ФЕНОМЕН ПОЛІМОТИВАЦІЇ : СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ВЗАЄМИН ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ОРГСИСТЕМИ

Автор(и)

  • Оксана Гуменюк Тернопільська академія народного господарства

Ключові слова:

модульно-розвивальна система, техноструктура, мотив, намір, мотивація, полімотивація, мотиваційна сфера, навчальний модуль, освітня діяльність, потребомотиваційна сфера, мотиваційне спричинення, спонукальні впливи, психолого-педагогічний зміст

Анотація

Доводиться необхідність переорієнтації національної освіти від пізнавально-інформаційної парадигми до соцільно-культурної і, як наслідок, можливість зміни традиційної моделі шкільництва на інноваційну техноструктуру; здійснюється соціально-психологічний аналіз умов полімотивації організаційного клімату; висвітлюється проблема побутових метапотреб і способів самоактуалізації особистості (за

А. Маслоу) у психологічному визначенні змісту полімотивації; характеризуються етапи цілісного мо-дульно-розвивального процесу з точки зору закономірностей, форм і механізмів полімотивації паритетних освітніх взаємин учителя і учнів.

Біографія автора

  • Оксана Гуменюк, Тернопільська академія народного господарства
    кандидат психологічних наук, заступник директора Інституту експериментальних систем освіти при Тернопільській академії народного господарства, заступник головного редактора журналу «Психологія і суспільство»

Посилання

Айламазьян А. М. Выбор мотивов деятельности: теоретические аспекты проблемы и экспериментальное изучение // Вопросы психологии. - 1990. - №4.

Асеев В. Г. Структурные характеристики мотивационной системы личности // Психологические проблемы социальной регуляции поведения. - М. : Наука, 1976. - С. 172-192.

Асмолов А. Г. Психология индивидуальности. - М. : МГУ, 1986. - 96 с.

Балл Г. До визначення засад раціо-гуманістичного підходу в методології психологічної науки // Психологія і суспільство. - 2000. - №2. - С. 74-90.

Бобнева М. И. Социальные нормы и регуляция поведения. - М. : Наука, 1978. -310 с.

Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических ситуаций // Психологический журнал. -1995. - Т. 16, №3. - С. 90-101.

Васильев И. А., Магомед-Эминов М.Ш. Мотивация и контроль за действием. - М. : МГУ, 1991. - 144 с.

Вилюнас В. К. Психологические механизмы мотивации человека. - М. : МГУ, 1990. - 228 с.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного аналізу : Дис... канд. психолог. наук : 19.00.05. - К., 1999. - 185 с.

Гуменюк О. Є. Модульно-розвивальне навчання: соціально-психологічний аспект. - К. : Школяр, 1998. - 112 с.

Гуменюк О. Є. Полімотиваційна взаємодія як параметр інноваційної системи освіти // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Зб. мат. до Всеукр. н.-практ. конф. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 35-38.

Гуменюк О. Соціальна психологія інноваційної освіти // Інститут експеримен-тальних систем освіти: Інформ. бюлетень. -Вип.2. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 20-23.

Гришина Н. В. Психология социальных ситуаций // Вопросы психологии. - 1997. - №1. - С. 121-132.

Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество: Пер. с англ. - М. : Прогресс, 1969. - 480 с.

Додонов Б. И. Структура и динамика мотивов деятельности // Вопросы психологии. - 1984. - №4. - С. 126-130.

Елфимова Н. В. Пути исследования мотивации в когнитивной психологии: сравнительный анализ // Вопросы психологии. - 1985. - №5. - С. 162-168.

Забродин Ю. М., Сосновский Б. А. Мотивационно-смысловые связи в структуре направленности человека // Вопросы психологии. - 1989. - №6. - С. 100-108.

Зерниченко А. Н., Гончаров Н. В. Мотивационный процесс, структура личности и трансформация энергии потребностей // Вопросы психологии. - 1989. - №2. - С. 73-81.

Иванников В. А. Психологические механизмы волевой регулиции. - М. : МГУ, 1991. - 142 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. - СПб. : Питер, 2000. - 512 с.

Имедадзе И. В. Потребность и установка // Психологический журнал. - 1984. -Т. 5, №3. - С. 35-45.

Имедадзе И. В. Проблема полимотивации поведения // Вопросы психологии. - 1984. - №6. - С. 87-94.

Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. - К. : МЗУУП, 1993. - 384 с.

Карпенко З .С. Аксіопсихологія особистості. - К. : ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1998. - 216 с.

Кейзеров Н. М. Власть и авторитет. - М.: Юр. лит., 1973. - 262 с.

Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности. - М. : Наука, 1988. - 192 с.

Котик М. А. Некоторые психологические механизмы возникновения интереса в труде // Вопросы психологии. - 1989. - №6. - С. 81-92.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М. : Политиздат, 1975. -304 с.

Майэрс Д. Социальная психология: Пер. с англ.. - СПб. : Питер, 1996. - 684 с.

Маслоу А. Психология бытия: Пер. с англ. - М. : Рефл - бук, К. : Ваклер, 1997. -304 с.

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента : Пер. с англ. - М. : Дело, 1992. - 702 с.

Михайлов Ф. Т. Философия образования: ее реальность и перспективы // Вопросы философии. - 1999. - №8. - С. 92118.

Москвиче в С. Г. Социальная мотивация и пути ее использования в управлении // Проблемы социальной психологии (на укр. яз.). - К. : Лыбедь, 1992. - С. 92-105.

Муздыбаев К. Влияние форм организации труда на ответственность личности на производстве / / Психологический журнал. - 1983. - №3. - С. 61-68.

Насиновская Е. Е. Методы изучения мотивации личности: опыт исследования личностно-смыслового аспекта мотивации. - М., 1988.

Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти : Зб. мат. до Всеукр. н.-пр. конф. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - 221 с.

Обуховский К. Психология влечений человека : Пер. с польск. - М. : Прогресс, 1972. - 247 с.

Орлов А. Б. Развитие теоретических схем и понятийных систем в психологии мотивации // Вопросы психологии. - 1989. - №5. - С. 27-34.

Паповян С. С. Исследования “организационного климата” в американской психологии // Вопросы психологии. - 1978. -№2. - С. 163-170.

Петровский А. В., Петровский В. А. Категориальная система психологии // Вопросы психологии. - 2000. - №5. - С. 3-17.

Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. - 512 с.

Психологические проблемы социальной регуляции поведения / Отв. ред. Е.В. Шоро-хова, М. И. Бобнева. - М. : Наука, 1976. -368 с.

Психол. словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. - 2-е изд. - М. : Педагогика - Пресс, 1996. - 440 с.

Рогов М. Г. Мотивация учебной и коммерческой деятельности студентов: социально-психологический аспект. - Казань, 1988.

Роджерс K. P. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с англ. - М. : Прогресс, Универс, 1994. - 480 с.

Рощин C. K. Об исследованиях социально-психологического климата в США / / Социально-психологический климат коллектива: теория и методы изучения. - М. : Наука, 1980. - С. 103-116.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. - СПб. : Питер, 2000. - 712 с.

Ручка A.A. Социальные ценности и нормы. - К. : Наукова думка, 1976. - 151 с.

Скрипкина Т. П. Взаимодоверие как основание межличностных взаимодействий / / Вопросы психологии. - 1999. - №5. - С. 21-30.

Тимощук Е. И. Основные пути и проблемы изучения мотивации групповой деятельности // Социально-психологические аспекты организации и самоорганизации первичного коллектива. - Курск: КГПИ, 1980. - С. 48-66.

Тихомиров O. K., Богданова Т. Г. Исследование структурирующей функции мотива // Психологический журнал. - 1983. -№6.

Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. - М. : Наука, 1966. - 451 с.

Файзуллаев A. A. Принятие мотива личностью // Психологический журнал. - 1985. - № 4. - С. 87-96.

Франкл В. Человек в поисках смысла: Пер. с англ. и нем. - М. : Прогресс, 1990. -368 с.

Фромм Е. Душа человека. - М. : Республика, 1992. - 430 с.

Фурман A. B., Гуменюк O. G. Модульно-розвивальне навчання : передумови, новації, впровадження // Освіта і управління. - 1997. - Т. 1, №4. - С. 94-120.

Фурман A. Модульно-розвивальна інноваційна система у сфері освіти // Інститут експериментальних систем освіти: Інформ. бюлетень. - Вип.2. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - С. 14-19.

Фурман A. B. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К. : Правда Ярославичів, 1997. - 340 с.

Фурман A. B. Теорія освітньої діяльності як методологічна основа реформування вищої освіти в Україні // Наукове проек-тування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти : 36. мат. до Всеукр. н.-пр. конф. - Тернопіль : Економічна думка, 2000. - С. 21-26.

Фурман А. В. Ментальність - засада духовного життя // Освіта. - 1997. - 3 вересня. - С. 1-4.

Хекхаузен X. Мотивация и деятельность : Пер. с нем. : В 2 т. - М.: Педагогика, 1986. - Т. 1. - 407 с.; Т. 2 - 392 с.

Хойос К. Мотивация // Человеческий фактор. - М. : Мир, 1991. - Т. 1. - С. 268297.

Чалдини Р. Психология влияния. - СПб. : Питер, 2000. - 272 с.

Чирков В. И. Мотивация трудовой деятельности. Критический анализ зарубежных теорий трудовой мотивации. - Ярославль : ЯрГУ, 1985. - 90 с.

Чирков В. И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека / / Вопросы психологии. - 1996. - №3. - С. 116-132.

Шибутани Т. Социальная психология : Пер. с англ. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 544 с.

Энкельманн Николаус Б. Власть мотивации. Харизма, личность, успех : Пер. с нем. - М. : АО Интерэксперт, 1999. - 272 с.

Юрчук В. В. Современный словарь по психологии. - Мн.: Современное слово, 1988. - 768 с.

Vroom V. Work & motivation. - N. Y., 1964. - 331 p.

Mehrabian A., Ksionzky A.A. A theory of affiliation. - Lexington Mass, 1974.

Amabile T.M., DeJong W., Lepper M.R. Effects of externally imposed deadlines on subsequent intrinsic motivation // J. Pers. Soc. Psychol. - 1976. - V. 34. - P. 92-98.

Amabile T.M. Effects of external evaluti-ons on artistic creativity // J. Pers. Soc. Psychol. - 1979. - V. 37. - P. 221-233.73. Amabile T.M. Children’s artistic creativity: Detrimental effects of competition in a field setting // J. Pers. Soc. Psychol. - 1982. - V. 8. - P. 573-578.

Deci E.L. Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation // J. Pers. Soc. Psychol. - 1971. - V. 18. - P. 105-115.

Deci E.L. Intrinsic motivation. - N.Y.: Plenum, 1975. - 268 p.

Garbarino J. The impact of anticipated rewad upon cross-aged tutoring // J. Pers. Soc. Psychol. - 1975. - V. 32. - P. 421-428.

Harter S. Effectance motivation re-concider: Toward a develop-mental model // Child Devel. - 1978. - V. 1. - P. 34-64.

Kruglanski A.W., Stein C., Riter A. Contingencies of exogenous reward and task perfomance: On the «minimax» strategy in instrumental behavior / /J. Applied Soc. Psychol.

- 1977. - V. 7. - P. 141-148.

Lepper M.R., Green D., Nisbett R.E. Undermining children’s intrinsic interest with extrinsic reward: A test of the «overjustification» hypothesis // J. Pers. Soc. Psychol. - 1973. - V. 28. - P. 129-137.

Mossholder K.M. Effects of extremally mediated goal setting on intrinsic motivation: A laboratory experiment // J. Applied Psychol. - 1980. - V. 65. - P. 202-210.

Pittman T.S., Emery J., Boggiano A.K. Intrinsic and extrinsic motivational orientations: Reward-induced changes in preference for complexity // J. Pers. Soc. Psychol. -1982. - V. 42. - P. 789-797.

Reeve J. Understanding motivation and emotion. - Orlando, FL: Harcourt Brace College Publ., 1992. - 342 p.

Seligman M.E.P. Helplessness: On depression, development and death. - San Francisco: Freeman, 1975. - 289 p.

Завантаження

Як цитувати

Гуменюк, Оксана. “ФЕНОМЕН ПОЛІМОТИВАЦІЇ : СУТНІСНИЙ ЗМІСТ ВЗАЄМИН ЗА МОДУЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ОРГСИСТЕМИ”. Психологія і суспільство, no. 1(3), May 2017, pp. 74-123, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/22.

Схожі статті

1-10 з 301

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.