РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ ТАМАРИ ЯЦЕНКО (ДО 60-РІЧЧА ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Автор(и)

  • Світлана Аврамченко Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
  • Ірина Сергієнко Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Ключові слова:

активне соціально-психологічне навчання, практична психологія, підготовка психологів-практиків, психодинамічна теорія, свідоме та несвідоме, психологічний захист, позитивна дезінтеграція -вторинна інтеграція на більш високому рівні розвитку

Анотація

Статтю присвячено аналізові та узагальненню наукових здобутків дійсного члена АПН України, професора, доктора психологічних наук Тамари Семенівни Яценко. У статті відображено основні етапи становлення наукової школи, формування теоретичних та методичних засад методу активного соціально-психологічного навчання, висвітлено подальші напрямки розвитку психодина-мічної теорії, з’ясовано зміст основних понять глибинно-психологічної гілки у вітчизняній практичній психології.

Біографії авторів

  • Світлана Аврамченко, Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
  • Ірина Сергієнко, Національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси
    кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Посилання

Яценко Т. С. Проективный рисунок как вспомогательная методика при групповом обучении общению // Вопросы психологии межличностного познания: Сб. науч. трудов. - Краснодар, 1983. - С. 167-173.

Яценко Т. С. Проблемы психологии общения // Вопросы психологии. - 1984. - № 4. - С. 171-172.

Аврамченко С. М., Теслюк П. В., Лисенко О. М., Бабенко К. А., Будяк Л. В., Іваненко Б. Б. Академік АПН України Яценко Тамара Семенівна: науково-творчий шлях. - Черкаси: Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького, 2004. - 173 с.

Яценко Т. С. Теоретические и методические основы программы активной социально-психологической подготовки учителей к общению с учащимися. - Черкассы: Ротопринт, 1984.

Яценко Т. С. Динамика личностных изменений субъекта при групповом обучении общению. - Грозный: Издательство Чечено-Ингушского государственного университета, 1985. - 47 с.

Яценко Т. С. К вопросу о механизмах активного социально-психологического обучения общению // Теория и практика активного социального обучения: Сб. науч. трудов. -Грозный, 1985. - С. 29-42.

Яценко Т. С. Методические основы активного социально-психологического обучения будущих учителей: Методические материалы к экспериментальной программе “Основы профессионального самовоспитания будущего учителя”. - М.: Изд. АПН СССР, 1986. - 86 с.

Яценко Т. С. Социально-психологическое обучение в подготовке будущих учителей. - К.: Вища школа, 1987. - 110 с.

Dqbrowski K. Dezintegracja pozytywna. -Warshawa: PIW, 1979. - 119 p.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психокорекції. - К.: Либідь, 1996. - 264 с.

Яценко Т. С., Аврамченко СМ. Поняття “дезінтеграція” та “інтеграція” в контексті групової психокорекції // Шлях освіти. - 2003. - № 1. - С. 30-34.

Яценко Т. С. Методические основы активного социально-психологического обучения будущих учителей // Методические рекомендации по формированию творческой активности студентов на занятиях по педагогике и в процессе их самостоятельной работы (для преподавателей и студентов университета): Сб. науч. трудов. - Ч. 2. - Одесса, 1989.

Яценко Т. С. Психологические основы активной подготовки будущего педагога к общению с учащимися // Авто-реф. ... д-ра психол. наук. - К., 1989. - 40 с.

Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к общению с учащимися. - К.: Освіта, 1993. - 208 с.

Яценко Т. С. Від тестового до психоаналітичного розуміння психомалюнку // Педагогіка і психологія. - 1995. -№ 2. - С. 11-23.

Яценко Т. С., Кмит Я. М., Мошенская Л. В. Психоанализ комплекса тематических рисунков. - М.: СИП РИА, 2000. - 192 с.

Яценко Т. С., Чобітько М. Г., Доцевич Т. І. “A DRAWING IN THE PSYCHOCORRECTION WORK OF A PRACTICAL PSYCHOLOGIST [based on materials of psychoanalysis of the complex of theme drawings]” (“Малюнок у психокорекційній роботі психолога-практика [на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних малюнків]”). - Черкаси: Брама, 2003. - 216 с.

Яценко Т. С. Психоанализ тематических рисунков (практика и теоретические обобщения) // Журнал практического психолога. - 2004. - № 1. - С. 156-188.

Максименко С. Д., Яценко Т. С. Психология поэзии в рисунке. - Черкассы, 2004.

Теслюк П. В. Полівалентність змісту символіки тематичних психомалюнків (на матеріалі професійної підготовки психологів-практиків): Автореф. дис. ...канд. психол. наук: 19.00.07. - Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К., 2000. - 20 с.

Яценко Т. С. Едипів комплекс і внутрішня суперечність психіки суб’єкта // Теоретичні питання освіти і виховання: Зб. наук. праць. - Вип. 4. - К., 1995. - С. 162-164.

Яценко Т. С. Проблема вербалізації та пізнання системних характеристик несвідомого змісту психіки суб’єкта // Професійна освіта: педагогіка і психологія // Польсько-український, українсько-польський журнал. - Ченстохова-Київ, 1999. - С. 391-402.

Яценко Т. С., Алексеенко Б. Н., Бастричев В. С. Программа полного интенсивного курса активного социальнопсихологического обучения. - Хмельницький: Вид. Національної академії ПВУ, 1999. - 952 с.

Яценко Т.С., Кміт ЯМ. До проблеми професійної підготовки психологів-практиків // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. - К.: НДУ, 1999. - Ч. 1. - С. 177-187.

Евтушенко І. В. Роль архетипної символіки у вираженні інтимних почуттів суб’єкта до близьких йому людей (на основі міфів, казок, психомалюнків): Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Інститут психології імені Григорія Костюка АПН України. - К., 2004. - 20 с.

Іваненко Б. Б. Особистісна психокорекція майбутнього практичного психолога (на матеріалі підготовки психологів-практиків за методом АСПН) (канд. дис. подано до захисту).

Яценко Т. С. Проблема дослідження несвідомої сфери психіки суб’єкта // Феноменологія щирості (до 100-річчя від дня народження Карла Роджерса): Матеріали науково-практичної конференції 27-29 вересня 2002 року. - Вінниця: По-ділля-2000, 2002. - С. 145-159.

Яценко Т. С. Функціонально-структурний підхід до розуміння психіки у її внутрішній динаміці // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002 / Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України. - Ч. 1. - Харків: ОВС, 2002. - С. 452-468.

Яценко Т. С. Новий підхід до пізнання психічного в його внутрішній динаміці // Актуальні проблеми сучасної української психології: Наукові записки Інституту психології ім. ГС. Костюка АПН України. - Вип. 23. - К.: Нора-Друк,

- С. 419-433.

Яценко Т. С. Теорія і практика групової психокорекції.

Активне соціально-психологічне навчання: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2004. - 679 с.

Яценко Т. С. Психодинамічний підхід до психокорекції в контексті психоаналізу малюнків. - Черкаси, 2004.

Яценко Т. С., Олексієнко Б. М., Предборська І. М., Си-ньов В. М., Іщенко Д. В., Сафін О. Д. Основи загальної та військової акмеології. - Хмельницький: Вид-во Національної академії прикордонних військ України, 1999. - 379 с.

Яценко Т. С., Кмит Я. М., Алексеенко Б. Н. Активное социально-психологическое обучение: теория, процесс, практика: Учебное пособие. - Хмельницкий: Издательство НАПВУ; М.: Издательство СИП РИА, 2002. - 792 с.

Солодухова О. Г. Психологія становлення особистості молодого вчителя в процесі професійної адаптації: Автореф. дис. ... д-ра. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1997. - 39 с.

5. Зажирко М. П. Глибиннопсихологічні передумови активізації процесу спілкування (акмеологічний підхід): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - К., 1998. - 17 с.

Біла О. Г. Психокорекційні можливості методу активного соціально-психологічного навчання (на матеріалі підготовки психологів-практиків): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2002. - 19 с.

Аврамченко С. М. Пізнання внутрішньої суперечливості психіки суб’єкта методом психомалюнку: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпатський державний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

Коновалова О. А. Глибиннопсихологічне пізнання феномена експектацій методом активного соціально-психологічного навчання: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07- педагогічна та вікова психологія / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України .- К., 2002. - 18 с.

Сергієнко І. М. Глибиннопсихологічні передумови ставлення суб’єкта до інших людей (на матеріалі активного соціально-психологічного навчання): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

Мелоян А. Е. Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості (на матеріалах активного соціально-психологічного навчання): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. - К., 2004. - 20 с.

Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997.

- С. 374.

Імена України. Біографічний щорічник. 2001. - К.: Фенікс, 2002. - С. 655.

Хто є хто в Україні. - К.: К.І.С., 2000. - С. 566.

Галузеві стандарти вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 “Практична психологія” напряму підготовки 0101 “Педагогічна освіта”. - К.: МОН України. - 325 с.

Яценко Т. С. Теоретико-методологічний підхід до цілісного розуміння психіки у її структурних компонентах // Психологія і суспільство. - 2004. - №4. - С. 37-59.

Завантаження

Як цитувати

Аврамченко, Світлана, and Ірина Сергієнко. “РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ШКОЛІ ТАМАРИ ЯЦЕНКО (ДО 60-РІЧЧА ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)”. Психологія і суспільство, no. 2(20), May 2017, pp. 5-18, https://pis.wunu.edu.ua/index.php/uapis/article/view/194.

Схожі статті

1-10 з 664

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.