ГУМАНІСТИЧНИЙ ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЇ ПІЗНАННЯ

Автор(и)

  • Володимир Ярошовець

Ключові слова:

філософія, людина, буття, свідомість, мислення, методологія пізнання, гуманізм, гносеологія, світоглядно-гуманістичні орієнтири, гуманістичний зміст методології, діяльність, методологія прийняття рішень, Київська філософська школа

Анотація

Досліджено розвиток гуманістичних аспектів різних методологічних систем до кінця XX століття. Розкрито зміст складного, суперечливого процесу пізнавальної діяльності, в якому людина посідає центральне місце. Аналіз суб’єкт-об’єктних відношень здійснений із позицій виявлення гуманістичного спрямування системи пізнання, утвердження нових світоглядно-людино-центристських орієнтирів, рефлексивного розгляду гуманістичного змісту методології пізнання, розширення сфери її застосовуваності і використання як способу організації повноцінної свідомої діяльності людини.

Біографія автора

  • Володимир Ярошовець
    доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри історії філософії Національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Посилання

Ярошовець В.І. Людина у системі пізнання. - К.: 1996. - 208 с.

Ярошовец В.И. Социально-практическая обусловленность научного знання // Диалектика теории и практики. - К., 1986. - С. 63-109 (у співавт.).

Ярошовець В.І. Соціальна відповідальність як світоглядно-гуманістичний орієнтир // Духовне оновлення суспільства. - К., 1990. - С. 185-193 (у співавт.).

Ярошовець В.І. Гуманізм і технократизм як типи духовної орієнтації // Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування. - К., 1993. - С. 129-138.

Ярошовець В.І. Свідомість і пізнання // Людина і світ. - К., 1994. - С. 36-42.

Ярошовець В.І. Гуманістична традиція пізнання (античність, середньовіччя) // Вісник Київського університету. Серія “Філософія , політологія”. - 1995.

- №24. - С. 193-199.

Ярошовець В.І. Суб’єктивність - від “інтенції” до “герменевтичного кола” // Вісник Київського університету. Серія “Філософія, політологія”. - 1996. - №25. - С. 93-102.

Ярошовец В.И. Диалекгическое единство теории и практики // Философские науки. - 1984 - №5. - С. 131-133.

Ярошовец В.И. Понятие “гносеологический образ” и его методологическая роль в научном познании // Проблемы философии. - К., 1979. - Вып. 47. - С. 40-46.

Ярошовец В.И. Методологическая роль гносеологического образа в эмпирическом познании // Философские проблемы современного естествознания. - К., 1982. - Вып. 52. - С. 18-25.

Ярошовец В.И. О специфике проявления гносеологического образа в теоретическом познании // Проблемы философии. - К., 1983. -Вып. 59. - С. 119-124.

Ярошовец В.И. Социально-практическая направленность методологии // Проблемы социального развития трудовых коллективов в условиях перестройки. - Краматорск, 1988. - С. 17-19.

Ярошовец В.И. Гуманизм методологии: поворот к реальному человеку // Человек в системе общественных отношений. - К., 1989. - С. 17--18.

Ярошовец В.И. Гуманистически-творческий потенциал методологии познания // Творчество как предмет философского исследования. -К., 1989. - С. 88-89.

Ярошовец В.И. Научная методология сегодня: выработка мировоззренческо-гуманистических ориентиров // Человек. Мировоззрение. НТП. - Краматорск, 1991. - С. 67-69.

Ярошовец В.И. Проблема расширения сферы применимости научной методологии // Творчество: теория и практика. - К., 1991. - С. 151-152.

Ярошовець В.І. Гуманістична спрямованість методології пізнання // Наукові розробки молодих вчених і спеціалістів. - Ужгород, 1991. - С. 220-221.

ЯрошовєцВ.И. Методология познания как культурно-исторический компонент // Человек. Бытие. Культура. - К., 1991. - С. 37-38.

Ярошовець В.І. Людина в системі пізнання // Человек. Экология. Культура. - Киев-Луцк, 1991. - С. 47-48.

Ярошовец В.И. Гуманистическое содержание методологии познания // Г уманизация образования и воспитания. - Караганда, 1992. - С. 78-79.

Ярошовець В.І. Діалектика справедливості і гуманізму // Творчість. Культура. Гуманізм. - К., 1993. -

С. 253-254.

Ярошовець В.І. Світоглядне відношення людини до дійсності // Людина. Природа. Культура. - Київ-Луцьк, 1994. - С. 73-74.

Ярошовець В.І. Єдність науки та гуманістичних цінностей // ООН і майбутні покоління. - К., 1996. - С. 172-173 (у співавт.).

Ярошовець В.І. Світоглядно-методологічна парадигма людського буття // Тези наукових доповідей та виступів викладачів філософського факультету. - К., 1996. - С. 81.

Ярошовець В.І. Пізнання як “упредметнення” духовності // Наукові читання пам’яті А.С. Канарського. - К.,1996. - С. 81-82.

Ярошовець В.І. Гуманістичний зміст методології пізнання: Дис... д-ра філос. наук: 09.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1996. - 365 с.

Ярошовець В.І. Людина і пізнання: монографія.

- К.: Сузір’я, 2008. - 242 с.

Завантаження

Схожі статті

1-10 з 534

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.