ФЕНОМЕН ІМПЛІЦИТНОГО ПОРЯДКУ В ГЛИБИННОМУ ПІЗНАННІ ПСИХІКИ

Автор(и)

  • Тамара Яценко

DOI:

https://doi.org/10.35774/pis2017.04.109

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі розуміння цілісності психіки у її сутнісній феноменології. Конструктивній рефлексії піддані: біномність системи організації психічного у його феноменальності; фундаментальність принципу невід’ємності сфер свідомого і несвідомого; повнота розкриття характеру інформаційно-дистанційних взаємозв’язків свідомого і несвідомого на межі їх дотичності в діагностико-корекційному процесі АСПП; неможливість існування жодної із названих сфер поза межами єдиної системи психічного. Доведено, що імпліцитний порядок виражає інтереси як свідомого, так і несвідомого, тобто інтегрує силові поля обох сфер. Це вказує на надвизначеність імпліцитного порядку. Введення цієї категорії активності психічного сприяє уточненню та довершенню структурної моделі внутрішньої динаміки психіки підструктурними елементами “невидимий горизонт” та “імпліцитний порядок” (позначено крапками між свідомим і несвідомим).

 

The article devoted to the actual problem of understanding the psyche in its entirety and phenomenological nature. The article stressed: binomial of mental organization system in its phenomenological nature; fundamental principle of conscious and unconscious inalienability; relevance of disclosure nature of information-distance relationship of conscious and unconscious on the verge of theirs tangent in diagnostic-correctional process ASPP; none of the spheres cannot exist outside the single mental system.

The article argues, that “implicit order” represents the interests of both conscious and unconscious, so integrates power field of both areas. This proves the determination of the implicit order. The introduction of the psyche’s activity category helps to clarify and complete the structural “Model of psyche’s internal dynamics” by substructural elements of “invisible horizon” and “implicit order” (marked with line of dots between the conscious and the unconscious).

Біографія автора

  • Тамара Яценко
    доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України, завідувачка кафедри практичної психології Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, засновниця наукової школи глибинної психокорекції, м. Черкаси.

Посилання

Леклер С. Бессознательное: иная логика / С. Леклер // Бессознательное. - Тбилиси: Мецниереба, 1978. - С. 260-271.

НовиИ словник іншомовних слів: близько 40 000 сл. і словосполучень / за ред. Л.І. Шевченко. - К.: АРІЙ, 2008. - 672 с.

Пригожин И. Порядок из хаоса: НовьіИ диалог человека с природоИ: [пер. с англ.] / общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича, Ю.В. Сачкова. - М.: Прогресс, 1986. - 432 с.

Шерозия A.E. Сознание, бессознательное, психи-ческое и система фундаметальньїх отношений личнос-ти: предпосьілки общей теории / А.Е. Шерозия // Бессознательное. - Тбилиси: Мецниереба, 1978. - С. 351-389.

Яценко Т.С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика : [навч. посіб.] / Т.С. Яценко. - К. : Вища шк., 2006. - 382 с.

Яценко Т.С. Динамика развития глубинной психокоррекции: теория и практика / Т.С. Яценко. -Днепропетровск: Инновация, 2015. - 567 с.

Яценко Т.С. Методология глубинно-коррекцион-ной подготовки психолога / Т.С. Яценко, А.В. Глузман. - Днепропетровск: Инновация, 2015. - 394 с.

Яценко Т.С. Глибинне пізнання самодепривації психіки майбутнього психолога / Т.С. Яценко, В.І. Бондар. - К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. - 383 с.

Завантаження

Як цитувати

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають