрання засобів людинознавчої наукової діяльності; основи використання і вдосконалювання категорійно-поняттєвого апарату людинознавства).

Біографія автора

  • Георгій Балл
    доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ

Посилання

Абульханова К.А. Философско-психологическое наследие С.Л. Рубинштейна // Психологический журнал. - 2009. - Т. 30, № 5. - С. 26-45.

Акопян К.З. Насильственное окультуривание насилия, или Культурологический оксюморон // Философские науки. - 2007. - № 1. - С. 142-155.

Андреев Д. Роза Мира. - М.: Эксмо, 2006. - 800 с.

Ахпезер A.C. Мифология насилия в советский период (возможность рецидива) // Общественные науки и современность. - 1999. - № 2. - С. 85-93.

Ахутин A.B. Записки из-под спуда // АРХЭ: Культуро-логический ежегодник. - Выт. 1. - Кемерово: Алеф, 1993. - С. 113-156.

Балл Г. А. Система понятий для описания объектов приложения интеллекта // Кибернетика. - 1979. - № 2.

- С. 109-113.

Балл Г.А. Теория учебных задач: Психолого-пе-дагогический аспект. - М.: Педагогика, 1990. - 184 с.

Балл Г. До обґрунтування раціогуманістичного підходу у психології // Психологія і суспільство. - 2004.

- № 4. - С. 60-74.

Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избр. работы. - К.: Основа, 2006. - 408 с.

Балл Г. Методолого-психологічні роздуми в гуманістичному контексті // Соціальна психологія. -

- № 4. - С. 3-14; 2007. - № 2. - С. 14-26; 2007. - № 6. - С. 3-16; 2009. - № 1. - С. 3-21.

Балл Г.О. Психологічні аспекти гуманізації суспільних відносин у контексті парадигми діалогу // Діалогічність як форма існування і розвитку особистості / За заг. ред. Г.О. Балла, М.В. Папучі. - Ніжин: Вид-во “Міланік”, 2007. - С. 5-16.

Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах): вид. 2-е, доповнене. - Житомир: Вид-во “Волинь”, 2008. - 232 с.

Балл Г.А. Принцип самоприменимости гуманистически ориентированной психологии // Горизонты образования. - Севастополь, 2008. - № 2. - С. 6-21.

Балл Г.А. Рациогуманистическая ориентация в анализе этической и этико-психологической проблематики // Горизонты образования. - Севастополь, 2009. - № 1. - С. 7-26.

Балл Г. Інтегративно-особистісний підхід у психології: впорядкування головних понять // Психологія і суспільство. - 2009. - № 4. - С. 25-53.

Балл Г.А. Психологические принципы современного гуманизма // Вопросы психологии. - 2009. -№ 6. - С. 3-12.

Балл Г.О. Професійний ідеал ученого в контексті психолого-епістемологічних понять // Горизонти освіти. - Севастополь, 2010. - № 1. - С. 6-18.

Балл Г.О. Раціогуманістична орієнтація у розв’язуванні психологом методологічних дилем // Горизонти освіти. - Севастополь, 2010. - № 2. - С. 9-15.

Балл Г.А. “Психология” методологии: рацио-гуманистический взгляд // Вопросы психологии. - 2011.

- № 2. - С. 3-13.

Балл Г.А. Нормативный профессиональный идеал учёного // Психологический журнал. - 2011. - Т. 32, № 3. - С. 26-45.

Балл Г.О. Раціогуманістична орієнтація в опрацюванні категорії особистості у психології // Актуальні проблеми психології. - Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Вип.4. - Ч. 1 / За ред. С.Д. Максименка, М.В. Папучі. - К., 2011. - С. 10-20.

Балл Г.А., Мединцев В.А. Личность как модус культуры и как интегративное качество лица // Мир психологии. - 2010. - № 4. - С. 167-178.

Балл Г.О., Мєдінцев В.О. Методологічні питання вдосконалювання наукової комунікації з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій // Інформаційні технології і засоби навчання.- 2011. - № 2. - Режим доступу до журналу: http:// www.iournal.iitta.gov.ua

Балл Г., Нікуленко О. Трактування вчинку в теоретичному доробку С.Л. Рубінштейна і В.А. Роменця // Психологія і суспільсьво. - 2011. - № 2. - С. 124-129.

Батракова С.Н. Методологические проблемы становления педагогического процесса формирования целостной личности // Мир психологии. - 2004. - № 4.- С. 183-193.

Библер В. С. От наукоучения - к логике культуры.

- М.: Политиздат, 1991. - 413 с.

Библер В.С. На гранях логики культуры: Книга избранных очерков. - М.: Русск. феноменологич. общ-во, 1997. - 440 с.

Василюк Ф.Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций. - М.: Изд-во Московского университета, 1984. - 200 с.

Воловикова М.И. Мастер психологии (штрихи к портрету К.В. Бардина) // Психологический журнал. -2000. - Т. 21, № 2. - С. 136-137.

Гарпушкин В.Е. Социальный универсализм: новый взгляд // Социологические исследования. - 2010. - № 9. - С. 17-25.

Гарсия Д. О понятиях “культура” и “цивилизация” // Вопросы философии. - 2002. - № 12. - С. 228-234.

Глинчикова А.Г. Модернити и Россия // Вопросы философии. - 2007. - № 6. - С. 38-56.

Гусельцева М.С. Культурно-аналитический подход к феноменам креативности, неадаптивности и гениальности // Вопросы психологии. - 2008. - № 2. - С. 17-29.

Демьянков З.Г. Понятие и концепт в художественной литературе и в научном языке // Вопросы филологии. - 2001. - № 1. - С. 35-47.

Завгородняя Е.В. Экзистенция, личность, культура // Психологические проблемы смысла жизни и акме: Материалы XV симпозиума / Под ред. Г.А. Вай-зер, Н.В. Кисельниковой. - М.: УРАО “Психологический институт”, 2011. - С. 57-60. - Режим доступа: http ://pirao.ru/ru/ scilife/mpirao/

Зубов А.Б. Циклы русской истории // Вопросы философии. - 2005. - № 3. - С. 163-166.

Иванов В.В. Гуманитарные науки и будущее современной цивилизации // Общественные науки и современность. - 2007. - № 2. - С. 5-12.

Кантор В.К. [Рецензия на кн.:] Ignatow A. Chronos im Blickfeld von Klio: Versuch einer Erkenntnistheorie der Historie // Вопросы философии. - 2003. - № 1. - С. 184-186.

Карасик ВИ. Лингвокультурные концепты: Подходы к изучению // Социолингвистика вчера и сегодня: Сб. науч. трудов: Изд. 2-е, доп. - М.: ИНИОН РАН, 2008. - С. 127-155.

Кирвель Ч.С. Новая парадигма социального познания: концептуальные основы // Социология. -2007. - № 2. - С. 7-25.

Коссов Б.Б. Личность: актуальные проблемы системного подхода // Вопросы психологии. - 1997. - №6. - С. 58-68.

Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // Освіта і управління. - 2004. - №2. - С. 30-38.

Костюк Г.С. Избранные психологические труды.

- М.: Педагогика, 1988. - 304 с.

Кремень В.Г. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації // Психолого-педагогічні засади розвику особистості в освітньому просторі: Матеріали методологічного семінару АПН України 19 березня 2008 р. - K., 2008. - С. 11-18.

Лазурский А.Ф. Классификация личностей: изд. 3-е, перераб. / Под ред. М.Я. Басова и В.Н. Мясищева.

- Л.: Госиздат, 1924. - 290 с.

Леонгард К. Акцентуированные личности. - K.: Вища школа, 1981. - 392 с.

Леонтьев Д.А. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от необходимого к возможному // Вопросы психологии. - 2011. - № 1. - С. 3-27.

Литвин В. Сценарії для України // Дзеркало тижня. - 2007. - № 16-17 (28 квітня). - С. 1, 5.

Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості.

- K.: Вид-во ТОВ “КММ”, 2006. - 240 с.

Мареев С.Н. Зачем человеку личность // Мир психологии. - 2007. - № 1. - С. 114-125.

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы.

- М.: Смысл, 1999. - 425 с.

Мей Р. Становлення екзистенційної психології // Гуманістична психологія: Антологія в 3-х т. / За ред. Р. Трача і Г. Балла. - Т. 1. Гуманістичні підходи в західній психології XX ст. - K.: Пульсари, 2001. - С. 124-162.

Мень А. Трудный путь к диалогу. - М.: Радуга, 1992. - 464 с.

Можейко М.А. Гармония // Всемирная энциклопедия: Философия / Г лавн. науч. ред. и сост. А.А. Гри-цанов. - М.: АСТ; Минск: Харвест, Современный литератор, 2001. - С. 201-202.

Моисеев Н.Н. Системная организация биосферы и концепция коэволюции // Общественные науки и современность. - 2000. - № 2. - С. 123-130.

Мухина В.С. Личность: Мифы и реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. Инновационные аспекты). - Екатеринбург: ИнтелФлай, 2007. - 1072 с.

Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной: истоки, становление, перспективы: Очерки междисциплинарной теории прогресса. - М.: Недра, 1991. - 222 с.

Назаретян А.П. Синергетика, когнитивная психология и гипотеза техногуманитарного баланса // Общественные науки и современность. - 1999. - № 4. -

С. 135-145.

Назаретян А.П. Архетип восставшего покойника как фактор социальной самоорганизации // Вопросы философии. - 2002. - № 11. - С. 73-84.

Никифоров А. Революция в теории познания? // Общественные науки и современность. - 1995. - № 4. -

С. 113-117.

Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре: Материалы “круглого стола” // Вопросы философии - 2003. - № 12. - С. 3-52.

Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - СПб.: Питер, 1999. - 288 с.

ПанаринА.С. Россия в поисках идеи: варианты цивилизационного выбора // Вестник Моск. ун-та. Социально-политические исследования. - 1993. - № 5.

- С. 9-17.

Пастушеня А.Н. Системно-функциональный подход к личности в психологии // Белорусский психологический журнал. - 2004. - № 1. - С. 44-51.

Поддьяков А.Н. Противодействие обучению и развитию как психолого-педагогическая проблема // Вопросы психологии. - 1999. - № 1. - С. 13 - 20.

Разлогов К.Э. Глобальная или массовая? // Общественные науки и современность. - 2003. - № 2. - С. 143-156.

Рац М. Диалог в современном мире // Вопросы философии. - 2004. - № 10. - С. 20-32.

Режабек Е.Я. Г ете о проблеме становления органических целостностей // Философские науки. - 1982. - № 3. - С. 90-97.

Рубинштейн М.М. Социализм и индивидуализм. (Идея личности как основа мировоззрения). - М., 1909.

- 124 с.

Семаго М.М. О некоторых универсалиях образа познания // Мир психологии. - 2009. - № 4. - С. 39-47.

Татенко В.О. Від редактора // Людина. Суб’єкт. Вчинок. Філософско-психологічні студії / За ред. В.О. Та-тенка. - K., Либідь, 2006. - С. 6-10.

Филиппова Л.В., Лебедев Ю.А. Целостная природа человека и проблема социализации ребенка // Мир психологии. - 2004. - № 4. - С. 18-28.

Фурман А.В. Ідея професійного методологування.

- Ялта; Тернопіль: Економічна думка, 2008. -205 с.

Шахов М. О. Рецензия на книгу: Толерантность / Общ. ред. М.П. Мчедлова. - М., 2004 // Вопр. философии. - 2005. - № 4. - С. 177-179.

Школа диалога культур: Идеи. Опыт. Проблемы / Под общ. ред. В.С. Библера. Кемерово: Алеф, 1993. - 416 с.

Шрейдер Ю.А. Этика: Введение в предмет. - М.: Текст, 1998. - 272 с.

Шульгин Н.Н. Альтернативная герменевтика в диалоге культур // Вопросы философии. - 2002. - №

- С. 22-49.

Щукина М.А. Об онтологическом статусе саморазвития личности // Вопросы психологии. - 2007. -№ 4. - С. 107-115.

Юревич А.В. Психология и методология. - М.: ИП РАН, 2005. - 312 с.

Ярошевский М.Г. Психология в XX столетии: Теоретические проблемы развития психологической науки: изд. 2-е, доп. - М.: Политиздат, 1974. - 447 с.

Яцута Е.И. Контент-центрированный подход к фасилитации личностного развития // Ежегодник Российского психологического общества. Спец. выпуск. - Т. 1. - М.: Январь, 2005. - С. 46-48.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 397

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.