ДИНАМІКА СТАНОВЛЕННЯ ГЛИБИННОЇ ПСИХОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

 • Любов Галушко
 • Наталія Дметерко
 • Ірина Євтушенко
 • Олена Максименко
 • Олександра Педченко
 • Олена Поляничко
 • Лариса Туз
 • Оксана Усатенко

Ключові слова:

психодинамічна теорія, З Фройд, несвідоме, свідоме, психіка, суб’єкт, психологічний захист, спонтанність і невимушеність поведінки, позитивна дезінтеграція та вторинна інтеграція

Анотація

Стаття висвітлю є новий підхід у психології академіка НАПН України Т.С. Яценко стосовно низки феноменів і фактів: психічного в закономірній єдності статики й динаміки; перспектив пізнання психічного з опорою на спонтанну активність респондента (не поклада-ючись на “техніки”); презентації нового підходу до розуміння єдності теорії та практики у розв’язанні проблем латентного перекодування психіки в процесі візуалізованої самопрезентації суб’єкта та передумов ефективності її процесно-діалогічної експлікації; психологічного захисту як дисфункціонального і водночас системного утворення, що підлягає психокорекції, а також щодо осмислення перспектив удосконалення психодинамічної методології та теорії.

 

The article highlights a new approach in psychology of the academic of NAPN of Ukraine T.S. Yatsenko concerning a number of phenomena and facts: psychic in regular integrity of static and dynamics; perspectives of cognition psychic with the support on the spontaneous activity of a respondent (not relying on the “techniques”); presentations of a new approach to realization of integrity of theory and practice in the solutions the problems of latent recoding of psychics in the process of visualized selfpresentation of a subject and pre-conditions of efficiency of its process-dialogical explication; psychological protection as a dysfunctional and at the same time system formation which is subject to psychocorrection, and comprehension the perspectives of the improvement of the psychodymanic methodology and theory.

Біографії авторів

 • Любов Галушко
  кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Державного університету імені Володимира Винниченка, докторант-пошукувач НДЦ глибинної психології при РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Кіровоград
 • Наталія Дметерко

  кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психології Державного педагогічного університету, м. Слов’янськ

 • Ірина Євтушенко
  кандидат психологічних наук, доцент, докторант Інституту педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, м. Київ
 • Олена Максименко
  кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри педагогіки та психології професійної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України, докторант-пошукувач Науково-дослідного центру глибинної психології при РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Донецьк
 • Олександра Педченко
  кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Національного університету імені Богдана Хмельницького, докторант-пошукувач НДЦ глибинної психології при РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Черкаси
 • Олена Поляничко
  кандидат психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри фізичного виховання Міжрегіональної академії управління персоналом, докторант-пошукувач НДЦ глибинної психології при РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Київ
 • Лариса Туз
  кандидат психологічних наук, доцент, декан психологічного факультету Національного університету імені Б. Хмельницького, докторант-пошукувач НДЦ глибинної психології при РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Черкаси
 • Оксана Усатенко
  кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психології РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, старший науковий співробітник НДЦ глибинної психології при РВНЗ “Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта

Посилання

Яценко Т. С. Психологические основы активной подготовки будущего педагога к общению с учащимися : дис. ... докт. психол. наук : спец. 19.00.07. “Педагогическая и возрастная психология” / Т. С. Яценко - К., 1989. - 432 с.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції : навчальний посібник / Т. С. Яценко. - К. : Либідь, 1996. - 264 с.

Яценко Т. С. Психоаналитическая интерпретация комплекса тематических психорисунков : (глубинный аспект) / Т. С. Яценко, Я. М. Кмит, Л. В. Мошенская. -М.: СИП РИА, 2000. - 192 с.

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання : навчальний посібник / Т. С. Яценко. - К. : Вища школа, 2004. - 679 с.

Г алузевий стандарт вищої освіти. Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта. Спеціальність 6.010100 Практична психологія. Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” / Міністерство освіти і науки України; розробники : Т. С. Яценко, П. В. Теслюк, І. В. Єв-тушенко та ін. - К., 2005. - 325 с.

Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика / Т. С. Яценко. - К. : Вища школа, 2006. - 382 с.

Фахове вступне випробування зі спеціальностей “Психологія”, “Практична психологія” : навчальний посібник / [Т. С. Яценко, О. В. Глузман, С. М. Аврам-ченко та ін.]. - Черкаси - Ялта, 2007. - 128 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Вторая Авторская школа академика АПН Украины Т. С. Яценко / Сост. : А.В. Глузман и др. / Под ред. академика Т. С. Яценко. - Ялта : РИО КГУ, 2009. -221 с.

Глубинная психология. Агрессия: психодинамическая теория и феноменология: [Монография] / Т. С. Яценко, А. В. Глузман, А. Э. Мелоян, Л. Г. Туз; Под ред. Т. С. Яценко. - К. : ВИЩА ШКОЛА - XXI, 2010. - 271 с.

Концептуальні засади і методика глибинної психокорекції: Підготовка психолога-практика : навч. посіб. / [Т. С. Яценко, Б. Б. Іваненко, С. М. Аврамченко та ін.]. - К. : Вища школа, 2008. - 342 с.

Глубинная психология. Тенденция к психологической смерти: диагностика и коррекция: [монография] / Т. С. Яценко, А. В. Глузман, И. В. Калашник; Под ред. Т. С. Яценко. - К. : ВИЩА ШКОЛА - XXI, 2010. - 231 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Третья Авторская школа академика НАПН Украины Т. С. Яценко / Сост. : А.В. Глузман и др.; Под ред. академика Т. С. Яценко - Ялта : РИО кГу, 2010. - 200 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Четвертая и пятая Авторские школы академика НАПН Украины Т. С. Яценко / Сост. : В. П. Андрущенко, А. В. Глузман и др.; / Под ред. Т. С. Яценко. - Ялта : РИО КГУ, 2011. - 261 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции: Шестая Авторская школа академика НАПН Украины Т. С. Яценко / Сост. : В. П. Андрущенко, А. В. Глузман; Под ред. Т. С. Яценко. - К. : Изд-во НПУ имени М. П. Дра-гоманова, 2012. - 226 с.

Теория и практика глубинной психокоррекции. Авторская школа академика АПН Украины Т. С. Яценко / [ Сост. : С. М. Аврамченко и др.; Под ред. академика Т. С. Яценко]. - Донецк : дИПиП, 2008. - 268 с.

Яценко Т.С., Чобітько М.Г., Доцевич Т. І. Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика [на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків] A drawing in psychocorrecting activity of practical psychologist [on the material from thematic drawings set psychoanalysis] (укр., англ.). - Черкаси: Брама, 2003. -216 с.

Яценко Т. С. // Київський літопис XXI століття. Науковий потенціал України : Всеукраїнський збірник.

- К. : ФОП Стройкова Людмила Іванівна, 2009. - С. 15.

Яценко Тамара Семенівна // Науковці України -еліта держави : Довідково-біографічне видання. - К. : Видавництво Логос Україна, 2010. - С. 237.

Яценко Тамара Семенівна. Україна наукова: До-відково-іміджеве видання. - К. : Українська академія геральдики, товарного знаку та логотипу, 2010. - Т. 2 : Національна академія педагогічних наук України, 2010. - С. 99.

Науково-дослідний центр глибинної психології НАПН України при РВНЗ “КГУ” (м. Ялта) // Київський літопис XXI століття. Україні незалежній 20. Ювілейні сторінки : Всеукраїнський збірник. - К. : Видавничий центр “МЕТР”, 2011. - С. 153.

Яценко Т.С, Сергієнко І.М, Євтушенко І.В., Аврамченко С.М. Проблема психічного вигорання у контексті вирішення завдань практичної психології (за результатами IV Всеукраїнського навчально-методичного семінару “Теоретичні та методичні засади практичної психології” (2-4 травня 2007 р., м. Ялта) // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. / / Яценко Т.С., Сергієнко І.М., Євтушенко І.В., Аврамченко С.М. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова,

- № 19 (43). - С.7-16.

Яценко Т. С. Взаємозв’язки свідомого і несвідомого та їх вплив на адаптованість / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. // Яценко Т. С. -К.: НПУ імені М. П. Драгоманова. - 2009. - № 24 (48). - С. 13-21.

Глибинно -психологічне пізнання з використанням каменів / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. // Яценко Т. С., Маїк М. С., Гайворон-ський Р. О. - К.: НПУ М. П. Драгоманова, 2010. - №29 (53). - С. 247-256.

Яценко Т. С. До проблеми пізнання індивідуальної неповторності архетипної символіки / Науковий

часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. // Яценко Т.С.

- К.: НПУ М. П. Драгоманова, 2011. - № 33 (57). - С. 15-27.

Категорія віри в контексті методології глибинно-психологічного пізнання / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. // Яценко Т. С. - К.: НПУ М. П. Драгоманова, 2011. - С. 100-106.

Яценко Т.С, Андрущенко В. П. Философско-психологические проблемы методологии познания психики / Т. С. Яценко, В. П. Андрущенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологія : Зб. наукових праць. - К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - № 36 (60). - С. 7-20.

Яценко Т.С., Андрущенко В. П. Философско-психологические проблемы методологии познания психики / Т. С. Яценко, В. П. Андрущенко // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

- К.: А.С.К., - 2011. - Т. 1: Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія. - 2011.

- Випуск 31. - С. 142-155.

Андрущенко В., Яценко Т. Філософсько-психологічні проблеми методології пізнання психіки / Т. Яценко, В. Андрущенко // Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогумані-тарний часопис. - 2012. - №. 3. - С. 63-77.

Солодухова О. Г. Психологія становлення особистості молодого вчителя в процесі професійної адаптації : автореферат дис. ... док. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. Г. Солодухова. - К., 1997. - 39 с.

Зажирко М. П. Глибинно-психологічні передумови активізації процесу спілкування (акмеологічний підхід) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец.

00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / М. П. Зажирко. - К., 1998. - 17 с.

Коновал чук В. І. Психологічний зміст механізму заміщення та його врахування у процесі підготовки психологів-практиків : дис. ... канд. псих. наук : спец.

00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / В. І. Ко-новальчук / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1998. - 191 с.

Мошенська Л. В. Діагностичні можливості комплексу тематичних психомалюнків у дослідженні глибинних аспектів психіки : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец.19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Л. В. Мошенська / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1998.- 19 с.

Теслюк П. В. Полівалентність змісту символіки тематичних психомалюнків (на матеріалі професійної підготовки психологів-практиків) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / П. В. Теслюк. - К., 2000. - 20 с.

Біла О. Г. Психокорекційні можливості методу активного соціально-психологічного навчання (на матеріалі підготовки психологів-практиків) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец.19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. Г. Біла. - К., 2002. - 19 с.

Коновалова О. А. Глибинно-психологічне пізнання феномену експектацій методом активного соціально-психологічного навчання : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец.19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. А. Коновалова. - К., 2002. - 18 с.

Аврамченко С. М. Пізнання внутрішньої суперечливості психіки суб’єкта методом психомалюнку : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 Педагогічна та вікова психологія” / С. М. Аврам-ченко. - Івано-Франківськ, 2004. - 294 с.

Євтушенко І. В. Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів суб’єкта до близьких йому людей (на основі міфів, казок, психомалюнків) : дис. ... канд. психол. наук : спец.19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія”/ І. В. Євтушенко. - К., 2004. - 371 с.

Мелоян А. Е. Глибинно-психологічні витоки агресивності суб’єкта (на матеріалах активного соціально-психологічного навчання) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / А.Е. Мелоян. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

Сергієнко І. М. Глибинно-психологічні передумови ставлення суб’єкта до інших людей (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання) : дис. ... канд. психол. наук : спец.19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / І. М. Сергієнко. - Івано-Франківськ, 2004. - 222 с.

Іваненко Б. Б. Особистісна психокорекція майбутнього практичного психолога засобами активного соціально-психологічного навчання : дис. . канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Б. Б. Іваненко. - К., 2005. - 199 с.

Білуха Т. І. Розвиток особистості майбутнього психолога-практика засобами корекційно-виховного впливу : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Т. І. Білуха. -Івано-Франківськ, 2006. - 354 с.

Соло духов В. Л. Метафоричність казки як засіб активного соціально-психологічного навчання : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / В. Л. Солодухов. - Івано-Франківськ, 2006. - 237 с.

Стасько О. Г. Психологічна значущість умовних цінностей та їх вплив на формування ідеалізованого “Я” особистості : дис. ... канд. психол. наук : спец.

00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. Г. Стасько. - К., 2006. - 369 с.

Бабенко К. А. Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / К. А. Бабенко. - К., 2007. - 20 с.

Бондаревська Л. Л. Переживання у структуру-ванні системних характеристик підсвідомого (на матеріалі АСПН) : автореферат дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Л. Л. Бондаревська. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.

Шавровська Н. В. Особливості пізнання психологічних захистів суб’єкта засобами психоаналізу малюнків : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н. В. Шавровська. - Івано-Франківськ, 2007. - 376 с.

Горобець Т. В. Соціально-перцептивні деформації - епіфеномен психічних захистів : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Т. В. Горобець. - Івано-Франківськ, 2008. - 392 с.

Калашник І. В. Глибинно-психологічні витоки тенденції особистості до психологічної смерті : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / І. В. Калашник. - К., 2008. - 426 с.

Нодзельська А. С. Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / А. С. Нодзельська. - Івано-Франківськ, 2008. - 323 с.

Раджабова С. Ш. Ідентифікація та її вияв у осо-

бистісній проблемі суб’єкта : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / С. Ш. Раджабова. - K., 2008. - 347 с.

Харенко С. Г. Психологічні особливості та корекція емоційних станів підлітків (засобами активного соціально-психологічного навчання) : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / С. Г. Харенко. - Івано-Франківськ, 2008.

- 369 с.

Кононова М. М. Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / М. М. Кононова. - Івано-Франківськ, 2009. - 319 с.

Святка О. О. Феномен опорів як проблема в глибинно-психологічній груповій корекції : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. О. Святка. - K., 2009. - 324 с.

Сивопляс Н. В. Процес соціальної адаптації суб’єкта в контексті тенденцій: “до психологічної сили” та “до психологічної слабкості” (на матеріалі підготовки психологів-практиків) : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н. В. Сивопляс. - Івано-Франківськ, 2010. - 388 с.

Туз Л. Г. Психоаналітична інтерпретація як засіб корекції поведінки учасників активного соціально-психологічного навчання : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Л. Г. Туз. - K., 2010. - 363 с.

Усатенко О. М. Супервізорство у фаховій підготовці психологів-практиків : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. М. Усатенко. - Луцьк, 2010. - 341 с.

Педченко О. В. Глибинно-психологічні витоки релігійної віри та їх пізнання у процесі активного соціально-психологічного навчання : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. В. Педченко. - Івано-Франківськ, 2011. - 440 с.

Богдан Т. В. Діагностика і корекція внутрішніх суперечностей особистості засобами психодрами у процесі активного соціально-психологічного навчання : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Т. В. Богдан. - Харків, 2012. -224 с.

Yacenko T. S. Psikhologicheskie osnovih aktivnoyj podgotovki buduthego pedagoga k obtheniyu s uchathi-

misya : dis dokt. psikhol. nauk : spec. 19.00.07.“Pedago-

gicheskaya i vozrastnaya psikhologiya” / T. S. Yacenko -K., 1989. - 432 s.

Yacenko T. S. Psikhologkhm osnovi grupovoi psikho-korekcü : navchaljniyj postonik / T. S. Yacenko. - K. : LiWdj, 1996. - 264 s.

Yacenko T. S. Psikhoanaliticheskaya interpretaciya kompleksa tematicheskikh psikhorisunkov : (glubinnihyj aspekt) / T. S. Yacenko, Ya. M. Kmit, L. V. Moshenskaya.

- M.: SIP RIA, 2000. - 192 s.

Yacenko T. S. Teoriya і praktika grupovoi psikho-korekcü: Aktivne socіaljno-psikhologіchne navchannya : navchaljniyj postonik / T. S. Yacenko. - K. : Vitha shkola, 2004. - 679 s.

Galuzeviyj standart vithoi osvïti. Napryam pіdgotovki 0101 Pedagogkhna osvïta. Sperialjmstj 6.010100 Prak-tichna psikhologіya. Osvіtnjo-kvalіfіkacіyjniyj rivenj “bakalavr” / MMsterstvo osvïti і nauki Ukraini; rozrobniki : T. S. Yacenko, P. V. Teslyuk, І. V. YEvtushenko ta іп. -K., 2005. - 325 s

Yacenko T. S. Osnovi glibinnoi psikhokorekcii: fenomenologiya, teoriya i praktika / T. S. Yacenko. - K. : Vyshcha shkola, 2006. - 382 s.

Fakhove vstupne viprobuvannya zi specialjnosteyj “Psikhologiya”, “Praktichna psikhologiya” : navchaljniyj posibnik / [T. S. Yacenko, O. V. Gluzman, S. M. Avramchenko ta in.]. - Cherkasi - Yalta, 2007. - 128 s.

Teoriya i praktika glubinnoyj psikhokorrekcii: Vtoraya Avtorskaya shkola akademika APN Ukrainih T. S. Yacenko / Sost. : A.V. Gluzman i dr. / Pod red. akademika T. S. Yacenko. - Yalta : RIO KGU, 2009. -221 s.

Glubinnaya psikhologiya. Agressiya: psikhodinami-cheskaya teoriya i fenomenologiya: [Monografiya] / T. S. Yacenko, A. V. Gluzman, A. Eh. Meloyan, L. G. Tuz; Pod red. T. S. Yacenko. - K. : VIThA ShKOLA - XXI, 2010. - 271 s.

Konceptualjni zasadi i metodika glibinnoi psikhokorekcii: Pidgotovka psikhologa-praktika : navch. posib. / [T. S. Yacenko, B. B. Ivanenko, S. M. Avramchenko ta in.]. - K. : Vitha shkola, 2008. - 342 s.

Glubinnaya psikhologiya. Tendenciya k psikho-logicheskoyj smerti: diagnostika i korrekciya: [monografiya] / T. S. Yacenko, A. V. Gluzman, I. V. Kalashnik; Pod red. T. S. Yacenko. - K. : VIThA ShKOLA - XXI, 2010. - 231 s.

Teoriya i praktika glubinnoyj psikhokorrekcii: Tretjya Avtorskaya shkola akademika NAPN Ukrainih T. S. Yacenko / Sost. : A.V. Gluzman i dr.; Pod red. akademika T. S. Yacenko - Yalta : RIO KGU, 2010. -200 s.

Teoriya i praktika glubinnoyj psikhokorrekcii: Chetvertaya i pyataya Avtorskie shkolih akademika NAPN Ukrainih T. S. Yacenko / Sost. : V. P. Andruthenko, A. V. Gluzman i dr.; / Pod red. T. S. Yacenko. - Yalta : RIO KGU, 2011. - 261 s.

Teoriya i praktika glubinnoyj psikhokorrekcii: Shestaya Avtorskaya shkola akademika NAPN Ukrainih T. S. Yacenko / Sost. : V. P. Andruthenko, A. V. Gluzman; Pod red. T. S. Yacenko. - K. : Izd-vo NPU imeni M. P. Dragomanova, 2012. - 226 s.

Teoriya i praktika glubinnoyj psikhokorrekcii. Avtorskaya shkola akademika APN Ukrainih T. S. Yacenko / [ Sost. : S. M. Avramchenko i dr.; Pod red. akademika T. S. Yacenko]. - Doneck : DIPiP, 2008. - 268 s.

Yacenko T.S., Chobitjko M.G., Docevich T. I. Malyunok u psikhokorekciyj niyj roboti psikhologa-praktika [na materiali psikhoanalizu kompleksu tematichnikh malyunkiv] A drawing in psychocorrecting activity of practical psychologist [on the material from thematic drawings set psychoanalysis] (ukr., angl.). -Cherkasi: Brama, 2003. - 216 s.

Yacenko T. S. // Kiivsjkiyj litopis XX stolittya. Naukoviyj potencial Ukraini : Vseukrainsjkiyj zbirnik. -K. : FOP Stroyjkova Lyudmila Ivanivna, 2009. - S. 15.

Y acenko Tamara Semenivna // N aukovci Ukraini -elita derzhavi : Dovidkovo-biografichne vidannya. - K. : Vidavnictvo Logos Ukraina, 2010. - S. 237.

Yacenko Tamara Semenivna. Ukraina naukova: Dovidkovo-imidzheve vidannya. - K. : Ukrainsjka aka-demiya geraljdiki, tovarnogo znaku ta logotipu, 2010. -T. 2 : Nacionaljna akademiya pedagogichnikh nauk Ukraini, 2010. - S. 99.

Naukovo-doslidniyj centr glibinnoi psikhologii NAPN Ukraini pri RVNZ “KGU” (m. Y alta) // Kiivsjkiyj litopis XX stolittya. Ukraini nezalezhniyj 20. Yuvileyjni storinki : Vseukrainsjkiyj zbirnik. - K. : Vidavnichiyj centr “METR”, 2011. - S. 153.

nCHX030ri(T

Yacenko T.S., Sergiyenko I.M., Yevtushenko I.V., Avramchenko S.M. Problema psikhichnogo vigorannya u konteksti virishennya zavdanj praktichnoi psikhologii (za rezuljtatami IV Vseukrainsjkogo navchaljno-metodich-nogo seminaru “Teoretichni ta metodichni zasadi praktich-noi psikhologii” (2-4 travnya 2007 r., m. Yalta) // Nauko-viyj chasopis NPU imeni M.P.Dragomanova. Seriya №

Psikhologichni nauki: Zb. naukovikh pracj. // Y acenko T.S., Sergiyenko I.M., YEvtushenko I.V., Avramchenko S.M. - K.: NPU imeni M.P.Dragomanova, 2007. - № 19 (43). - S.7-16.

Yacenko T. S. Vzayemozv’yazki svidomogo i ne-svidomogo ta ikh vpliv na adaptovanistj / Naukoviyj chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova. Seriya № 12. Psikhologichni nauki: Zb. naukovikh pracj. // Yacenko T.

S. - K.: NPU imeni M. P. Dragomanova. - 2009. - № 24 (48). - S. 13-21.

Glibinno-psikhologichne piznannya z vikoristan-nyam kameniv / Naukoviyj chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova, Seriya № 12. Psikhologichni nauki: Zb. naukovikh pracj. // Yacenko T. S., Maik M. S., Gayjvoronsjkiyj R. O. - K.: NPU M. P. Dragomanova,

- №29 (53). - S. 247-256.

Yacenko T. S. Do problemi piznannya individu-aljnoi nepovtornosti arkhetipnoi simvoliki / Naukoviyj chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova, Seriya № 12. Psikhologichni nauki: Zb. naukovikh pracj. // Yacenko T.S. - K.: NPU M. P. Dragomanova, 2011. - № 33 (57). - S. 15-27.

Kategoriya viri v konteksti metodologii glibinno-psikhologichnogo piznannya / Naukoviyj chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova, Seriya № 12. Psikhologichni nauki: Zb. naukovikh pracj. // Yacenko T. S. - K.: NPU M. P. Dragomanova, 2011. - S. 100-106.

Yacenko T.S., Andruthenko V. P. Filosofsko-psikhologicheskie problemih metodologii poznaniya psikhiki / T. S. Yacenko, V. P. Andruthenko // Naukoviyj chasopis NPU imeni M. P. Dragomanova. Seriya № 12. Psikhologiya : Zb. naukovikh pracj. - K. : NPU imeni M.P. Dragomanova, 2012. - № 36 (60). - S. 7-20.

Yacenko T.S., Andruthenko V. P. Filosofsko-psikhologicheskie problemih metodologii poznaniya psikhiki / T. S. Yacenko, V. P. Andruthenko // Aktualjni problemi psikhologii : Zbirnik naukovikh pracj Institutu psikhologii im. G. S. Kostyuka NAPN Ukraini. - K.:

A.S.K., - 2011. - T. 1: Organizaciyjna psikhologiya. Socialjna psikhologiya. Ekonomichna psikhologiya. -

- Vipusk 31. - S. 142-155.

Andruthenko V., Yacenko T. Filosofsjko-psikhologichni problemi metodologii piznannya psikhiki / T. Y acenko, V. Andruthenko // Psikhologiya i suspiljstvo. Ukrainsjkiyj teoretiko-metodologichniyj sociogumanitar-niyj chasopis. - 2012. - №. 3. - S. 63-77.

Solodukhova O. G. Psikhologiya stanovlennya osobistosti molodogo vchitelya v procesi profesiyjnoi adaptacii : avtoreferat dis. ... dok. psikhol. nauk : spec.

00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. G. Solodukhova. - K., 1997. - 39 s.

Zazhirko M. P. Glibinno-psikhologichni peredumovi aktivizacii procesu spilkuvannya (akmeologichniyj pidkhid) : avtoreferat dis kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / M. P. Zazhirko. - K., 1998. - 17 s.

Konovaljchuk V. I. Psikhologichniyj zmist mekhaniz-mu zamithennya ta yjogo vrakhuvannya u procesi pidgotovki psikhologiv- praktikiv : dis. ... kand. psikh. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / V. I. Konovaljchuk / Institut pedagogiki i psikhologii profesiyjnoi osviti APN Ukraini. - K., 1998. - 191 s.

Moshensjka L. V. Diagnostichni mozhlivosti komp-leksu tematichmkh psikhomalyunkiv u doslidzhenni glibin-nikh aspektiv psikhiki : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / L. V. Moshensjka / Institut pedagogiki i psikhologii profesiyjnoi osviti APN Ukraini. - K., 1998. - 19 s.

Teslyuk P. V. Polivalentnistj zmistu simvoliki tema-tichnikh psikhomalyunkiv (na materiali profesiyjnoi pidgotovki psikhologiv-praktikiv) : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / P. V. Teslyuk. - K., 2000. - 20 s.

Bila O. G. Psikhokorekciyjni mozhlivosti metodu aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya (na materiali pidgotovki psikhologiv-praktikiv) : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. G. Bila. - K., 2002. - 19 s.

Konovalova O. A. Glibinno-psikhologichne piznan-nya fenomenu ekspektaciyj metodom aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. A. Konovalova. - K., 2002. - 18 s.

Avramchenko S. M. Piznannya vnutrishnjoi supe-rechlivosti psikhiki sub’yekta metodom psikhomalymku : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / S. M. Avramchenko. - Ivano-Frankivsjk, 2004. - 294 s.

Yevtushenko I. V. Rolj arkhetipnoi simvoliki u vira-zhenni intimnikh pochuttiv sub’yekta do blizjkikh yjomu lyudeyj (na osnovi mifiv, kazok, psikhomalyunkiv) : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya”/ I. V. YEvtushenko. - K., 2004. - 371 s.

Meloyan A. E. Glibinno-psikhologichni vitoki agre-sivnosti sub’yekta (na materialakh aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya) : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / A.E. Meloyan. - Ivano-Frankivsjk, 2004. - 20 s.

Sergiyenko I. M. Glibinno-psikhologichni peredu-movi stavlennya sub’yekta do inshikh lyudeyj (na materiali aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya) : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / I. M. Sergiyenko. - Ivano-Frankivsjk, 2004. - 222 s.

Ivanenko B. B. Osobistisna psikhokorekciya may-jbutnjogo praktichnogo psikhologa zasobami aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / B. B. Ivanenko. - K., 2005. - 199 s.

Bilukha T. I. Rozvitok osobistosti mayjbutnjogo psikhologa-praktika zasobami korekciyjno-vikhovnogo vplivu : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / T. I. Bilukha. -Ivano-Frankivsjk, 2006. - 354 s.

Solodukhov V. L. Metaforichnistj kazki yak zasib aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / V. L. Solodukhov. - Ivano-Frankivsjk, 2006. - 237 s.

Stasjko O. G. Psikhologichna znachuthistj umovnikh cinnosteyj ta ikh vpliv na formuvannya idealizovanogo “Ya” osobistosti : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. G. Stasjko. -K., 2006. - 369 s.

Babenko K. A. Vzayemozv’yazok mekhanizmiv simvolizacii zmistu nesvidomogo (na materiali psikhoanalizu kompleksu tematichnikh psikhomalyunkiv) : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / K. A. Babenko. - K., 2007. - 20 s.

Bondarevsjka L. L. Perezhivannya u strukturuvanni sistemnikh kharakteristik pidsvidomogo (na materiali ASPN) : avtoreferat dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.

00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / L. L. Bondarevsjka. - Ivano-Frankivsjk, 2007. - 20 s.

Shavrovsjka N. V. Osoblivosti piznannya psikholo-gichnikh zakhistiv sub’yekta zasobami psikhoanalizu malyunkiv : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / N. V. Shav-rovsjka. - Ivano-Frankivsjk, 2007. - 376 s.

Gorobecj T. V. Socialjno-perceptivni deformacii -epifenomen psikhichnikh zakhistiv : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / T. V. Gorobecj. - Ivano-Frankivsjk, 2008. - 392 s.

Kalashnik I. V. Glibinno-psikhologichni vitoki tendencii osobistosti do psikhologichnoi smerti : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / I. V. Kalashnik. - K., 2008. - 426 s.

Nodzeljsjka A. S. Vzayemozv’yazok infantilizmu z psikhologichnoyu impotenciyeyu ta ikh korekciya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / A. S. Nodzeljsjka. - Ivano-Frankivsjk, 2008. - 323 s.

Radzhabova S. Sh. Identifikaciya ta ii viyav u osobistisniyj problemi sub’yekta : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / S. Sh. Radzhabova. - K., 2008. - 347 s.

Kharenko S. G. Psikhologichni osoblivosti ta korekciya emociyjnikh staniv pidlitkiv (zasobami aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya) : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / S. G. Kharenko. - Ivano-Frankivsjk, 2008. - 369 s.

Kononova M. M. Glibinni determinanti psikhichnoi dezadaptacii sub’yekta : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / M. M. Kononova. - Ivano-Frankivsjk, 2009. - 319 s.

Svyatka O. O. Fenomen oporiv yak problema v glibinno-psikhologichniyj grupoviyj korekcii : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. O. Svyatka. - K., 2009. - 324 s.

Sivoplyas N. V. Proces socialjnoi adaptacii sub’yekta v konteksti tendenciyj: “do psikhologichnoi sili” ta “do psikhologichnoi slabkosti” (na materiali pidgotovki psikhologiv-praktikiv) : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec.

00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / N. V. Sivoplyas. - Ivano-Frankivsjk, 2010. - 388 s.

Tuz L. G. Psikhoanalitichna interpretaciya yak zasib korekcii povedinki uchasnikiv aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / L. G. Tuz. - K., 2010. - 363 s.

Usatenko O. M. Supervizorstvo u fakhoviyj pidgo-tovci psikhologiv-praktikiv : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” /

O. M. Usatenko. - Lucjk, 2010. - 341 s.

Pedchenko O. V. Glibinno-psikhologichni vitoki religiyjnoi viri ta ikh piznannya u procesi aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / O. V. Pedchenko. - Ivano-Frankivsjk,

- 440 s.

Bogdan T. V. Diagnostika i korekciya vnutrishnikh superechnosteyj osobistosti zasobami psikhodrami u procesi aktivnogo socialjno-psikhologichnogo navchannya : dis. ... kand. psikhol. nauk : spec. 19.00.07 “Pedagogichna ta vikova psikhologiya” / T. V. Bogdan. - Kharkiv, 2012. - 224 s.

Завантаження

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 988

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.