Пралогічність мислення психолога в контексті глибинно-корекційного пізнання

Тамара Яценко, Любов Галушко, Ірина Євтушенко, Світлана Манжара

Анотація


Проблема глибинно-корекційного пізнання у його пралогічності розглядається в контексті цілісного, холістичного підходу до розуміння психіки. Стаття вперше розглядає функціональне поле пралогічності мислення суб’єкта, що має вплив на організацію груп АСПП. Акцентується увага на засадничих принципах діяльності цих груп, які створюють передумови безконфліктності взаємин, що каталізує виявлення пралогічних параметрів психіки. Останньому сприяє як візуалізована самопрезентація учасників АСПП, так і діалогічна взаємодія психолога з респондентом. Робота аргументує можливість опосередкованого неявного поєднання логічного мислення з паралогічним,  де характеристики останнього нейтральні до суперечностей, сутнісно визначають імпліцитний порядок. Зокрема, висвітлено органічний зв’язок пралогічного мисленням та архаїчної заданості “імпліцитного порядку” психіки у суперечливій сутності його складових, що підвладні закону “співпричетності”, відкритому свого часу Л. Леві-Брюлем. Окрім того, в дослідженні розкрито передумови результативності діагностико-корекційного процесу АСПП, підпорядкованому відомому закону: “позитивна дезінтеграція психіки та вторинна інтеграція на більш високому рівні її розвитку”. Доведено, що основні проблеми глибинного пізнання психіки передбачають урахування мотиваційного потенціалу архаїзмів, передусім позадосвідних утворень у їхній інтегрованості з індивідуалізованими характеристиками суб’єкта. Розкриваються особливості введення допоміжних (упредметнених) засобів у процес такого пізнання, що посилює його об’єктивність. Зміст статті торкається проблематики дуалізму психіки, який притаманний не лише функціонуванню сфер свідомого і несвідомого, а й відповідному латентному впорядкуванню візуалізованих виявів психіки, що відображає “модель внутрішньої динаміки психіки”, а саме символ “Інь-Ян”.

Ключові слова


психіка; несвідоме; активне соціально-психологічне пізнання (АСПП); архаїзми; глибинне пізнання; дуалізм

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Andrushchenko V. P., Yatsenko T. S. (2012) Philosophical and psychological problems of the mental cognition methodology. Kyiv [in Russian].

Anokhin P. K. (1998) Selected Works. Cybernetics of functional systems. Moscow [in Russian].

Industrial standard of the higher education (developed under guidance of T. Yatsenko). Field of education: 0101 – Pedagogical education. Speciality: 6.010100 – Practical psychology. Educational and qualification degree: bachelor (2005) Kyiv [in Ukrainian].

Grof S. (2000) The Cosmic Game. Moscow [in Russian].

Klein M. (2007) Psychoanalysis works. Izhevsk [in Russian].

Levy-Bruhl L. (1930) Primitive Mentality. [in Russian].

Lewin K. (2001) Dynamic psychology: Selected works. Moscow [in Russian].

Maslow A. (1999) Motivation and personality. SPb. [in Russian].

Basics of the in-depth psycho-correction: phenomenology, theory and practice: Study guide for students of higher ed. establ. / T. S. Yatsenko (2006) Kyiv [in Ukrainian].

Pribram K. (1975) Languages of the Brain. Moscow [in Russian].

Psychodynamic paradigm. Scientific school of the academician of NAPS of Ukraine Tamara Yatsenko: joint monograph/ ed. acad. T. S. Yatsenko (2019) Dnipro [in Ukrainian].

Rank O. (1994) The unconscious and forms of its manifestation. Psychoanalysis and Russian thought. Moscow [in Russian].

Rogers K. (1994) Look at psychotherapy. Evolvement of person. Moscow [in Russian].

Sudakov K. V. (2002) Dynamic stereotypes or information imprints of reality. Moscow [in Russian].

Tikhomirov O. K. (1984) Psychology of thinking. Moscow [in Russian].

Philosophy. Encyclopedic dictionary / Ed. А. А. Ivin. Moscow [in Russian].

Freud S. (2011) Ego and the Id: Collection. St. Petersburg [in Russian].

Hawking S. (2014) Universe. Three books about space and time. St. Petersburg [in Russian].

Readings on the history of psychology / P. Ya. Galperin, А. N. Zhdan (1980) Moscow [in Russian].

Jung K. G. and modern psychoanalysis. Readings on in-depth psychology. (1996) Moscow [in Russian].

Yatsenko Т. S. (1989) Psychological basics of active preparation of future teachers to communicate with students: diss. ... doctor of psychological sciences: spec. 19.00.07. “Educational and developmental psychology”. Kyiv [in Russian].

Yatsenko Т. S. (1996) Symbolism of dreams and psychological drawings. In book. Psychological basics of group psycho-correction. Kyiv [in Ukrainian].

Yatsenko T. S. (2000) Psychoanalytical interpretation of the set of topical psychological drawings (in-depth psychological aspect) / Т. S. Yatsenko, Ya. М. Kmit, L. V. Moshenskaya. Moscow [in Russian].

Yatsenko Т. S., Gluzman А. V. (2015) Methodology of the preparation of in-depth correctional psychologist. Dnepropetrovsk [in Russian].

Yatsenko Т. S. (2015) Self-deprevation of the psyche and misadaptation of the subject. Kyiv [in Ukrainian].

Yatsenko Т. S. (2017) Categories “complementarity principle” and “implicit order” in in-depth psyche cognition. Ivano-Frankivsk [In Ukrainian].

Yatsenko Т. S. (2018) Psychoanalysis of the art reproductions in the training of psychologists: Study guide. / Yatsenko Т., Bondar V., Galushko L., Kainska А., Pedchenko О. Dnipro-Kyiv [in Ukrainian].

Yatsenko Т. S. (2019) Archaic legacy of the psyche: psychoanalysis of the problem phenomenology. Dnipro [in Ukrainian].

Yatsenko Т. S. (2008) In-depth psychology: diagnostics and correction of the tendency towards psychological death. Study guide. / Yatsenko Т. S., Gluzman О. V., Kalashnik І. V. Yalta [in Ukrainian].

Yatsenko T. (2018) Implicit order and functional efficiency in the deep knowledge of the psyche. Kyiv [in English].

Yatsenko T. (2019) The laws of the psyche in their universal functionality: professional training of a practical psychologis. [in English]. Access mode: http://www.psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current
DOI: https://doi.org/10.35774/pis2020.04.054

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2523-4099 (online), ISSN 1810-2131 (print)